*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

1. Абсолютна или относителна е недействителността по чл. 76 ЗН и може ли на нея да се позоват не само в делбеното, но и в други производства, както и трети лица, а не само сънаследниците под формата на правоизключващо възражение.

2. Легитимирани ли са да се позовават на чл. 76 ЗН съделителите по висящ делбен процес, които са прехвърлили собствената си наследствена идеална част на лице, непритежаващо права в наследството.

3. Завещание на селскостопански имоти, извършено след тяхното включване в ТКЗС или други образования въз основа на тях селскостопански организации, собствеността върху които се възстановява, има ли действие за тези имоти, ако наследството на завещателя е било открито преди обявяване противоконституциоността на разпоредбата на чл. 90а ЗН относно тези завещания - ДВ, бр. 21/1996 г.

4. Допустима ли е конкуренция между бившите съпрузи на неподеляемо жилище, съпружеска имуществена общност, когато на всеки от тях е възложено упражняването на родителски права върху родените от брака непълнолетни деца - чл. 288, ал. 2 ГПК /отм./

5. Към кой момент се преценява напълнолетието на роданите от брака деца при делба на неподеляемо жилище между бившите съпрузи като предпоставка за възлагането му към предявяването му - към предявяване на искането или към постановяването на имота в дял.

6. Допустимо ли е приложението на чл. 288, ал. 2 ГПК /отм./, когато родените от брака деца са пълнолетни, но на единия съпруг е възложено настойничество или попечителство върху тях под пълно или ограничено запрещение.

7. При какви нови условия се извършва възлагане на неподеляем жилищен имот по чл. 288, ал. 3 ГПК /отм./ и по какъв ред при конкуренция за възлагането му се определя приоритета на предложилия най-висока цена между конкуриращите се съделители. В какво съотношение се намира възлагането по чл. 288, ал. 3 ГПК /отм./ с това по чл. 288, ал. 2 ГПК /отм./.

8. Намира ли приложение чл. 288, ал. 3 ГПК /отм./ при комбинирана съсобственост на неподеляемото жилище, която е възникнала не само по наследяване, но и по друг способ - например сделка за част от имота и съделителят има двойно качество на наследник и приобретател по такава сделка.

9. Към кой момент се прави преценката за наличие на предпоставките по чл. 288, ал. 3 ГПК /отм./, когато неподеляемият делбен имот е предмет на две или повече наследства, открити в различно време.

10. При обезсилване по право на възлагането на неподеляем жилищен имот при неплащане в срок на уравнението може ли да се прави възражения за извинителни причини за неспазване на срока и може ли съдът, преди изнасяне на имота на публична продан въз основа на възражение, подкрепено от доказателства, да направи преценка, че срокът за плащане е спазен и възлагането не е обезспечено.

11. Необходим ли е изричен диспозитив в решението, с което да се констатира обезсилването на възлагането на неподеляемото жилище и този диспозитив как следва да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какъв е вида недействителност, която чл. 76 ЗН има предвид; налице ли е недействителност по смисъла на чл. 76 ЗН, когато актът на разпореждане се отнася до предмет в неговата корпорална цялост или и в случаите на разпореждане с идеална част изчерпваща или не правата на сънаследника, който я е…

Цитирано в

 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Предвид правните последици от разпоредителната сделка, извършена с идеална част от сънаследствен имот, предмет на делбеното производство, но след предявяването на иска за делба, допустим ли е иск, респ. възражение по чл. 76 ЗН, след като и в делбеното производство намира приложение правилото на чл. 226 ГПК?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност? 2. Каква е сделката на разпореждане със семейното жилище- лична собственост на единия съпруг, извършена от него без…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Въззивншият съд е постановил недопустимо решение, като не е констатирал, че в производството не е участвал задължителен необходим другар и не е процедирал в съответствие с т.6 от ТР № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, с което се прима, че когато въззивният съд констатира, че първоинстанционното решение е постановено…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какъв е вида недействителност, която чл. 76 ЗН има предвид; налице ли е недействителност по смисъла на чл. 76 ЗН, когато актът на разпореждане се отнася до предмет в неговата корпорална цялост или и в случаите на разпореждане с идеална част изчерпваща или не правата на сънаследника, който я е…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е въззивният съд да се произнася извън рамките на въведеното във въззивната жалба и да влошава положението на жалбоподателя при липса на въззивна жалба от останалите страни?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Подновяване на вписването на законна ипотека (чл.172 ЗЗД), противопоставимо ли е на трето лице, което е придобило собствеността върху имота и е вписало своя акт преди новото вписване на ипотеката?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато съделителят, на когото е възложен недвижимият имот, не плати паричното уравнение в шестмесечния срок по чл. 349, ал. 6 ГПК, необходимо ли е постановяване на съдебно решение с изричен диспозитив за обезсилване на решението за възлагане и изнасяне на имота на публична продан, при положение че съсобствеността е прекратена…
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато съделителят, на когото е възложен недвижимият имот, не плати паричното уравнение в шестмесечния срок по чл. 349, ал. 6 ГПК, необходимо ли е постановяване на съдебно решение с изричен диспозитив за обезсилване на решението за възлагане и изнасяне на имота на публична продан, при положение че съсобствеността е прекратена…
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на съда да обсъди всички доводи на страните и всички доказателства по делото и да постанови решение след тяхната съвкупна преценка. Може ли съдът да допусне делба на наследствени имоти, ако тези имоти са предмет на разпоредителни сделки, без някой от сънаследниците да е упражнил правата си по…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани по делото доказателства, които са от значение за спора, както и доводите и възраженията на страните.
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво представлява смесената съсобственост по смисъла на т.8 на ТР № 1/19.05.2004 г. по гр. д. № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът? Какъв е видът недействителност на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При претенция по чл. 76 ЗН по отношение на извършено възмездно разпоредително действие с целия получен дял по делба, която е нищожна на основание чл. 75, ал. 2 ЗН и липса на друго наследствено имущество, освен поделения на отделни дялове имот по нищожната делба, приложимо ли е правилото на т.3…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е т.нар. комбинирана (смесена) съсобственост в контекста на т. 8 от ТР № 1/2004 г. на ВКС, ОСГК, и приложението на чл. 349, ал. 2 ГПК, в хипотезата, когато собствеността на имота е била еднородна и се е подчинявала на режима на съпружеската имуществена общност, а след смъртта…
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е т.нар. комбинирана (смесена) съсобственост в контекста на т. 8 от ТР № 1/2004 г. на ВКС, ОСГК, и приложението на чл. 349, ал. 2 ГПК, в хипотезата, когато собствеността на имота е била еднородна и се е подчинявала на режима на съпружеската имуществена общност, а след смъртта…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При предявен положителен установителен иск или ревандикационен иск, правото по чл. 76 ЗН следва да бъде предявено чрез отделен иск, който да е съединен с иска за собственост. Надлежни страни по иска по чл. 76 ЗС са: като ищец - неразпоредилият се с дела си сънаследник, а като ответници -…
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задълженията на въззивната инстанция да обсъди всички доказателства, а не избирателно, само тези, които обслужват определена теза, да се произнесе в рамките на въззивната жалба по същество, като обсъди доказателствата и формира самостоятелни изводи от тях, да обсъди всички доводи и възражения на страните във въззивното производство.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните и да изложи собствени мотиви по съществото на спора?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Правото да се иска прогласяване относителната недействителност по чл.76 ЗН може да бъде упражнено като инцидентен, преюдициален и обуславящ, установителен иск или чрез възражение, като под страх от нищожност на делбата - чл.75, ал.2 ЗН при релевиране на относителната недействителност на акта на разпореждане като главна страна в процеса следва…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да бъде зачетено плащане, извършено в срок, определен от съд, в хипотезата на чл. 349, ал. 5 ГПК?
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да бъде зачетено плащане, извършено в срок, определен от съд, в хипотезата на чл. 349, ал. 5 ГПК?
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съделителят-длъжник по вземането за парично уравнение на дял, възникнало на основание възлагателното решение по чл. 349, ал. 2 ГПК, притежава ли надлежна легитимация по искането за възстановяване на делбеното производство поради това, че не е платил паричното уравнение, заедно със законната лихва и влязлото в сила решение по възлагане на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на чл. 288, ал. 3 ГПК /отм./ и ТР № 1/ 2004 г. на ОСГК на ВКС по някои въпроси на съдебната делба.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По някои въпроси на гражданския процес: 1. Относно цената на някои искове. 2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост. 3. Относно допустимостта на някои искове за собственост.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари