*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен?
2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър?
3. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения, с които се прогласява нищожността или се обезсилват първоинстанционни решения, като делото се връща за ново разглеждане?
4. Как трябва да се процедира от въззивния и съответно от касационния съд, когато за първи път пред тях се констатира нередовност на исковата молба?
5. Кои въззивни определения, извън тези, потвърждаващи определения за прекратяване, спиране или отказ от възобновяване на спряно производство са преграждащи и съответно подлежат на касационно обжалване?
6. Кои определения извън преграждащите развитието на производството поради близостта си с решенията като разрешаващи материално-правен спор, подлежат на касационно обжалване?
7. Може ли Върховният касационен съд, не само по реда на обжалване определение на въззивен съд, да допусне обезпечение на иска, а и да постанови такава мярка, ако е сезиран за пръв път с молба от ищеца по чл. 308 ГПК /отм./?
8. Може ли Върховният касационен съд да постанови спиране на касационното производство на основание чл. 182, ал. 1, б. г ГПК /отм./ и чл. 182, ал. 1, б. д ГПК /отм./?
9. Допустими ли са пред касационната инстанция доказателства за установяване на допуснати от въззивния съд нарушения на съществени процесуални правила?
10. Какви са пределите на касационната проверка извън заявените в жалбата основания?
11. Допустимо ли е, при отмяна на въззивно решение, по свой почин Върховният касационен съд да укаже при новото разглеждане на делото да се извършат оглед, освидетелстване или да се изслуша заключение на вещо лице?
12. Необосноваността не е предвидена като самостоятелно отменително основание при касационното обжалване и при констатирането й като порок как трябва да се квалифицира от касационната инстанция - като нарушение на материалния закон или нарушаване на съществени процесуални правила?
13. Прилага ли се чл. 218в, ал. 5 ГПК /отм./ извън случаите на връщане касационната жалба на основание чл. 218в, ал. З ГПК /отм./?
14. Подлежат ли на обжалване съгласно чл. 218в, ал. 5 ГПК /отм./ определенията на състав на Върховния касационен съд, потвърждаващи разпореждания на въззивния съд за връщане на касационната жалба?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 88 ЗСВ и чл. 90, ал. 1, т. З ЗСВ е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За извършване на проверка за допустимостта на съдебния акт с оглед наличието на правен интерес от поддържането на иска като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила възражения за нищожност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задълженията на въззивния съд по приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и мотивиране на решението.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението? 2. Вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли…
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поделението като обособена структура в държавно предприятие, работодател ли е по смисъла на пар. 1, т. 1 ДР КТ и длъжен ли е съда да съобрази юридическата правосубектност на регионалното поделение, с което е сключен трудов договор в съответствие с пар. 1, т. 1 ДР КТ при прилагане на забраната…
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на съда да формира вътрешното си убеждение след преценка на всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Кой е началният момент на срока по чл. 390, ал. 3, изр. 1 ГПК? 2. Как се доказва, че искът е предявен в определения от съда срок в хипотезата на чл. 390, ал. 3 ГПК във връзка с чл. 390, ал. 1 ГПК? 3. Налице ли е обезпечителна нужда…
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по всички твърдения на страните за релевантните факти, по техните възражения и доводи, като в мотивите си обсъди всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност? За задължението на съда да формира вътрешното си убеждение, съобразявайки се с правилата на формалната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е при действието на ЗТСУ /отм./ придобиването на идеална част от дворищнорегулационен парцел чрез владение върху реално определена част от него?
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правомощията на въззивния съд при констатирана нередовност на исковата молба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички обстоятелства по делото и всички събрани по реда на ГПК доказателства, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните?
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При какви предпоставки и на какво правно основание може да бъде ангажирана отговорността на привиден (мним) кредитор за вредите, причинени на длъжника по изпълнителното производство от предприето материално незаконосъобразно принудително изпълнение въз основа на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл. 417 ГПК и сл., когато съдът в…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Необходимите документи, доказващи собствеността на съделителите и дали това може да бъде само нотариален акт за собственост или и други писмени доказателства или признания на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно разликата между произнасяне по непредявен иск и даване на грешна квалификация на предявения иск и какви са правомощията на въззивната инстанция в двата случая.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При увеличаване в хода на процеса на частично предявен иск, от кой момент се дължи законната лихва върху увеличения размер - от датата на подаване на исковата молба или от момента на увеличаването на иска?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявление?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Как следва да се преценяват от съда събраните по делото доказателства, които носят информация за релевантните по делото факти и в частност показанията на причинителя на увреждането, при предявен пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”, и приетите по делото експертизи? 2. Следва ли въззивният…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда да обсъди всички събрани по делото доказателства, както и наведените в тази насока доводи и възражения на страните.
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Възможно ли е когато уточнение на исковата молба е направено пред въззивният съд да се обезсили решение на първоинстанционния съд, постановено преди това уточнение и за задължението на съда да разреши материалноправния спор чрез събиране на доказателства и субсумиране на установените факти под приложимата правна норма?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За съдържанието на диспозитива на решението по допускане на делба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5), по реда за отстраняване на нередовности на исковата молба (чл. 129 от ГПК) и по реда за изменение на иска (чл. 214, ал. 1 ГПК), и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е отговорност на дружеството цесионер по осъдителен иск по чл. 55 ЗЗД за суми, представляващи надплатени вноски по договор за кредит, платени в полза на банката-кредитодател?
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно недопустимостта на въззивното съдебно решение, постановено по кумулативно съединен иск, по които първоинстанционният съд не се е произнесъл и не е допълнил решението си в този смисъл. Относно акцесорният характер на ипотеката и нищожността на обезпеченото вземане.
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, а именно – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след задължителна преценка на всички конкретно установени по делото, релевантни и обективно съществуващи обстоятелства, както и на тяхното значение,…
 • Определение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивният съд при решаване на спора да осигури приложение на императивен материален закон, установен в обществен интерес, и какви са правомощията на въззивния съд при служебно прилагане на императивна материалноправна норма? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК) Kогато срещу предявен иск за собственост, основан на…
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 10
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да спазва дадените от ВКС задължителни указания по приложението на закона по чл. 294, ал. 1 ГПК, предл.2?
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 11
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед установените конкретни обстоятелства по делото.
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 12
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли при действието на ЗПИНМ /отм./ и ЗТСУ /отм./ да се придобие по давност реална част от имот, придадена по регулация към съседен дворищнорегулационен парцел?
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 13
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които следва да бъдат съобразени.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Ограничението за необжалваемост по касационен ред на въззивните решения на окръжните и апелативните съдилища по искове за парични вземания, отнася ли се и до установителните искове - положителни и отрицателни по чл. 252 ГПК /отм./, чл. 254 ГПК /отм./ и чл. 255 ГПК /отм./ или то се отнася само…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? 2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 14
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Деликтна или договорна е отговорността на изпълнител по договор между него и етажна съсобственост за ремонт на обща част на сградата, когато в резултат на непълно или неточно изпълнение на договора, бъде увреден самостоятелен обект, притежание на отделен етажен съсобственик – ищец по делото?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането? 2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кое решение е недопустимо и какъв е обхватът на проверката по чл. 270, ал. 3 ГПК , респ. всяко ли разминаване между дадената от съда правна квалификация и действително разгледаните факти и обстоятелства обуславя обезсилване на решението?
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 15
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на исковете факти, с излагане на правни изводи, със изрично посочване въз основа на какви доказателства ги е направил.
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 16
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правомощията на въззивния съд при разглеждане на въззивната жалба и съдържанието на мотивите на въззивното решение, във връзка с посочените в конкретния случай в жалбата оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на първоинстанционното решение в частта относно приложението на нормата, уредена в чл. 349, ал. 2 ГПК и произнасянето по…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Представлява ли нередовност определянето в исковата молба на подлежащия на връщане зърнокомбайн с модела на двигателя му – COMMINS/QSC, а не с индивидуализиращите го белези като номера на шаси и двигател?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да следи служебно за допустимостта на производството; и за дължимите процесуални действия във връзка с доклада, задължаващи съда да съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа страна, респ. да им укаже обстоятелствата, които се нуждаят от доказване в производството по чл. 622, ал.…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, е недопустимо. Съществуващата връзка на преюдициалност между делата е отрицателна процесуална предпоставка за упражняване на правото на иск по обусловеното дело, за която съдът следи служебно.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За проверка допустимостта на въззивното решение във връзка със задължението на въззивния съд да следи за редовността на исковата молба, както и за правомощията на въззивната инстанция при констатиране на нередовност.
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 17
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  С т.1 от ТР № 1/ 09.07.2019 г. по т.д. № 1/ 2017 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, е недопустимо. В този смисъл е и разяснението в т.8 на ТР…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Произнасяне по непредявен иск, водещо до недопустимост на решението, е налице когато, нарушавайки принципа на диспозитивното начало, съдът се е произнесъл по предмет, по който не е бил сезиран, определяйки спорното право въз основа на обстоятелства, каквито не са били въведени от страната и излизайки извън обхвата на търсената защита.…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съдът дължи произнасяне и защита само в рамките на заявеното искане и по начина, който е поискан от ищеца. Решението е недопустимо, когато не отговаря на изискванията, при които делото може да се реши по същество, т. е. когато решението е постановено въпреки липсата на право на иск или ненадлежното…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За тълкуване на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК относно мотивирането на съдебния акт и задължението на съда да обсъди всички доводи и възражения на страните. За начина, по който се определя размера на допълнителното трудово възнаграждение по чл. 13, ал.…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Длъжен ли е въззивният съд да провери правилността на правната квалификация, при въведени оплаквания във въззивната жалба и как следва да определи действителната правна квалификация и приложимата материалноправна норма – от въведените с исковата молба твърдения или от направената в исковата молба правна квалификация на ищеца? 2. Представлява ли…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди всяко едно от въведените с въззивната жалба възражения и изрично и ясно да изложи мотиви по приемането или отхвърлянето им в решението?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата и да обсъди доводите и възраженията на страните, въз основа на които да изведе собствени фактически и правни изводи по спорното материално право.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Прекъсва ли се срокът на придобивната давност с предявяването на иск с правно основание чл. 24, ал. 4 СК, респ. – иск с правно основание чл. 22, ал. 3 СК 1985 /отм./?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5 исковата молба трябва да съдържа индивидуализация на спорния предмет чрез посочване на основанието на иска (фактите, от които се твърди, че произтича претендираното с исковата молба право) и петитума (в какво се състои претендираното право и вида…
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 18
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При личен дълг на единия от съпрузите не може да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на СИО, тъй като липсва пасивна материално правна легитимация за съпруга недлъжник от една страна, а от друга - с отчуждаване на…
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 19
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поради наличието на вероятност решението да е недопустимо поради липса на правен интерес от предявяване по реда на чл.134 ЗЗД на иск за прогласяване на нищожност на договор за доброволна делба на основание чл.75, ал.2 ЗН?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Ограничен ли е въззивният съд от посоченото във въззивната жалба по въпроси, касаещи правилността на фактическите и правни констатации на първоинстанционното решение?
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 20
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно вероятност решението на въззивния съд да е недопустимо.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  С оглед проверка допустимостта на обжалваното въззивно решение, след преценка на съдържанието на исковата молба и заявения петитум.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За процесуалната легитимация на наследниците да оспорят валидността на извършена от наследодателя им разпоредителна сделка в полза на техен сънаследник като привидна, както и размера, до който това може да се извърши, както и за материалната доказателствена сила на нотариалния акт, като официален свидетелстващ документ и за доказателствената тежест да…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Произнасянето на инстанциите по съществото на спора, обективирано с потвърдения от въззивния съд диспозитив на първоинстанционното решение, на първо място свидетелства за произнасяне по иск за факт – че е налице несъответствие в начина, по който в кадастралната карта е отразена част от земната повърхност, която следва да е разграничена…
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 21
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съотношението между исковете по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, и иска по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, както и относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съотношението между исковете по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, и иска по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, както и относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. За задължението на съда да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните опитните и логическите правила. 2. За правото на доставчика на електроенергия едностранно да коригира сметките на потребителя само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставената електроенергия…
 • Определение №300/16.05.2022 по дело №2130/2021 22
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Само за първоинстанционните съдилища ли се отнася нормата на чл. 7, ал. 2 ЗОДОВ и кой би бил компетентият въззивен съд при обжалване на първоинстанционния съдебен акт по чл. 121 ГПК, ако въззивен съд е също ответник по исковете?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задълженията на въззивния съд при констатиране нередовност на исковата молба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Собственикът на терена не може да учреди ипотека върху свое право на строеж, тъй като не притежава такова. То по своята характеристика е ограничено вещно право, което тежи върху чужд имот – чл. 63 ЗС. Собственикът на терена не може да учреди ипотека и върху правомощието да застрои имота си,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато са предявени искове за недействителност на прехвърлителната сделка, начинът на съединяването на исковете не зависи от волята на ищеца. Каквато и поредност и каквото и съотношение да е посочил ищецът, всички искове са предявени в условията на евентуалност, тъй като никоя сделка не може да бъде нищожна на повече…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В разглеждания случай с исковата молба се търси защита на вещно право. За тези видове дела, освен общите изисквания за редовност, установени с чл. 127 ГПК и чл. 128 ГПК, приложимо е и изискването за вписване съобразно чл. 114, ал. 1, б. в ЗС с произтичащата от това необходимост исковата…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какъв е характерът на иска по чл. 626 ГПК – осъдителен или установителен и как се развива производството при подаване в срок на възражение по чл. 16 Регламент /ЕО/ №1896/2006 год. на ЕП и Съвета?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По приложението на чл. 12 ГПК и на чл. 235 ГПК - Длъжен ли е въззивният съд, след като определи предмета на спора и обстоятелствата, които подлежат на изясняване относно механизма на пътно-транспортното произшествие да обсъди всички доказателства по делото и доводите и възраженията на страните, както и всички правно…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е значението на задължителните реквизити на исковата молба по смисъла на чл. 127, ал. 1 от ГПК и по конкретно на тези по чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5, както и на връзката между тях за редовността на исковата молба и какви са правомощията както…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За служебното задължение на съда да следи за надлежната индивидуализация на обекта на спорното право в производството по иск с правно основание чл. 108 ЗС.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните и да изложи собствени мотиви по съществото на спора?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са правомощията на въззивния съд, когато установи, че е налице нередовност на исковата молба поради противоречие между обстоятелствената част и петитума, като в този случай недопустимо или неправилно е решението на първоинстанционния съд, както и следва ли въззивният съд да реши делото по същество, ако даде нова правна квалификация…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Oтносно спирането и прекъсването на теченето на погасителната давност относно цялото вземане при предявяване на частичен иск и неговото уважаване, както и уважаването на частичен иск, предявен при изтекла погасителна давност, следва ли да се смята за прекъсване на тази вече изтекла давност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е произнасяне плюс петитум, в случаите когато ищецът е поискал да бъде установено, че е собственик на една конкретно посочена от него площ, а съдът се е произнесъл, като е признал, че е собственик на по голяма площ, без да е налице надлежно изменение на заявения първоначално иск?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари