Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 по тълк. д. № 1/2013


Класификация

  • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
  • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпрос

Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия, в съдебно заседание на 7 ноември 2013 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА, ДАРИЯ ПРОДАНОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия, докладвано от съдия КРАСИМИР ВЛАХОВ и съдия ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

Въпроси

Тълкувателно дело № 1/2013г. е образувано с разпореждане от 10.01.2013 г. на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по предложение от заместник - председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по следните спорни въпроси:

1. Какви са правомощията на въззивната инстанция при разглеждане и решаване на делото предвид разпоредбата на чл. 269, изр. 2 ГПК, според която служебната му проверка има за предмет валидността и допустимостта /в обжалваната част/ на първоинстанционното решение, а по останалите въпроси въззивният съд е ограничен от посоченото в жалбата.

2. Какви са правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато първоинстанционният съд не е извършил доклад съгласно чл. 146 ГПК, респективно когато докладът му е непълен или неточен.

3. Длъжен ли е въззивният съд служебно да събере доказателствата, които поначало се събират служебно от съда, когато такива са необходими за изясняване на делото от фактическа страна, или това е допустимо само при съответно оплакване за допуснато процесуално нарушение при първоинстанционното разглеждане на делото.

4. При какви предпоставки могат да се релевират за първи път пред въззивния съд нови възражения, и актуални ли са постановките на т. 6 и т. 12 от ТР № 1/2000 г. от 04.01.2001 г. по гр. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./.

5. Актуални ли са постановките на т. 4 от ТР № 1/2001 г. от 17.07.2001 г. по гр. д. № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./ във всички хипотези на нередовност на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1/2000 от 04.01.2001 по тълк. д. № 1/2000
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1/2001 от 17.07.2001 г. по тълк. д. № 1/2001
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 2/2004 от 02.07.2004 г. по тълк. д. № 2/2004
  1. Ограничението за необжалваемост по касационен ред на въззивните решения на окръжните и апелативните съдилища по искове за парични вземания, отнася ли се и до установителните искове - положителни и отрицателни по чл. 252 ГПК /отм./, чл. 254 ГПК /отм./ и чл. 255 ГПК /отм./ или то се отнася само…

Цитирано в

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №1/2020 от 27.04.2022 по тълк. д. №1/2020
  Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила възражения за нищожност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №52/17.05.2022 по дело №2388/2021
  За задължението на въззивния съд да назначи допълнителна експертиза при оспорването й пред първоинстанционния съд и въведено оплакване в отговора на въззивната жалба.
 • Определение №421/18.05.2022 по дело №1032/2022 1
  Определение №421/18.05.2022 по дело №1032/2022
  Относно критериите за груба небрежност по чл. 201 КТ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №12/20.05.2022 по дело №1841/2021
  Относно естеството на понятието „подобрение“ по чл. 72 ЗС и дали увеличената стойност на имота по смисъла на закона представлява себестойността на извършените разходи, или следва да бъде определена като действителната положителна разлика в цената на вещта след извършена съпоставка съответно с и без извършените подобрения?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №54/20.05.2022 по дело №3440/2021
  Може ли въззивната инстанция да допусне СТЕ, ако въззивника се позовава на неизясненост на делото, въззивната инстанция констатира основателност на това оплакване и необходимост от специални знания, но няма доказателствено искане в жалбата за назначаване на експертиза?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №7/31.07.2017 по тълк. д. №7/2014
  1. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението? 2. Вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли…
 • Определение №430/19.05.2022 по дело №621/2022 2
  Определение №430/19.05.2022 по дело №621/2022
  Поделението като обособена структура в държавно предприятие, работодател ли е по смисъла на пар. 1, т. 1 ДР КТ и длъжен ли е съда да съобрази юридическата правосубектност на регионалното поделение, с което е сключен трудов договор в съответствие с пар. 1, т. 1 ДР КТ при прилагане на забраната…
 • Определение №60626/07.12.2021 по дело №311/2021 3
  Определение №60626/07.12.2021 по дело №311/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, да прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №121/17.11.2021 по дело №4630/2019
  Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявление?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60202/10.11.2021 по дело №3965/2020
  Кой е моментът, в който следва да се счита, че работодателят е получил достатъчно данни, позволяващи установяването на всички съществени признаци на деянието и квалифицирането му като дисциплинарно нарушение в случаите, когато за това деяние се извършва инспекция по одитен ангажимент по реда на Закона за вътрешния одит в публичната…
 • Определение №60771/11.11.2021 по дело №1961/2021 4
  Определение №60771/11.11.2021 по дело №1961/2021
  Може ли въззивният съд да се произнася по ненаведени във въззивната жалба доводи и основания за неправилност на първоинстанционното решение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №81/04.02.2021 по дело №3382/2019
  Как се уреждат отношенията между собствениците по реституция на определен имот и лицето, което ползва незаконно построена сграда върху реституирания имот и ползва на практика целия реституиран имот, тъй като неговата сграда заема почти цялата част от имота? 2. Когато възстановеният по реституция имот е реално обособена част от имот,…
 • Определение №306/15.06.2020 по дело №3382/2019 5
  Определение №306/15.06.2020 по дело №3382/2019
  Как се уреждат отношенията между собствениците по реституция на определен имот и лицето, което ползва незаконно построена сграда върху реституирания имот и ползва на практика целия реституиран имот, тъй като неговата сграда заема почти цялата част от имота?; 2. Когато възстановеният по реституция имот е реално обособена част от имот,…
 • Определение №60728/08.11.2021 по дело №1926/2021 6
  Определение №60728/08.11.2021 по дело №1926/2021
  Относно критериите при определяне тежестта на извършеното нарушение при дисциплинарно уволнение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60119/08.11.2021 по дело №1449/2020
  1. Как следва да се преценяват от съда събраните по делото доказателства, които носят информация за релевантните по делото факти и в частност показанията на причинителя на увреждането, при предявен пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”, и приетите по делото експертизи? 2. Следва ли въззивният…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60128/01.11.2021 по дело №74/2021
  За предмета на ревандикационният иск и исковете за установяване на грешка в кадастрален план или в кадастралната карта.
 • Определение №249/31.03.2021 по дело №3816/2020 7
  Определение №249/31.03.2021 по дело №3816/2020
  За определяне на режима на лични отношения с детето при съблюдаване на неговия най-добър интерес и след преценка на конкретната съвкупност от обстоятелства. За задължителното участие на Дирекция „Социално подпомагане – ОДЗ” в производствата, по които се засягат права или интереси на дете.
 • Определение №60568/25.10.2021 по дело №65/2021 8
  Определение №60568/25.10.2021 по дело №65/2021
  Би ли могло да се очаква решението по предявените в условията на субективно съединяване преки искове срещу застрахователя с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ да бъде еднакво спрямо всичките шестима процесуални другари?
 • Определение №413/28.09.2020 по дело №4324/2019 9
  Определение №413/28.09.2020 по дело №4324/2019
  Дали притежаващите идеални части от терена, респ. от претендираното да се премахне строителство, имат самостоятелна процесуална легитимация да предявят иска по чл. 109 ЗС?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №122/28.10.2021 по дело №4324/2019
  Дали притежаващите идеални части от терена, респ. от претендираното да се премахне строителство, имат самостоятелна процесуална легитимация да предявят иска по чл. 109 ЗС?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60114/28.10.2021 по дело №1751/2020
  Подлежат ли на доказване твърдени от ищеца и признати от ответника факти и обстоятелства, които са обявени от съда в доклада по делото на основание чл. 146, ал. 1 ГПК, т. 3 и 4 за безспорни и ненуждаещи се от доказване, и по които страните не са спорили в първоинстанционното…
 • Определение №256/05.04.2021 по дело №139/2021 10
  Определение №256/05.04.2021 по дело №139/2021
  Относно правомощията на въззивната инстанция при разрешаването на спора по същество и задълженията й да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60121/25.10.2021 по дело №161/2021
  Нередовна ли е исковата молба за делба по смисъла на чл. 127 ГПК и чл. 341 ГПК, когато в съдържанието на същата не е посочено на какво основание съделителите са съсобственици на недвижимия имот, предмет на иска за делба и как следва да постъпи съда ако е налице такава нередовност?
 • Определение №60679/20.10.2021 по дело №1820/2021 11
  Определение №60679/20.10.2021 по дело №1820/2021
  Възможно ли е когато уточнение на исковата молба е направено пред въззивният съд да се обезсили решение на първоинстанционния съд, постановено преди това уточнение и за задължението на съда да разреши материалноправния спор чрез събиране на доказателства и субсумиране на установените факти под приложимата правна норма?
 • Определение №595/13.10.2020 по дело №4630/2019 12
  Определение №595/13.10.2020 по дело №4630/2019
  Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявлени?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60253/18.11.2021 по дело №2788/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства и оплаквания във въззивната жалба и да извърши цялостна преценка на доказателствения материал?
 • Определение №778/14.12.2020 по дело №2788/2020 13
  Определение №778/14.12.2020 по дело №2788/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства и оплаквания във въззивната жалба и да извърши цялостна преценка на доказателствения материал?
 • Определение №60803/10.12.2021 по дело №2400/2021 14
  Определение №60803/10.12.2021 по дело №2400/2021
  При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което не е измерено цялото количество на доставената в обекта ел.енергия, възниква ли за доставчика вземане поради разликата между измереното и реално доставеното количество, въпреки че в релевантния период с решение № 1500/ 06.02.2017 г. по адм.д. №…
 • Определение №60673/10.12.2021 по дело №56/2021 15
  Определение №60673/10.12.2021 по дело №56/2021
  Относно правомощията на въззивния съд при констатирана нередовност на исковата молба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №232/05.01.2017 по дело №2416/2015
  Следва ли въззивният съд да разгледа възражения за нищожност на договор за кредит, сключен при общи условия между небанкова институция и физическо лице, с посочено основание за неравноправен характер на клаузите поради противоречие със Закона за защита на потребителите и Закона за задълженията и договорите, когато това възражение е направено…
 • Определение №199/05.05.2021 по дело №192/2021 16
  Определение №199/05.05.2021 по дело №192/2021
  За задължението на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на допустимостта и относимостта на доказателствата и да допусне събирането на нови доказателства когато първоинстанционният съд не е изпълнил задълженията си по чл. 146, ал. 2 ГПК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60241/06.12.2021 по дело №38/2021
  За задължението на въззивния съд, като инстанция по съществото на спора, да обсъди всички доводи и възражения на страните, да анализира всички доказателства по делото и да посочи на кои от тях дава вяра, кои не кредитира и защо и да постанови решението си след съвкупната им преценка.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60208/03.12.2021 по дело №3523/2020
  Има ли преклузия за сочене и събиране на доказателства от въззивния съд в производство, в което следва да се преценят интересите на ненавършили пълнолетие деца; в тези производства за съда съществува ли задължение служебно да събира доказателства относно обстоятелства, имащи отношение при решаването на спора в интерес на ненавършилите пълнолетие…
 • Определение №166/11.03.2021 по дело №3345/2020 17
  Определение №166/11.03.2021 по дело №3345/2020
  Относно възможността въззивният съд в условията на ограничен въззив да събира нови доказателства, когато въззивната жалба съдържа оплакване за необоснованост на изводите на първоинстанционния съд (неправилно установяване на факт), в т.ч. и за служебно назначаване на експертиза.
 • Определение №60114/25.11.2021 по дело №3994/2021 18
  Определение №60114/25.11.2021 по дело №3994/2021
  За задължението на въззивния съд да обсъди доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, да посочи защо приема едни доводи и възражения и защо не приема други и да обоснове крайните си изводи като посочи доказателствата за тях.
 • Определение №60423/30.11.2021 по дело №2664/2021 19
  Определение №60423/30.11.2021 по дело №2664/2021
  Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва кои са действията на ответника, които му пречат да упражнява в пълен обем правото си на собственост, при установено нарушение на нормативно предвиденото отстояния за засаждане на асма и цветя по чл. 52 ЗС във връзка с…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60201/30.11.2021 по дело №3556/2020
  1. За задължението на съда да обсъди всички доказателства по делото относно правно релевантните факти и по-специално да обоснове изводите си само на едно доказателство, без да обсъжда останалите в съвкупност, когато следи служебно при произнасяне по мерките относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на родените от…
 • Определение №224/26.03.2021 по дело №3137/2020 20
  Определение №224/26.03.2021 по дело №3137/2020
  При какви предпоставки и на какво правно основание може да бъде ангажирана отговорността на привиден (мним) кредитор за вредите, причинени на длъжника по изпълнителното производство от предприето материално незаконосъобразно принудително изпълнение въз основа на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл. 417 ГПК и сл., когато съдът в…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №210/03.10.2014 по дело №1900/2014
  Необходимите документи, доказващи собствеността на съделителите и дали това може да бъде само нотариален акт за собственост или и други писмени доказателства или признания на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60136/24.11.2021 по дело №1897/2020
  Длъжен ли е въззивният съд, след като определи предмета на материалноправния спор и обстоятелствата, които подлежат на изясняване относно механизма на пътно-транспортно произшествие, да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и всички правно-релевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60197/23.11.2021 по дело №636/2021
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?
 • Определение №191/07.05.2021 по дело №3733/2020 21
  Определение №191/07.05.2021 по дело №3733/2020
  Длъжен ли е съдът да обсъди доказателствата по делото, от които може да се изведе суперфициарното право на ответника да държи сграда в имота на ищеца, ако не е дал указания при разпределяне на доказателствената тежест за установяване на това обстоятелство?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60116/19.11.2021 по дело №1459/2020
  Длъжен ли е в мотивите на решението си въззивният съд да изложи фактическите си и правни изводи след обсъждане в тяхната съвкупност на всички доводи на страните и на всички релевантни за спора доказателства, които са били събрани по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60112/18.10.2021 по дело №576/2021
  За задълженията на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото, които са от значение за спора, както и доводите на страните, и да обоснове направените от него изводи.
 • Определение №151/12.04.2021 по дело №655/2021 22
  Определение №151/12.04.2021 по дело №655/2021
  Длъжен ли въззивният съд, в случая че въззивната жалба съдържа, според него, обосновано оплакване за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с разпределението на доказателствената тежест, задължително да даде указания на страните за възможността да предприемат тези процесуални действия, които поради грешно разпределение на доказателствената тежест…
 • Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК
  Определение №60308/02.08.2021 по дело №1119/2021
  Води ли до неспазване на срока подаването на жалба пред съда по електронен път след края на работното му време?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 127 от 30.07.2018 г. по т. д. № 1103/2017 г.
  Налице ли е отговорност на дружеството цесионер по осъдителен иск по чл. 55 ЗЗД за суми, представляващи надплатени вноски по договор за кредит, платени в полза на банката-кредитодател?
 • Определение за недопускане
  Определение №60502/10.08.2021 по дело №2120/2020
  Следва ли въззивният съд да се съобрази безусловно с решение на Конституционния съд, с което е прието, че правата на гражданите по чл. 52 КРБ не са неограничени?
 • Определение за недопускане
  Определение №60456/10.08.2021 по дело №1791/2020
  Пристъпването към изпълнение по реда на ЗОЗ при учреден залог върху вземания има ли действие по отношение на вземания, които не съществуват към момента на пристъпване към изпълнение, а възникват в последващ момент?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №68/04.08.2021 по дело №1944/2020
  За значението на фактическите обстоятелства на всеки конкретен случай при определяне кога деецът е открит.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60046/28.07.2021 по дело №2916/2019
  За правомощията на въззивния съд във връзка с установяване на фактическата обстановка.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №6/27.07.2021 по дело №1468/2020
  В случай, че за иска по чл. 108 ЗС се заявява пълен отказ или оттегляне (подлежащо на изрично санкциониране от съда при условията на чл. 29, ал. 5 ГПК във връзка с чл. 34, ал. 3 ГПК и чл. 47, ал. 6 ГПК), поставя се въпросът за допустимостта на процеса…
 • Определение №529/10.06.2020 по дело №3986/2019 23
  Определение №529/10.06.2020 по дело №3986/2019
  За правомощията на въззивната инстанция при допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения във връзка с доклада по делото; и за допустимостта във въззивното производство да се събират нови доказателства, при пропуск на първата инстанция да посочи в доклада всички предявени искове, да определи правната им квалификация, подлежащите на доказване факти…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60081/14.07.2021 по дело №3370/2020
  Достатъчно ли е приемане на решение за трансформиране на публична в частна общинска собственост на общинския съвет, за да се приеме за доказано, че съществуваща улица е публична общинска собственост, при данни по делото, че част от тази улица е продадена като прилежащ обект, част от стопански двор?
 • Определение №314/15.05.2020 по дело №1215/2019 24
  Определение №314/15.05.2020 по дело №1215/2019
  Явява ли се нищожен по смисъла на чл.26 ЗЗД, ал.1 и ал.2 договор за изключителна лицензия на патентовано изобретение като такъв, сключен в нарушение на нормата на чл. 31, ал. 3 ЗПРПМ и като такъв с невъзможен предмет, в случаите, в които към момента на неговото сключване притежателят на патента…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №42/15.07.2021 по дело №203/2020
  Съществено различна ли е трудова функция, чийто трудов разултат е предпоставен от извършването на вече изпълнявана трудова функция?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №71/08.07.2021 по дело №3189/2020
  За проверка допустимостта на въззивното решение във връзка със задължението на въззивния съд да следи за редовността на исковата молба, както и за правомощията на въззивната инстанция при констатиране на нередовност.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60141/02.07.2021 по дело №3262/2020
  Дали въззивният съд е длъжен да обсъди всички доводи и възражения на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60148/22.06.2021 по дело №3531/2020
  Съставлява ли имуществена вреда събраната принудително от частен съдебен изпълнител парична сума от имуществото на лице, което е било конституирано като длъжник в изпълнителното производство само въз основа на договор за встъпване в дълг, т.е. без изпълнително основание?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №40/17.06.2021 по дело №2041/2020
  1. Липсата на нотариус в даден съдебен район неподлежащ на доказване факт ли е или е факт, който на общо основание подлежи на доказване от страната, която черпи благоприятни правни последици от него и ако съдът се позовава на такъв отрицателен факт, длъжен ли е на основание чл. 155 ГПК…
 • Определение №517/08.10.2020 по дело №2852/2019 25
  Определение №517/08.10.2020 по дело №2852/2019
  В какъв обем следва да са извършените от въззивната инстанция процесуални действия, за да бъде удовлетворено изискването на чл. 12 ГПК, чл. 236, ал. 2 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК, осигуряващи постановяването на законосъобразно решение?
 • Определение №60461/16.08.2021 по дело №2062/2020 26
  Определение №60461/16.08.2021 по дело №2062/2020
  За задълженията на въззивния съд при констатирана нередовност на исковата молба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №129/26.08.2021 по дело №2839/2020
  1. Относно наличието на правно основание за корекция на сметка на потребител при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52-56 от ПИКЕЕ с решение № 1500/06.02.2017 г., постановено по адм.дело № 2385/2016 г от петчленен състав на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №127/26.08.2021 по дело №2057/2020
  След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.56 от ПИКЕЕ с решение № 1500/06.02.2017 г. по адм.д.№ 2385/2016 г. от петчленен състав на ВАС могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до чл.51 включително и за правото на доставчика на ел.енергия да извършва корекции на сметки на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60101/14.10.2021 по дело №655/2021
  Длъжен ли въззивният съд, в случая че въззивната жалба съдържа, според него, обосновано оплакване за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с разпределението на доказателствената тежест, задължително да даде указания на страните за възможността да предприемат тези процесуални действия, които поради грешно разпределение на доказателствената тежест…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60207/07.10.2021 по дело №3507/2020
  Kак следва да процедира въззивният съд, когато след уточнение на нередовна искова молба, ищецът посочи за надлежен ответник субект, различен от този, спрямо когото се е развивало първоинстанционното производство и е постановено първоинстанционното решение?
 • Определение №60644/06.10.2021 по дело №3901/2018 27
  Определение №60644/06.10.2021 по дело №3901/2018
  Кои са критериите, въз основа на които следва да бъде определено обезщетение за претърпени от юридически лица неимуществени вреди в хипотезите на нарушаване на правото на Европейския съюз от незаконосъобразни актове и действия/бездействия на държавата?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60196/05.10.2021 по дело №286/2021
  При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което не е измерено цялото количество на доставената в обекта електроенергия, възниква ли за доставчика вземане поради разликата между измереното и реално доставеното количество, въпреки че в релевантния период с решение № 1500/06.02.2017 г. по адм.д. № 2385/2016…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №13/28.09.2021 по дело №1527/2020
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 2, ал. 3 ЗОС и възниква ли право на собственост за посочените в разпоредбата юридически лица, ако са суперфициари, върху прилежащ терен на сградите, ако сградите са изградени със собствени средства до 13.07.1991 г. или разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗОС е…
 • Определение №483/05.11.2020 по дело №1527/2020 28
  Определение №483/05.11.2020 по дело №1527/2020
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 2, ал. 3 ЗОС и възниква ли право на собственост за посочените в разпоредбата юридически лица, ако са суперфициари, върху прилежащ терен на сградите, ако сградите са изградени със собствени средства до 13.07.1991 г. или разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗОС е…
 • Определение №388/04.06.2020 по дело №2586/2019 29
  Определение №388/04.06.2020 по дело №2586/2019
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №141/21.09.2021 по дело №2586/2019
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Определение №60097/21.09.2021 по дело №2863/2021 30
  Определение №60097/21.09.2021 по дело №2863/2021
  Относно грубото противоречие с нормата на чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК като очевидна неправилност.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №43/20.09.2021 по дело №610/2020
  Относно допустимостта за отменителните искове по чл. 647 ТЗ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №238/26.03.2018 по дело №367/2017
  Може ли съдът да се произнася по ненаведени с отговора на исковата молба възражения по факти? В кои случаи въззивният съд е длъжен и служебно да назначи експертиза?
 • Определение №503/16.11.2020 по дело №4921/2019 31
  Определение №503/16.11.2020 по дело №4921/2019
  За задължението на въззивния съд, като инстанция по същество, при наличие на императивни разпоредби (в случая относно действието на дворищната регулация, чл. 43, т. 5 ЗКИР и пар. 6 ПЗР ЗУТ, ал. 2 и 4 и пар. 8 ПЗР ЗУТ, несъобразени от първоинстанционния съд) да даде указания на страните ,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №29/10.09.2021 по дело №4921/2019
  За задължението на въззивния съд, като инстанция по същество, при наличие на императивни разпоредби (в случая относно действието на дворищната регулация, чл. 43, т. 5 ЗКИР и пар. 6 ПЗР ЗУТ, ал. 2 и 4 и пар. 8 ПЗР ЗУТ, несъобразени от първоинстанционния съд) да даде указания на страните ,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №105/09.09.2021 по дело №2256/2020
  Относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5), по реда за отстраняване на нередовности на исковата молба (чл. 129 от ГПК) и по реда за изменение на иска (чл. 214, ал. 1 ГПК), и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60047/08.09.2021 по дело №182/2020
  В какъв обем следва да са извършените от въззивната инстанция процесуални действия, за да бъде удовлетворено изискването на чл. 7 ГПК и чл. 270 ГПК, осигуряващи постановяването на законосъобразно въззивно решение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №246/07.11.2017 по дело №1356/2017
  За допустимостта на нови доказателства, които не са събрани от първоинстанционния съд, поради неизпълнение на задълженията му по чл. 143 ГПК, чл. 145 ГПК и чл. 146, ал. 2 ГПК. За правното значение на изпълнението на задълженията по договор за издръжка и гледане от длъжника и от другите лица.
 • Определение №60082/14.06.2021 по дело №1005/2021 32
  Определение №60082/14.06.2021 по дело №1005/2021
  За правото на защита на страна в охранителното производство по чл. 61 ЗН в хипотеза, при която заявлението за вписване на приемането на наследството по опис е подадено едновременно в две различни съдилища, само едно от които е местнокомпетентният съд.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60147/15.12.2021 по дело №1102/2021
  Какво е правното значение на значителната разлика в доходите на двамата съпрузи при разглеждане на иск по чл. 29, ал. 3 СК, ако те в рамките на своите възможности допринасят за благополучието на семейството? За задължението на съда да назначи и служебно експертиза, когато са събрани доказателства, но поради липса…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №3 от 29.06.2017 по тълк. д. №3/2016
  Какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №24/30.03.2022 по дело №255/2021
  Може ли въззивният съд служебно да изиска да бъдат установявани факти и обстоятелства по делото, които не са били спорни между страните в първата инстанция, въпреки преклудиране на възможността за възражения на ответника и заявяването им за първи път с въззивната жалба?
 • Определение №234/28.03.2022 по дело №4566/2021 33
  Определение №234/28.03.2022 по дело №4566/2021
  За възможността възражение за изтекла погасителна давност да се прави за първи път пред въззивната инстанция.
 • Определение №60854/23.12.2021 по дело №4170/2021 34
  Определение №60854/23.12.2021 по дело №4170/2021
  Какви са задълженията на въззивния съд в производството по чл. 294 ГПК, при връщане на делото за ново разглеждане от ВКС с указания да се произнесе по иск с различна правна квалификация?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №51/25.03.2022 по дело №4170/2021
  Какви са задълженията на въззивния съд в производството по чл. 294 ГПК, при връщане на делото за ново разглеждане от ВКС с указания да се произнесе по иск с различна правна квалификация?
 • Определение №116/18.03.2022 по дело №159/2022 35
  Определение №116/18.03.2022 по дело №159/2022
  Задължен ли е въззивният съд при произнасянето по спорния предмет на делото да обсъди всички своевременно въведени от страните в процеса доводи и възражения, както и да изложи мотиви по тях?
 • Определение №437/31.05.2021 по дело №785/2021 36
  Определение №437/31.05.2021 по дело №785/2021
  Преклудирани ли са възраженията и доказателствените искания на страна в процеса, която оспорва истинността на документ пред въззивната инстанция, когато документът е представен пред първата инстанция, но не в оригинал или в заверен от страната препис, а бива заверен в резултат на указания, дадени от въззивния съд и след представянето…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №4/2013 от 18.06.2014 по тълк. д. №4/2013
  Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 6/2017 от 15.01.2019 г. по тълк. д. № 6/2017
  Намират ли приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. 2 ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60198/11.03.2022 по дело №3233/2020
  Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след именението на закона за енергетиката в сила от 17.07.2012 г., но при действието само на разпоредбите на чл.48-51 от ПИКЕЕ в сила от 16.11.2013 г.?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №18/10.03.2022 по дело №4024/2021
  Може ли ответникът да въвежда, след изтичане на срока за отговор, нови твърдения за факти, а съдът да обсъжда в решението си такива факти и да основава крайните си изводи на тях?
 • Определение №174/09.03.2022 по дело №3616/2021 37
  Определение №174/09.03.2022 по дело №3616/2021
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на исковете факти, с излагане на правни изводи, със изрично посочване въз основа на какви доказателства ги е направил.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №6/09.03.2022 по дело №3979/2020
  Относно условията при които е възможно сключването на допълнителен трудов договор при същия работодател.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №10/08.03.2022 по дело №2260/2021
  Налице ли е материалноправна легитимация по иска с правно основание чл. 30, ал. 1 ЗН, когато правото да се иска възстановяване на запазената част се упражнява срещу лице, което не е наследник по закон, в случай че правото на наследяване е вече упражнено чрез мълчаливо приемане на наследството и последващото…
 • Определение №60407/02.07.2021 по дело №2404/2020 38
  Определение №60407/02.07.2021 по дело №2404/2020
  Съгласно чл. 134, ал. 1 от ТЗ следва ли решението на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност, за определяне на задължение за внасяне на допълнителни парични вноски, да съдържа и срок за възстановяването (връщането) на допълнителните парични вноски?
 • Определение №142/28.02.2022 по дело №3532/2021 39
  Определение №142/28.02.2022 по дело №3532/2021
  За приложението на специалната норма на чл. 58 ЗВО и произтичащото от това дерогиращо действие на нормата на чл. 344 КТ.
 • Определение №63/21.02.2022 по дело №2973/2021 40
  Определение №63/21.02.2022 по дело №2973/2021
  Относно правомощията на въззивния съд при разглеждане на въззивната жалба и съдържанието на мотивите на въззивното решение, във връзка с посочените в конкретния случай в жалбата оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на първоинстанционното решение в частта относно приложението на нормата, уредена в чл. 349, ал. 2 ГПК и произнасянето по…
 • Определение №60636/19.11.2021 по дело №255/2021 41
  Определение №60636/19.11.2021 по дело №255/2021
  Може ли въззивният съд служебно да изиска да бъдат установявани факти и обстоятелства по делото, които не са били спорни между страните в първата инстанция, въпреки преклудиране на възможността за възражения на ответника и заявяването им за първи път с въззивната жалба?
 • Определение №241/01.04.2022 по дело №3364/2021 42
  Определение №241/01.04.2022 по дело №3364/2021
  Когато уволненият служител не е оспорил законосъобразността на извършения подбор, не е оспорил и писмените доказателства, установяващи приложените от работодателя критерии и отразените в тях обстоятелства, а само принципно е заявил, че такъв не е извършен, длъжен ли е работодателят да установява с други доказателствени средства вписаните обстоятелства, касаещи извършения…
 • Определение №258/08.04.2022 по дело №2461/2021 43
  Определение №258/08.04.2022 по дело №2461/2021
  Деликтна или договорна е отговорността на изпълнител по договор между него и етажна съсобственост за ремонт на обща част на сградата, когато в резултат на непълно или неточно изпълнение на договора, бъде увреден самостоятелен обект, притежание на отделен етажен съсобственик – ищец по делото?
 • Определение
  Решение №105/06.07.2020 по дело №2633/2019
  Следва ли въззивният съд при решаване на спора да осигури приложение на императивен материален закон, установен в обществен интерес, и какви са правомощията на въззивния съд при служебно прилагане на императивна материалноправна норма? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК) Kогато срещу предявен иск за собственост, основан на…
 • Определение №376/09.05.2022 по дело №3731/2021 44
  Определение №376/09.05.2022 по дело №3731/2021
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на своето решение всички твърдения и доводи на страните, както и всички доказателства за релевантните по делото факти.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №80/09.05.2022 по дело №3088/2021
  Какви указания следва да даде първоинстанционният съд в доклада по чл. 146 ГПК, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси са необходими специални знания и в може ли в този случай той да допусне служебно медицинска експертиза, вкл. ДНК експертиза, кръвно-групова експертиза, гинекологична експертиза?
 • Определение №331/27.04.2022 по дело №4738/2021 45
  Определение №331/27.04.2022 по дело №4738/2021
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да изложи свои собствени мотиви, като обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се основават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Определение №193/04.05.2022 по дело №609/2022 46
  Определение №193/04.05.2022 по дело №609/2022
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №40/04.05.2022 по дело №2583/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички относими доводи и възражения на страните след преценка на относимите към делото доказателства? Длъжен ли е въззивният съд на основание чл. 266, ал. 3 ГПК да допусне изготвянето на своевременно поискана повторна съдебно-техническа експертиза, която първоинстанционният съд е отказал да допусне или…
 • Определение №164/20.04.2022 по дело №3417/2021 47
  Определение №164/20.04.2022 по дело №3417/2021
  Относно дейността на въззивната инстанция и задължението й при самостоятелна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, след обсъждане доводите и възраженията на страните, да изложи собствени мотиви по съществото на спора.
 • Определение №176/28.04.2022 по дело №4404/2021 48
  Определение №176/28.04.2022 по дело №4404/2021
  Следва ли въззивният съд, преди да се произнесе по законосъобразността на реституцията в полза на всяка от страните, да им даде указания, че подлежи на доказване обстоятелството кому е принадлежало правото на собственост върху спорния имот към момента на кооперирането на земята?
 • Определение №61/07.02.2022 по дело №4158/2021 49
  Определение №61/07.02.2022 по дело №4158/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №87/28.04.2022 по дело №4158/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 50
  Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021
  Кога се преклудира възможността да бъде направено възражение от ответника за липса на съществуващо каузално правоотношение в производството по иск с правно основание чл. 422 ГПК относно вземане по запис на заповед?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №86/20.04.2022 по дело №4148/2021
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Определение №156/15.04.2022 по дело №3950/2021 51
  Определение №156/15.04.2022 по дело №3950/2021
  За разпределяне на доказателствената тежест между страните по исковете за непозволено увреждане.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №32/13.04.2022 по дело №4015/2021
  За задълженията на въззивния съд да извърши своя преценка на доказателствата, да се произнесе по всички доводи и възражения на страните и да изложи собствени мотиви по спора.
 • Определение №60272/21.06.2021 по дело №1804/2021 52
  Определение №60272/21.06.2021 по дело №1804/2021
  За задължението на въззивния съд по чл. 266, ал. 3 ГПК, когато първоинстанционният съд е отказал да допусне съдебно-техническа експертиза по спор за собственост, по който и двете страни разполагат с решение за възстановяване на собствеността в стари реални граници по ЗСПЗЗ, обвързани са от съдебно решение по чл. 14,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №29/12.04.2022 по дело №1804/2021
  За задължението на въззивния съд по чл. 266, ал. 3 ГПК, когато първоинстанционният съд е отказал да допусне съдебно-техническа експертиза по спор за собственост, по който и двете страни разполагат с решение за възстановяване на собствеността в стари реални граници по ЗСПЗЗ, обвързани са от съдебно решение по чл. 14,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №5/25.02.2022 по дело №2049/2021
  Представлява ли нередовност определянето в исковата молба на подлежащия на връщане зърнокомбайн с модела на двигателя му – COMMINS/QSC, а не с индивидуализиращите го белези като номера на шаси и двигател?
 • Определение №119/24.02.2020 по дело №2355/2017 53
  Определение №119/24.02.2020 по дело №2355/2017
  Коя е приложимата редакция на чл.59 ал.5 от ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с параграф 9 от Закон за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014г. /обн. ДВ бр. 98/2014г., в сила от 28.11.2014г./?
 • Определение №326/21.04.2021 по дело №3748/2020 54
  Определение №326/21.04.2021 по дело №3748/2020
  За задължението на съда при проверката на редовността на исковата молба да следи за надлежната процесуална легитимация на ответника и ако констатира, че искът е предявен срещу ненадлежен ответник, да укаже на ищеца да отстрани нередовността на исковата молба в определен срок чрез предприемане на действия за конституиране на надлежния…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60220/05.01.2022 по дело №3748/2020
  За задължението на съда при проверката на редовността на исковата молба да следи за надлежната процесуална легитимация на ответника и ако констатира, че искът е предявен срещу ненадлежен ответник, да укаже на ищеца да отстрани нередовността на исковата молба в определен срок чрез предприемане на действия за конституиране на надлежния…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60208/04.01.2022 по дело №126/2021
  Следва ли ако въззивната инстанция приеме, че доказателствената стойност на едно от писмените доказателства не е възприета правилно, да подчини мотивите си единствено на него,без да извършва оценка на останалите доказателства поотделно и в съвкупност? Съдържание на пълномощното упълномощеният да уговори продажна цена „каквато намери за добре“ освобождава ли съда…
 • Определение №60461/08.06.2021 по дело №873/2021 55
  Определение №60461/08.06.2021 по дело №873/2021
  За задължението на въззивния съд да формира свои изводи по същество на спора, като обсъди всички събрани доказателства и също така да обсъди в мотивите си доводите на страните и оплакванията на въззивния жалбоподател.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60210/04.01.2022 по дело №873/2021
  За задължението на въззивния съд да формира свои изводи по същество на спора, като обсъди всички събрани доказателства и също така да обсъди в мотивите си доводите на страните и оплакванията на въззивния жалбоподател.
 • Определение №60903/16.12.2021 по дело №1435/2021 56
  Определение №60903/16.12.2021 по дело №1435/2021
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото в тяхната съвкупност и взаимна връзка, като изложи съображения защо възприема едни, а други не възприема, и въз основа на мотивирана преценка на целия доказателствен материал да изгради своите фактически и правни изводи, като отговори на оплакванията във въззивната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60234/30.12.2021 по дело №362/2021
  Какви указания дава съдът в доклада по чл. 146 ГПК, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси са необходими специални знания и в този случай допуска ли служебно експертиза, като при всички случаи съблюдава най-висшия интерес на детето?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60229/30.12.2021 по дело №3998/2020
  Длъжен ли е въззивният съд служебно да събере доказателства, които по начало се събират служебно от съда, когато такива са необходими за изясняване на делото от фактическа страна и допустимо ли е в този случай служебно да се назначи експертиза за установяване на размера на подобрения в недв. имот, след…
 • Определение №60853/23.12.2021 по дело №4148/2021 57
  Определение №60853/23.12.2021 по дело №4148/2021
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60278/29.12.2021 по дело №1944/2021
  Следва ли въззивният съд да поправи допуснато от първоинстанционния съд процесуално нарушение при разглеждане на иск с правно основание чл. 59, ал. 9 СК и да поиска изслушването на двамата родители, за да добие лични впечатления от родителите, и така да прецени основателността на предявената претенция?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60266/23.12.2021 по дело №1136/2021
  Следва ли въззивният съд да обсъди всички доводи на страните и всички доказателства по делото и да постанови решение след тяхната съвкупна преценка?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60119/23.12.2021 по дело №1024/2020
  Относно възможността юридическо лице - солидарен длъжник, встъпил в дълга на кредитополучателя - физическо лице, да прави възражение за наличие на неравноправни клаузи в договора за кредит.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60107/22.12.2021 по дело №523/2020
  За действието на извънсъдебното споразумение за прихващане при съществуващ съдебен спор между страните.
 • Определение №173/11.03.2021 по дело №3385/2020 58
  Определение №173/11.03.2021 по дело №3385/2020
  Допустимо ли е при влязло в сила първоинстанционно решение по определен въпрос, въззивният съда да преразглежда този въпрос и да го пререшава? За доказателственото значение на разписката за наличието на заемно правоотношение, когато разписката удостоверява получаването на парична сума и е посочен размерът на подлежащата на връщане парична сума от…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60273/15.12.2021 по дело №617/2021
  Дали ищецът по иск с правно основание чл. 59 ЗЗД трябва да докаже намаляването на имуществото си? Дали въззивният съд е длъжен да изложи свои собствени мотиви по всички възражения на страните?
 • Определение №112/12.02.2021 по дело №3124/2020 59
  Определение №112/12.02.2021 по дело №3124/2020
  Следва ли съдът да извърши съвкупен анализ на обстоятелствата посочени в чл. 59, ал. 4 СК и т.2 от ППВС №1/1974 г. при преценката на кой родител следва да се предостави упражняването на родителските права? Mоже ли единствено полът и възрастта на децата да са определящи за решаването на въпроса…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60097/10.01.2022 по дело №578/2021
  За правомощията на въззивния съд в хипотеза на въведено оплакване за допуснато от първата инстанция процесуално нарушение, от което може да се направи извод, че делото е останало неизяснено от фактическа страна или за необоснованост на фактическите изводи, които са в основата на първоинстанционното решение.
 • Определение №152/11.03.2020 по дело №1372/2018 60
  Определение №152/11.03.2020 по дело №1372/2018
  Коя е приложимата редакция на чл.59, ал.5 от ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с параграф 9 от Закон за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014г. /обн. ДВ бр. 98/2014г., в сила от 28.11.2014г./?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60113/13.01.2022 по дело №104/2021
  Относно издаването на постановление за възлагане при публична продан на недвижим имот.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60267/25.02.2022 по дело №3698/2020
  За задължението на въззивния съд да следи служебно за допустимостта на производството; и за дължимите процесуални действия във връзка с доклада, задължаващи съда да съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа страна, респ. да им укаже обстоятелствата, които се нуждаят от доказване в производството по чл. 622, ал.…
 • Определение №60/22.02.2022 по дело №2602/2021 61
  Определение №60/22.02.2022 по дело №2602/2021
  С оглед разясненията, дадени в т.4 от ППВС № 5/1972 г., решаващият извод, че правата на всеки от съпрузите върху построеното с общи средства през време на брака в резултат на реализирано право на строеж са съответни на притежаваните от този съпруг права върху дворното място, поражда съмнение за очевидна…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №10/09.02.2022 по дело №1921/2021
  Относно преценката на доказателствената сила на експертизата и задължението на съда да изложи мотиви независимо от това дали възприема или не експертното заключение.
 • Определение №60292/01.07.2021 по дело №1368/2021 62
  Определение №60292/01.07.2021 по дело №1368/2021
  За задължението на въззивния съд като съд по същество на спора да извърши самостоятелна преценка на събраните пред него и пред първата инстанция доказателства.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60163/09.02.2022 по дело №1368/2021
  За задължението на въззивния съд като съд по същество на спора да извърши самостоятелна преценка на събраните пред него и пред първата инстанция доказателства.
 • Определение №261/22.04.2021 по дело №1728/2020 63
  Определение №261/22.04.2021 по дело №1728/2020
  При положение, че докладът няма изискуемото по чл. 375, ал. 1 ГПК вр. с чл. 146, ал. 1 ГПК съдържание, преклудирана ли е възможността страните да сочат нови обстоятелства и да искат нови доказателства, извън хипотезите на чл. 147 ГПК и чл. 266, ал. 2 ГПК?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60095/07.02.2022 по дело №1728/2020
  При положение, че докладът няма изискуемото по чл. 375, ал. 1 ГПК вр. с чл. 146, ал. 1 ГПК съдържание, преклудирана ли е възможността страните да сочат нови обстоятелства и да искат нови доказателства, извън хипотезите на чл. 147 ГПК и чл. 266, ал. 2 ГПК?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60277/02.02.2022 по дело №1160/2021
  Относно дейността по определянето на правното основание на иска.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60149/02.02.2022 по дело №2851/2021
  Длъжен ли е въззивният съд при повторно разглеждане на спора да прецени правилността на правната квалификация на иска, дадена с доклада на първоинстанционния съд по делото и следва ли да обезпечи правилното приложение на материалния закон, като даде указания относно релевантните факти и разпределението на доказателствената тежест? Длъжен ли е…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60117/01.02.2022 по дело №667/2020
  Длъжен ли е съдът в решението си да обсъди всички събрани доказателства по делото, както и да се произнесе по всички наведени доводи и възражения от страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №14/01.02.2022 по дело №2048/2021
  За правомощията на въззивния съд при допуснати процесуални нарушения от първата инстанция във връзка с доклада по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60144/2021/25.01.2022 по дело №491/2020
  Относно дейността на въззивната инстанция като инстанция по същество на спора и задължението на въззивния съд да се произнесе със самостоятелни мотиви по поддържаните от страните доводи и възражения в рамките на очертания пред него от въззивната жалба предмет на спора.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60121/17.01.2022 по дело №2612/2018
  Кои са надлежните страни в производството по предявени искове по чл. 59 ЗБН, ал. 3 и ал. 5?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60283/12.01.2022 по дело №1018/2021
  За възможността да бъде извършена корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия, при установено реално количество на доставена и незаплатена енергия вследствие извършени проверки.
 • Определение №11/11.01.2022 по дело №237/2021 64
  Определение №11/11.01.2022 по дело №237/2021
  За крайния момент, до който може да бъде направено възражение за съпричиняване по чл. 51, ал. 2 ЗЗД, и трябва ли ответникът да изложи конкретни фактически обстоятелства относно действията, с които пострадалият е допринесъл за увреждането; за прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на…
 • Определение №21/13.01.2022 по дело №476/2021 65
  Определение №21/13.01.2022 по дело №476/2021
  Относно характеристиката на комисията като орган по чл. 23 ЗНЧ, правния характер на издаваните от този орган решения, контрола върху тях и правомощията и действията на комисията.
 • Определение №239/01.06.2021 по дело №1102/2021 66
  Определение №239/01.06.2021 по дело №1102/2021
  Какво е правното значение на значителната разлика в доходите на двамата съпрузи при разглеждане на иск по чл. 29, ал. 3 СК, ако те в рамките на своите възможности допринасят за благополучието на семейството? За задължението на съда да назначи и служебно експертиза, когато са събрани доказателства, но поради липса…
 • Определение №606/19.10.2020 по дело №1477/2020 67
  Определение №606/19.10.2020 по дело №1477/2020
  Относно критериите, които следва да бъдат взети предвид в производството за изменение мерките относно упражняването на родителските права, и относно задължението на въззивния съд служебно да следи за интереса на детето.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №69/31.07.2020 по дело №2461/2019
  Следва ли въззивният съд да се съобразява с ограничението, визирано в разпоредбата на чл. 269, изр. 2 ГПК, а именно да бъде ограничен само до изложените във въззивната жалба оплаквания?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №80/24.07.2020 по дело №57/2019
  Какви са правомощията на въззивната инстанция при изложени във въззивната жалба оплаквания за допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения във връзка със задължението му за изготвяне на пълен и точен доклад и разпределяне на доказателствената тежест и направени с жалбата доказателствени искания?
 • Определение №502/30.07.2020 по дело №2499/2019 68
  Определение №502/30.07.2020 по дело №2499/2019
  Задължен ли е въззивният съд при постановяване на решението си да обсъди всички наведени от ответника доводи и възражения, както и да се произнесе и прецени всички относими и приети по делото писмени доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №114/24.07.2020 по дело №1980/2017
  С т.1 от ТР № 1/ 09.07.2019 г. по т.д. № 1/ 2017 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, е недопустимо. В този смисъл е и разяснението в т.8 на ТР…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №240/22.05.2019 по дело №406/2018
  Съществува ли вземане на продавача по предварителния договор за продажната цена или за остатъка от същата в случая, когато то не е посочено изрично в решението по чл. 362, ал. 1 от ГПК и същото не съдържа диспозитив задължаващ купувача да изпълни свое задължение към продавача за заплащане на продажната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №74/21.07.2020 по дело №912/2019
  За правомощията на въззивния съд във връзка с доклада по делото, когато първоинстанционният съд не е извършил доклад, съгласно чл.146 ГПК, при наличие на оплакване във въззивната жалба за липса на доклад от първоинстанционния съд.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №64/15.07.2020 по дело №2313/2019
  Решението е недопустимо, когато съдът е разгледал спор, който не е подведомствен на съдилищата - чл. 14 ГПК, или не е подсъден на съответния съд; когато е разгледал непредявен иск и не е разгледал предявения; или се е произнесъл при липса на право на иск (липса на съответния процесуален ред…
 • Определение №624/16.07.2020 по дело №1520/2020 69
  Определение №624/16.07.2020 по дело №1520/2020
  Относно задължението на съда да приема доказателства само в преклузивния срок по чл. 370 ГПК и може ли въззивната инстанция да събере доказателствата и по –късно, с прилагане на санкцията по ГПК, а не да откаже направеното пред нея искане за назначаване на съдебно – икономическа експертиза.
 • Определение №123/16.07.2020 по дело №1320/2020 70
  Определение №123/16.07.2020 по дело №1320/2020
  Допустимо ли е чрез експертиза съдът да определи цената на иск по чл. 109 ЗС, когато предмет на делото е искане за осъждане на ответника да извърши заместими действия?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №44/10.07.2020 по дело №1963/2019
  Относно дейността на въззивната инстанция и задължението ѝ при самостоятелна преценка на събрания по делото доказателствен материал, след обсъждане доводите и възраженията на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство и релевираните в нея оплаквания, да изложи собствени мотиви по съществото на спора.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №40/10.07.2020 по дело №3064/2019
  Дали в закона е предвидена възможност за учредяване в полза на В и К операторите на сервитутно право на водопрекарване или на изграждане на отклонения от общата мрежа на техническата инфраструктура в чужд имот в населено място?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №52/08.07.2020 по дело №4013/2019
  Посочването в предизвестието и на двете правни основания по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ опорочава ли по –нататъшната процедура по издаване и връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, дори в нея впоследствие да е посочено конкретното правно основание по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №73/08.07.2020 по дело №322/2019
  Съдът дължи произнасяне и защита само в рамките на заявеното искане и по начина, който е поискан от ищеца. Решението е недопустимо, когато не отговаря на изискванията, при които делото може да се реши по същество, т. е. когато решението е постановено въпреки липсата на право на иск или ненадлежното…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №55/03.07.2020 по дело №2196/2019
  Искова молба е с неясна обстоятелствена част, в която не е посочено на какво правно основание за придобиване на собствеността се позовава ищецът и в искова молба не е посочено какъв правен интерес има ищецът да предяви установителен иск за собственост за имот.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №54/02.07.2020 по дело №1816/2019
  За задължението на въззивния съд да прецени ефективността на действащия режим на лични отношения при констатирано неизпълнение поради обстоятелства, свързани със заболявания на детето, пречки, създавани от родителя, упражняващ родителските права и отчуждаване на детето.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №106/02.07.2020 по дело №1897/2019
  При отсъствието на специални медицински знания у съда, когато са се породили съмнения относно правилността и яснотата на вече приети по делото експертни заключения, длъжен ли е въззивният съд по свой почин (служебно) да назначи нова съдебно-медицинска експертиза/?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №115/31.07.2020 по дело №1199/2018
  За правомощията на въззивната инстанция при констатирана в хода на въззивното производство нередовност на исковата молба.
 • Определение за недопускане
  Определение №302/12.05.2020 по дело №2171/2019
  1. Длъжен ли въззивният съд да обсъди в мотивите на решението всички доказателства и доводи на страните, които имат значение за решението по делото, съобразно оплакванията в жалбата? 2. Задължен ли въззивният съд служебно да събира доказателства за изясняване на фактическата страна на спора? 3. Какво е съдържанието на понятието…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №29/06.08.2020 по дело №2426/2019
  Процесуалната недопустимост на съдебното решение е налице, когато е разгледан спор, който не е подведомствен на съдилищата – чл. 14 ГПК, или не е подсъден на съответния съд; когато е разгледан непредявен иск или съдът се е произнесъл при ненадлежно упражнено право на иск – по нередовна искова молба, при…
 • Определение №694/16.10.2020 по дело №1849/2020 71
  Определение №694/16.10.2020 по дело №1849/2020
  Има ли правомощия въззивният съд при въведените ограничения с нормата на чл. 269 ГПК да се произнася по правилността на решението, като обсъжда пороци, невъведени с въззивната жалба, които не касаят приложение на установена в публичен интерес материалноправна норма?
 • Определение №591/13.10.2020 по дело №1488/2020 72
  Определение №591/13.10.2020 по дело №1488/2020
  За доказателствената тежест за установяване оставането без работа след уволнението.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №109/13.10.2020 по дело №1898/2019
  Относно правомощията на въззивния съд при постановяване на решението му в контекста на чл. 269 ГПК. Относно прилагане на критериите за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на обезщетението за претърпени неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №116/07.10.2020 по дело №3896/2019
  За задължението на въззивния съд да обсъди и съобрази при решаване на делото всички доводи и възражения на страните.
 • Определение №674/09.10.2020 по дело №1541/2020 73
  Определение №674/09.10.2020 по дело №1541/2020
  За възможността за служебно допускане на психологическа експертиза с оглед защита интереса на детето и за задължението на съда да изслуша двамата родители в производството по чл. 59, ал. 9 СК съгласно нормата на чл. 59, ал. 6 СК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №100/06.10.2020 по дело №2133/2019
  1. Може ли с решението си въззивната инстанция да възложи в доказателствена тежест на другата страна установяването на правнорелевантен факт, който първоинстанционният съд е указал, че подлежи на установяване от насрещната страна, без предварително да уведоми страните за становището си как се разпределя доказателствената тежест за подлежащия на доказване факт,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №105/02.10.2020 по дело №4648/2019
  1.Съставляват ли неизготвянето на изчерпателен доклад от първоинстанционния съд и неизпълнение на задълженията му по чл.146 ГПК, ал.2 и ал.3 процесуални нарушения по смисъла на чл.266, ал.3 от ГПК, обуславящи възможност за събиране на доказателства във въззивното производство? 2. При изготвянето на неизчерпателен доклад по делото допустими ли са нови…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №86/05.10.2020 по дело №2566/2019
  За задължението на въззивният съд да обсъди съдържащите се във въззивната жалба оплаквания за неправилност на първоинстанционното решение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №89/30.09.2020 по дело №3827/2019
  1. За задължението на въззивния съд да обсъди всички обстоятелства по делото. 2. За действието на прекратителното условие или срок в договора за цесия и може ли условието или срокът да се определят от събитие, което представлява юридическо действие-извършване на продажба на недвижим имот? 3. За правните последици от несъобщаването…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №14/22.02.2016 по дело №4205/2015
  Относно наличието на вероятност въззивното решение да е недопустимо като постановено без участието на необходими задължителни другари на страната на ответниците.
 • Определение №501/23.09.2020 по дело №2298/2019 74
  Определение №501/23.09.2020 по дело №2298/2019
  Допустимо ли е въззивният съд основе решението си на обстоятелства, на които страните не са се позовали в хода на първоинстанционното производство, които не са били установени от първоинстанционния съд и по отношение на които страните не са изложили доводи във въззивната жалба, респ. отговора срещу нея?
 • Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК
  Определение №348/18.09.2020 по дело №2688/2020
  При връщането на касационна жалба на някое от основанията по чл. 286, ал. 1 ГПК или на частна касационна жалба на някое от основанията по чл. 262, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 275, ал. 2 ГПК се извършва от въззивния съд с разпореждане. Това разпореждане се постановява еднолично,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №97/15.09.2020 по дело №2479/2019
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи на страните и доказателствата по делото и за това допустимо ли е въззивният съд да се произнася по пороци, които не са били въведени във въззивната жалба, да уточнява служебно съдържанието на същата и излизайки извън посоченото в нея да изгражда…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №12/08.09.2020 по дело №1924/2019
  Произнасянето на инстанциите по съществото на спора, обективирано с потвърдения от въззивния съд диспозитив на първоинстанционното решение, на първо място свидетелства за произнасяне по иск за факт – че е налице несъответствие в начина, по който в кадастралната карта е отразена част от земната повърхност, която следва да е разграничена…
 • Определение №489/17.08.2020 по дело №1873/2019 75
  Определение №489/17.08.2020 по дело №1873/2019
  В случай, че въззивникът не е релевирал в жалбата възражения за допуснати процесуални нарушения при постановяване на доклада следва ли въззивният съд да извършва служебна проверка за законосъобразност на този акт и при евентуално установяване на пороци задължен ли е да даде указания на страните кои са приетите от него…
 • Решение
  Решение № 239 от 03.07.2014 г. по гр. д. № 1019/2014 г.
  С обратна сила ли се разваля договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане; погасява ли се по давност иска за разваляне на такъв договор, ако неизпълнението продължава и към момента на завеждане на исковата молба; освобождава ли се длъжникът по такъв договор от отговорност, ако…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №107/02.07.2020 по дело №2461/2019
  Следва ли въззивният съдът да допусне нова тричленна съдебно-графологична експертиза, за да изясни противоречието между приети в първоинстанционното производство, две категорични, но взаимно изключващи се експертни заключения относно основното, решаващо за изхода на делото, спорно обстоятелство, за установяването на което са необходими специални знания, при положение, че всяко от двете…
 • Определение №453/30.06.2020 по дело №2605/2019 76
  Определение №453/30.06.2020 по дело №2605/2019
  Относно задълженията на въззивния съд при преценка дали уговорка за заплащане на наказателна лихва, включена в договор за банков кредит, сключен с потребител, има неравноправен характер, да вземе предвид всички фактори, които влияят върху определянето на тази уговорка и за задължението на въззивния съд като обсъди всички доводи и възражения…
 • Определение №307/13.05.2020 по дело №2184/2019 77
  Определение №307/13.05.2020 по дело №2184/2019
  В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чуждестранната валута /щвейцарски франкове/, уговорена в договора за кредит, и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договорът…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №56/08.05.2020 по дело №2755/2019
  Ограничен ли е въззивният съд от посоченото във въззивната жалба по въпроси, касаещи правилността на фактическите и правни констатации на първоинстанционното решение?
 • Определение №95/05.05.2020 по дело №311/2020 78
  Определение №95/05.05.2020 по дело №311/2020
  Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?
 • Определение №205/29.04.2020 по дело №3238/2019 79
  Определение №205/29.04.2020 по дело №3238/2019
  Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.
 • Решение
  Решение №68/29.04.2020 по дело №2513/2019
  Допустимо ли е въззивният съд да промени правната квалификация на иска, дадена от първоинстанционния съд, без да изготви и представи нов доклад, в който да укаже новите обстоятелства, които подлежат на доказване, да изясни новото разпределение на доказателствената тежест и съответното събиране на доказателства? Какви са правомощията на въззивната инстанция,…
 • Решение
  Решение №8/22.04.2020 по дело №962/2018
  Относно вероятност решението на въззивния съд да е недопустимо.
 • Решение
  Решение №35/14.04.2020 по дело №574/2019
  В производството по установителен иск по реда на чл.422 ГПК и при липса на спор между страните относно наличието на конкретно каузално правоотношение, чието изпълнение е обезпечено с издадения запис на заповед, длъжен ли е решаващият съд да разгледа и се произнесе по изрично заявените от ответника - длъжник възражения,…
 • Определение
  Определение №204/07.04.2020 по дело №1336/2019
  За правомощията на въззивния съд при постановяване на решението му в контекста на чл. 269 ГПК.
 • Решение
  Решение №170/06.04.2020 по дело №2506/2018
  Кой е пасивно легитимиран ответник по иск с правно основание чл.55, ал.1 ЗЗД за връщане на сума, основан на твърдения, че претендираната сума е надплатена по договор за уреждане на задълженията към държавата, произтичащи от необслужени кредити към търговски банки, договорени до 31.12.1990г., сключен по реда на ЗУНК?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №127/10.01.2018 по дело №679/2017
  Налице ли е произнасяне плюс петитум, в случаите когато ищецът е поискал да бъде установено, че е собственик на една конкретно посочена от него площ, а съдът се е произнесъл, като е признал, че е собственик на по голяма площ, без да е налице надлежно изменение на заявения първоначално иск?
 • Определение
  Определение №174/30.03.2020 по дело №1881/2019
  За критериите по чл.52 ЗЗД, които следва да бъдат съобразени при определяне на справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт, и за задължението на съда да посочи в мотивите към решението си всички обстоятелства от значение за размера на присъденото обезщетение.
 • Решение
  Решение №142/30.03.2020 по дело №2970/2018
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
 • Решение
  Решение №150/20.03.2020 по дело №279/2019
  На основание чл.269, изр.1 ГПК проверката на въззивния съд ограничена ли е относно допустимостта на обжалвания първоинстанционен съдебен акт, ако възраженията за недопустимост не са направени от ответника в срока за отговор на исковата молба по чл.131 ГПК или съдът е длъжен да извърши служебно проверка, независимо че ответникът не…
 • Определение
  Определение №165/25.03.2020 по дело №1287/2019
  Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
 • Определение
  Определение №180/23.03.2020 по дело №3944/2019
  Длъжен ли е въззивният съд служебно да назначи експертиза, необходима за установяване на правнорелевантен факт по делото, при положение, че във въззивната жалба се съдържа оплакване за погрешно установяване на този факт от първата инстанция и за незаконосъобразно недопуснато от нея доказателствено искане за изслушване на такава експертиза?
 • Решение
  Решение №11/10.03.2020 по дело №1753/2019
  При наведени доводи за обособяване на самостоятелни УПИ от съсобствен имот, следва ли съдът да изследва и изясни тази възможност, в това число да назначи служебно съдебно-техническа експертиза с оглед разделянето на съсобственото дворно място на толкова УПИ, колкото са постройките, при спазване на изискванията за лице и повърхнина, предвидени…
 • Определение №221/14.05.2020 по дело №4538/2019 80
  Определение №221/14.05.2020 по дело №4538/2019
  При какви предпоставки може да се пристъпи към отмяна на дарение с цел попълване на възстановена запазена част от наследството, след като е отменено общо завещателно разпореждане в полза на същото лице?
 • Определение №366/15.05.2020 по дело №481/2020 81
  Определение №366/15.05.2020 по дело №481/2020
  Относно задължението на въззивния съд да се произнесе по всички своевременно направени възражения и доводи, като обсъди и всички относими доказателства и релевантни обстоятелства по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №180/02.02.2018 по дело №340/2017
  Ако на страните са били дадени неточни указания относно подлежащите на доказване факти и с дадените указания е неправилно разпределена доказателствената тежест между страните, следва ли въззивният съд да даде възможност на страните да предприемат съответните процесуални действия по посочване и събиране на относими доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №30/01.07.2020 по дело №600/2019
  Прекъсва ли се срокът на придобивната давност с предявяването на иск с правно основание чл. 24, ал. 4 СК, респ. – иск с правно основание чл. 22, ал. 3 СК 1985 /отм./?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №72/26.06.2020 по дело №2831/2019
  Следва ли да се иска становище на ТЕЛК относно длъжностите, определени за трудоустроени, за които се предвижда по-висока степен на образование от притежаваната от трудоустроеното лице, за което се отправя запитването? Следва ли да се предлага на трудоустроено лице длъжност, за която то не притежава необходимото образование, както и длъжност,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №71/24.06.2020 по дело №3245/2019
  Относно правомощията и задълженията на въззивния съд при разглеждане и решаване на делото като инстанция по същество и по–специално относно задължението му да обсъди в мотивите си всички релевантни за предмета на спора доказателства.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №20/24.06.2020 по дело №3379/2019
  Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5 исковата молба трябва да съдържа индивидуализация на спорния предмет чрез посочване на основанието на иска (фактите, от които се твърди, че произтича претендираното с исковата молба право) и петитума (в какво се състои претендираното право и вида…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №46/22.06.2020 по дело №2358/2019
  Въззивншият съд е постановил недопустимо решение, като не е констатирал, че в производството не е участвал задължителен необходим другар и не е процедирал в съответствие с т.6 от ТР № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, с което се прима, че когато въззивният съд констатира, че първоинстанционното решение е постановено…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №48/19.06.2020 по дело №3081/2019
  Предметът на делото определя ли се от наведените от ищеца правопораждащи фактически твърдения и заявените от ответника правоизключващи и правопогасяващи възражения, които определят и предмета на доказване? Може ли съдът да разгледа факти и обстоятелства, на които страните не са се позовали и какви са последиците от това и за…
 • Определение №416/18.06.2020 по дело №1747/2019 82
  Определение №416/18.06.2020 по дело №1747/2019
  Относно задължението на въззивния съд да се произнесе мотивирано по доводите, касаещи именно спорния предмет, а не по принцип.
 • Определение №476/21.10.2019 по дело №882/2019 83
  Определение №476/21.10.2019 по дело №882/2019
  Какво е задължението на съда, съгласно чл.271 ГПК и чл.272 ГПК да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните и липсата им опорочава ли съдебния акт?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №67/16.06.2020 по дело №882/2019
  Какво е задължението на съда, съгласно чл. 271 ГПК и чл. 272 ГПК да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните и липсата им опорочава ли съдебния акт?
 • Определение №878/27.11.2019 по дело №2855/2019 84
  Определение №878/27.11.2019 по дело №2855/2019
  Когато в производство по чл. 59, ал. 9 от СК се установи изменение на обстоятелствата, изразяващо се в развил се у детето синдром на родителско отчуждение спрямо родителя, комуто не е предоставено упражняването на родителските права, следва ли преценката на съда относно ефективността на действащия режим на лични контакти между…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60/16.06.2020 по дело №3430/2019
  Задължен ли е въззивният съд съгласно чл. 7 ГПК служебно да събира доказателства, като дори ги индивидуализира? Може ли да подпомага с указанията си една от страните по спора? Може ли страната да коригира процесуалното си бездействие пред първата инстанция чрез представяне на писмени доказателства с въззивната си жалба?
 • Определение №287/10.06.2020 по дело №4227/2019 85
  Определение №287/10.06.2020 по дело №4227/2019
  За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
 • Определение №415/10.06.2020 по дело №2634/2019 86
  Определение №415/10.06.2020 по дело №2634/2019
  За задължението на въззивния съд при въведено оплакване с въззивната жалба за наличие процесуално нарушение, изразяващо се в недопускане на допълнително съдебно-счетоводна експертиза.
 • Определение №379/01.06.2020 по дело №2601/2019 87
  Определение №379/01.06.2020 по дело №2601/2019
  Следва ли съдът, при формиране на вътрешното си убеждение по конкретен правен спор, да обсъди в мотивите на решението си всички релевантни за спора доказателства, както и доводите и възраженията на страните в тяхната съвкупност?
 • Определение №394/21.05.2020 по дело №759/2020 88
  Определение №394/21.05.2020 по дело №759/2020
  Поради наличието на вероятност решението да е недопустимо поради липса на правен интерес от предявяване по реда на чл.134 ЗЗД на иск за прогласяване на нищожност на договор за доброволна делба на основание чл.75, ал.2 ЗН?
 • Определение №374/15.05.2020 по дело №3867/2019 89
  Определение №374/15.05.2020 по дело №3867/2019
  Обжалваното решение е постановено при явно тежко нарушение на закона – чл. 129, ал. 3 ГПК, вр. чл. 129, ал. 4 ГПК.
 • Решение
  Решение №114/20.11.2017 по дело №711/2017
  Относно критерия, по който се определят квотите в съсобствеността в хипотезата на чл.95, ал.2 ЗС, т.е. при присъединяване на отделни обекти по начин, че същите изгубват самостоятелното си значение и възниква нов обект на собственически права.
 • Определение №392/20.10.2020 по дело №1796/2020 90
  Определение №392/20.10.2020 по дело №1796/2020
  С цел проверка правилността на решаващия извод на въззивния съд, че искове, предявени по реда на чл. 108 ЗС и чл. 109, ал. 1 ЗС, не могат да бъдат уважени срещу ответник, който се е разпоредил с правото си на собственост преди предявяване на исковете.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №48/10.06.2021 по дело №3001/2020
  1. За допустимостта на производството по чл. 33, ал.2 ЗС в хипотези на сключен договор за замяна? Какви са правните последици за недвижимия имот, предмет на една от престациите по договора за замяна при допуснато изкупуване на основание чл. 33, ал.2 ЗС само по отношение на съсобствения недвижим имот на…
 • Определение №145/09.04.2021 по дело №568/2021 91
  Определение №145/09.04.2021 по дело №568/2021
  Само за първоинстанционните съдилища ли се отнася нормата на чл. 7, ал. 2 ЗОДОВ и кой би бил компетентият въззивен съд при обжалване на първоинстанционния съдебен акт по чл. 121 ГПК, ако въззивен съд е също ответник по исковете?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №134/05.04.2021 по дело №1588/2019
  Правото на въззивно обжалване предпоставя правен интерес от обжалването. Интересът от обжалването като абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на въззивната жалба е налице, когато решението на първоинстанционния съд засяга претендираното от обжалващия материалноправно положение. Съществуването на тази процесуална предпоставка е обусловено от изхода на първоинстанционното производство и от процесуалното качество…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №80/01.04.2021 по дело №2583/2020
  За задълженията на въззивния съд при констатиране нередовност на исковата молба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №152/05.04.2021 по дело №2336/2019
  Собственикът на терена не може да учреди ипотека върху свое право на строеж, тъй като не притежава такова. То по своята характеристика е ограничено вещно право, което тежи върху чужд имот – чл. 63 ЗС. Собственикът на терена не може да учреди ипотека и върху правомощието да застрои имота си,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №79/01.04.2021 по дело №2373/2020
  При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея поради записването и в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №25/02.04.2021 по дело №1849/2020
  Има ли правомощия въззивният съд при въведените ограничения с нормата на чл. 269 ГПК да се произнася по правилността на решението, като обсъжда пороци, невъведени с въззивната жалба, които не касаят приложение на установена в публичен интерес материалноправна норма?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №71/31.03.2021 по дело №2816/2020
  1.Следва ли крайният снабдител с електрическа енергия да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисляване на сметката му след влизане в сила на измененията на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗЕ…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №36/22.03.2021 по дело №2676/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства, поставен във връзка с твърдението на касатора, че въззивният съд – след като е изключил възможността за приложение на…
 • Определение №91/15.03.2021 по дело №4064/2020 92
  Определение №91/15.03.2021 по дело №4064/2020
  За задължението на въззивния съд да обсъди допустимите и релевантни за спора доказателства, възражения и доводи на страните в тяхната взаимна връзка, както и да анализира фактите по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №12/11.03.2021 по дело №1403/2020
  В разглеждания случай с исковата молба се търси защита на вещно право. За тези видове дела, освен общите изисквания за редовност, установени с чл. 127 ГПК и чл. 128 ГПК, приложимо е и изискването за вписване съобразно чл. 114, ал. 1, б. в ЗС с произтичащата от това необходимост исковата…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №24/26.02.2021 по дело №1541/2020
  Длъжен ли е въззивния съд служебно да събира доказателства във всеки момент от развитието на въззивното производство, вкл. чрез назначаване на психологическа експертиза за състоянието на родителите и детето, в производство по чл. 59, ал. 9 СК, за да защити интереса на детето?Длъжен ли е съдът да изслуша двамата родители…
 • Определение №116/17.02.2021 по дело №3278/2020 93
  Определение №116/17.02.2021 по дело №3278/2020
  В кои случаи въззивният съд е длъжен и служебно да назначи експертиза?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №212/18.02.2021 по дело №859/2020
  Налице ли е нарушение на съдопроизводствените правила, когато във въззивното производство съдът е приел за преклудирано доказателствено искане, което страната е направила в изпълнение на изрично дадените й указания?
 • Определение №109/12.02.2021 по дело №2913/2020 94
  Определение №109/12.02.2021 по дело №2913/2020
  Относно конституирането на необходим другар.
 • Определение №42/04.02.2021 по дело №3001/2020 95
  Определение №42/04.02.2021 по дело №3001/2020
  1. За допустимостта на производството по чл. 33, ал.2 ЗС в хипотези на сключен договор за замяна? Какви са правните последици за недвижимия имот, предмет на една от престациите по договора за замяна при допуснато изкупуване на основание чл. 33, ал.2 ЗС само по отношение на съсобствения недвижим имот на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №116/21.01.2021 по дело №787/2020
  За правомощията на въззивната инстанция като инстанция по съществото на спора.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №1/16.04.2021 по дело №1477/2020
  Относно критериите, които следва да бъдат взети предвид в производството за изменение мерките относно упражняването на родителските права, и относно задължението на въззивния съд служебно да следи за интереса на детето.
 • Определение №26/27.01.2021 по дело №2988/2020 96
  Определение №26/27.01.2021 по дело №2988/2020
  За задължението на въззивния съд, при иск за собственост основан на наследяване по закон, да приложи служебно императивни материалноправни норми, регламентиращи наследяването по закон - правото на наследяване, принципите на наследяването по закон, правилата при определяне кръга на наследниците, групирането им по редове, последователността при призоваването им към наследяване, дяловете…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №54/22.04.2021 по дело №2988/2020
  За задължението на въззивния съд, при иск за собственост основан на наследяване по закон, да приложи служебно императивни материалноправни норми, регламентиращи наследяването по закон - правото на наследяване, принципите на наследяването по закон, правилата при определяне кръга на наследниците, групирането им по редове, последователността при призоваването им към наследяване, дяловете…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №125/26.05.2021 по дело №3097/2020
  Следва ли да се ангажира отговорността на потребителя при отчетена електроенелгия от неизведен на десплея регистър при софтуерна намеса по реда на чл. 183 ЗЗД и от правно значение ли са причините довели до измерване на част от потребената ел. енергия в скрит регистър на електромера, както и периода на…
 • Определение №77/04.02.2021 по дело №3611/2020 97
  Определение №77/04.02.2021 по дело №3611/2020
  Относно служебното задължение на съда за назначаване на експертиза, за изясняване на фактическата обстановка по делото, при своевременно направено възражение и заявено оплакване във въззивната жалба за необоснованост на направените фактически изводи, досежно релевантен за дело факт.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №89/26.05.2021 по дело №3611/2020
  Относно служебното задължение на съда за назначаване на експертиза, за изясняване на фактическата обстановка по делото, при своевременно направено възражение и заявено оплакване във въззивната жалба за необоснованост на направените фактически изводи, досежно релевантен за дело факт.
 • Определение №774/12.11.2020 по дело №1742/2020 98
  Определение №774/12.11.2020 по дело №1742/2020
  За правомощията на въззивната инстанция при допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения във връзка с доклада по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №93/17.05.2021 по дело №2766/2020
  Какви са особеностите на иска на третото лице, ипотекирало своя вещ в обезпечение на чуждо задължение, когато кредиторът се е снабдил с изпълнително основание и изпълнителен лист, а длъжникът по ипотеката твърди, че ипотечното право не съществува и заявява различни основания за това? (на осн. чл. 280, ал. 2, предл.…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №52/14.05.2021 по дело №4923/2019
  Относно съотношението между исковете по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, и иска по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, както и относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК,…
 • Определение №296/13.05.2021 по дело №1221/2020 99
  Определение №296/13.05.2021 по дело №1221/2020
  За задължението на въззивния съд да обсъди в решението си всички доказателства, възражения и доводи на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №81/12.05.2021 по дело №2618/2020
  Кога следва да се счита открито дисциплинарното нарушение по смисъла на чл. 194, ал. 1 от КТ, в случаите когато се касае за продължавано във времето финансово нарушение, съставляващо и нарушение на трудовата дисциплина?
 • Определение №249/11.05.2021 по дело №667/2020 100
  Определение №249/11.05.2021 по дело №667/2020
  Длъжен ли е съдът в решението си да обсъди всички събрани доказателства по делото, както и да се произнесе по всички наведени доводи и възражения от страните?
 • Определение №247/11.05.2021 по дело №1879/2020 101
  Определение №247/11.05.2021 по дело №1879/2020
  За правомощията на въззивния съд по чл. 269 ГПК и пределите на допустимата проверка на правилността на първоинстанционното решение, предвид ограничението на чл. 269, изр. 2 ГПК.
 • Определение №242/11.05.2021 по дело №1321/2020 102
  Определение №242/11.05.2021 по дело №1321/2020
  За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
 • Определение №506/29.12.2020 по дело №3285/2020 103
  Определение №506/29.12.2020 по дело №3285/2020
  Следва ли да бъде зачетено плащане, извършено в срок, определен от съд, в хипотезата на чл. 349, ал. 5 ГПК?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №78/05.05.2021 по дело №2541/2020
  За правната възможност дружеството краен снабдител да установи реално доставената ел. енергия на краен потребител за миинало време и да претендира нейното заплащане след отмяната на чл.1-47 и на чл.52-56 от ПИККЕ от 2013г с реш. №1500/2017г по адм.д.№2385/2016г на ВАС.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №77/05.05.2021 по дело №1777/2020
  За правната възможност дружеството краен снабдител да установи реално доставената ел. енергия на краен потребител за миинало време и да претендира нейното заплащане след отмяната на чл.1-47 и на чл.52-56 от ПИККЕ от 2013г с реш. №1500/2017г по адм.д.№2385/2016г на ВАС.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №102/07.05.2021 по дело №3014/2020
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №89/27.04.2021 по дело №2964/2020
  Кой е приложимия закон съобразно с който следва да се решат споровете между абонати на електроразпределителни дружества - ЗЕ или ЗЗД, при липса на специална регламентация на процедурата и начина за преизчисляване на електрическа енергия поради грешки в отчитането, както и следва ли да се докаже виновно поведение на абоната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №187/21.01.2021 по дело №1336/2019
  За правомощията на въззивния съд при постановяване на решението му в контекста на чл. 269 ГПК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №211/21.01.2021 по дело №64/2020
  Следва ли въззивният съд да обсъди в съвкупност всички приети по делото доказателства?
 • Определение №531/27.11.2020 по дело №2389/2020 104
  Определение №531/27.11.2020 по дело №2389/2020
  Може ли американски гражданин да придобива право на собственост върху земя в Република България при условията, произтичащи от Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, ратифициран със закон, приет от Народното събрание на 1.04.1993 г. /ДВ. Бр.30 от 1993 г., обнародван ДВ бр.47 от 23.05.1995 г., в сила от…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №107/26.11.2020 по дело №1096/2020
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 от ПИКЕЕ с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа енергия…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №93/27.11.2020 по дело №2013/2019
  При довод във въззивната жалба за допуснато нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост на фактическите констатации на съда и неизяснени от съда противоречия в приобщените по делото свидетелски показания, длъжен ли е въззивният съд да обсъди, въз основа на въведените във въззивната жалба оплаквания, всички събрани, относими и релевирани доказателства…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №154/26.11.2020 по дело №581/2020
  За задължението на съда да назначи по свой почин съдебна експертиза.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №210/20.11.2020 по дело №3846/2019
  Относно дейността на въззивната инстанция и задължението ѝ при самостоятелна преценка на събрания по делото доказателствен материал, след обсъждане на доводите и възраженията на страните, да изложи собствени мотиви по съществото на спора.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №134/18.11.2020 по дело №1422/2019
  Може ли обезщетението за неимуществени вреди да бъде намалено от съда по чл.51, ал.2 ЗЗД в хипотеза, в която ответникът е направил своевременно общо възражение за съпричиняване, без да сочи конкретни действия или бездействия, с които пострадалият е допринесъл за реализиране на вредоносните последици, на основание, че ответната страна е…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №87/16.11.2020 по дело №2165/2019
  Относно задължението на въззивния съд да следи служебно за наличие по делото на фактически и/или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност на клауза/и в потребителски договор.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №180/15.01.2019 по дело №4324/2017
  Допустимо ли е решението в частта, с която е потвърдено решението по иска по чл. 76 ЗН след като решението в частта по иска за допускане на делбата е обезсилено?
 • Определение №584/06.11.2020 по дело №2824/2019 105
  Определение №584/06.11.2020 по дело №2824/2019
  Задължителен ли е анализът на степента на отличителност на защитените марки и тяхната разпознаваемост от потребителите при преценката за вероятност от объркване на потребителите или е достатъчно да се докаже само сходство между по-рано регистрираните марки и използваните знаци?
 • Определение №579/05.11.2020 по дело №2806/2019 106
  Определение №579/05.11.2020 по дело №2806/2019
  Дали правото на купувача на разваляне на предварителния договор по реда на чл. 87 ЗЗД, ал.1 и ал.2 е обвързано с настъпването на негативни последици в правната му сфера от учредената без негово съгласие ипотека върху имота?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60/05.11.2020 по дело №485/2019
  За проверка на съответствието на извода на въззивния съд, че не дължи произнасяне по неконкретизирано от фактическа страна, макар и заявено с отговора на исковата молба, възражение за съпричиняване.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №119/02.11.2020 по дело №846/2020
  Какви са правомощията на въззивния съд, когато установи, че е налице нередовност на исковата молба поради противоречие между обстоятелствената част и петитума, като в този случай недопустимо или неправилно е решението на първоинстанционния съд, както и следва ли въззивният съд да реши делото по същество, ако даде нова правна квалификация…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №112/28.10.2020 по дело №2029/2019
  Следва ли при постановяване на своето решение въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
 • Определение №180/16.10.2020 по дело №3004/2020 107
  Определение №180/16.10.2020 по дело №3004/2020
  За характера на срока по чл. 61, ал. 1, изр. 1 ЗН, както и за вида на производството по чл. 61, ал. 1, изр. 2 ЗН и за приложимите в това производство правила.
 • Определение №547/20.10.2020 по дело №2896/2019 108
  Определение №547/20.10.2020 по дело №2896/2019
  За задължението на въззивния съд да изложи фактически и правни изводи по съществото на спора, след самостоятелна преценка на доказателствения материал по делото, като даде отговор на оплакванията в сезиращата го жалба и на доводите на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №108/21.10.2020 по дело №1287/2019
  Длъжна ли е въззивната инстанция да изложи собствени мотиви на вьззивното решение, предвид факта, че е инстанция по същество, и длъжна ли е да се произнесе но спорния предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №96/03.12.2020 по дело №1076/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните и да изложи собствени мотиви по съществото на спора?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №160/03.12.2020 по дело №2634/2019
  За задължението на въззивния съд при въведено оплакване с въззивната жалба за наличие на процесуално нарушение, изразяващо се в недопускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.
 • Определение №535/03.12.2020 по дело №1974/2020 109
  Определение №535/03.12.2020 по дело №1974/2020
  Досежно задължението на съда служебно да събере доказателства, при въведено оплакване за допуснато от първата инстанция процесуално нарушение, поради което делото е останало неизяснено от фактическа страна, както и доказателства, имащи значение за допустимостта на иска.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №102/20.01.2021 по дело №4451/2019
  Дали въззивният съд е длъжен да формира свое вътрешно убеждение по правнорелевантните факти, въз основа на събраните в процеса доказателства и може ли да препрати изцяло към мотивите на първата инстанция?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №241/15.01.2021 по дело №3796/2019
  Oтносно съотношението между иска по чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД и иска по чл. 40 от ЗЗД, конкретно – в хипотеза, когато се претендира недействителност/нищожност на двустранен възмезден договор, сключен чрез представител на ищеца, при твърдения на последния за нееквивалентност на насрещните престации по договора, като основание…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №243/15.01.2021 по дело №481/2020
  Относно задължението на въззивния съд да се произнесе по всички своевременно направени възражения и доводи, като обсъди и всички относими доказателства и релевантни обстоятелства по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №240/15.01.2021 по дело №3944/2019
  Длъжен ли е въззивният съд служебно да назначи експертиза, необходима за установяване на правнорелевантен факт по делото, при положение, че във въззивната жалба се съдържа оплакване за погрешно установяване на този факт от първата инстанция и за незаконосъобразно недопуснато от нея доказателствено искане за изслушване на такава експертиза?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №105/14.01.2021 по дело №2939/2019
  По приложението на чл. 12 ГПК и на чл. 235 ГПК - Длъжен ли е въззивният съд, след като определи предмета на спора и обстоятелствата, които подлежат на изясняване относно механизма на пътно-транспортното произшествие да обсъди всички доказателства по делото и доводите и възраженията на страните, както и всички правно…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №142/14.01.2021 по дело №3067/2019
  Какво е значението на задължителните реквизити на исковата молба по смисъла на чл. 127, ал. 1 от ГПК и по конкретно на тези по чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5, както и на връзката между тях за редовността на исковата молба и какви са правомощията както…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №121/13.01.2021 по дело №936/2020
  За служебното задължение на съда да следи за надлежната индивидуализация на обекта на спорното право в производството по иск с правно основание чл. 108 ЗС.
 • Определение №11/07.01.2021 по дело №2916/2019 110
  Определение №11/07.01.2021 по дело №2916/2019
  За правомощията на въззивния съд във връзка с установяване на фактическата обстановка.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №160/31.12.2020 по дело №1174/2020
  При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №126/21.12.2020 по дело №4382/2019
  При предявен иск за намаляване на дарение за възстановяване на запазената част, какъв е предмета на доказване и как следва да се разпредели доказателствената тежест с ясни и точни указанията до страните, и за задълженията на въззивната инстанция да поправи допуснатите процесуални нарушения от първата инстанция във връзка с това.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №158/15.12.2020 по дело №1520/2020
  Относно задължението на съда да приема доказателства само в преклузивния срок по чл. 370 ГПК и може ли въззивната инстанция да събере доказателствата и по –късно, с прилагане на санкцията по ГПК, а не да откаже направеното пред нея искане за назначаване на съдебно – икономическа експертиза.
 • Определение №782/14.12.2020 по дело №2513/2020 111
  Определение №782/14.12.2020 по дело №2513/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №104/10.12.2020 по дело №2372/2019
  За правомощията на въззивния съд да извърши служебна проверка на факти и обстоятелства по спора и да приеме същите за доказани, без страната, която носи доказателствената тежест за установяването им, да е ангажирала доказателства.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №131/09.12.2020 по дело №816/2020
  За задължението на въззивния съд за обсъждане на събраните поделото доказателства и възраженията и доводите на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №184/07.12.2020 по дело №4744/2019
  За служебното задължение на съда да следи за интереса на детето и съобразно конкретно установените обстоятелства по случая да съдейства за определяне на адекватни мерки за преодоляване на констатирани отчуждаващи практики между родител и дете, за възстановяване на нормалните им взаимоотношения, като се осигури нормална обстановка за поддържане на лични…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №79/30.11.2020 по дело №4420/2019
  Дали се смята за пропуснат определеният от съда срок за отстраняване на нередовност на искова молба, ако молбата, с която се отстранява нередовността, е подадена по поща в последния ден на изтичане на срока?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №185/21.10.2020 по дело №4494/2019
  Допуска ли въззивният съд съществено процесуално нарушение, когато отхвърля иска без съответно оплакване в жалбата от ответника срещу първоинстанционното решение, приемайки за неосъществен правопораждащ вземането по иска юридически факт, за който страните не спорят и има ли значение, че искът е основан (има за източник) императивна материално-правна норма?

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Красимир Влахов е роден на 24 септември 1972 г. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски” през 1994 г. Бил е младши съдия в Софийския градски съд, от 1997 г. е съдия в Софийския районен съд. През 2001 г. става заместник-председател и ръководител на гражданската колегия на СРС. От 2004 г. до 2008 г. е съдия в Софийския градски съд, а след това е командирован във Върховния касационен съд. На 22 декември 2008 г. става председател на Софийския районен съд. На 5 април 2012 година е избран от ВСС за зам.-председател на ВКС. Бил е преподавател по гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”, лектор в Центъра за обучение на адвокати. Съавтор е на книгата „Вещно право-практически проблеми”, автор е на „Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс”, както и на множество статии в специализирани правни списания. Владее английски и руски език.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари