Тълкувателно постановление № 2/2017 от 03.04.2018 г. по тълк. д. № 2/2017 г.

1. На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу актове на кметове на общини по пар. 15, ал. 3 ПЗР ЗСПЗЗ (обн. В ДВ бр. 61 от 11.08.2015 г.) за прекратяване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които в срока по ал.1 и 2 не са приведени в съответствие с чл. 37и ЗСПЗЗ, ал. 1 и ал. 4?
2. На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу откази на кмета на общината за издаване на удостоверение и скица по чл. 13 ППЗСПЗЗ, ал. 4 - 6?