Тълкувателно решение № 1 / 2000 г. от 04.01.2001 г. по тълк. д. № 1/2000 г.

Анотация

Въпроси

По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./


Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 88 ЗСВ /отм./ (Закона за съдебната власт) и чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗСВ /отм./  е направил предложение до Общото събрание на гражданската колегия да постанови тълкувателно решение по следните спорни въпроси на въззивното производство (ДВ, бр. 124 от 1997 г. и ДВ, бр. 64 от 1999 г.):

Въпроси

1. Апелативният или касационният съд трябва да се произнесе по частната жалба срещу разпореждането или определението на окръжен съд за връщане на въззивна жалба против първоинстанционно решение на районен съд.

2. Другарят, който обжалва решението, трябва ли да представи препис от жалбата не само за противната страна, но и за своите другари, които не са обжалвали решението и не желаят да се присъединят към неговото оплакване.

3. Приложимо ли е изключението на чл. 41, ал. 6 ГПК /отм./ в случаите, при които на страните е съобщено от първата инстанция за разглеждането на делото от въззивния съд.

4. Трябва ли да бъде оставена без движение и, ако не са отстранени нередовностите, да бъде върната въззивна жалба, защото въззивникът не е посочил в какво се състои порочността на обжалваното решение - чл. 198, б. в ГПК /отм./.

5. Как трябва да се постъпи при същите условия по отношение на въззивна жалба, в която се твърди, че решението е неправилно, тъй като събраните при постановяването му доказателства са непълни, но въпреки това в нея не се сочат новите доказателства или ако са посочени, не са представени писмените доказателства - чл. 198, б. д ГПК /отм./ и чл. 199, ал. 2 ГПК /отм./.

6. Допустими ли са в качеството им на "нови доказателства" по смисъла на чл. 205, ал. 1 ГПК /отм./ и тези, които поради небрежност на страната не са били допуснати и обсъдени от първоинстанционния съд. Допустими ли са в качеството на нови доказателства неразпитани пред първата инстанция свидетели, които подкрепят вече установени пред нея обстоятелства, и ако са допустими, при какви условия. Допустимо ли е за първи път пред въззивния съд да бъдат правени евентуални възражения за прихващане, задържане, погасителна и придобивка давност.

7. Може ли извън разпоредителното и първото заседание да бъдат представени нови доказателства, независимо че страната не е била в обективна невъзможност да ги представи.

8. Приложима ли е санкцията на чл. 65 ГПК /отм./, когато въззивната инстанция е отменила решението, защото се е позовала на нови доказателства, които, без да е налице извинителна за страната причина, не са представени пред първата инстанция.
Трябва ли съдът да приложи същата санкция, ако съдията в първата инстанция не е изпълнил задължението си да направи задължителен доклад и не е отделил спорното от безспорното - чл. 108, ал. 1 ГПК /отм./ и чл. 109, ал. 4 ГПК /отм./.

9. В доктрината и съдебната практика е легализирано становището, че въззивният съд е "втора първа инстанция". То поражда спор допустими ли са пред него онези процесуални действия, които преди въвеждането на триинстанционното производство бяха допустими единствено при първоначалното разглеждане на делото:
- изменение на иска чрез промяна на основанието или петитума, или страната - чл. 116 ГПК /отм./ и чл. 117 ГПК /отм./. Във връзка със спецификата на брачния процес приложима ли е разпоредбата на чл. 260, ал. 1 ГПК /отм./ във въззивното производство;
- предявяването на инцидентен установителен иск - чл. 118 ГПК /отм./;
- встъпване или привличане на приобретателя на спорното право в качеството му на трето лице - чл. 121, ал. 2 ГПК /отм./;
- допустимо ли е съединяването на няколко висящи дела за издаване на общо решение - чл. 123 ГПК /отм./;
- встъпване на трети лица при условията па чл. 174 ГПК /отм./ и чл. 175 ГПК /отм./;
- встъпване на страна, която твърди, че има самостоятелни права върху предмета на спора - чл. 181 ГПК /отм./.

10. Може ли въззивният съд по свой почин да допуска оглед, освидетелстване и да назначава експертиза независимо от позицията на страната, за да извърши проверка на представени от нея доказателства, за изясняването на които се налага непосредствено им възприятие или специални знания;

11. Допустими ли са при условията на чл. 218з, ал. 3 ГПК /отм./ като доказателства

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове