Тълкувателно решение № 1/2000 от 04.01.2001 по тълк. д. № 1/2000


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 88 ЗСВ /отм./ (Закона за съдебната власт) и чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗСВ /отм./  е направил предложение до Общото събрание на гражданската колегия да постанови тълкувателно решение по следните спорни въпроси на въззивното производство (ДВ, бр. 124 от 1997 г. и ДВ, бр. 64 от 1999 г.):

Въпроси

1. Апелативният или касационният съд трябва да се произнесе по частната жалба срещу разпореждането или определението на окръжен съд за връщане на въззивна жалба против първоинстанционно решение на районен съд.

2. Другарят, който обжалва решението, трябва ли да представи препис от жалбата не само за противната страна, но и за своите другари, които не са обжалвали решението и не желаят да се присъединят към неговото оплакване.

3. Приложимо ли е изключението на чл. 41, ал. 6 ГПК /отм./ в случаите, при които на страните е съобщено от първата инстанция за разглеждането на делото от въззивния съд.

4. Трябва ли да бъде оставена без движение и, ако не са отстранени нередовностите, да бъде върната въззивна жалба, защото въззивникът не е посочил в какво се състои порочността на обжалваното решение - чл. 198, б. в ГПК /отм./.

5. Как трябва да се постъпи при същите условия по отношение на въззивна жалба, в която се твърди, че решението е неправилно, тъй като събраните при постановяването му доказателства са непълни, но въпреки това в нея не се сочат новите доказателства или ако са посочени, не са представени писмените доказателства - чл. 198, б. д ГПК /отм./ и чл. 199, ал. 2 ГПК /отм./.

6. Допустими ли са в качеството им на "нови доказателства" по смисъла на чл. 205, ал. 1 ГПК /отм./ и тези, които поради небрежност на страната не са били допуснати и обсъдени от първоинстанционния съд. Допустими ли са в качеството на нови доказателства неразпитани пред първата инстанция свидетели, които подкрепят вече установени пред нея обстоятелства, и ако са допустими, при какви условия. Допустимо ли е за първи път пред въззивния съд да бъдат правени евентуални възражения за прихващане, задържане, погасителна и придобивка давност.

7. Може ли извън разпоредителното и първото заседание да бъдат представени нови доказателства, независимо че страната не е била в обективна невъзможност да ги представи.

8. Приложима ли е санкцията на чл. 65 ГПК /отм./, когато въззивната инстанция е отменила решението, защото се е позовала на нови доказателства, които, без да е налице извинителна за страната причина, не са ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №38/20.04.2022 по дело №617/2021
  За задължението на въззивния съд да разгледа и се произнесе по всички оплаквания и доводи във въззивната жалба, както и да обсъди самостоятелно всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №86/20.04.2022 по дело №4148/2021
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №14/26.04.2022 по дело №1349/2021
  Относно задълженията на въззивния съд при постановяване на решението.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №87/28.04.2022 по дело №4158/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №69/10.05.2022 по дело №2530/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1/2001 от 17.07.2001 г. по тълк. д. № 1/2001
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 по тълк. д. № 1/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №12/20.05.2022 по дело №1841/2021
  Относно естеството на понятието „подобрение“ по чл. 72 ЗС и дали увеличената стойност на имота по смисъла на закона представлява себестойността на извършените разходи, или следва да бъде определена като действителната положителна разлика в цената на вещта след извършена съпоставка съответно с и без извършените подобрения?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2014
  1. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението? 2. Вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли…
 • Определение №275/19.05.2022 по дело №1457/2021 1
  Определение №275/19.05.2022 по дело №1457/2021
  При заявено оспорване истинността на официален удостоверителен документ следва ли въззивният съд да процедира по реда на чл. 193 ГПК - чл. 194 ГПК, съответно да се произнесе по оспорването, ако това не е сторено от първоинстанционния съд?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №61/02.06.2022 по дело №1898/2021
  Длъжен ли е съдът при прието по делото непълно и необосновано заключение по СТЕ, което не дава категоричен и точен отговор на въпросите по поставените задачи и правнорелевантните факти да назначи служебно нова експертиза, тройна експертиза и/или друго вещо лице? Задължен ли е въззивният съд, ако установи допуснато процесуално нарушение…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Процесуално допустимо ли е въззивно решение в частта, с която след допуснато от въззивния съд изменение на иска за недействителност на правна сделка чрез добавяне на основания за нищожност поради установено от първоинстанционния съд съществено процесуално нарушение на правилото на чл. 214 ГПК, въззивният съд е разгледал за първи път…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Задължен ли е съдът да обсъди всички събрани по делото доказателства и да изложи съображения защо не кредитира някои от тях?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За възможността - възражение за изтекла погасителна давност - да се прави за първи път пред въззивната инстанция. (По частично предявен иск срещу гражданка на Кралство Великобритания за заплащане на адвокатско възнаграждение по договор за правна помощ)
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, като вземе предвид, при произнасянето си, всички факти от значение за спора; задължението на съда да съобрази постановките на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли и има ли процесуалното задължение на въззивната инстанция да обсъди всички въведени от страна оплаквания срещу първоинстанционното решение, както и да обсъди всички доказателства по делото? (По иск с правно основание чл. 422 ГПК, във връзка с чл. 45 ЗЗД, за признаване за установено, че ответникът дължи на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в решението си всички твърдения и възражения на страните по делото от значение за изхода на спора и да изложи в мотивите си изводи по отношение на тях? (По иск на „ОРИОН 2001“ ООД /н./ срещу „ОРИОН ИНВЕСТ“ ООД за заплащане на основание…
 • Определение №50696/30.09.2022 по дело №412/2022 2
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  По тълкуването и приложението на чл. 52 ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3, предл. първо ЗОДОВ – относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства, установени по делото, релевантни…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложимото право при непозволено увреждане с международен елемент. (По пряк иск срещу „Еурохерц осигуранье Д.Д.“, Хърватска за обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие пътно-транспортно произшествие.)
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Когато с влязло в сила съдебно решение е уважен частичен иск на единия кредитор за парично вземане, то в исковото производство за присъждане на разликата до пълния размер на същото вземане, предявен от същия кредитор, възражението на ответниците, че дългът е разделен /както за кредиторите, така и за длъжниците/, а…
 • Определение №331/27.04.2022 по дело №4738/2021 3
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да изложи свои собствени мотиви, като обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се основават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 364/11.02.2013 г. по гр. д. № 155/2012
  Кое решение е недопустимо и какъв е обхватът на проверката по чл. 270, ал. 3 ГПК , респ. всяко ли разминаване между дадената от съда правна квалификация и действително разгледаните факти и обстоятелства обуславя обезсилване на решението?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014
  По някои въпроси на гражданския процес: 1. Относно цената на някои искове. 2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост. 3. Относно допустимостта на някои искове за собственост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60268/25.03.2022 по дело №391/2021
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на решението си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
 • Определение №125/22.03.2022 по дело №395/2022 4
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Чия е доказателствената тежест при направено по делото възражение по чл. 51, ал. 2 ЗУЕС, че лице, което е собственик на обект в етажна собственост, не е пребивавало в имота си за повече от 30 дни в рамките на една календарна година? (По иск с правно основание чл. 51 ЗУЕС
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  1. При направено възражение за прихващане (съдебна компенсация) от кой момент се смятат погасени двете насрещни вземания, когато едно от тях или и двете са спорни/неликвидни, респ. от кой момент поражда действие съдебното възражение за прихващане? 2. При произнасяне на съда (с уважаване, съответно отхвърляне) по заявено възражение за прихващане…
 • Определение №116/18.03.2022 по дело №159/2022 5
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Задължен ли е въззивният съд при произнасянето по спорния предмет на делото да обсъди всички своевременно въведени от страните в процеса доводи и възражения, както и да изложи мотиви по тях?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането? 2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно…
 • Определение №234/28.03.2022 по дело №4566/2021 6
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За възможността възражение за изтекла погасителна давност да се прави за първи път пред въззивната инстанция.
 • Определение №60243/20.07.2021 по дело №631/2021 7
  Определение №60243/20.07.2021 по дело №631/2021
  Допустимо ли е предявяване на отрицателен установителен иск за нищожност на договор в отделно исково производство, за да се формира между страните СПН, след като между същите страни по друго дело по предявен иск за вземане, основано на същия договор е въведено възражение за нищожност на договора и съдът служебно…
 • Определение №60780/16.11.2021 по дело №2300/2021 8
  Определение №60780/16.11.2021 по дело №2300/2021
  Относно критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60253/18.11.2021 по дело №2788/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства и оплаквания във въззивната жалба и да извърши цялостна преценка на доказателствения материал?
 • Определение №778/14.12.2020 по дело №2788/2020 9
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства и оплаквания във въззивната жалба и да извърши цялостна преценка на доказателствения материал?
 • Определение №328/01.06.2021 по дело №2410/2020 10
  Определение №328/01.06.2021 по дело №2410/2020
  За съответствието на исковата претенция и диспозитива на съдебното решение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60136/24.11.2021 по дело №1897/2020
  Длъжен ли е въззивният съд, след като определи предмета на материалноправния спор и обстоятелствата, които подлежат на изясняване относно механизма на пътно-транспортно произшествие, да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и всички правно-релевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60141/25.11.2021 по дело №2022/2020
  При увеличаване в хода на процеса на частично предявен иск, от кой момент се дължи законната лихва върху увеличения размер - от датата на подаване на исковата молба или от момента на увеличаването на иска?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60201/30.11.2021 по дело №3556/2020
  1. За задължението на съда да обсъди всички доказателства по делото относно правно релевантните факти и по-специално да обоснове изводите си само на едно доказателство, без да обсъжда останалите в съвкупност, когато следи служебно при произнасяне по мерките относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на родените от…
 • Определение №60114/25.11.2021 по дело №3994/2021 11
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За задължението на въззивния съд да обсъди доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, да посочи защо приема едни доводи и възражения и защо не приема други и да обоснове крайните си изводи като посочи доказателствата за тях.
 • Определение №60776/30.11.2021 по дело №1968/2021 12
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд, при преценката относно наличие на злоупотреба с право от страна на работодателя, да обсъди в решението си всички доводи и възражения, както и да прецени в съвкупност, във взаимовръзка и в контекста на обстоятелствата на конкретния случай, доказателствата, на които страната се е позовала в…
 • Определение №60728/08.11.2021 по дело №1926/2021 13
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно критериите при определяне тежестта на извършеното нарушение при дисциплинарно уволнение.
 • Определение №249/31.03.2021 по дело №3816/2020 14
  Определение №249/31.03.2021 по дело №3816/2020
  За определяне на режима на лични отношения с детето при съблюдаване на неговия най-добър интерес и след преценка на конкретната съвкупност от обстоятелства. За задължителното участие на Дирекция „Социално подпомагане – ОДЗ” в производствата, по които се засягат права или интереси на дете.
 • Определение №54/18.02.2021 по дело №3338/2020 15
  Определение №54/18.02.2021 по дело №3338/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60081/26.07.2021 по дело №95/2020
  Относно силата на пресъдено нещо на арбитражното решение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №49/14.04.2011 по дело №561/2010
  Ползува ли се със СПН предходно решение за действителността на целия договор в последващ спор между страните по един от включените в него два договора?
 • Определение №1349/28.11.2014 по дело №4301/2014 16
  Определение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  За обективните предели на силата на пресъдено нещо като правна последица от влязло в сила решение в случаите, когато между едни и същи страни има няколко спора, основани на един и същ правопораждащ фактически състав; респ. длъжен ли е съдът по висящото дело да зачете формираната сила на пресъдено нещо…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №314/15.01.2018 по дело №4301/2014
  За обективните предели на силата на пресъдено нещо като правна последица от влязло в сила решение в случаите, когато между едни и същи страни има няколко спора, основани на един и същ правопораждащ фактически състав; респ. длъжен ли е съдът по висящото дело да зачете формираната сила на пресъдено нещо…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60047/08.09.2021 по дело №182/2020
  В какъв обем следва да са извършените от въззивната инстанция процесуални действия, за да бъде удовлетворено изискването на чл. 7 ГПК и чл. 270 ГПК, осигуряващи постановяването на законосъобразно въззивно решение?
 • Определение №60342/27.09.2021 по дело №1555/2021 17
  Определение №60342/27.09.2021 по дело №1555/2021
  Ползват ли се със сила на пресъдено нещо/СПН/ мотивите на съдебно решение по иск по чл. 694 ТЗ в частта, с която съдът се е произнесъл по валидността на правоотношение, от което произтича спорното вземане?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60112/18.10.2021 по дело №576/2021
  За задълженията на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото, които са от значение за спора, както и доводите на страните, и да обоснове направените от него изводи.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60136/27.10.2021 по дело №1390/2021
  Допустима ли е защита на правото на собственост чрез отрицателен установителен иск по отношение на правото по чл. 64 ЗС, предявен от ищец, който твърди, че е собственик на терена, но не и на постройките в него, срещу лице, което неоснователно претендира да е собственик на същите постройки и реално…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60215/09.12.2021 по дело №4178/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си?
 • Определение №60672/10.12.2021 по дело №1506/2020 18
  Определение №60672/10.12.2021 по дело №1506/2020
  Коя е приложимата редакция на разпоредбата на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с § 9 от Закона за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн. ДВ, бр. 98/2014 г., изм. с бр. 22/2018…
 • Определение №60680/13.12.2021 по дело №2521/2020 19
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Следва ли при тълкуване на сключения между страните договор, изменен със споразумение, да се търси действителната воля на страните, като наред с това се изследва целта на договора и конкретно как предметът на договора, включващ лимитите за извършените медицински дейности, се отнася към целта на договора – предоставяне на посочените…
 • Определение №3/04.01.2022 по дело №2364/2021 20
  Определение №3/04.01.2022 по дело №2364/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите на решението си всички доводи и възражения на страните? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК) Представляват ли заповедите по реда на чл. 135, ал. 5 ЗУТ, с които се допуска изработването на проект за изменение на ПУП, акт,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60208/04.01.2022 по дело №126/2021
  Следва ли ако въззивната инстанция приеме, че доказателствената стойност на едно от писмените доказателства не е възприета правилно, да подчини мотивите си единствено на него,без да извършва оценка на останалите доказателства поотделно и в съвкупност? Съдържание на пълномощното упълномощеният да уговори продажна цена „каквато намери за добре“ освобождава ли съда…
 • Определение №60495/16.06.2021 по дело №9/2021 21
  Определение №60495/16.06.2021 по дело №9/2021
  Относно задължителната преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД и съдържанието на този принцип.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60209/04.01.2022 по дело №319/2021
  Дали е достатъчно работникът или служителят да се е явил един път в предприятието и да е заявил готовност за започне работа и да му е отказано, за да се приеме, че е изпълнил задължение по чл.345 КТ във вр чл. 225, ал.3 КТ, или е необходимо за всеки отделен…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60167/02.02.2022 по дело №2490/2020
  За действието на влязлото в сила решение на основание чл. 223, ал. 2 ГПК между третото лице – помагач и подпомаганата страна по спора.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60095/07.02.2022 по дело №1728/2020
  При положение, че докладът няма изискуемото по чл. 375, ал. 1 ГПК вр. с чл. 146, ал. 1 ГПК съдържание, преклудирана ли е възможността страните да сочат нови обстоятелства и да искат нови доказателства, извън хипотезите на чл. 147 ГПК и чл. 266, ал. 2 ГПК?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60163/09.02.2022 по дело №1368/2021
  За задължението на въззивния съд като съд по същество на спора да извърши самостоятелна преценка на събраните пред него и пред първата инстанция доказателства.
 • Определение №60292/01.07.2021 по дело №1368/2021 22
  Определение №60292/01.07.2021 по дело №1368/2021
  За задължението на въззивния съд като съд по същество на спора да извърши самостоятелна преценка на събраните пред него и пред първата инстанция доказателства.
 • Определение №1/04.01.2022 по дело №1898/2021 23
  Определение №1/04.01.2022 по дело №1898/2021
  Длъжен ли е съдът при прието по делото непълно и необосновано заключение по СТЕ, което не дава категоричен и точен отговор на въпросите по поставените задачи и правнорелевантните факти да назначи служебно нова експертиза, тройна експертиза и/или друго вещо лице? Задължен ли е въззивният съд, ако установи допуснато процесуално нарушение…
 • Определение №60461/08.06.2021 по дело №873/2021 24
  Определение №60461/08.06.2021 по дело №873/2021
  За задължението на въззивния съд да формира свои изводи по същество на спора, като обсъди всички събрани доказателства и също така да обсъди в мотивите си доводите на страните и оплакванията на въззивния жалбоподател.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60273/15.12.2021 по дело №617/2021
  Дали ищецът по иск с правно основание чл. 59 ЗЗД трябва да докаже намаляването на имуществото си? Дали въззивният съд е длъжен да изложи свои собствени мотиви по всички възражения на страните?
 • Определение №60840/20.12.2021 по дело №248/2021 25
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Процесуално допустимо ли е въззивно решение в частта, с която след допуснато от въззивния съд изменение на иска за недействителност на правна сделка чрез добавяне на основания за нищожност поради установено от първоинстанционния съд съществено процесуално нарушение на правилото на чл. 214 ГПК, въззивният съд е разгледал за първи път…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60107/22.12.2021 по дело №523/2020
  За действието на извънсъдебното споразумение за прихващане при съществуващ съдебен спор между страните.
 • Определение №60458/07.06.2021 по дело №1136/2021 26
  Определение №60458/07.06.2021 по дело №1136/2021
  Следва ли въззивният съд да обсъди всички доводи на страните и всички доказателства по делото и да постанови решение след тяхната съвкупна преценка?
 • Определение №60494/15.06.2021 по дело №970/2021 27
  Определение №60494/15.06.2021 по дело №970/2021
  Когато съделителят, на когото е възложен недвижимият имот, не плати паричното уравнение в шестмесечния срок по чл. 349, ал. 6 ГПК, необходимо ли е постановяване на съдебно решение с изричен диспозитив за обезсилване на решението за възлагане и изнасяне на имота на публична продан, при положение че съсобствеността е прекратена…
 • Определение №60721/29.12.2021 по дело №758/2021 28
  Определение №60721/29.12.2021 по дело №758/2021
  Относно задължението на въззивния съд да мотивира решението си като изложи съображения по наведените от страните доводи и релевантните за спора доказателства.
 • Определение №60903/16.12.2021 по дело №1435/2021 29
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото в тяхната съвкупност и взаимна връзка, като изложи съображения защо възприема едни, а други не възприема, и въз основа на мотивирана преценка на целия доказателствен материал да изгради своите фактически и правни изводи, като отговори на оплакванията във въззивната…
 • Определение №60896/15.12.2021 по дело №2601/2021 30
  Определение №60896/15.12.2021 по дело №2601/2021
  За определяне на неимуществените вреди след задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60210/04.01.2022 по дело №873/2021
  За задължението на въззивния съд да формира свои изводи по същество на спора, като обсъди всички събрани доказателства и също така да обсъди в мотивите си доводите на страните и оплакванията на въззивния жалбоподател.
 • Определение №63/21.02.2022 по дело №2973/2021 31
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно правомощията на въззивния съд при разглеждане на въззивната жалба и съдържанието на мотивите на въззивното решение, във връзка с посочените в конкретния случай в жалбата оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на първоинстанционното решение в частта относно приложението на нормата, уредена в чл. 349, ал. 2 ГПК и произнасянето по…
 • Решение №288/28.02.2020 по дело №134/2019 32
  Решение №288/28.02.2020 по дело №134/2019
  1. Допустимо ли е при заместването в дълг по смисъла на чл. 102, ал.1 ЗЗД съгласието на кредитора да е дадено бланкетно и по начин, при който избора на третото лице – нов длъжник да е предоставен от кредитора изцяло на преценката на стария длъжник по силата на самия сключен…
 • Определение №444/25.06.2020 по дело №2477/2019 33
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За задължението на въззивната инстанция, на съд по съществото на спора, да обсъди всички допустими и относими доказателства, възраженията и доводите на страните и в очертаните с въззивната жалба рамки, съобразно правомощията си по чл. 269 ГПК, да се произнесе и по всички заявени във въззивната жалба оплаквания на въззивника.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №49/25.06.2020 по дело №2427/2019
  Относно правомощията на съда да извършва косвен съдебен контрол за материална законосъобразност на влязло в сила реституционно решение по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ, както и задължението на въззивния съд да обсъди въведените от страните доводи и възражения.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №125/29.06.2020 по дело №3976/2019
  Налице ли е нов правопораждащ факт при уважен иск по чл.135 ЗЗД на купувачите по предварителен договор по отношение на влязло в сила решение, с което, искът за обявяването му за окончателен е бил отхвърлен, но и по съображения различи от тези за принадлежността на правото на собственост?
 • Определение №583/26.06.2020 по дело №1350/2020 34
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За съдържанието на понятието справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди от деликт.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №52/08.07.2020 по дело №4013/2019
  Посочването в предизвестието и на двете правни основания по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ опорочава ли по –нататъшната процедура по издаване и връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, дори в нея впоследствие да е посочено конкретното правно основание по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №44/10.07.2020 по дело №1963/2019
  Относно дейността на въззивната инстанция и задължението ѝ при самостоятелна преценка на събрания по делото доказателствен материал, след обсъждане доводите и възраженията на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство и релевираните в нея оплаквания, да изложи собствени мотиви по съществото на спора.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №240/22.05.2019 по дело №406/2018
  Съществува ли вземане на продавача по предварителния договор за продажната цена или за остатъка от същата в случая, когато то не е посочено изрично в решението по чл. 362, ал. 1 от ГПК и същото не съдържа диспозитив задължаващ купувача да изпълни свое задължение към продавача за заплащане на продажната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №48/23.07.2020 по дело №199/2019
  Възможно ли е да бъде изготвено експертно заключение по техническа експертиза без вещите лица да имат достъп нито до обекта на изследването, нито до техническата документация за него? Възможно ли е експертно заключение по едно гражданско дело да се основава/ базира на експертно заключение, допуснато и изготвено в друго производство?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №97/27.07.2020 по дело №1917/2019
  За процесуалната легитимация на наследниците да оспорят валидността на извършена от наследодателя им разпоредителна сделка в полза на техен сънаследник като привидна, както и размера, до който това може да се извърши, както и за материалната доказателствена сила на нотариалния акт, като официален свидетелстващ документ и за доказателствената тежест да…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №66/26.06.2020 по дело №1985/2019
  Предмет на установителен иск за собственост могат да бъдат реални части от урегулирани или неурегулирани поземлени имоти, дори ако границите им не са материализирани на място и имотите не са нанесени като самостоятелни в действаща кадастрална карта или ПУП. Тези граници могат да бъдат определени и чрез описанието им с…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №67/16.06.2020 по дело №882/2019
  Какво е задължението на съда, съгласно чл. 271 ГПК и чл. 272 ГПК да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните и липсата им опорочава ли съдебния акт?
 • Определение №109/12.03.2020 по дело №3322/2019 35
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Поражда ли правно действие учредяването на право на строеж по чл. 56, ал. 3 ЗТСУ /отм./ върху дворно място съпружеска имуществена общност, извършено само от единия съпруг, по време на действието на Семейния кодекс от 1968г. и намира ли приложение за това разпореждане пар. 4 ПР СК 1985 /отм./?
 • Решение
  Решение №150/20.03.2020 по дело №279/2019
  На основание чл.269, изр.1 ГПК проверката на въззивния съд ограничена ли е относно допустимостта на обжалвания първоинстанционен съдебен акт, ако възраженията за недопустимост не са направени от ответника в срока за отговор на исковата молба по чл.131 ГПК или съдът е длъжен да извърши служебно проверка, независимо че ответникът не…
 • Решение
  Решение №30/13.04.2020 по дело №2378/2019
  За задължението на съда да обсъди и изложи мотиви по всички доказателства и възражения на страните с оглед нормите на чл.235 ал.2 ГПК и чл.12 ГПК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №257/30.04.2020 по дело №694/2019
  Прекъсва ли давността за вземането възражението на ипотекарния кредитор, че не е осъществен фактическия й състав, заявено с отговора на исковата молба в производство по предявен от ипотекарния длъжник отрицателен установителен иск, че поради погасяване по давност на обезпеченото вземане, ипотечното право не съществува? (по чл.280, ал.1, т.3 ГПК) Длъжен…
 • Определение №95/05.05.2020 по дело №311/2020 36
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?
 • Определение №366/15.05.2020 по дело №481/2020 37
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Относно задължението на въззивния съд да се произнесе по всички своевременно направени възражения и доводи, като обсъди и всички относими доказателства и релевантни обстоятелства по делото.
 • Определение №374/15.05.2020 по дело №3867/2019 38
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Обжалваното решение е постановено при явно тежко нарушение на закона – чл. 129, ал. 3 ГПК, вр. чл. 129, ал. 4 ГПК.
 • Определение №349/22.05.2020 по дело №1623/2019 39
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Какво се означава с понятието „Публичен склад за зърно“ по смисъла на ЗСТЗ /отм./ - юридическо лице с предмет на дейност съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи или определена складова вместимост, вписана в лицензията на публичния склад? Попада ли ипотека, учредена върху недвижим имот за обезпечаване на…
 • Определение №463/26.05.2020 по дело №516/2020 40
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Допустимо и справедливо ли е при иск по чл. 200 КТ да се определи и присъди по-голям размер на обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука на пострадалото лице, в сравнение с присъжданите размери на обезщетения на наследниците на починал/ при тр. злополука/ наследодател?
 • Определение за недопускане
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  1. За правомощието на съда по чл. 272 ГПК; 2. За задължението на съда да се произнесе по всички възражения на страните и да мотивира решението си като посочи фактически и правни изводи; 3. За предпоставките за допускане на доказателствено искане при условията на чл. 266, ал. 3 ГПК и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №89/30.09.2020 по дело №3827/2019
  1. За задължението на въззивния съд да обсъди всички обстоятелства по делото. 2. За действието на прекратителното условие или срок в договора за цесия и може ли условието или срокът да се определят от събитие, което представлява юридическо действие-извършване на продажба на недвижим имот? 3. За правните последици от несъобщаването…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №86/05.10.2020 по дело №2566/2019
  За задължението на въззивният съд да обсъди съдържащите се във въззивната жалба оплаквания за неправилност на първоинстанционното решение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №243/15.01.2021 по дело №481/2020
  Относно задължението на въззивния съд да се произнесе по всички своевременно направени възражения и доводи, като обсъди и всички относими доказателства и релевантни обстоятелства по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №211/21.01.2021 по дело №64/2020
  Следва ли въззивният съд да обсъди в съвкупност всички приети по делото доказателства?
 • Определение №109/12.02.2021 по дело №2913/2020 41
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно конституирането на необходим другар.
 • Определение №91/15.03.2021 по дело №4064/2020 42
  Определение №91/15.03.2021 по дело №4064/2020
  За задължението на въззивния съд да обсъди допустимите и релевантни за спора доказателства, възражения и доводи на страните в тяхната взаимна връзка, както и да анализира фактите по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №134/05.04.2021 по дело №1588/2019
  Правото на въззивно обжалване предпоставя правен интерес от обжалването. Интересът от обжалването като абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на въззивната жалба е налице, когато решението на първоинстанционния съд засяга претендираното от обжалващия материалноправно положение. Съществуването на тази процесуална предпоставка е обусловено от изхода на първоинстанционното производство и от процесуалното качество…
 • Определение №381/19.05.2020 по дело №4365/2019 43
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За приложение критериите на чл.20 ЗЗД и целта на тълкуването на договорни клаузи, при спор между страните относно действителното съдържание на постигнатото при сключване на договора общо съгласие и целените с договора правни последици.
 • Определение №517/08.10.2020 по дело №2852/2019 44
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  В какъв обем следва да са извършените от въззивната инстанция процесуални действия, за да бъде удовлетворено изискването на чл. 12 ГПК, чл. 236, ал. 2 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК, осигуряващи постановяването на законосъобразно решение?
 • Определение №418/13.11.2020 по дело №1783/2020 45
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да формира мотиви по възраженията във въззивната жалба, да обсъди всяко от тях поотделно и да заяви защо ги приема за основателни или неоснователни? Длъжна ли е въззивната инстанция да формира мотиви по събраните по делото доказателства, включително и тези, свързани с оплакванията във въззивната…
 • Определение №191/15.03.2021 по дело №3409/2020 46
  Определение №191/15.03.2021 по дело №3409/2020
  За приложението на разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №141/04.01.2021 по дело №478/2020
  Какви са задълженията на въззивния съд във връзка с обсъждане на доказателствата по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №81/11.12.2020 по дело №1747/2019
  Относно задължението на въззивния съд да се произнесе мотивирано по доводите, касаещи именно спорния предмет, а не по принцип.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №116/07.10.2020 по дело №3896/2019
  За задължението на въззивния съд да обсъди и съобрази при решаване на делото всички доводи и възражения на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №610/09.12.2008 по дело №391/2008
  Oтносно спирането и прекъсването на теченето на погасителната давност относно цялото вземане при предявяване на частичен иск и неговото уважаване, както и уважаването на частичен иск, предявен при изтекла погасителна давност, следва ли да се смята за прекъсване на тази вече изтекла давност?
 • Определение №608/21.10.2020 по дело №1936/2020 47
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За критериите при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
 • Определение №547/20.10.2020 по дело №2896/2019 48
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За задължението на въззивния съд да изложи фактически и правни изводи по съществото на спора, след самостоятелна преценка на доказателствения материал по делото, като даде отговор на оплакванията в сезиращата го жалба и на доводите на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №118/21.10.2020 по дело №2027/2019
  Длъжен ли е решаващият спора съдебен състав да изложи във въззивното решение съображенията си по възраженията и доводите, наведени в отговора на въззивната жалба, а също и поддържани пред първата инстанция?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №102/02.11.2020 по дело №1538/2019
  Въззивният съд трябва служебно да следи за валидността и допустимостта на първоинстанционния акт, който се обжалва пред него, и без да са наведени оплаквания за това във въззивната жалба. Това задължение е условие за постановяване на валидно и допустимо въззивно решение. В нарушение на съдопроизводствените правила решаващият състав въззивния съд…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №210/20.11.2020 по дело №3846/2019
  Относно дейността на въззивната инстанция и задължението ѝ при самостоятелна преценка на събрания по делото доказателствен материал, след обсъждане на доводите и възраженията на страните, да изложи собствени мотиви по съществото на спора.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №104/26.11.2020 по дело №2441/2019
  За задължението на решаващия съд да се произнесе по всички своевременно направени възражения на страните и в частност – дължи ли произнасяне по своевременно направено с отговора на исковата молба възражение за изтекла погасителна давност. По съществото на акцесорния иск с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД досежно началния момент на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №202/25.01.2018 по дело №1826/2016
  За задължението на въззивната инстанция да обсъди, както всички доказателства по делото и то в тяхната взаимна връзка, така и всички доводи на страните от значение за правния спор.
 • Определение №314/15.05.2020 по дело №1215/2019 49
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Явява ли се нищожен по смисъла на чл.26 ЗЗД, ал.1 и ал.2 договор за изключителна лицензия на патентовано изобретение като такъв, сключен в нарушение на нормата на чл. 31, ал. 3 ЗПРПМ и като такъв с невъзможен предмет, в случаите, в които към момента на неговото сключване притежателят на патента…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари