*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
  • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпрос

Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия, в съдебно заседание на 7 ноември 2013 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА, ДАРИЯ ПРОДАНОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия, докладвано от съдия КРАСИМИР ВЛАХОВ и съдия ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

Въпроси

Тълкувателно дело № 1/2013г. е образувано с разпореждане от 10.01.2013 г. на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по предложение от заместник - председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по следните спорни въпроси:

1. Какви са правомощията на въззивната инстанция при разглеждане и решаване на делото предвид разпоредбата на чл. 269, изр. 2 ГПК, според която служебната му проверка има за предмет валидността и допустимостта /в обжалваната част/ на първоинстанционното решение, а по останалите въпроси въззивният съд е ограничен от посоченото в жалбата.

2. Какви са правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато първоинстанционният съд не е извършил доклад съгласно чл. 146 ГПК, респективно когато докладът му е непълен или неточен.

3. Длъжен ли е въззивният съд служебно да събере доказателствата, които поначало се събират служебно от съда, когато такива са необходими за изясняване на делото от фактическа страна, или това е допустимо само при съответно оплакване за допуснато процесуално нарушение при първоинстанционното разглеждане на делото.

4. При какви предпоставки могат да се релевират за първи път пред въззивния съд нови възражения, и актуални ли са постановките на т. 6 и т. 12 от ТР № 1/2000 г. от 04.01.2001 г. по гр. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./.

5. Актуални ли са постановките на т. 4 от ТР № 1/2001 г. от 17.07.2001 г. по гр. д. № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./ във всички хипотези на нередовност на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила възражения за нищожност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да назначи допълнителна експертиза при оспорването й пред първоинстанционния съд и въведено оплакване в отговора на въззивната жалба.
 • Определение №421/18.05.2022 по дело №1032/2022 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за груба небрежност по чл. 201 КТ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно естеството на понятието „подобрение“ по чл. 72 ЗС и дали увеличената стойност на имота по смисъла на закона представлява себестойността на извършените разходи, или следва да бъде определена като действителната положителна разлика в цената на вещта след извършена съпоставка съответно с и без извършените подобрения?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли въззивната инстанция да допусне СТЕ, ако въззивника се позовава на неизясненост на делото, въззивната инстанция констатира основателност на това оплакване и необходимост от специални знания, но няма доказателствено искане в жалбата за назначаване на експертиза?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението? 2. Вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли…
 • Определение №430/19.05.2022 по дело №621/2022 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поделението като обособена структура в държавно предприятие, работодател ли е по смисъла на пар. 1, т. 1 ДР КТ и длъжен ли е съда да съобрази юридическата правосубектност на регионалното поделение, с което е сключен трудов договор в съответствие с пар. 1, т. 1 ДР КТ при прилагане на забраната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При установяване на правнорелевантен факт по делото, длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, или може да формира изводи за този факт само въз основа на едно от всички доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  След като съдът е приел, че поземлен имот е неурегулиран, но е в урбанизирана територия, то следвало ли е да приложи процедурата по чл. 201, ал. 1 ЗУТ?
 • Определение №459/07.06.2022 по дело №2624/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Подлежат ли на установяване факти, които не са включени в предмета на доказване от първоинстанционния съд с доклада по делото? 2. Въззивният съд може ли да приеме за недоказан факт от решаващо значение по делото, който първоинстанционния съд не е посочил, като нуждаещ се от доказване и без преди…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Очевидна неправилност, изразяваща се в очевидна необоснованост на фактическите изводи на въззивния съд – констатация за липса на документ, който е представен по делото.
 • Определение №515/07.06.2022 по дело №3763/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как съдът определя пасивната процесуалноправна легитимация на страна в исковия процес?
 • Определение №358/08.06.2022 по дело №1983/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли постановяване на своето решение въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Процесуално допустимо ли е въззивно решение в частта, с която след допуснато от въззивния съд изменение на иска за недействителност на правна сделка чрез добавяне на основания за нищожност поради установено от първоинстанционния съд съществено процесуално нарушение на правилото на чл. 214 ГПК, въззивният съд е разгледал за първи път…
 • Определение №351/16.06.2022 по дело №344/2022 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложимостта на разпоредбата на чл. 103, ал. 3 ЗЗД по отношение на направеното на цесионера възражение на длъжника за разваляне на сключения от длръжника договор с цедента, от който произтича прехвърленото вземане.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Задължен ли е съдът да обсъди всички събрани по делото доказателства и да изложи съображения защо не кредитира някои от тях?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на съда да формира вътрешното си убеждение след преценка на всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Задължен ли е въззивният съд при произнасянето по спорния предмет на делото да обсъди всички своевременно въведени от страните в процеса доводи и възражения, както и да изложи мотиви по тях?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?
 • Определение №306/01.07.2022 по дело №4902/2021 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да мотивира решението си като обсъди в съвкупност всички доказателства, както и доводите и възраженията на страните, а ако не възприема някои от доказателствата, то да изложи съображения за това.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да вземе предвид всички доказателства по делото, да направи съвкупна преценка на установените по делото правнорелевантни факти, включително и данните за наличие на отчужденост на детето от бащата, като прецени най-добрия интерес на детето.
 • Определение №607/04.07.2022 по дело №4212/2021 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли въззивният съд да прогласява нищожност на неустойката или на част от нея?
 • Определение №418/05.07.2022 по дело №550/2022 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли с решението си въззивният съд да възложи в доказателствена тежест на другата страна установяването на правнорелевантен факт, който първоинстанционният съд е указал, че подлежи на установяване от насрещната страна, без предварително да уведоми страните за становището си как разпределя доказателствената тежест за подлежащия на доказване факт, без да…
 • Определение №137/07.07.2022 по дело №1557/2022 10
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За допустимостта на самостоятелен иск по чл. 76, ал. 2 ЗН за прогласяване нищожност на съдебна делба от неучаствалия в делбата съсобственик.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд следва сам да определи правната квалификация на иска. (По иск на физически лица срещу Министерство на правосъдието лихвата за пропусната полза, равна на законната лихва върху иззета сума, квалифициран по чл. 49 ЗЗД, във връзка с чл. 45 ЗЗД, за вреди за пропуснати ползи, равняващи…
 • Определение №123/08.07.2022 по дело №1060/2020 11
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За допустимостта на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК на въззивно определение, постановено по частна жалба срещу първоинстанционно определение за издаване или за отказ да се издаде обратен изпълнителен лист (чл. 245, ал. 3 ГПК), или за отказ за връщане на надвзета държавна такса.…
 • Определение №125/08.07.2022 по дело №2136/2021 12
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно дължимата държавна такса от съпрузи с брак в режим на съпружеска имуществена общност по иск за защита на собствеността. (По иск на осн. чл. 108 ЗС за установяване, че ищците че са собственици по наследство на идеални части от недвижим имот и за предаване на владението на съответните идеални…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, както и въведените във връзка с тях доводи и възражения. (По иск на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД на осн. чл. 79, ал. 1 ЗЗД, пр.3 за заплащане на обезщетение за имуществени вреди от неизпълнение на…
 • Определение №334/11.07.2022 по дело №4984/2021 13
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли пред въззивния съд да се допуснат доказателства, при непълен и неточен доклад, изготвен от първоинстанционния съд? (По иск на физическо лице срещу Столична община с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗС за признаване за установено, че ищцата е собственик…
 • Определение №327/11.07.2022 по дело №454/2022 14
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са правомощията на въззивния съд при проверка на първоинстанционното решение и може ли въззивният съд да приеме нещо различно от фактическа страна от първоинстанционния съд, без съответно оплакване във въззивната жалба, че даден релевантен за делото факт е погрешно установен от първоинстанционния съд? (По обективно съединените искове с правно…
 • Определение №296/11.07.2022 по дело №2941/2018 15
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно касационната обжалваемост на решенията на въззивните съдилища в производства по чл. 127а СК. (По спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина)
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За възможността - възражение за изтекла погасителна давност - да се прави за първи път пред въззивната инстанция. (По частично предявен иск срещу гражданка на Кралство Великобритания за заплащане на адвокатско възнаграждение по договор за правна помощ)
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, като вземе предвид, при произнасянето си, всички факти от значение за спора; задължението на съда да съобрази постановките на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли въззивният съд да се произнася по ненаведени във въззивната жалба доводи и основания за неправилност на първоинстанционното решение? (По иск на физическо лице срещу прокуратурата на Република България за заплащане на основание чл. 49 ЗЗД, обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от нарушено право…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл. 303 ГПК? Кои определения попадат в обхвата по чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПК?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Вероятна недопустимост на въззивния акт, предвид направената констатация, че произнасянето на инстанциите по съществото на спора, обективирано с потвърдения от въззивния съд диспозитив на първоинстанционното решение, свидетелства за произнасяне по иск за факт – че е налице грешка в начина, по който в кадастралната карта е отразена част от земната…
 • Определение №312/14.09.2022 по дело №241/2022 16
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Подлежи ли на обжалване определението на въззивен съд, който се е произнесъл по основателността на частна жалба срещу определение, с което е отказано предоставяне на правна помощ? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) (По искане на основание чл. 94 ГПК и сл. за допускане на правна помощ…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на съда да даде на страните конкретни, ясни и точни указания в доклада по чл. 146 ГПК относно спорните факти и обстоятелства по делото, за разпределение на доказателствената тежест, както и за задължението по чл. 146, ал. 2 ГПК. (По искове на основание чл. 124, ал. 1 ГПК
 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно договорите за повишаване на квалификацията на служител по трудов договор и уговорената в тях неустойка в случай на прекратяване на трудовия договор от страна или по вина на обучаемия преди изтичане на определен срок от проведените обучения.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съществен индивидуализиращ признак на имотите ли е тяхната площ? Може ли да се приеме за доказано правото на собственост върху недвижим имот на дадено лице само въз основа на косвени доказателства като разписни листове, данъчни декларации и други подобни? (По иск за съдебна делба)
 • Определение №60626/07.12.2021 по дело №311/2021 17
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, да прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявление?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кой е моментът, в който следва да се счита, че работодателят е получил достатъчно данни, позволяващи установяването на всички съществени признаци на деянието и квалифицирането му като дисциплинарно нарушение в случаите, когато за това деяние се извършва инспекция по одитен ангажимент по реда на Закона за вътрешния одит в публичната…
 • Определение №60771/11.11.2021 по дело №1961/2021 18
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли въззивният съд да се произнася по ненаведени във въззивната жалба доводи и основания за неправилност на първоинстанционното решение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как се уреждат отношенията между собствениците по реституция на определен имот и лицето, което ползва незаконно построена сграда върху реституирания имот и ползва на практика целия реституиран имот, тъй като неговата сграда заема почти цялата част от имота? 2. Когато възстановеният по реституция имот е реално обособена част от имот,…
 • Определение №306/15.06.2020 по дело №3382/2019 19
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как се уреждат отношенията между собствениците по реституция на определен имот и лицето, което ползва незаконно построена сграда върху реституирания имот и ползва на практика целия реституиран имот, тъй като неговата сграда заема почти цялата част от имота?; 2. Когато възстановеният по реституция имот е реално обособена част от имот,…
 • Определение №60728/08.11.2021 по дело №1926/2021 20
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите при определяне тежестта на извършеното нарушение при дисциплинарно уволнение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Как следва да се преценяват от съда събраните по делото доказателства, които носят информация за релевантните по делото факти и в частност показанията на причинителя на увреждането, при предявен пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”, и приетите по делото експертизи? 2. Следва ли въззивният…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За предмета на ревандикационният иск и исковете за установяване на грешка в кадастрален план или в кадастралната карта.
 • Определение №249/31.03.2021 по дело №3816/2020 21
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За определяне на режима на лични отношения с детето при съблюдаване на неговия най-добър интерес и след преценка на конкретната съвкупност от обстоятелства. За задължителното участие на Дирекция „Социално подпомагане – ОДЗ” в производствата, по които се засягат права или интереси на дете.
 • Определение №60568/25.10.2021 по дело №65/2021 22
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Би ли могло да се очаква решението по предявените в условията на субективно съединяване преки искове срещу застрахователя с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ да бъде еднакво спрямо всичките шестима процесуални другари?
 • Определение №413/28.09.2020 по дело №4324/2019 23
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали притежаващите идеални части от терена, респ. от претендираното да се премахне строителство, имат самостоятелна процесуална легитимация да предявят иска по чл. 109 ЗС?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали притежаващите идеални части от терена, респ. от претендираното да се премахне строителство, имат самостоятелна процесуална легитимация да предявят иска по чл. 109 ЗС?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Подлежат ли на доказване твърдени от ищеца и признати от ответника факти и обстоятелства, които са обявени от съда в доклада по делото на основание чл. 146, ал. 1 ГПК, т. 3 и 4 за безспорни и ненуждаещи се от доказване, и по които страните не са спорили в първоинстанционното…
 • Определение №256/05.04.2021 по дело №139/2021 24
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правомощията на въззивната инстанция при разрешаването на спора по същество и задълженията й да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Нередовна ли е исковата молба за делба по смисъла на чл. 127 ГПК и чл. 341 ГПК, когато в съдържанието на същата не е посочено на какво основание съделителите са съсобственици на недвижимия имот, предмет на иска за делба и как следва да постъпи съда ако е налице такава нередовност?
 • Определение №60679/20.10.2021 по дело №1820/2021 25
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Възможно ли е когато уточнение на исковата молба е направено пред въззивният съд да се обезсили решение на първоинстанционния съд, постановено преди това уточнение и за задължението на съда да разреши материалноправния спор чрез събиране на доказателства и субсумиране на установените факти под приложимата правна норма?
 • Определение №595/13.10.2020 по дело №4630/2019 26
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявлени?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства и оплаквания във въззивната жалба и да извърши цялостна преценка на доказателствения материал?
 • Определение №778/14.12.2020 по дело №2788/2020 27
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства и оплаквания във въззивната жалба и да извърши цялостна преценка на доказателствения материал?
 • Определение №60803/10.12.2021 по дело №2400/2021 28
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което не е измерено цялото количество на доставената в обекта ел.енергия, възниква ли за доставчика вземане поради разликата между измереното и реално доставеното количество, въпреки че в релевантния период с решение № 1500/ 06.02.2017 г. по адм.д. №…
 • Определение №60673/10.12.2021 по дело №56/2021 29
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правомощията на въззивния съд при констатирана нередовност на исковата молба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивният съд да разгледа възражения за нищожност на договор за кредит, сключен при общи условия между небанкова институция и физическо лице, с посочено основание за неравноправен характер на клаузите поради противоречие със Закона за защита на потребителите и Закона за задълженията и договорите, когато това възражение е направено…
 • Определение №199/05.05.2021 по дело №192/2021 30
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на допустимостта и относимостта на доказателствата и да допусне събирането на нови доказателства когато първоинстанционният съд не е изпълнил задълженията си по чл. 146, ал. 2 ГПК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд, като инстанция по съществото на спора, да обсъди всички доводи и възражения на страните, да анализира всички доказателства по делото и да посочи на кои от тях дава вяра, кои не кредитира и защо и да постанови решението си след съвкупната им преценка.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Има ли преклузия за сочене и събиране на доказателства от въззивния съд в производство, в което следва да се преценят интересите на ненавършили пълнолетие деца; в тези производства за съда съществува ли задължение служебно да събира доказателства относно обстоятелства, имащи отношение при решаването на спора в интерес на ненавършилите пълнолетие…
 • Определение №166/11.03.2021 по дело №3345/2020 31
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно възможността въззивният съд в условията на ограничен въззив да събира нови доказателства, когато въззивната жалба съдържа оплакване за необоснованост на изводите на първоинстанционния съд (неправилно установяване на факт), в т.ч. и за служебно назначаване на експертиза.
 • Определение №60114/25.11.2021 по дело №3994/2021 32
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да обсъди доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, да посочи защо приема едни доводи и възражения и защо не приема други и да обоснове крайните си изводи като посочи доказателствата за тях.
 • Определение №60423/30.11.2021 по дело №2664/2021 33
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва кои са действията на ответника, които му пречат да упражнява в пълен обем правото си на собственост, при установено нарушение на нормативно предвиденото отстояния за засаждане на асма и цветя по чл. 52 ЗС във връзка с…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. За задължението на съда да обсъди всички доказателства по делото относно правно релевантните факти и по-специално да обоснове изводите си само на едно доказателство, без да обсъжда останалите в съвкупност, когато следи служебно при произнасяне по мерките относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на родените от…
 • Определение №224/26.03.2021 по дело №3137/2020 34
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При какви предпоставки и на какво правно основание може да бъде ангажирана отговорността на привиден (мним) кредитор за вредите, причинени на длъжника по изпълнителното производство от предприето материално незаконосъобразно принудително изпълнение въз основа на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл. 417 ГПК и сл., когато съдът в…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Необходимите документи, доказващи собствеността на съделителите и дали това може да бъде само нотариален акт за собственост или и други писмени доказателства или признания на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд, след като определи предмета на материалноправния спор и обстоятелствата, които подлежат на изясняване относно механизма на пътно-транспортно произшествие, да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и всички правно-релевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?
 • Определение №191/07.05.2021 по дело №3733/2020 35
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът да обсъди доказателствата по делото, от които може да се изведе суперфициарното право на ответника да държи сграда в имота на ищеца, ако не е дал указания при разпределяне на доказателствената тежест за установяване на това обстоятелство?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е в мотивите на решението си въззивният съд да изложи фактическите си и правни изводи след обсъждане в тяхната съвкупност на всички доводи на страните и на всички релевантни за спора доказателства, които са били събрани по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задълженията на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото, които са от значение за спора, както и доводите на страните, и да обоснове направените от него изводи.
 • Определение №151/12.04.2021 по дело №655/2021 36
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли въззивният съд, в случая че въззивната жалба съдържа, според него, обосновано оплакване за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с разпределението на доказателствената тежест, задължително да даде указания на страните за възможността да предприемат тези процесуални действия, които поради грешно разпределение на доказателствената тежест
 • Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Води ли до неспазване на срока подаването на жалба пред съда по електронен път след края на работното му време?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е отговорност на дружеството цесионер по осъдителен иск по чл. 55 ЗЗД за суми, представляващи надплатени вноски по договор за кредит, платени в полза на банката-кредитодател?
 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивният съд да се съобрази безусловно с решение на Конституционния съд, с което е прието, че правата на гражданите по чл. 52 КРБ не са неограничени?
 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Пристъпването към изпълнение по реда на ЗОЗ при учреден залог върху вземания има ли действие по отношение на вземания, които не съществуват към момента на пристъпване към изпълнение, а възникват в последващ момент?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За значението на фактическите обстоятелства на всеки конкретен случай при определяне кога деецът е открит.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За правомощията на въззивния съд във връзка с установяване на фактическата обстановка.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В случай, че за иска по чл. 108 ЗС се заявява пълен отказ или оттегляне (подлежащо на изрично санкциониране от съда при условията на чл. 29, ал. 5 ГПК във връзка с чл. 34, ал. 3 ГПК и чл. 47, ал. 6 ГПК), поставя се въпросът за допустимостта на процеса…
 • Определение №529/10.06.2020 по дело №3986/2019 37
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За правомощията на въззивната инстанция при допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения във връзка с доклада по делото; и за допустимостта във въззивното производство да се събират нови доказателства, при пропуск на първата инстанция да посочи в доклада всички предявени искове, да определи правната им квалификация, подлежащите на доказване факти…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Достатъчно ли е приемане на решение за трансформиране на публична в частна общинска собственост на общинския съвет, за да се приеме за доказано, че съществуваща улица е публична общинска собственост, при данни по делото, че част от тази улица е продадена като прилежащ обект, част от стопански двор?
 • Определение №314/15.05.2020 по дело №1215/2019 38
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Явява ли се нищожен по смисъла на чл.26 ЗЗД, ал.1 и ал.2 договор за изключителна лицензия на патентовано изобретение като такъв, сключен в нарушение на нормата на чл. 31, ал. 3 ЗПРПМ и като такъв с невъзможен предмет, в случаите, в които към момента на неговото сключване притежателят на патента…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съществено различна ли е трудова функция, чийто трудов разултат е предпоставен от извършването на вече изпълнявана трудова функция?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За проверка допустимостта на въззивното решение във връзка със задължението на въззивния съд да следи за редовността на исковата молба, както и за правомощията на въззивната инстанция при констатиране на нередовност.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали въззивният съд е длъжен да обсъди всички доводи и възражения на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съставлява ли имуществена вреда събраната принудително от частен съдебен изпълнител парична сума от имуществото на лице, което е било конституирано като длъжник в изпълнителното производство само въз основа на договор за встъпване в дълг, т.е. без изпълнително основание?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Липсата на нотариус в даден съдебен район неподлежащ на доказване факт ли е или е факт, който на общо основание подлежи на доказване от страната, която черпи благоприятни правни последици от него и ако съдът се позовава на такъв отрицателен факт, длъжен ли е на основание чл. 155 ГПК
 • Определение №517/08.10.2020 по дело №2852/2019 39
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В какъв обем следва да са извършените от въззивната инстанция процесуални действия, за да бъде удовлетворено изискването на чл. 12 ГПК, чл. 236, ал. 2 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК, осигуряващи постановяването на законосъобразно решение?
 • Определение №60461/16.08.2021 по дело №2062/2020 40
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задълженията на въззивния съд при констатирана нередовност на исковата молба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Относно наличието на правно основание за корекция на сметка на потребител при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52-56 от ПИКЕЕ с решение № 1500/06.02.2017 г., постановено по адм.дело № 2385/2016 г от петчленен състав на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.56 от ПИКЕЕ с решение № 1500/06.02.2017 г. по адм.д.№ 2385/2016 г. от петчленен състав на ВАС могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до чл.51 включително и за правото на доставчика на ел.енергия да извършва корекции на сметки на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли въззивният съд, в случая че въззивната жалба съдържа, според него, обосновано оплакване за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с разпределението на доказателствената тежест, задължително да даде указания на страните за възможността да предприемат тези процесуални действия, които поради грешно разпределение на доказателствената тежест
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Kак следва да процедира въззивният съд, когато след уточнение на нередовна искова молба, ищецът посочи за надлежен ответник субект, различен от този, спрямо когото се е развивало първоинстанционното производство и е постановено първоинстанционното решение?
 • Определение №60644/06.10.2021 по дело №3901/2018 41
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са критериите, въз основа на които следва да бъде определено обезщетение за претърпени от юридически лица неимуществени вреди в хипотезите на нарушаване на правото на Европейския съюз от незаконосъобразни актове и действия/бездействия на държавата?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което не е измерено цялото количество на доставената в обекта електроенергия, възниква ли за доставчика вземане поради разликата между измереното и реално доставеното количество, въпреки че в релевантния период с решение № 1500/06.02.2017 г. по адм.д. № 2385/2016…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 2, ал. 3 ЗОС и възниква ли право на собственост за посочените в разпоредбата юридически лица, ако са суперфициари, върху прилежащ терен на сградите, ако сградите са изградени със собствени средства до 13.07.1991 г. или разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗОС е…
 • Определение №483/05.11.2020 по дело №1527/2020 42
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 2, ал. 3 ЗОС и възниква ли право на собственост за посочените в разпоредбата юридически лица, ако са суперфициари, върху прилежащ терен на сградите, ако сградите са изградени със собствени средства до 13.07.1991 г. или разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗОС е…
 • Определение №388/04.06.2020 по дело №2586/2019 43
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Определение №60097/21.09.2021 по дело №2863/2021 44
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно грубото противоречие с нормата на чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК като очевидна неправилност.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли съдът да се произнася по ненаведени с отговора на исковата молба възражения по факти? В кои случаи въззивният съд е длъжен и служебно да назначи експертиза?
 • Определение №503/16.11.2020 по дело №4921/2019 45
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд, като инстанция по същество, при наличие на императивни разпоредби (в случая относно действието на дворищната регулация, чл. 43, т. 5 ЗКИР и пар. 6 ПЗР ЗУТ, ал. 2 и 4 и пар. 8 ПЗР ЗУТ, несъобразени от първоинстанционния съд) да даде указания на страните ,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд, като инстанция по същество, при наличие на императивни разпоредби (в случая относно действието на дворищната регулация, чл. 43, т. 5 ЗКИР и пар. 6 ПЗР ЗУТ, ал. 2 и 4 и пар. 8 ПЗР ЗУТ, несъобразени от първоинстанционния съд) да даде указания на страните ,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5), по реда за отстраняване на нередовности на исковата молба (чл. 129 от ГПК) и по реда за изменение на иска (чл. 214, ал. 1 ГПК), и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В какъв обем следва да са извършените от въззивната инстанция процесуални действия, за да бъде удовлетворено изискването на чл. 7 ГПК и чл. 270 ГПК, осигуряващи постановяването на законосъобразно въззивно решение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За допустимостта на нови доказателства, които не са събрани от първоинстанционния съд, поради неизпълнение на задълженията му по чл. 143 ГПК, чл. 145 ГПК и чл. 146, ал. 2 ГПК. За правното значение на изпълнението на задълженията по договор за издръжка и гледане от длъжника и от другите лица.
 • Определение №60082/14.06.2021 по дело №1005/2021 46
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За правото на защита на страна в охранителното производство по чл. 61 ЗН в хипотеза, при която заявлението за вписване на приемането на наследството по опис е подадено едновременно в две различни съдилища, само едно от които е местнокомпетентният съд.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е правното значение на значителната разлика в доходите на двамата съпрузи при разглеждане на иск по чл. 29, ал. 3 СК, ако те в рамките на своите възможности допринасят за благополучието на семейството? За задължението на съда да назначи и служебно експертиза, когато са събрани доказателства, но поради липса…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли въззивният съд служебно да изиска да бъдат установявани факти и обстоятелства по делото, които не са били спорни между страните в първата инстанция, въпреки преклудиране на възможността за възражения на ответника и заявяването им за първи път с въззивната жалба?
 • Определение №234/28.03.2022 по дело №4566/2021 47
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За възможността възражение за изтекла погасителна давност да се прави за първи път пред въззивната инстанция.
 • Определение №60854/23.12.2021 по дело №4170/2021 48
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са задълженията на въззивния съд в производството по чл. 294 ГПК, при връщане на делото за ново разглеждане от ВКС с указания да се произнесе по иск с различна правна квалификация?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са задълженията на въззивния съд в производството по чл. 294 ГПК, при връщане на делото за ново разглеждане от ВКС с указания да се произнесе по иск с различна правна квалификация?
 • Определение №116/18.03.2022 по дело №159/2022 49
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Задължен ли е въззивният съд при произнасянето по спорния предмет на делото да обсъди всички своевременно въведени от страните в процеса доводи и възражения, както и да изложи мотиви по тях?
 • Определение №437/31.05.2021 по дело №785/2021 50
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Преклудирани ли са възраженията и доказателствените искания на страна в процеса, която оспорва истинността на документ пред въззивната инстанция, когато документът е представен пред първата инстанция, но не в оригинал или в заверен от страната препис, а бива заверен в резултат на указания, дадени от въззивния съд и след представянето…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Намират ли приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. 2 ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след именението на закона за енергетиката в сила от 17.07.2012 г., но при действието само на разпоредбите на чл.48-51 от ПИКЕЕ в сила от 16.11.2013 г.?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли ответникът да въвежда, след изтичане на срока за отговор, нови твърдения за факти, а съдът да обсъжда в решението си такива факти и да основава крайните си изводи на тях?
 • Определение №174/09.03.2022 по дело №3616/2021 51
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на исковете факти, с излагане на правни изводи, със изрично посочване въз основа на какви доказателства ги е направил.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно условията при които е възможно сключването на допълнителен трудов договор при същия работодател.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е материалноправна легитимация по иска с правно основание чл. 30, ал. 1 ЗН, когато правото да се иска възстановяване на запазената част се упражнява срещу лице, което не е наследник по закон, в случай че правото на наследяване е вече упражнено чрез мълчаливо приемане на наследството и последващото…
 • Определение №60407/02.07.2021 по дело №2404/2020 52
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съгласно чл. 134, ал. 1 от ТЗ следва ли решението на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност, за определяне на задължение за внасяне на допълнителни парични вноски, да съдържа и срок за възстановяването (връщането) на допълнителните парични вноски?
 • Определение №142/28.02.2022 по дело №3532/2021 53
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на специалната норма на чл. 58 ЗВО и произтичащото от това дерогиращо действие на нормата на чл. 344 КТ.
 • Определение №63/21.02.2022 по дело №2973/2021 54
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правомощията на въззивния съд при разглеждане на въззивната жалба и съдържанието на мотивите на въззивното решение, във връзка с посочените в конкретния случай в жалбата оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на първоинстанционното решение в частта относно приложението на нормата, уредена в чл. 349, ал. 2 ГПК и произнасянето по…
 • Определение №60636/19.11.2021 по дело №255/2021 55
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли въззивният съд служебно да изиска да бъдат установявани факти и обстоятелства по делото, които не са били спорни между страните в първата инстанция, въпреки преклудиране на възможността за възражения на ответника и заявяването им за първи път с въззивната жалба?
 • Определение №241/01.04.2022 по дело №3364/2021 56
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато уволненият служител не е оспорил законосъобразността на извършения подбор, не е оспорил и писмените доказателства, установяващи приложените от работодателя критерии и отразените в тях обстоятелства, а само принципно е заявил, че такъв не е извършен, длъжен ли е работодателят да установява с други доказателствени средства вписаните обстоятелства, касаещи извършения…
 • Определение №258/08.04.2022 по дело №2461/2021 57
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Деликтна или договорна е отговорността на изпълнител по договор между него и етажна съсобственост за ремонт на обща част на сградата, когато в резултат на непълно или неточно изпълнение на договора, бъде увреден самостоятелен обект, притежание на отделен етажен съсобственик – ищец по делото?
 • Определение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивният съд при решаване на спора да осигури приложение на императивен материален закон, установен в обществен интерес, и какви са правомощията на въззивния съд при служебно прилагане на императивна материалноправна норма? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК) Kогато срещу предявен иск за собственост, основан на…
 • Определение №376/09.05.2022 по дело №3731/2021 58
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на своето решение всички твърдения и доводи на страните, както и всички доказателства за релевантните по делото факти.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви указания следва да даде първоинстанционният съд в доклада по чл. 146 ГПК, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси са необходими специални знания и в може ли в този случай той да допусне служебно медицинска експертиза, вкл. ДНК експертиза, кръвно-групова експертиза, гинекологична експертиза?
 • Определение №331/27.04.2022 по дело №4738/2021 59
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да изложи свои собствени мотиви, като обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се основават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Определение №193/04.05.2022 по дело №609/2022 60
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички относими доводи и възражения на страните след преценка на относимите към делото доказателства? Длъжен ли е въззивният съд на основание чл. 266, ал. 3 ГПК да допусне изготвянето на своевременно поискана повторна съдебно-техническа експертиза, която първоинстанционният съд е отказал да допусне или…
 • Определение №164/20.04.2022 по дело №3417/2021 61
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно дейността на въззивната инстанция и задължението й при самостоятелна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, след обсъждане доводите и възраженията на страните, да изложи собствени мотиви по съществото на спора.
 • Определение №176/28.04.2022 по дело №4404/2021 62
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивният съд, преди да се произнесе по законосъобразността на реституцията в полза на всяка от страните, да им даде указания, че подлежи на доказване обстоятелството кому е принадлежало правото на собственост върху спорния имот към момента на кооперирането на земята?
 • Определение №61/07.02.2022 по дело №4158/2021 63
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 64
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кога се преклудира възможността да бъде направено възражение от ответника за липса на съществуващо каузално правоотношение в производството по иск с правно основание чл. 422 ГПК относно вземане по запис на заповед?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Определение №156/15.04.2022 по дело №3950/2021 65
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За разпределяне на доказателствената тежест между страните по исковете за непозволено увреждане.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задълженията на въззивния съд да извърши своя преценка на доказателствата, да се произнесе по всички доводи и възражения на страните и да изложи собствени мотиви по спора.
 • Определение №60272/21.06.2021 по дело №1804/2021 66
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд по чл. 266, ал. 3 ГПК, когато първоинстанционният съд е отказал да допусне съдебно-техническа експертиза по спор за собственост, по който и двете страни разполагат с решение за възстановяване на собствеността в стари реални граници по ЗСПЗЗ, обвързани са от съдебно решение по чл. 14,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд по чл. 266, ал. 3 ГПК, когато първоинстанционният съд е отказал да допусне съдебно-техническа експертиза по спор за собственост, по който и двете страни разполагат с решение за възстановяване на собствеността в стари реални граници по ЗСПЗЗ, обвързани са от съдебно решение по чл. 14,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Представлява ли нередовност определянето в исковата молба на подлежащия на връщане зърнокомбайн с модела на двигателя му – COMMINS/QSC, а не с индивидуализиращите го белези като номера на шаси и двигател?
 • Определение №119/24.02.2020 по дело №2355/2017 67
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Коя е приложимата редакция на чл.59 ал.5 от ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с параграф 9 от Закон за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014г. /обн. ДВ бр. 98/2014г., в сила от 28.11.2014г./?
 • Определение №326/21.04.2021 по дело №3748/2020 68
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда при проверката на редовността на исковата молба да следи за надлежната процесуална легитимация на ответника и ако констатира, че искът е предявен срещу ненадлежен ответник, да укаже на ищеца да отстрани нередовността на исковат