Тълкувателно решение № 1/2012 от 06.08.2012 г. по тълк. д. № 1/2012


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

Приложима ли е презумпцията на чл. 69 ЗС в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от наследяването?

Съсобственикът, който се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част трябва ли да доказва при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо съсобствениците намерението да владее техните идеални части за себе си или намерението му за своене се предполага на основание чл. 69 ЗС и е достатъчно да докаже, че е упражнявал фактическа власт върху целия имот в срока по чл. 79, ал. 1 ЗС?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Въпроси

С разпореждане от 16.03.2012 г. на заместника на председателя на Върховния касационен съд и председател на гражданската колегия е образувано тълкувателно дело № 1/2012 г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданска колегия по предложение на състав на Върховния касационен съд, гражданска колегия, първо гражданско отделение, който на основание чл. 292 ГПК с определение от 25.07.2011 г. е спрял производството по гр. дело № 762/2010 г. и е предложил на общото събрание на гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следните въпроси:

Приложима ли е презумпцията на чл. 69 ЗС в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от наследяването.

Съсобственикът, който се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част трябва ли да доказва при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо съсобствениците намерението да владее техните идеални части за себе си или намерението му за своене се предполага на основание чл. 69 ЗС и е достатъчно да докаже, че е упражнявал фактическа власт върху целия имот в срока по чл. 79, ал. 1 ЗС.

Мотиви

Общото събрание на гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

В определението по чл. 292 ГПК е посочено, че в практиката на ВКС по поставените въпроси са формирани две становища в постановени по реда на чл. 290 ГПК решения. В решение №123 от 15.06.2010 г. по гр. д. № 431/2009 г., на ВКС, II г. о., е прието, че когато съсобствеността е възникнала от юридически факт, различен от наследяването, приложение намира разпоредбата на чл. 69 ЗС и намерението за своене на вещта не трябва да бъде манифестирано изрично, защото се предполага, че владелецът държи вещта като своя докато не се докаже, че я владее за другиго. Според решение № 381 от 25.10.2010 г. по гр.д. № 37/2010 г. на ВКС, II г.о. в хипотезата ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 123 от 15.06.2010 г. по гр.д. № 431/2009 г.
  Дали може да се придобие по давност ид.ч. на съсобственик в имота, без да бъде манифестирана промяна в намерението да се свои тази част от другия съсобственик-владелец като относим и към приложението на чл. 69 ЗС във връзка с установената презумпция, че владелецът държи вещта като своя, докато не се…
 • Решение № 381 от 25.10.2010 г. по гр. д. № 37/2010 г. 3
  Решение № 381 от 25.10.2010 г. по гр. д. № 37/2010 г.
  Дали съсобственика, упражняващ фактическата власт, следва да демонстрира спрямо неползващия съсобственик намерението си да владее имота изцяло за себе си?
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 6/1974 от 27.12.1974 г.
  По някои въпроси относно подобренията върху недвижим чужд имот.

Цитирано в

 • Определение №155/07.04.2022 по дело №4224/2021 4
  Определение №155/07.04.2022 по дело №4224/2021
  Относно елементите на владението и възможността да се придобие по давност изцяло съсобствена сграда от съсобственик.
 • Решение
  Решение №121/10.04.2020 по дело №3643/2018
  Когато фактическата власт върху изцяло чужд имот е придобита при липса на правно основание (завладяване), намира ли приложение презумпцията по чл. 69 ЗС и предполага ли се, че упражняващият фактическата власт държи имота за себе си?
 • Определение №220/14.05.2020 по дело №4331/2019 5
  Определение №220/14.05.2020 по дело №4331/2019
  Относно възможността третото лице – ползвател на недвижим имот да установи владение върху същия, без да манифестира изрично промяната в намерението си за своене на вещта спрямо наследниците, когато е получил владението със знанието и съгласието на наследодателя преди неговата смърт, както и досежно допустимите доказателства относно промяната в анимуса…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №27/21.07.2021 по дело №4331/2019
  Относно възможността третото лице – ползвател на недвижим имот да установи владение върху същия, без да манифестира изрично промяната в намерението си за своене на вещта спрямо наследниците, когато е получил владението със знанието и съгласието на наследодателя преди неговата смърт, както и досежно допустимите доказателства относно промяната в анимуса…
 • Определение за недопускане
  Определение №60343/29.09.2021 по дело №1881/2021
  Задължителен елемент ли е от фактическия състав на придобивната давност манифеста за своене и следва ли владелецът съсобственик, завладял идеалните части на останалите съсобственици на вещта, да манифестира промяна на намерението си от държане на дяловете им в намерение да ги свои, чрез извършване на действия, достигнали до знанието им,…
 • Определение №60396/17.11.2021 по дело №2476/2021 6
  Определение №60396/17.11.2021 по дело №2476/2021
  Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60141/24.11.2021 по дело №1720/2021
  Следва ли владеещият съсобственик да доказва, че е манифестирал намерението си за своене и спрямо съсобственик, за който е установено по делото, а и между страните не се спори, че е в трайна неизвестност и с него през целия период не е било възможно да се осъществи контакт?
 • Определение №60423/02.12.2021 по дело №2357/2021 7
  Определение №60423/02.12.2021 по дело №2357/2021
  Може ли и при какви условия незастроен недвижим имот, предназначен към 17.09.1991 година и към влизане в сила на ЗОбС съгласно застроителен и регулационен план „за поща“, да премине в собственост на Общината на основание някоя от нормите на § 7, ал. 1 т. 6 или 7 на ПЗР на…
 • Определение №60425/02.12.2021 по дело №1914/2021 8
  Определение №60425/02.12.2021 по дело №1914/2021
  1. Приложимостта на презумпцията по чл. 69 ЗС, когато целият съсобствен имот се прехвърля на трето лице по производен начин, без прехвърлителите да притежават правото на собственост в пълен обем и необходимостта невладеещите съсобственици да са уведомени за намерението за своене на приобретателя? 2. Следва ли разрешението по спора по…
 • Определение №60460/30.12.2021 по дело №2932/2021 9
  Определение №60460/30.12.2021 по дело №2932/2021
  За проверка на извода на въззивния съд, че единият съсобственик може да придобие по давност идеалната част на другия съсобственик, без да демонстрира промяна в намерението, с което я държи, както и поради необходимостта да се изложат съображения по въпроса в кои случаи е възможно да се придобие по давност…
 • Определение №60461/31.12.2021 по дело №2065/2021 10
  Определение №60461/31.12.2021 по дело №2065/2021
  За проверка на извода на въззивния съд, че три мазета /на сутеренния етаж/ могат да се допуснат до делба отделно от две стаи, кухня, баня-тоалетна, коридор и стълбище на същия етаж, както и дали кухня, дневна, коридор /на първия етаж/ могат да се допуснат до делба отделно от три стаи,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60126/21.01.2022 по дело №4044/2020
  Относно приложението на чл. 235, ал. 2 ГПК.
 • Определение №35/02.02.2022 по дело №1659/2020 11
  Определение №35/02.02.2022 по дело №1659/2020
  Необходимо ли е при въведено възражение за придобивна давност да се установява начинът и моментът на завладяване на имота с оглед изискването същото да е явно и спокойно, както и с оглед предвидената в чл. 79 ЗС продължителност на владението и обстоятелството в полза на кое лице е започнала да…
 • Определение №60396/10.11.2021 по дело №2825/2021 12
  Определение №60396/10.11.2021 по дело №2825/2021
  За владението върху сънаследствен имот.
 • Определение №60082/14.06.2021 по дело №1005/2021 13
  Определение №60082/14.06.2021 по дело №1005/2021
  За правото на защита на страна в охранителното производство по чл. 61 ЗН в хипотеза, при която заявлението за вписване на приемането на наследството по опис е подадено едновременно в две различни съдилища, само едно от които е местнокомпетентният съд.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №61/07.05.2021 по дело №2358/2020
  За проверка на извода на въззивния съд, че по отношение на владението на лице, което е извън кръга на съсобствениците на имота, намират приложение разясненията на ТР № 1/06.08.2012 г. на ОСГК на ВКС.
 • Определение №337/24.06.2020 по дело №4004/2019 14
  Определение №337/24.06.2020 по дело №4004/2019
  Може ли да се приеме, че съставянето и вписването на констативен нотариален акт, издаден в полза на част от сънаследниците, представлява действие за довеждане на намерението да се свои целия имот до знанието на останалите сънаследници?
 • Определение №346/25.06.2020 по дело №337/2020 15
  Определение №346/25.06.2020 по дело №337/2020
  Направеното признание на правата на останалите съсобственици, направено преди позоваването на давността не разколебава ли твърдяното намерение за своене на чуждите идеални части, което е следвало да бъде демонстрирано пред останалите съсобственици и изследвано в процеса?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №38/13.07.2020 по дело №1809/2019
  Счита ли се за оборена презумпцията на чл. 69 ЗС съгласно разясненията на Тълкувателно решение № 1/2012г. на ОСГК в отношенията между съсобственици, които от момента на придобиване на имота са установили самостоятелна фактическа власт върху реални части от него, съответстващи на квотата им в съсобствеността и отговарящи на изискванията…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №65/19.07.2017 по дело №3114/2016
  1. Прилага ли се презумпцията на чл. 69 ЗС в отношенията между съделителите, когато съсобствеността произтича от наследствено правоприемство? 2. Има ли правата по чл. 74, ал. 2 ЗС, вр. чл. 72 ЗС наследникът, който не е доказал, че е извършил действия, обективиращи намерението му да завладее чуждите идеални части?
 • Определение №387/15.10.2020 по дело №1673/2020 16
  Определение №387/15.10.2020 по дело №1673/2020
  По съмнение за неговата допустимост, предвид възможността въззивният съд да се е произнесъл по нередовна искова молба: по петитум, който не отговаря на твърденията в обстоятелствената част на исковата молба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №95/04.12.2020 по дело №4004/2019
  Може ли да се приеме, че съставянето и вписването на констативен нотариален акт, издаден в полза на част от сънаследниците, представлява действие за довеждане на намерението да се свои целия имот до знанието на останалите сънаследници?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №111/30.12.2020 по дело №4271/2019
  Следва ли съсобственикът в придобит по наследство недвижим имот, който се позовава на придобивна давност (по отношение на идеалната част от съсобствеността на друг съсобственик), да докаже, че е извършил действия, с които е престанал да държи идеалните части от имота на друг съсобственик и е започнал да ги държи…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №108/30.12.2020 по дело №4611/2019
  Дали заплащането на данъци за целия имот и на разходите за неговото ползване следва да бъде от единствено и решаващо значение при преценката за приложението на чл. 79 ЗС?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №78/15.01.2021 по дело №3617/2019
  По приложението на чл. 269 ГПК и задължението на въззивния съд да изложи мотиви по всички доводи във въззивната жалба и да обсъди доказателствата, относими към конкретно въведените основания за неправилност на първоинстанционното решение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №126/11.01.2021 по дело №812/2020
  Следва ли стойността на свободното имущество, което не е предмет на общи или частни завещателни разпореждания или дарения и от което наследниците получават части съобразно права им по закон, да бъде взета предвид, за да се прецени дали е налице накърняване на запазената част по чл. 29 ЗН и ако…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №109/21.01.2021 по дело №337/2020
  Необходимо ли е при позоваване на придобивна давност за чуждите идеални части, съсобственикът да докаже, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици намерението си да владее техните идеални части за себе си?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №38/09.04.2021 по дело №2425/2020
  Когато един от наследниците упражнява фактическа власт върху сънаследствения имот, той винаги ли е владелец на своите части и държател на частите на останалите сънаследници, и в какви хипотези един от сънаследниците може да установи фактическа власт с намерение да свои и частите на останалите наследници?
 • Определение №96/10.03.2022 по дело №4021/2021 17
  Определение №96/10.03.2022 по дело №4021/2021
  Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари