Тълкувателно решение № 1 от 04.02.2005 г. по т. гр. д. № 1/2005 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

За обявяване за изгубила сила на т. 15 от Постановление на Пленума на Върховния съд № 4 от 1964 г.

Отговор

Обявява за изгубила сила т. 15 от Постановление на Пленума на Върховния съд № 4/1964 г.


Председателят на Върховния касационен съд е направил предложение до Общото събрание на Гражданската колегия да обяви за изгубила сила т. 15 от Постановление на Пленума на Върховния съд № 4 от 1964 г.

Мотиви

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе, съобрази следното:

С т. 15 от Постановление на Пленума на Върховния съд № 4/1964 г. се прие, че наследници по закон, на които е завещан или подарен наследствен имот, спрямо които наследникът с право на запазена част упражнява правото си на намаляване на завещание или дарение за нейното допълване, са не само тези, които са призовани да наследяват, а и всички лица, посочени в чл. 5 ЗНчл. 10 ЗН, независимо от това дали са призовани или не към наследяване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

С тази точка от постановлението се обяви за изгубило сила тълкувателно решение № 28/1962 г. на ОСГК на ВС, с което бе възприето обратното разбиране, а именно, че под термина наследници по закон по чл. 30, ал. 2 ЗН трябва да се разбират наследниците, които в конкретния случай са призовани да наследяват, а не всички лица по чл. 5 ЗНчл. 10 ЗН.

С постановката на т. 15 от Постановление № 4/1964 г. на Пленума на Върховния съд се обосновава разбирането, че не е необходимо приемането на наследството по опис от наследника със запазена част като условие за упражняване правото му по чл. 30, ал. 1 ЗН спрямо всички лица, посочени в чл. 5 ЗНчл. 10 ЗН. Това изискване е предвидено в интерес на заветника или надарения, когато той не е наследник по закон, а трето лице и няма точна представа за актива на наследството, за да не се допусне наследникът със запазена част да укрие част от актива на наследството и без всъщност да е накърнена запазената му част, да иска нейното допълване за сметка на завещанието или дарението.

С разширяване кръга на наследниците по закон извън призованите да наследяват при откриване на наследството и по отношение на потенциалните наследници, макар че те не притежават това качество, щом като към този момент наследственото им право не произвежда действие, и спрямо тях не се прилага изискването за приемане на наследството по опис, въпреки че те също като третите лица нямат реална представа за актива на наследството и могат да бъдат злепоставени чрез неговото укриване при упражняване на правото по чл. 30, ал. 1 ЗН.

Ако това разширяване е било мотивирано при възприемането му от действието на отменената разпоредба на чл. 14, ал. 1 ЗН, която е поставяла законово ограничение на свободата на разпореждане на завещателя с имуществото му в полза на лица извън наследниците по закон, понастоящем с нейната отмяна и с допълнителното разширяване на кръга на наследниците по закон с изменението на чл. 8 ЗН и създаването на новата чл. 8, ал. 4 ЗН (ДВ, бр. 60 от 1992 г.), както и наличието на новооткрити наследства по силата на реституцията на одържавени имоти, което допълнително затруднява заветниците или надарените извън призованите да наследяват в определяне обема на актива на наследството, постановката на т. 15 от Постановление на Пленума на ВС № 4/1964 г., като неадекватна на променената социална и правна действителност, следва да се обяви за изгубила сила.

Диспозитив

По изложените съображения Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд

РЕШИ:

Обявява за изгубила сила т. 15 от Постановление на Пленума на Върховния съд № 4/1964 г.


Свързани съдебни актове

Постановление № 4/64 от 30.10.1964 г.
Докладчик: съдия Сава Манчев
За обобщаване на практиката по някои въпроси на съдебната делба.
Тълкувателно решение № 28 от 02.04.1962 г. по тълк. д. № 21/1962 г.
Докладчик: Върховен съд на РБ
Кои лица има предвид чл. 30, ал. 2 ЗН, когато говори за "наследници по закон" - наследниците, които в конкретен случай са призовани да наследяват, или всички наследници, указани в чл. 5 ЗН - чл. 10 ЗН, независимо от това, дали са призовани, или не към наследяване?
Тълкувателно решение № 3 от 19.12.2013 г. по тълк. д. № 3/2013 г.
Докладчик: съдия Светлана Калинова
По въпроси, свързани с делбеното производство:
1. Допустим ли е самостоятелен иск за установяване нищожност на договор за доброволна делба по чл. 75, ал. 2 ЗН?
2. Нищожен ли е договорът за доброволна делба, при който насрещната престация е алеаторна уговорка?
3. Може ли лице, придобило права по време на първата фаза на делбения процес след предявяване на иска за делба, да участва като главна страна в процеса в отклонение от правилото на чл. 121, ал. 2, изр. 2 ГПК /отм./, респ. чл. 226 ГПК?
4. Какво е правното значение и последици при липса на прието наследство по опис в производството по иск по чл. 30, ал. 1 ЗН за възстановяване на накърнена запазена част, насочен спрямо лице, което не е от кръга на лицата, призовани към наследяване?
5.За значението на приемането на наследството по опис, извършено след срока по чл. 61, ал. 1 ЗН, но вписано в особената книга на съда?

Решение № 141 от 23.03.2012 г. по гр. д. № 785/2011 г.
Докладчик: съдия Лидия Рикевска
Дали разпоредбата на чл. 30, ал. 2 ЗН за приемане на наследството по опис е приложима и в случаите, когато с един акт е направено завещание на две лица, едното от които е призовано да наследи, а другото е лице от реда на чл. 5 ЗНчл. 9 ЗН, но не е призовано да наследява?

Цитирани норми