Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпроси
1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или Върховният касационен съд следва да го изведе от изложението към касационната жалба? Може ли Върховният касационен съд да допусне касационно обжалване по правен въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд, различен от този който сочи касаторът?

2. В противоречие с коя практика на Върховния касационен съд трябва да е разрешен в обжалваното въззивно решение правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, за да е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване?

3. В противоречие с актовете на кои съдилища трябва да е разрешен в обжалваното въззивно решение правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, за да е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК?

4. В кои случаи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото, за да е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК?
Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия, в съдебно заседание на 20.11.2009 г. и на 07.12. 2009 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
МАРИО БОБАТИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА, ТАНЯ РАЙКОВСКА, ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря Райна Томбушева, постави на разглеждане дело № 1 по описа за 2009 г. на ОСГКТК, докладвано от съдиите СИМЕОН ЧАНАЧЕВ, ЛЮБКА ИЛИЕВА и СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Въпроси

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 125 ЗСВ във връзка с чл. 124 ЗСВ /Закона за съдебната власт/ и във връзка с решение № 4 от 16.06.2009 г. по конституционно дело № 4/2009 г. на Конституционния съд на Република България за обявяване за противоконституционен чл. 280, ал. 1 ГПК в частта относно думата „съществен" от Гражданския процесуален кодекс /изм. и доп., ДВ, бр.50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г./ е направил искане Общото събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия да постанови тълкувателно решение по следните спорни въпроси:

1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №54/15.02.2021 по дело №2280/2020 1
  Определение №54/15.02.2021 по дело №2280/2020
  Налице ли е владение по смисъла на чл. 68, ал. 1 ЗС в случаите, когато фактическата власт върху недвижим имот е установена на основание частен писмен договор, след сключването на който е извършено одържавяване – за времето, считано от реституирането на имота насетне?
 • Определение №655/23.12.2020 по дело №182/2020 2
  Определение №655/23.12.2020 по дело №182/2020
  В какъв обем следва да са извършените от въззивната инстанция процесуални действия, за да бъде удовлетворено изискването на чл. 7 ГПК и чл. 270 ГПК, осигуряващи постановяването на законосъобразно въззивно решение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №43/20.09.2021 по дело №610/2020
  Относно допустимостта за отменителните искове по чл. 647 ТЗ.
 • Определение №60097/21.09.2021 по дело №2863/2021 3
  Определение №60097/21.09.2021 по дело №2863/2021
  Относно грубото противоречие с нормата на чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК като очевидна неправилност.
 • Определение за недопускане
  Определение №60335/20.09.2021 по дело №1814/2021
  При молба на основание чл. 625 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност на длъжник, допустимо ли е спиране на производството преди изследване на икономическото състояние на длъжника по искане на неучастващо в процеса лице?
 • Определение №60522/28.09.2021 по дело №1556/2020 4
  Определение №60522/28.09.2021 по дело №1556/2020
  Представлява ли непълнота на решението непроизнасянето по претенцията за законна лихва върху отхвърлената част от иска?
 • Определение за недопускане
  Определение №60104/29.09.2021 по дело №2790/2021
  Подлежи ли на касационно обжалване определението за обезпечаване на иск по чл. 40 ЗУЕС? Следва ли да се допусне обезпечение чрез спиране на изпълнението на решенията, приети от Общото събрание на Етажната собственост, когато искът, за който се иска обезпечението (искът за отмяна на решенията на Общото събрание на Етажната…
 • Определение за недопускане
  Определение №60343/29.09.2021 по дело №1881/2021
  Задължителен елемент ли е от фактическия състав на придобивната давност манифеста за своене и следва ли владелецът съсобственик, завладял идеалните части на останалите съсобственици на вещта, да манифестира промяна на намерението си от държане на дяловете им в намерение да ги свои, чрез извършване на действия, достигнали до знанието им,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №120/04.10.2021 по дело №3521/2019
  Допустимо ли е при положение, че постановлението за възлагане е било обжалвано, но в производството по обжалването не е навеждано и прието за разглеждане възражение относно недействителността на публичната продан, последната да бъде оспорвана чрез иск по чл. 496, ал. 3 ГПК? От чл. 496, ал. 3 ГПК следва ли…
 • Определение №290/14.04.2021 по дело №286/2021 5
  Определение №290/14.04.2021 по дело №286/2021
  При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което не е измерено цялото количество на доставената в обекта електроенергия, възниква ли за доставчика вземане поради разликата между измереното и реално доставеното количество, въпреки че в релевантния период с решение № 1500/06.02.2017 г. по адм.д. № 2385/2016…
 • Определение №60644/06.10.2021 по дело №3901/2018 6
  Определение №60644/06.10.2021 по дело №3901/2018
  Кои са критериите, въз основа на които следва да бъде определено обезщетение за претърпени от юридически лица неимуществени вреди в хипотезите на нарушаване на правото на Европейския съюз от незаконосъобразни актове и действия/бездействия на държавата?
 • Определение №60333/06.10.2021 по дело №1224/2021 7
  Определение №60333/06.10.2021 по дело №1224/2021
  Относно приложното поле на иска по чл. 135 ЗЗД вр. чл. 649, ал. 1 ТЗ.
 • Определение №60338/07.10.2021 по дело №1226/2021 8
  Определение №60338/07.10.2021 по дело №1226/2021
  Какви са предпоставките на фактическия състав на чл. 38, ал. 2 ЗАдв, вр. с чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗАдв, при които на адвоката, оказал безплатна правна помощ, следва да се присъди адвокатско възнаграждение?
 • Определение №60469/11.10.2021 по дело №2040/2020 9
  Определение №60469/11.10.2021 по дело №2040/2020
  Конституирането на нов взискател по образувано изпълнително дело поради цедиране на вземането представлява ли изпълнително действие, годно да прекъсне погасителната давност по смисъла на Тълкувателно решение по тълк. дело № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС? Конституирането на взискател по образувано изпълнително дело поради цедиране на вземането може ли да се…
 • Определение №60359/15.10.2021 по дело №2207/2021 10
  Определение №60359/15.10.2021 по дело №2207/2021
  Ползва ли се от правата по чл. 71 ЗС приобретателят по договор, който е унищожен на основание чл. 31 ЗЗД, за времето преди влизане в сила на съдебното решение за унищожаване на договора?
 • Определение №60568/25.10.2021 по дело №65/2021 11
  Определение №60568/25.10.2021 по дело №65/2021
  Би ли могло да се очаква решението по предявените в условията на субективно съединяване преки искове срещу застрахователя с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ да бъде еднакво спрямо всичките шестима процесуални другари?
 • Определение №60523/01.11.2021 по дело №185/2021 12
  Определение №60523/01.11.2021 по дело №185/2021
  Относно критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №246/31.03.2021 по дело №3910/2020 13
  Определение №246/31.03.2021 по дело №3910/2020
  Какво е значението на изявленията на страните при оборване на презумпцията за равна задълженост във вътрешните отношения между солидарните длъжници (чл. 127, ал. 1 ЗЗД) по предявения иск по чл. 127, ал. 2 ЗЗД?
 • Определение №222/20.05.2021 по дело №1085/2021 14
  Определение №222/20.05.2021 по дело №1085/2021
  Относно преценка допустимостта на предявения от ищеца, който не е процесуално легитимиран и съответно не може да упражни право на иск по отношение на чуждо материално право, отрицателен установителен иск и на постановените по този иск съдебни актове.
 • Определение №60534/04.11.2021 по дело №724/2020 15
  Определение №60534/04.11.2021 по дело №724/2020
  Коя редакция, на чл. 59, ал. 5 ЗБН е приложима към прихващанията, извършени след 20.06.2014г. до 28.11.2014г.?
 • Определение №60728/08.11.2021 по дело №1926/2021 16
  Определение №60728/08.11.2021 по дело №1926/2021
  Относно критериите при определяне тежестта на извършеното нарушение при дисциплинарно уволнение.
 • Определение за недопускане
  Определение №60240/02.06.2021 по дело №1849/2021
  Следва ли въззивният съд да съобрази какви права е придобил всеки от съделителите в зависимост от придобивното си основание и да ги отрази в диспозитива на решението си чрез обикновени дроби с еднакъв знаменател, сборът от които да е равен на единица?
 • Определение №60429/13.07.2021 по дело №2202/2020 17
  Определение №60429/13.07.2021 по дело №2202/2020
  За приложението на принципа за справедливост при определяне на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №60771/11.11.2021 по дело №1961/2021 18
  Определение №60771/11.11.2021 по дело №1961/2021
  Може ли въззивният съд да се произнася по ненаведени във въззивната жалба доводи и основания за неправилност на първоинстанционното решение?
 • Определение №60622/15.11.2021 по дело №1575/2020 19
  Определение №60622/15.11.2021 по дело №1575/2020
  Кой е началният момент, от който започват да текат сроковете за реализиране на отговорността на изпълнителя по чл. 265, ал. 3 ЗЗД, респ. за гаранционната му отговорност за недостатъци на обект, предаден в незавършен вид на възложителя (груб строеж) съгласно договора за строителство – датата на предаване на строителството на…
 • Определение №328/01.06.2021 по дело №2410/2020 20
  Определение №328/01.06.2021 по дело №2410/2020
  За съответствието на исковата претенция и диспозитива на съдебното решение.
 • Определение №60416/17.11.2021 по дело №1276/2021 21
  Определение №60416/17.11.2021 по дело №1276/2021
  Относно обжалването на определение на районния съд по направено искане по чл. 219, ал. 1 ГПК за привличане на трето лице-помагач.
 • Определение №189/22.03.2021 по дело №949/2020 22
  Определение №189/22.03.2021 по дело №949/2020
  Относно процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск, предявен по реда на чл. 422 ГПК.
 • Определение №60428/02.12.2021 по дело №2419/2021 23
  Определение №60428/02.12.2021 по дело №2419/2021
  Какъв е статута на портиерското жилище, кой е меродавният момент, към който същият се преценява и по какъв начин може да бъде променено предназначението на самостоятелен обект, предвиден като обща част, в обект – индивидуална собственост?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60238/06.12.2021 по дело №3853/2020
  Подновяване на вписването на законна ипотека (чл.172 ЗЗД), противопоставимо ли е на трето лице, което е придобило собствеността върху имота и е вписало своя акт преди новото вписване на ипотеката?
 • Определение №171/16.03.2021 по дело №2917/2019 24
  Определение №171/16.03.2021 по дело №2917/2019
  Относно критериите за справедливост на обезщетението за неимуществени вреди по смисъла на чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №60626/07.12.2021 по дело №311/2021 25
  Определение №60626/07.12.2021 по дело №311/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, да прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Определение №60621/07.12.2021 по дело №432/2021 26
  Определение №60621/07.12.2021 по дело №432/2021
  При установяване на правнорелевантен факт по делото, длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, или може да формира изводи за този факт само въз основа на едно от всички доказателства?
 • Определение №60625/07.12.2021 по дело №400/2021 27
  Определение №60625/07.12.2021 по дело №400/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и всички правно-релевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60129/14.12.2021 по дело №798/2021
  Допустимо ли е при действието на ЗТСУ /отм./ придобиването на идеална част от дворищнорегулационен парцел чрез владение върху реално определена част от него?
 • Определение №60448/20.12.2021 по дело №2140/2021 28
  Определение №60448/20.12.2021 по дело №2140/2021
  Следва ли дворищнорегулационният план да се счита за приложен по смисъла на чл. 33, ал. 1 ЗТСУ /отм./ и ТР № 3/15.07.1993 г. по гр. д. № 2/93 г. на ОСГК на ВС, в хипотеза, при която първоначално има съвпадение между регулационна и имотна граница /по изградена ограда/ между два…
 • Определение №60853/23.12.2021 по дело №4148/2021 29
  Определение №60853/23.12.2021 по дело №4148/2021
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Определение №60861/30.12.2021 по дело №2055/2021 30
  Определение №60861/30.12.2021 по дело №2055/2021
  За начина, по който могат да бъдат обективно съединени искове с правно основание чл. 42, ал. 2 от ЗЗД (чл. 301 от ТЗ), чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД и чл. 40 от ЗЗД, за недействителност на една сделка и за начина (поредността), по който съдът следва да разгледа…
 • Определение №60863/30.12.2021 по дело №2805/2021 31
  Определение №60863/30.12.2021 по дело №2805/2021
  Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.
 • Определение №60656/22.12.2021 по дело №531/2021 32
  Определение №60656/22.12.2021 по дело №531/2021
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №60469/23.12.2021 по дело №3053/2021 33
  Определение №60469/23.12.2021 по дело №3053/2021
  Когато владението на единия от съпрузите – съвладелци е прекъснато с предявяване на иск за собственост, това обстоятелство рефлектира ли върху владението на другия съпруг и съответно върху течението на срока на придобивната давност в негова полза?
 • Определение №12/06.01.2022 по дело №522/2021 34
  Определение №12/06.01.2022 по дело №522/2021
  1. Каква е доказателствената сила на частен документ, съдържащ признание на задължението, чиято автентичност е своевременно оспорена по реда на чл. 193 ГПК от страната, която го е подписала? 2. Каква е доказателствената сила на представени заверени от страната преписи при направено изрично искане за представяне на оригиналите на основание…
 • Определение №6/07.01.2022 по дело №3263/2021 35
  Определение №6/07.01.2022 по дело №3263/2021
  Стабилизирало ли се е отчуждителното действие на регулационния план, когато придадената по регулация част е била заета и владението върху нея е продължило повече от десет години до влизането в сила на ЗУТ?
 • Определение №14/07.01.2022 по дело №350/2021 36
  Определение №14/07.01.2022 по дело №350/2021
  Относно критериите за определяне на справедливо обезщетение по смисъла на чл. 52 ЗЗД и в тази връзка - за момента, респ. периода, който има значение при формирането на изводи относно отношенията между пострадалия и лицето, претендиращо обезщетение за неимуществени вреди от неговата смърт.
 • Определение №12/11.01.2022 по дело №2027/2021 37
  Определение №12/11.01.2022 по дело №2027/2021
  Следва ли да бъде съобразено, че вредите се претендират като последица от неправомерно поведение, изразяващо се в бездействие – неизпълнение на възложен в личен и в обществен интерес задължение да бъдат предприети действия за грижи на постановено под пълно запрещение лице?
 • Определение №21/13.01.2022 по дело №476/2021 38
  Определение №21/13.01.2022 по дело №476/2021
  Относно характеристиката на комисията като орган по чл. 23 ЗНЧ, правния характер на издаваните от този орган решения, контрола върху тях и правомощията и действията на комисията.
 • Определение №19/13.01.2022 по дело №1297/2018 39
  Определение №19/13.01.2022 по дело №1297/2018
  Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?
 • Определение №60461/31.12.2021 по дело №2065/2021 40
  Определение №60461/31.12.2021 по дело №2065/2021
  За проверка на извода на въззивния съд, че три мазета /на сутеренния етаж/ могат да се допуснат до делба отделно от две стаи, кухня, баня-тоалетна, коридор и стълбище на същия етаж, както и дали кухня, дневна, коридор /на първия етаж/ могат да се допуснат до делба отделно от три стаи,…
 • Определение №243/01.06.2021 по дело №4086/2020 41
  Определение №243/01.06.2021 по дело №4086/2020
  За обективното и субективно съединяване на искове под условие.
 • Определение №60498/16.06.2021 по дело №660/2021 42
  Определение №60498/16.06.2021 по дело №660/2021
  По какви критерии следва да се ръководи съдът при преценката за интереса на детето при определяне на режим на лични контакти с неговия дядо по смисъла на чл. 128 СК при наличие на твърдение от родителите за съществуваща опасност за психическото и емоционалното здраве на детето?
 • Определение №60395/30.06.2021 по дело №2016/2020 43
  Определение №60395/30.06.2021 по дело №2016/2020
  Относно недопустимостта на въззивното съдебно решение, постановено по кумулативно съединен иск, по които първоинстанционният съд не се е произнесъл и не е допълнил решението си в този смисъл. Относно акцесорният характер на ипотеката и нищожността на обезпеченото вземане.
 • Определение №35/21.01.2022 по дело №2528/2021 44
  Определение №35/21.01.2022 по дело №2528/2021
  При преизчисляване на количеството електрическа енергия, измерено чрез показания в невизуализиран (скрит) регистър на средството за търговско измерване, кой има право да получи от крайния битов клиент, начислената в резултат на корекцията, сума – крайният снабдител или операторът на електроразпределителната мрежа?
 • Определение №24/20.01.2022 по дело №506/2021 45
  Определение №24/20.01.2022 по дело №506/2021
  Относно характера на производството по чл. 423 ГПК и правното значение на определението за приемане на възражението на длъжника срещу заповедта за изпълнение по чл. 423 ГПК за допустимостта на производството по чл. 422 ГПК.
 • Определение №18/20.01.2022 по дело №2642/2021 46
  Определение №18/20.01.2022 по дело №2642/2021
  1. Относно приложението на установената в чл. 10а ЗН презумпция в хипотезата на приети противоречиви заключения на вещите лица относно момента на настъпване на смъртта, медицинските критерии и редът за нейното установяване. 2. За правомощията на съда по чл. 5 и § 3 ПЗР към КРБ да установява противоречието на…
 • Определение №35/27.01.2022 по дело №675/2021 47
  Определение №35/27.01.2022 по дело №675/2021
  Представлява ли незаконосъобразно взето решение от съвет на директорите на акционерно дружество основание за допустим осъдителен иск по чл. 71 ТЗ, предявен от акционер за защита на негови неимуществени права, когато последният не е член на този орган?
 • Определение №60677/20.10.2021 по дело №2021/2021 48
  Определение №60677/20.10.2021 по дело №2021/2021
  „Другите обстоятелства“ по смисъла на чл. 106, ал. 1, т. 2 СК, пр. 2 като основание за прекратяване на осиновяването трябва ли да са възникнали след допускането му или могат да са съществували към този момент, но да са се проявили по-късно?
 • Определение №60734/11.11.2021 по дело №2665/2019 49
  Определение №60734/11.11.2021 по дело №2665/2019
  Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или…
 • Определение №37/04.02.2022 по дело №2067/2021 50
  Определение №37/04.02.2022 по дело №2067/2021
  Когато недопустимостта на исковия процес произтича от предхождащо процесуално действие на друга, различна от ищеца, страна в производството и когато преценката за надлежното извършване на това действие е възложена на съда, може ли да се приеме, че недопустимият исков процес е предизвикан неоснователно от самия ищец и следва ли в…
 • Определение №53/04.02.2022 по дело №657/2021 51
  Определение №53/04.02.2022 по дело №657/2021
  В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чуждестранната валута /швейцарски франкове/, уговорена в договора за кредит, и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договорът…
 • Определение №35/02.02.2022 по дело №1659/2020 52
  Определение №35/02.02.2022 по дело №1659/2020
  Необходимо ли е при въведено възражение за придобивна давност да се установява начинът и моментът на завладяване на имота с оглед изискването същото да е явно и спокойно, както и с оглед предвидената в чл. 79 ЗС продължителност на владението и обстоятелството в полза на кое лице е започнала да…
 • Определение №60528/25.06.2021 по дело №937/2021 53
  Определение №60528/25.06.2021 по дело №937/2021
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл.52 ЗЗД.
 • Определение №37/08.02.2022 по дело №3185/2021 54
  Определение №37/08.02.2022 по дело №3185/2021
  За проверка на извода на въззивния съд, че обективните предели на СПН на положителното съдебно решение по първия частичен иск не обхващат общия размер на справедливото обезщетение, а съдът по втория частичен иск може да определи и друг общ размер, преценявайки данните по делото.
 • Определение №60576/19.07.2021 по дело №517/2021 55
  Определение №60576/19.07.2021 по дело №517/2021
  Относно определяне по размер на обезщетението за неимуществени вреди, с оглед принципа за справедливост и съобразяване с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии.
 • Определение №60716/29.10.2021 по дело №2032/2021 56
  Определение №60716/29.10.2021 по дело №2032/2021
  За задължението на въззивния съд да изгради собствени изводи по съществото на спора, като даде отговор в мотивите на акта си на всички доводи и възражения на страните, а не да извършва оценка на изводите на първоинстанционния съд. За задължението на въззивния съд при извършване на тълкуване на договор, предмет…
 • Определение №62/14.02.2022 по дело №710/2021 57
  Определение №62/14.02.2022 по дело №710/2021
  Относно критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №60/22.02.2022 по дело №2602/2021 58
  Определение №60/22.02.2022 по дело №2602/2021
  С оглед разясненията, дадени в т.4 от ППВС № 5/1972 г., решаващият извод, че правата на всеки от съпрузите върху построеното с общи средства през време на брака в резултат на реализирано право на строеж са съответни на притежаваните от този съпруг права върху дворното място, поражда съмнение за очевидна…
 • Определение №70/21.02.2022 по дело №254/2022 59
  Определение №70/21.02.2022 по дело №254/2022
  Може ли на основание разпоредба от устава на ловно сдружение /по смисъла на Закона за лова и опазване на дивеча/, предвиждаща, че решение на Общото събрание на сдружението, с което се потвърждава решение на УС на същото за изключване на член от сдружението, е окончателно и не подлежи на обжалване,…
 • Определение №119/24.02.2020 по дело №2355/2017 60
  Определение №119/24.02.2020 по дело №2355/2017
  Коя е приложимата редакция на чл.59 ал.5 от ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с параграф 9 от Закон за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014г. /обн. ДВ бр. 98/2014г., в сила от 28.11.2014г./?
 • Определение №60542/04.11.2021 по дело №2049/2021 61
  Определение №60542/04.11.2021 по дело №2049/2021
  Представлява ли нередовност определянето в исковата молба на подлежащия на връщане зърнокомбайн с модела на двигателя му - COMMINS/QSC , а не с индивидуализиращите го белези като номера на шаси и двигател?
 • Определение №126/28.02.2022 по дело №3429/2021 62
  Определение №126/28.02.2022 по дело №3429/2021
  Нищожна ли е клауза за неустойка в договора за повишаване на квалификацията по чл. 234, ал. 1 КТ, предвидена за неизпълнение на поето от работника или служителя задължение да остане на работа при този работодател за определен срок, ако е договорена клауза за възстановяване на направените за сметка на работодателя…
 • Определение №60739/16.11.2021 по дело №2466/2021 63
  Определение №60739/16.11.2021 по дело №2466/2021
  Възможно ли е да бъде развален двустранен договор с едностранно изявление на кредитора по чл. 87 ЗЗД, без то да съдържа подходящ срок за изпълнение на длъжника?
 • Определение №60396/10.11.2021 по дело №2825/2021 64
  Определение №60396/10.11.2021 по дело №2825/2021
  За владението върху сънаследствен имот.
 • Определение №60407/02.07.2021 по дело №2404/2020 65
  Определение №60407/02.07.2021 по дело №2404/2020
  Съгласно чл. 134, ал. 1 от ТЗ следва ли решението на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност, за определяне на задължение за внасяне на допълнителни парични вноски, да съдържа и срок за възстановяването (връщането) на допълнителните парични вноски?
 • Определение №89/04.03.2022 по дело №2852/2021 66
  Определение №89/04.03.2022 по дело №2852/2021
  Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва с какво конкретно му пречи да упражнява правото си на собственост незаконен строеж, изграден в собствения му имот от лице, което няма право да извършва такова въздействие?
 • Определение №41/07.03.2022 по дело №505/2022 67
  Определение №41/07.03.2022 по дело №505/2022
  Следва ли страната да изпълнява незаконосъобразни указания на съда?
 • Определение №81/08.03.2022 по дело №3592/2021 68
  Определение №81/08.03.2022 по дело №3592/2021
  В какво се изразяват вредите на ищеца по иск срещу съдебен изпълнител за причинени вреди вследствие на незаконосъобразно принудително изпълнение съгласно чл. 441, ал. 1 ГПК, състоящо се в неналагане на запор върху движими вещи – МПС, по издадена обезпечителна заповед, с която е допуснато обезпечение на осъдителен иск за…
 • Определение №60696/14.10.2021 по дело №2000/2021 69
  Определение №60696/14.10.2021 по дело №2000/2021
  1. В какво се състои задължителната сила на влязлата в сила присъда за гражданския съд, разглеждащ гражданскоправните последици на деянието? 2. Когато наказателният съд – в мотивите на влязлата в сила присъда, с която е осъден за кражба ответника по иск с правно основание чл. 45 ЗЗД, се е произнесъл…
 • Определение №85/09.03.2022 по дело №204/2022 70
  Определение №85/09.03.2022 по дело №204/2022
  Представлява ли искът за отнемане в полза на държавата на правото на собственост върху недвижим имот по реда на националноправната уредба – ЗПКОНПИ, която предвижда конфискация по гражданскоправен ред на придобитото от незаконна дейност имущество, иск, който има за предмет вещни права върху недвижим имот, по смисъла на чл. 24,…
 • Определение №60296/02.11.2021 по дело №286/2019 71
  Определение №60296/02.11.2021 по дело №286/2019
  Налице ли е закриване на част от предприятието, когато работодателят оптимизира дейността си чрез закриване на относително обособено звено?
 • Определение №104/14.03.2022 по дело №2494/2021 72
  Определение №104/14.03.2022 по дело №2494/2021
  Трябва ли молителят в производството по вписване на удостоверение по чл. 264з, ал. 4 ТЗ да представя други документи : нотариални актове, договори, съдебни решения, скици, схеми, удостоверения за данъчна оценка и т.н.?
 • Определение №118/14.03.2022 по дело №845/2021 73
  Определение №118/14.03.2022 по дело №845/2021
  Попада ли в хипотезата на чл. 628а ТЗ вземане за законна лихва, индивидуализирано в молбата по чл. 625 ТЗ чрез посочване на главница, върху която се начислява, фиксиран начален момент на начисляването на лихвата и определяем краен момент на начисляване на лихвата, т. е. приема ли се, че молбата по…
 • Определение №98/15.03.2022 по дело №479/2022 74
  Определение №98/15.03.2022 по дело №479/2022
  Допустим ли е иск за прогласяване на нищожност на решение на общо събрание на етажни собственици, взето след като с влязъл в сила съдебен акт е отменено предходно тяхно решение за конституиране на етажна собственост; и дали при същите условия предявяването на иска за прогласяване на нищожността е обвързано с…
 • Определение №60404/18.11.2021 по дело №2061/2021 75
  Определение №60404/18.11.2021 по дело №2061/2021
  За задължението на въззивния съд да даде указания на страните за конкретизиране на доказателствено искане.
 • Определение №3/07.01.2022 по дело №2684/2021 76
  Определение №3/07.01.2022 по дело №2684/2021
  Длъжен ли е съдът по чл. 59, ал. 9 СК да определи релевантния период за преценката, дали са изменени обстоятелствата по постановените по-рано мерки за упражняване на родителските права, и как извършва адекватна преценка дали исканата промяна обслужва най-добрия (висшия интерес) на детето?
 • Определение №153/18.03.2022 по дело №920/2021 77
  Определение №153/18.03.2022 по дело №920/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
 • Определение №123/22.03.2022 по дело №3602/2021 78
  Определение №123/22.03.2022 по дело №3602/2021
  За възможността съсобственик на жилищна сграда, включваща самостоятелни обекти на собственост (жилища, гаражи), която не е в режим на етажна собственост, да придобие в изключителна собственост избено помещение преустроено в санитарен възел, без да е придобил в изключителна собственост самостоятелен обект на собственост, намиращ се в същата жилищна сграда, към…
 • Определение №120/22.03.2022 по дело №3171/2021 79
  Определение №120/22.03.2022 по дело №3171/2021
  Какво представлява смесената съсобственост по смисъла на т.8 на ТР № 1/19.05.2004 г. по гр. д. № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС?
 • Определение №60275/08.11.2021 по дело №2713/2021 80
  Определение №60275/08.11.2021 по дело №2713/2021
  Какво следва да бъде решението на въззивния съд, в случай, че първоинстанционният съд в първата фаза на делбеното производство е допуснал делба на строеж, незавършен до покрива включително, ако никой от съделителите не е поискал делбата му до и в първото по делото заседание?
 • Определение №159/23.03.2022 по дело №2164/2020 81
  Определение №159/23.03.2022 по дело №2164/2020
  Относно началната дата на начисляване на законната лихва върху застрахователно обезщетение за настъпилите неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №51/25.03.2022 по дело №4170/2021
  Какви са задълженията на въззивния съд в производството по чл. 294 ГПК, при връщане на делото за ново разглеждане от ВКС с указания да се произнесе по иск с различна правна квалификация?
 • Определение №60854/23.12.2021 по дело №4170/2021 82
  Определение №60854/23.12.2021 по дело №4170/2021
  Какви са задълженията на въззивния съд в производството по чл. 294 ГПК, при връщане на делото за ново разглеждане от ВКС с указания да се произнесе по иск с различна правна квалификация?
 • Определение №207/25.03.2022 по дело №4245/2021 83
  Определение №207/25.03.2022 по дело №4245/2021
  Прилага ли се защитата по чл. 333, ал. 4 КТ по отношение на работници и служители членове на работодателска организация, страна по колективен трудов договор?
 • Определение №58/05.04.2022 по дело №4716/2021 84
  Определение №58/05.04.2022 по дело №4716/2021
  Допустимо ли е заличаването на вписан особен залог върху недвижим имот в имотния регистър, ако след осребряването на конкретния актив, търговецът - заложен длъжник е заличен и какъв е редът за извършването му?
 • Определение №194/05.04.2022 по дело №1105/2021 85
  Определение №194/05.04.2022 по дело №1105/2021
  При преценка относно наличието и степента на съпричиняване в хипотеза на непозволено увреждане, следва ли съдът да извърши анализ и съпоставка на поведението и тежестта на нарушенията на делинквента и на пострадалия и да отчете причинната им връзка с вредите, респ. да установи действителния обем, в който всеки от участниците…
 • Определение №60628/07.12.2021 по дело №328/2021 86
  Определение №60628/07.12.2021 по дело №328/2021
  За приложение на принципа за справедливост, въведен с чл.52 ЗЗД, при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя.
 • Определение №60575/18.11.2021 по дело №164/2021 87
  Определение №60575/18.11.2021 по дело №164/2021
  Относно релевантните критерии при прилагане на предвидения в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №204/11.04.2022 по дело №1197/2021 88
  Определение №204/11.04.2022 по дело №1197/2021
  Относно приложимите критерии за справедливо овъзмездяване на причинени в резултат на деликт неимуществени вреди.
 • Определение №169/12.04.2022 по дело №4588/2021 89
  Определение №169/12.04.2022 по дело №4588/2021
  Какви действия следва да са налице, за да се приеме, че владелецът е извършил отказ от изтекла придобивна давност?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение 1/2017 от 09.07.2019 по тълк. д. 1/2017
  1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? 2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?
 • Определение №287/15.04.2022 по дело №4300/2021 90
  Определение №287/15.04.2022 по дело №4300/2021
  Длъжен ли е въззивният съд служебно да назначи съдебно-психологическа експертиза при наличие на данни за синдром на родителско отчуждение, за да бъде установено или отречено наличието му, и съответно – да бъдат взети мерки за преодоляването му, ако отчуждение е налице? Задължително ли е изслушването пред съда на родителя, чието…
 • Определение №221/14.04.2022 по дело №1291/2021 91
  Определение №221/14.04.2022 по дело №1291/2021
  Относно приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които следва да бъдат съобразени.
 • Определение №288/18.04.2022 по дело №3992/2021 92
  Определение №288/18.04.2022 по дело №3992/2021
  Явява ли се присъединен по право взискател по смисъла на чл. 459 ГПК този, който е наложил изпълнителна възбрана върху недвижим имот, който имот е изнесен на публична продан по искане на взискател с последващо наложена, но преди приемането на Тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015 г. по тълк.д.№ 2/ 2013…
 • Определение №60544/05.11.2021 по дело №2503/2020 93
  Определение №60544/05.11.2021 по дело №2503/2020
  Може ли да се обяви за относително недействителна на основание чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ, учредена в предвидените в тази норма срокове договорна ипотека по отношение на обезпечени с нея вземания, възникнали до учредяването ѝ, ако ипотеката обезпечава вземания, възникнали преди и след учредяването ѝ?
 • Определение №60675/13.12.2021 по дело №418/2021 94
  Определение №60675/13.12.2021 по дело №418/2021
  Нищожни ли са поради противоречие с императивни правни норми и на основните принципи на задължителното здравно осигуряване клаузите на сключен на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗО договор между НЗОК и лечебно заведение – изпълнител на болнична медицинска помощ, с които се ограничава заплащането от НЗОК на извършените и отчетени…
 • Определение №146/20.04.2022 по дело №1356/2022 95
  Определение №146/20.04.2022 по дело №1356/2022
  Какви са последиците за ищеца от неизпълнение на неправилни или неясни указания за отстраняване на нередовности на исковата молба и кога исковата молба е нередовна?
 • Определение №60653/21.12.2021 по дело №617/2021 96
  Определение №60653/21.12.2021 по дело №617/2021
  За задължението на въззивния съд да разгледа и се произнесе по всички оплаквания и доводи във въззивната жалба, както и да обсъди самостоятелно всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
 • Определение №297/20.04.2022 по дело №4729/2021 97
  Определение №297/20.04.2022 по дело №4729/2021
  1. Длъжен ли е ответникът да докаже техническата и метрологична годност на средството за търговско измерване, монтирано за обекта, по всеки предявен иск от „битов клиент“ по смисъла на чл. 1, т. 2а ДР ЗЕ срещу оператор на електроразпределителната мрежа за недължимост на вземания за преизчислени сметки поради измерените количества…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №86/20.04.2022 по дело №4148/2021
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Определение №222/21.04.2022 по дело №1247/2021 98
  Определение №222/21.04.2022 по дело №1247/2021
  До къде се простира възможността на съда да тълкува договорите по реда на чл. 20 ЗЗД и може ли при извършване на това тълкуване са се променя действителната воля на страните? Следва ли са се тълкуват всички уговорки между страните, в това число и ясните и еднозначни такива, или на…
 • Определение №321/27.04.2022 по дело №3760/2021 99
  Определение №321/27.04.2022 по дело №3760/2021
  1. Длъжен ли е ответникът да докаже техническата и метрологична годност на средството за търговско измерване, монтирано за обекта, по всеки предявен иск от „битов клиент“ по смисъла на чл. 1, т. 2а ДР ЗЕ срещу оператор на електроразпределителната мрежа за недължимост на вземания за преизчислени сметки поради измерените количества…
 • Определение №320/27.04.2022 по дело №4820/2017 100
  Определение №320/27.04.2022 по дело №4820/2017
  Относно момента, в който възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24 часови дежурства, некомпенсиран с почивка, както и момента, от който започва да тече погасителната давност за това вземане, в хипотезата на прекратено служебно правоотношение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №87/28.04.2022 по дело №4158/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Определение №329/28.04.2022 по дело №4352/2021 101
  Определение №329/28.04.2022 по дело №4352/2021
  Огледът на видеозапис по реда на чл. 204 ГПК допустим способ ли е за събиране на доказателства?
 • Определение №164/20.04.2022 по дело №3417/2021 102
  Определение №164/20.04.2022 по дело №3417/2021
  Относно дейността на въззивната инстанция и задължението й при самостоятелна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, след обсъждане доводите и възраженията на страните, да изложи собствени мотиви по съществото на спора.
 • Определение №30/31.01.2022 по дело №3559/2021 103
  Определение №30/31.01.2022 по дело №3559/2021
  Представлява ли основание по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК за отвод на съдебния състав обстоятелството, че същият състав се е произнасял по аналогичен правен спор между ищеца и съпруга на ответницата?
 • Определение №162/28.04.2022 по дело №5096/2021 104
  Определение №162/28.04.2022 по дело №5096/2021
  Относно реда за предявяване на претенциите за съдебни разноски по чл. 78 ГПК.
 • Определение №352/05.05.2022 по дело №1286/2022 105
  Определение №352/05.05.2022 по дело №1286/2022
  1. За задължението на въззивния съд да установи условията, при които детето ще бъде отглеждано при всеки един от родителите и отношенията му с неговото разширено семейство, както и да вземе предвид всички доказателства по делото, да направи съвкупна преценка на установените по делото правнорелевантни факти, включително и данните за…
 • Определение №46/28.01.2022 по дело №3088/2021 106
  Определение №46/28.01.2022 по дело №3088/2021
  Какви указания следва да даде първоинстанционният съд в доклада по чл. 146 ГПК, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси са необходими специални знания и в може ли в този случай той да допусне служебно медицинска експертиза, вкл. ДНК експертиза, кръвно-групова експертиза, гинекологична експертиза?
 • Определение №288/10.05.2022 по дело №1428/2021 107
  Определение №288/10.05.2022 по дело №1428/2021
  Кой е началният момент, от който Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”, в качеството си на национално представително Бюро, дължи законна лихва при изплащане на присъдените суми за обезщетения?
 • Определение №60526/02.11.2021 по дело №2347/2020 108
  Определение №60526/02.11.2021 по дело №2347/2020
  Трябва ли на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК да бъде спряно производството по искове с правно основание чл. 57 ЗПД при висящ административен процес по обжалване решението на Председателя на Патентно ведомство на РБ, с което по предвидения в ЗПД ред е постановено заличаване регистрацията на промишления…
 • Определение №376/09.05.2022 по дело №3731/2021 109
  Определение №376/09.05.2022 по дело №3731/2021
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на своето решение всички твърдения и доводи на страните, както и всички доказателства за релевантните по делото факти.
 • Определение №121/24.02.2022 по дело №3553/2021 110
  Определение №121/24.02.2022 по дело №3553/2021
  Налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за прекратяване на трудовия договор, ако работникът или служителят не притежава необходимото образование и професионална квалификация за длъжността поради промяната на изискванията от работодателя след сключването на трудовия договор в нарушение на принципа за добросъвестност по чл. 8,…
 • Определение №260/16.05.2022 по дело №256/2021 111
  Определение №260/16.05.2022 по дело №256/2021
  За приложимостта на чл. 52 ЗЗД към регресните искове на застраховател за вреди, реализирани на територията на чужда държава.
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 112
  Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021
  За извършване на проверка за допустимостта на съдебния акт с оглед наличието на правен интерес от поддържането на иска като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството.
 • Определение №60562/12.11.2021 по дело №6/2021 113
  Определение №60562/12.11.2021 по дело №6/2021
  Приложимо ли е законовото правило на чл. 266, ал. 1 ЗЗД по отношение на сключен под режима на Закона за лечебните заведения договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 ЗЛЗ - за взаимодействие между лечебни заведения?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №3 от 29.06.2017 по тълк. д. №3/2016
  Какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност?
 • Определение №215/20.05.2022 по дело №4667/2021 114
  Определение №215/20.05.2022 по дело №4667/2021
  Дали прекъсването на течението на погасителния давностен срок по силата на разпоредбата на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ има за последица прекъсване и на владението върху имота, започнало преди това?
 • Определение №275/19.05.2022 по дело №1457/2021 115
  Определение №275/19.05.2022 по дело №1457/2021
  При заявено оспорване истинността на официален удостоверителен документ следва ли въззивният съд да процедира по реда на чл. 193 ГПК - чл. 194 ГПК, съответно да се произнесе по оспорването, ако това не е сторено от първоинстанционния съд?
 • Определение №276/19.05.2022 по дело №1677/2021 116
  Определение №276/19.05.2022 по дело №1677/2021
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател?
 • Определение №427/19.05.2022 по дело №5052/2021 117
  Определение №427/19.05.2022 по дело №5052/2021
  Интересите на детето в производството по иск по чл. 127, ал. 2 СК, налагат ли съдът да възложи изготвянето на социален доклад относно условията за живеене при родител, ако условията за живеене и отглеждане на детето при този родител останат неизяснени и неустановени по делото?
 • Определение №289/14.04.2021 по дело №232/2021 118
  Определение №289/14.04.2021 по дело №232/2021
  Промяната на името на дете, чийто произход е установен или оспорен (отречен) по съдебен ред, представлява ли задължителен реквизит на съдебното решение и какъв е редът, по който се поправя евентуалния пропуск на съда да се произнесе по този въпрос?
 • Определение №33/27.01.2021 по дело №4201/2020 119
  Определение №33/27.01.2021 по дело №4201/2020
  Срокът по чл. 358, ал. 1, т. 2 КТ е давностен и при констатация за изтичането му исковете следва да бъдат отхвърлени като неоснователни, тъй като възражението за изтекла погасителна давност е правопогасяващо. Давността е въпрос на материалната основателност на претенцията, поради което делото не се прекратява поради недопустимост на…
 • Определение №39/25.01.2021 по дело №1080/2020 120
  Определение №39/25.01.2021 по дело №1080/2020
  За процесуалния ред за защита на членствени права на съдружници в събирателно дружество.
 • Определение №13/13.01.2021 по дело №876/2020 121
  Определение №13/13.01.2021 по дело №876/2020
  Относно основанията за отмяна по чл. 647, ал. 1 ТЗ при наличие на лично обезпечение, учредено с договор, сключен между продавач, купувач и солидарен длъжник.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 412 от 10.03.2016 г. по гр. д. № 2269/2015 г.
  Съдебното решение е нищожно, когато е постановено от незаконен състав на съда, когато излиза извън пределите на правораздавателната власт на съда, когато решението не е изразено в писмена форма или е неподписано, когато волята на съда не може да бъде изведена поради абсолютна неразбираемост. Недопустимостта на съдебния акт е налице…
 • Определение за недопускане
  Определение №740/30.11.2020 по дело №2070/2020
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Определение за недопускане
  Определение №649/17.12.2020 по дело №736/2020
  За приложението на принципа за справедливост и оттам чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №201/06.04.2020 по дело №736/2020 122
  Определение №201/06.04.2020 по дело №736/2020
  С какви доказателствени средства следва да бъде установено състоянието на тротоарното платно при предявен иск за присъждане на обезщетение за непозволено увреждане по чл. 49 ЗЗД вр. чл. 45 ЗЗД, когато ищецът подържа, че е претърпял травматични увреждания вследствие на спъване и падане поради наличие на счупени/разместени плочки на тротоара?
 • Определение №315/16.06.2020 по дело №1221/2020 123
  Определение №315/16.06.2020 по дело №1221/2020
  Kакви са правомощията на въззивния съд, когато с оглед особеностите на конкретния случай производството по предявен по реда на чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР (нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР) трябва да бъде съединено с иск по чл. 108 ЗС, но това е невъзможно с оглед фазата на…
 • Определение №801/17.12.2020 по дело №2752/2020 124
  Определение №801/17.12.2020 по дело №2752/2020
  Обусловено ли е възникването правото на адвоката да получи възнаграждение от полагане на труд в изпълнение на възложеното му от доверителя; и дължи ли се адвокатско възнаграждение при сключен договор за предоставяне на адвокатски услуги при поискване, когато такива услуги не са предоставени?
 • Определение №538/12.06.2020 по дело №1032/2020 125
  Определение №538/12.06.2020 по дело №1032/2020
  Налице ли е правен интерес за лицата по чл. 10 ЗЛС, явяващи се наследници на обявения за отсъстващ, от предявяване на иск за нищожност на договор, с който обявеният за отсъстващ е отчуждил недвижими имоти, с оглед правата на ищците по чл. 10 ЗЛС и чл. 11 ЗЛС, да бъдат…
 • Определение №69/29.01.2021 по дело №1049/2020 126
  Определение №69/29.01.2021 по дело №1049/2020
  Прилагат ли се разпоредбите на чл. 117, ал. 3 и чл. 113 ГПК в хипотезата на предявен иск от лизингополучател – юридическо лице с правата на застрахован по чл. 384, ал. 2, т. 1 КЗ срещу застраховател по застраховка „Каско“ на лизингов автомобил?
 • Определение №44/09.02.2021 по дело №2589/2020 127
  Определение №44/09.02.2021 по дело №2589/2020
  Относно елементите от фактическия състав на придобивната давност по чл. 79, ал. 1 ЗС и допълнителните признаци на владението.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №56/11.02.2021 по дело №3447/2019
  Може ли гражданския съд да осъществява косвен съдебен контрол за материална законосъобразност на решенията на ОбСЗ, влезли в законна сила, при възражение на ответника по делото, когато той не заявява лични или на наследодателя си права върху процесния възстановен земеделски имот, преди образуването на ТКЗС? За допустимостта лице – страна…
 • Определение №244/15.04.2021 по дело №772/2020 128
  Определение №244/15.04.2021 по дело №772/2020
  Изискуемо ли е, по смисъла и в хипотезата на иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вземане, произтичащо от договор за банков кредит, чиято предсрочна изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение от банката-кредитор по реда на чл.…
 • Определение №229/09.04.2021 по дело №1024/2020 129
  Определение №229/09.04.2021 по дело №1024/2020
  Относно възможността юридическо лице - солидарен длъжник, встъпил в дълга на кредитополучателя - физическо лице, да прави възражение за наличие на неравноправни клаузи в договора за кредит.
 • Определение №273/08.04.2021 по дело №3979/2020 130
  Определение №273/08.04.2021 по дело №3979/2020
  Относно условията при които е възможно сключването на допълнителен трудов договор при същия работодател. Съгласно разпоредбата на чл. 334, ал. 2 КТ, отпада ли предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ при всички основания за прекратяване на трудов договор за допълнителен труд или тази предварителна закрила отпада само при…
 • Определение №141/06.04.2021 по дело №123/2021 131
  Определение №141/06.04.2021 по дело №123/2021
  Продължава ли да тече придобивна давност и може ли да се придобие по давност реално обособена част от поземлен имот, след като същият бъде урегулиран преди изтичането на давността?
 • Определение №38/22.03.2021 по дело №536/2021 132
  Определение №38/22.03.2021 по дело №536/2021
  1. Намира ли приложение разпоредбата на чл. 19, ал. 2 ПВ в хипотеза на заличаване на особен залог, учреден върху недвижим имот, част от търговско предприятие, който недвижим имот е бил отчужден по реда на индивидуалното принудително изпълнение чрез публична продан? 2. Какъв е актът, въз основа на който се…
 • Определение №145/17.03.2021 по дело №219/2021 133
  Определение №145/17.03.2021 по дело №219/2021
  Относно възможността списъкът по ч. 80 ГПК да е инкорпориран в депозирана от страната молба.
 • Определение №91/15.03.2021 по дело №4064/2020 134
  Определение №91/15.03.2021 по дело №4064/2020
  За задължението на въззивния съд да обсъди допустимите и релевантни за спора доказателства, възражения и доводи на страните в тяхната взаимна връзка, както и да анализира фактите по делото.
 • Определение №97/01.03.2021 по дело №819/2020 135
  Определение №97/01.03.2021 по дело №819/2020
  Как следва да бъде прилаган критерият за справедливост по чл. 52 ЗЗД при предявен пряк иск на правоимащи лица с правно основание чл. 226 КЗ /отм./? Относно приложението на чл. 269 ГПК и обхвата на проверката за правилност на първоинстанционния съдебен акт, вкл. за разграничението между диспозитивното и служебното начало…
 • Определение №131/04.03.2021 по дело №3472/2020 136
  Определение №131/04.03.2021 по дело №3472/2020
  При прекратяване на договор за наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд с акта на кмета на общината по § 15, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 61/ 11.08.2015 г.) от кога тече срокът на погасителната давност по вземането за наем за ползване…
 • Определение №132/04.03.2021 по дело №3529/2020 137
  Определение №132/04.03.2021 по дело №3529/2020
  Какви са критериите за преценка дали пострадалият работник/ служител е допринесъл за трудовата злополука, допускайки „груба небрежност“ по смисъла на чл. 201, ал. 2 КТ и при съобразяването им имат ли значение твърденията, с които ответникът е обосновал своето възражение, а именно, че инструктажът за безопасни условия на труд, който…
 • Определение №540/04.12.2020 по дело №2571/2020 138
  Определение №540/04.12.2020 по дело №2571/2020
  Трябва ли да се счете за оборена презумпцията за съвместен принос по чл.21, ал.3 СК при придобиване на вещното право по време на брака и на възмездно придобивно основание, когато не е установена липса на принос на другия съпруг?
 • Определение №749/04.12.2020 по дело №2340/2020 139
  Определение №749/04.12.2020 по дело №2340/2020
  По приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след извършване на задължителна преценка на всички установени по делото, релевантни, обективно съществуващи конкретни обстоятелства, както и на тяхното значение, като…
 • Определение №736/27.11.2020 по дело №2249/2020 140
  Определение №736/27.11.2020 по дело №2249/2020
  Предоставя ли разпоредбата на