Тълкувателно решение №****/**.**.2001 по дело №****/2001

докладвано от съдия Благовест Пунев


Анотация

Въпрос

1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен?
2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър?
3. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения, с които се прогласява нищожността или се обезсилват първоинстанционни решения, като делото се връща за ново разглеждане?
4. Как трябва да се процедира от въззивния и съответно от касационния съд, когато за първи път пред тях се констатира нередовност на исковата молба?
5. Кои въззивни определения, извън тези, потвърждаващи определения за прекратяване, спиране или отказ от възобновяване на спряно производство са преграждащи и съответно подлежат на касационно обжалване?
6. Кои определения извън преграждащите развитието на производството поради близостта си с решенията като разрешаващи материално-правен спор, подлежат на касационно обжалване?
7. Може ли Върховният касационен съд, не само по реда на обжалване определение на въззивен съд, да допусне обезпечение на иска, а и да постанови такава мярка, ако е сезиран за пръв път с молба от ищеца по чл. 308 ГПК /отм./?
8. Може ли Върховният касационен съд да постанови спиране на касационното производство на основание чл. 182, ал. 1, б. г ГПК /отм./ и чл. 182, ал. 1, б. д ГПК /отм./?
9. Допустими ли са пред касационната инстанция доказателства за установяване на допуснати от въззивния съд нарушения на съществени процесуални правила?
10. Какви са пределите на касационната проверка извън заявените в жалбата основания?
11. Допустимо ли е, при отмяна на въззивно решение, по свой почин Върховният касационен съд да укаже при новото разглеждане на делото да се извършат оглед, освидетелстване или да се изслуша заключение на вещо лице?
12. Необосноваността не е предвидена като самостоятелно отменително основание при касационното обжалване и при констатирането й като порок как трябва да се квалифицира от касационната инстанция - като нарушение на материалния закон или нарушаване на съществени процесуални правила?
13. Прилага ли се чл. 218в, ал. 5 ГПК /отм./ извън случаите на връщане касационната жалба на основание чл. 218в, ал. З ГПК /отм./?
14. Подлежат ли на обжалване съгласно чл. 218в, ал. 5 ГПК /отм./ определенията на състав на Върховния касационен съд, потвърждаващи разпореждания на въззивния съд за връщане на касационната жалба?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Класификация

 • Вид съдебен акт:
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен?
2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър?
3. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения, с които се прогласява нищожността или се обезсилват първоинстанционни решения, като делото се връща за ново разглеждане?
4. Как трябва да се процедира от въззивния и съответно от касационния съд, когато за първи път пред тях се констатира нередовност на исковата молба?
5. Кои въззивни определения, извън тези, потвърждаващи определения за прекратяване, спиране или отказ от възобновяване на спряно производство са преграждащи и съответно подлежат на касационно обжалване?
6. Кои определения извън преграждащите развитието на производството поради близостта си с решенията като разрешаващи материално-правен спор, подлежат на касационно обжалване?
7. Може ли Върховният касационен съд, не само по реда на обжалване определение на въззивен съд, да допусне обезпечение

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За извършване на проверка за допустимостта на съдебния акт с оглед наличието на правен интерес от поддържането на иска като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила възражения за нищожност?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2014
  1. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението? 2. Вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно задължението на съда да формира вътрешното си убеждение след преценка на всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, като вземе предвид, при произнасянето си, всички факти от значение за спора; задължението на съда да съобрази постановките на…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015
  Кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл. 303 ГПК? Кои определения попадат в обхвата по чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПК?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Вероятна недопустимост на въззивния акт, предвид направената констатация, че произнасянето на инстанциите по съществото на спора, обективирано с потвърдения от въззивния съд диспозитив на първоинстанционното решение, свидетелства за произнасяне по иск за факт – че е налице грешка в начина, по който в кадастралната карта е отразена част от земната…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2012 по дело №****/2012
  По въпросите на съдебните разноски за адвокатско възнаграждение.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  За проверка за вероятната недопустимост на въззивното решение, като постановено по нередовна искова молба. (По иск за съдебна делба)
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Договорът за покупко-продажба на чужд имот разваля ли се по право, ако купувачът е отстранен от имота въз основа на влязло в сила съдебно решение?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Поделението като обособена структура в държавно предприятие, работодател ли е по смисъла на пар. 1, т. 1 ДР КТ и длъжен ли е съда да съобрази юридическата правосубектност на регионалното поделение, с което е сключен трудов договор в съответствие с пар. 1, т. 1 ДР КТ при прилагане на забраната…
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
  За задължението на въззивния съд да обсъди твърденията, доводите и възраженията на страните, относими към спорния предмет, както и да извърши самостоятелна преценка на всички относими, допустими и необходими за разрешаване на спора доказателства.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  За задълженията на въззивния съд по приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и мотивиране на решението.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013
  1. Кой е началният момент на срока по чл. 390, ал. 3, изр. 1 ГПК? 2. Как се доказва, че искът е предявен в определения от съда срок в хипотезата на чл. 390, ал. 3 ГПК във връзка с чл. 390, ал. 1 ГПК? 3. Налице ли е обезпечителна нужда…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по всички твърдения на страните за релевантните факти, по техните възражения и доводи, като в мотивите си обсъди всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност? За задължението на съда да формира вътрешното си убеждение, съобразявайки се с правилата на формалната…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Допустимо ли е при действието на ЗТСУ /отм./ придобиването на идеална част от дворищнорегулационен парцел чрез владение върху реално определена част от него?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно правомощията на въззивния съд при констатирана нередовност на исковата молба.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички обстоятелства по делото и всички събрани по реда на ГПК доказателства, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  При какви предпоставки и на какво правно основание може да бъде ангажирана отговорността на привиден (мним) кредитор за вредите, причинени на длъжника по изпълнителното производство от предприето материално незаконосъобразно принудително изпълнение въз основа на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл. 417 ГПК и сл., когато съдът в…
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  Необходимите документи, доказващи собствеността на съделителите и дали това може да бъде само нотариален акт за собственост или и други писмени доказателства или признания на страните?
 • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2008
  Относно разликата между произнасяне по непредявен иск и даване на грешна квалификация на предявения иск и какви са правомощията на въззивната инстанция в двата случая.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  При увеличаване в хода на процеса на частично предявен иск, от кой момент се дължи законната лихва върху увеличения размер - от датата на подаване на исковата молба или от момента на увеличаването на иска?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявление?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  1. Как следва да се преценяват от съда събраните по делото доказателства, които носят информация за релевантните по делото факти и в частност показанията на причинителя на увреждането, при предявен пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”, и приетите по делото експертизи? 2. Следва ли въззивният…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За задължението на съда да обсъди всички събрани по делото доказателства, както и наведените в тази насока доводи и възражения на страните.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Възможно ли е когато уточнение на исковата молба е направено пред въззивният съд да се обезсили решение на първоинстанционния съд, постановено преди това уточнение и за задължението на съда да разреши материалноправния спор чрез събиране на доказателства и субсумиране на установените факти под приложимата правна норма?
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  За съдържанието на диспозитива на решението по допускане на делба.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5), по реда за отстраняване на нередовности на исковата молба (чл. 129 от ГПК) и по реда за изменение на иска (чл. 214, ал. 1 ГПК), и…
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  Налице ли е отговорност на дружеството цесионер по осъдителен иск по чл. 55 ЗЗД за суми, представляващи надплатени вноски по договор за кредит, платени в полза на банката-кредитодател?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно недопустимостта на въззивното съдебно решение, постановено по кумулативно съединен иск, по които първоинстанционният съд не се е произнесъл и не е допълнил решението си в този смисъл. Относно акцесорният характер на ипотеката и нищожността на обезпеченото вземане.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, а именно – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след задължителна преценка на всички конкретно установени по делото, релевантни и обективно съществуващи обстоятелства, както и на тяхното значение,…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Следва ли въззивният съд при решаване на спора да осигури приложение на императивен материален закон, установен в обществен интерес, и какви са правомощията на въззивния съд при служебно прилагане на императивна материалноправна норма? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК) Kогато срещу предявен иск за собственост, основан на…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да спазва дадените от ВКС задължителни указания по приложението на закона по чл. 294, ал. 1 ГПК, предл.2?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед установените конкретни обстоятелства по делото.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Може ли при действието на ЗПИНМ /отм./ и ЗТСУ /отм./ да се придобие по давност реална част от имот, придадена по регулация към съседен дворищнорегулационен парцел?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които следва да бъдат съобразени.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2004 по дело №****/2004
  1. Ограничението за необжалваемост по касационен ред на въззивните решения на окръжните и апелативните съдилища по искове за парични вземания, отнася ли се и до установителните искове - положителни и отрицателни по чл. 252 ГПК /отм./, чл. 254 ГПК /отм./ и чл. 255 ГПК /отм./ или то се отнася само…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
  1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? 2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Деликтна или договорна е отговорността на изпълнител по договор между него и етажна съсобственост за ремонт на обща част на сградата, когато в резултат на непълно или неточно изпълнение на договора, бъде увреден самостоятелен обект, притежание на отделен етажен съсобственик – ищец по делото?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането? 2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно…
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Кое решение е недопустимо и какъв е обхватът на проверката по чл. 270, ал. 3 ГПК , респ. всяко ли разминаване между дадената от съда правна квалификация и действително разгледаните факти и обстоятелства обуславя обезсилване на решението?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на исковете факти, с излагане на правни изводи, със изрично посочване въз основа на какви доказателства ги е направил.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно правомощията на въззивния съд при разглеждане на въззивната жалба и съдържанието на мотивите на въззивното решение, във връзка с посочените в конкретния случай в жалбата оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на първоинстанционното решение в частта относно приложението на нормата, уредена в чл. 349, ал. 2 ГПК и произнасянето по…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Представлява ли нередовност определянето в исковата молба на подлежащия на връщане зърнокомбайн с модела на двигателя му – COMMINS/QSC, а не с индивидуализиращите го белези като номера на шаси и двигател?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  За задължението на въззивния съд да следи служебно за допустимостта на производството; и за дължимите процесуални действия във връзка с доклада, задължаващи съда да съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа страна, респ. да им укаже обстоятелствата, които се нуждаят от доказване в производството по чл. 622, ал.…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, е недопустимо. Съществуващата връзка на преюдициалност между делата е отрицателна процесуална предпоставка за упражняване на правото на иск по обусловеното дело, за която съдът следи служебно.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За проверка допустимостта на въззивното решение във връзка със задължението на въззивния съд да следи за редовността на исковата молба, както и за правомощията на въззивната инстанция при констатиране на нередовност.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно критериите за определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2017
  С т.1 от ТР № 1/ 09.07.2019 г. по т.д. № 1/ 2017 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, е недопустимо. В този смисъл е и разяснението в т.8 на ТР…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Произнасяне по непредявен иск, водещо до недопустимост на решението, е налице когато, нарушавайки принципа на диспозитивното начало, съдът се е произнесъл по предмет, по който не е бил сезиран, определяйки спорното право въз основа на обстоятелства, каквито не са били въведени от страната и излизайки извън обхвата на търсената защита.…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Съдът дължи произнасяне и защита само в рамките на заявеното искане и по начина, който е поискан от ищеца. Решението е недопустимо, когато не отговаря на изискванията, при които делото може да се реши по същество, т. е. когато решението е постановено въпреки липсата на право на иск или ненадлежното…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За тълкуване на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК относно мотивирането на съдебния акт и задължението на съда да обсъди всички доводи и възражения на страните. За начина, по който се определя размера на допълнителното трудово възнаграждение по чл. 13, ал.…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  1. Длъжен ли е въззивният съд да провери правилността на правната квалификация, при въведени оплаквания във въззивната жалба и как следва да определи действителната правна квалификация и приложимата материалноправна норма – от въведените с исковата молба твърдения или от направената в исковата молба правна квалификация на ищеца? 2. Представлява ли…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Длъжен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди всяко едно от въведените с въззивната жалба възражения и изрично и ясно да изложи мотиви по приемането или отхвърлянето им в решението?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За задължението на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата и да обсъди доводите и възраженията на страните, въз основа на които да изведе собствени фактически и правни изводи по спорното материално право.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Прекъсва ли се срокът на придобивната давност с предявяването на иск с правно основание чл. 24, ал. 4 СК, респ. – иск с правно основание чл. 22, ал. 3 СК 1985 /отм./?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5 исковата молба трябва да съдържа индивидуализация на спорния предмет чрез посочване на основанието на иска (фактите, от които се твърди, че произтича претендираното с исковата молба право) и петитума (в какво се състои претендираното право и вида…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  При личен дълг на единия от съпрузите не може да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на СИО, тъй като липсва пасивна материално правна легитимация за съпруга недлъжник от една страна, а от друга - с отчуждаване на…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Поради наличието на вероятност решението да е недопустимо поради липса на правен интерес от предявяване по реда на чл.134 ЗЗД на иск за прогласяване на нищожност на договор за доброволна делба на основание чл.75, ал.2 ЗН?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Ограничен ли е въззивният съд от посоченото във въззивната жалба по въпроси, касаещи правилността на фактическите и правни констатации на първоинстанционното решение?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2018
  Относно вероятност решението на въззивния съд да е недопустимо.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  С оглед проверка допустимостта на обжалваното въззивно решение, след преценка на съдържанието на исковата молба и заявения петитум.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За процесуалната легитимация на наследниците да оспорят валидността на извършена от наследодателя им разпоредителна сделка в полза на техен сънаследник като привидна, както и размера, до който това може да се извърши, както и за материалната доказателствена сила на нотариалния акт, като официален свидетелстващ документ и за доказателствената тежест да…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Произнасянето на инстанциите по съществото на спора, обективирано с потвърдения от въззивния съд диспозитив на първоинстанционното решение, на първо място свидетелства за произнасяне по иск за факт – че е налице несъответствие в начина, по който в кадастралната карта е отразена част от земната повърхност, която следва да е разграничена…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно съотношението между исковете по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, и иска по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, както и относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК,…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Относно съотношението между исковете по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, и иска по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, както и относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК,…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  1. За задължението на съда да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните опитните и логическите правила. 2. За правото на доставчика на електроенергия едностранно да коригира сметките на потребителя само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставената електроенергия…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Само за първоинстанционните съдилища ли се отнася нормата на чл. 7, ал. 2 ЗОДОВ и кой би бил компетентият въззивен съд при обжалване на първоинстанционния съдебен акт по чл. 121 ГПК, ако въззивен съд е също ответник по исковете?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За задълженията на въззивния съд при констатиране нередовност на исковата молба.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Собственикът на терена не може да учреди ипотека върху свое право на строеж, тъй като не притежава такова. То по своята характеристика е ограничено вещно право, което тежи върху чужд имот – чл. 63 ЗС. Собственикът на терена не може да учреди ипотека и върху правомощието да застрои имота си,…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Когато са предявени искове за недействителност на прехвърлителната сделка, начинът на съединяването на исковете не зависи от волята на ищеца. Каквато и поредност и каквото и съотношение да е посочил ищецът, всички искове са предявени в условията на евентуалност, тъй като никоя сделка не може да бъде нищожна на повече…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  В разглеждания случай с исковата молба се търси защита на вещно право. За тези видове дела, освен общите изисквания за редовност, установени с чл. 127 ГПК и чл. 128 ГПК, приложимо е и изискването за вписване съобразно чл. 114, ал. 1, б. в ЗС с произтичащата от това необходимост исковата…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Какъв е характерът на иска по чл. 626 ГПК – осъдителен или установителен и как се развива производството при подаване в срок на възражение по чл. 16 Регламент /ЕО/ №1896/2006 год. на ЕП и Съвета?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  По приложението на чл. 12 ГПК и на чл. 235 ГПК - Длъжен ли е въззивният съд, след като определи предмета на спора и обстоятелствата, които подлежат на изясняване относно механизма на пътно-транспортното произшествие да обсъди всички доказателства по делото и доводите и възраженията на страните, както и всички правно…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Какво е значението на задължителните реквизити на исковата молба по смисъла на чл. 127, ал. 1 от ГПК и по конкретно на тези по чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5, както и на връзката между тях за редовността на исковата молба и какви са правомощията както…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За служебното задължение на съда да следи за надлежната индивидуализация на обекта на спорното право в производството по иск с правно основание чл. 108 ЗС.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните и да изложи собствени мотиви по съществото на спора?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Какви са правомощията на въззивния съд, когато установи, че е налице нередовност на исковата молба поради противоречие между обстоятелствената част и петитума, като в този случай недопустимо или неправилно е решението на първоинстанционния съд, както и следва ли въззивният съд да реши делото по същество, ако даде нова правна квалификация…
 • Решение №****/**.**.2008 по дело №****/2008
  Oтносно спирането и прекъсването на теченето на погасителната давност относно цялото вземане при предявяване на частичен иск и неговото уважаване, както и уважаването на частичен иск, предявен при изтекла погасителна давност, следва ли да се смята за прекъсване на тази вече изтекла давност?
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  Налице ли е произнасяне плюс петитум, в случаите когато ищецът е поискал да бъде установено, че е собственик на една конкретно посочена от него площ, а съдът се е произнесъл, като е признал, че е собственик на по голяма площ, без да е налице надлежно изменение на заявения първоначално иск?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация