Общи условия

Моля прочетете настоящите условия преди да използвате уебсайта 290caselaw.com. Те представляват договор между Вас и „ Правно-информационни системи“ ЕООД, с който получавате правото да използвате информацията и услугите, достъпни чрез уебсайта 290caselaw.com.

Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ Правно-информационни системи“ ЕООД услуги и ресурси, посредством уебсайта 290caselaw.com и урежда отношенията между „ Правно-информационни системи“ ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните услуги и ресурси през уебсайта 290caselaw.com. Отношенията между всеки потребител и “Правно-информационни системи” ЕООД във връзка с използването на услугите посредством уебсайта 290caselaw.com се уреждат съгласно правилата, описани в настоящия документ и правилата и политиката на форума на 290caselaw.com. (Общите условия).

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. 290caselaw.com е уебсайт (портал) – информационен и софтуерен ресурс в Интернет с юридическа насоченост. Уебсайт (сайтът) е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.2. Уебсайтът 290caselaw.com се управлява от „ Правно-информационни системи“ ЕООД (ПИС), email: info@290caselaw.com, платежна информация: Обслужваща банка: УниКредит Булбанк АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG73UNCR70001522914858

1.3. ПИС, чрез своя уебсайт 290caselaw.com, предоставя услуги на потребителите в режим онлайн (Услугите).

1.4. Услугите представляват достъп до информация, уеб-базирани приложения, ресурси и потребителско съдържание, чрез хипервръзки (линкове) към програмни кодове, намиращи се на сървърите на ПИС или на други сървъри, извън контрола на ПИС.

1.5. Част от услугите на уебсайта 290caselaw.com се предоставят безплатно на всички потребители, без да е необходима предварителна регистрация.

1.6. Използването на част от услугите на уебсайта 290caselaw.com е възможно само след предварителна безплатна регистрация.

1.7. Част от услугите на уебсайта 290caselaw.com могат да бъдат използвани само след платен абонамент. Услугите, които не са безплатни са отбелязани със знак за абонамент. Заявка за платен абонамент може да бъде направена само след безплатна регистрация в сайта, при условията и цените посочени в меню “Абонамент”.

1.8. Услугата “Форум”, предоставя възможност за задаване на теми за дискусия и публикуване на мнения, изображения, линкове и друго потребителско съдържание във връзка с тях. Потребителско съдържание е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията, публикациите и коментарите, които потребителят разполага на сървър на ПИС, с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта www.290caselaw.com за всички останали Потребители.

1.9. Потребител е лице, което ползва услугите, достъпни от сайта www.290caselaw.com, независимо дали е регистрирано, като член на портала www.290caselaw.com.

1.10. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация на Уебсайта 290caselaw.com (регистрираните Потребители). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на уебсайта 290caselaw.com (нерегистрираните Потребители), като техните права са ограничени до ползване на услугите, предвидени за нерегистрирани Потребители.

1.11. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://www.290caselaw.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Линк към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта 290caselaw.com. С всяко ползване на Услугите на Уебсайта 290caselaw.com, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта 290caselaw.com, както и чрез натискане на линк от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта 290caselaw.com, с изключение на тази с настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължават да ги спазва. В процеса на регистрация, чрез натискане на виртуалния бутон „ Приемам Общите условия“, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

1.12. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие по начина, посочен в предходния член. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните Потребители – до преустановяване на ползването на Услугите посочени в настоящите Общи условия

б) за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

1.13. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно ПИС. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, при изменение в икономическите условия или едностранно ПИС.

1.14. При извършване на промени в Общите условия, ПИС ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на Уебсайта 290caselaw.com. ПИС предоставя на Потребителите петнадесет дневен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

1.15. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие. В срока по предходната точка те имат възможността да заявят, че отхвърлят промените, чрез заявка за изтриване на своя профил от портала 290caselaw.com, достъпен от личния профил на Потребителя. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено ПИС, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия ще води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и ПИС за ползване на услугите, при което ПИС има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

1.16. Настоящите Общи Условия се прилагат освен, ако не е договорено друго в индивидуален договор, сключен между ПИС и конкретен Потребител. В случай на противоречие между Общите Условия и отделен договор, подписан с Потребителя, предимство имат условията на отделния договор.

IІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2. Потребителят се задължава при използването Услугите на Уебсайта 290caselaw.com:

2.1. Да спазва българското законодателство и настоящите Общи Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2.2. Да не зарежда, разполага на сървър на ПИС и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

б) с порнографско или открито сексуално съдържание;

в) съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

г) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, лична кореспонденция, както и лична информация на трети лица по смисъла на Закона за личните данни.

е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

з) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

й) съдържащи краен агресивен национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, теми с расистка насоченост, мнения, съдържащи религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми подклаждащи /или които могат да доведат до/ расова, културна, социална, религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и нетолерантност.

к) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

л) съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

2.3. Да не извършва действия, които нарушават Интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „ троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и да не извършва каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.4. Да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно ПИС в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

2.5. Да уведомява незабавно ПИС за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

2.6. Да не използва аnonymous proxy server сървър, скрива реалния IP адреса на Потребителя.

2.7. Да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

2.8. Да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up“, „blind link“ и други подобни).

2.9. Да не разпространява или разполага на сървърите на ПИС, или използва по какъвто и да било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, които имат рекламна цел, освен с предварително писмено съгласие от ПИС;

2.10. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от ПИС услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта kik-nfo.com, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

2.11. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно ПИС в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

2.12 Потребителят има право на Достъп в режим online до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта 290caselaw.com, при спазване на настоящите Общи Условия

2.13. Всеки Потребител има право само на един активен потребителски профил. ПИС може да откаже или прекрати регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

2.14. При ползване на Услугите на Уебсайта 290caselaw.com, Потребителят има право да разполага на сървър на ПИС Потребителско съдържание, включващо обект(и) на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

2.15. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на Услугите от Уебсайта 290caselaw.com. Изтриването на профил на Потребител е възможно след одобрение от ПИС, след което се прекратява регистрацията му в Уебсайта 290caselaw.com. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните Потребители – от момента на преустановяване ползването на Услугите, договорът между страните се счита за автоматично прекратен. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора. След подадена заявка за изтриване на профила Потребител, ПИС има право, но не и задължение да забрани достъпа на съответния Потребител до Услугите на Уебсайта 290caselaw.com и до потребителския му профил. ПИС има право, но не и задължение да премахва потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта 290caselaw.com по искане на Потребителя, който го е публикувал.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПИС

3.1. ПИС се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

3.2. ПИС няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. ПИС няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.

3.3. ПИС има право да разширява, ограничава и променя обхвата на Услугите, както и да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги. ПИС има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта 290caselaw.com, като уведоми за това Потребителя със съобщение на съответните Интернет страници или в Потребителския му профил.

3.4. ПИС има право, но не и задължение, да запазва използвани материали и информация, разположени на сървъра на ПИС или направени достояние на трети лица от потребител на портала.

3.5. ПИС няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта 290caselaw.com по искане на Потребителя, който го е публикувал.

3.6. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ПИС съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на ПИС, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ПИС или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

3.7. ПИС има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта 290caselaw.com, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от ПИС или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ПИС. ПИС не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Уебсайта 290caselaw.com.

3.8. ПИС има право да изпраща търговски съобщения до Потребителите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от ПИС.

3.9. В случай на неизползване на Потребителския профил на Потребител в продължение на 60 дни след регистрацията или изтекат 365 дни от последното му използване, ПИС има право, но не и задължение да спре без предизвестие достъпа на съответния Потребител до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен.

3.10. ПИС има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугите на 290caselaw.com, както и достъпа на други Потребителя до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на ПИС или съгласно получена от трети лица информация, че Потребителят ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

3.11. ПИС има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя в случай, че по преценка на ПИС Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи ПИС има право да прекрати регистрацията на Потребителя, да преустанови предоставянето на Потребителя на Услугите от Уебсайта 290caselaw.com и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

3.12. При неспазване на изискванията на Общите Условия, ПИС има право да изтрие от своите сървъри съответната информация или материали и да забрани достъпа на Потребителя до сървърите и услугите от сайта 290caselaw.com.

3.13. ПИС има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителят, по преценка на ПИС, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта 290caselaw.com от Потребителя, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

3.14. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, ПИС има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

3.15. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Уебсайта 290caselaw.com от Потребителя би могло да представлява престъпление или административно нарушение, ПИС има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

3.16. В горните случаи ПИС не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяване на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

3.17. ПИС има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1. Всички елементите на съдържанието на сайта www.290caselaw.com, включително дизайн, програмни кодове, софтуерни програми, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ПИС или на ПИС и неговите партньори, предоставили съответните материали. Иконите от сайта са предоставени от www.famfamfam.com

4.2. Възпроизвеждането, продаването, модифицирането, промяната, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта www.290caselaw.com е разрешено само след писмено съгласие на ПИС.

4.3. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта 290caselaw.com, Потребителят предоставя на ПИС неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на ПИС, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

4.4. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

4.5. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ПИС, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ПИС или друг Потребител.

4.6. Потребителят е отговорен единствено за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Уебсайта 290caselaw.com, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

4.7. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено Потребителите на Уебсайта 290caselaw.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ПИС или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ПИС и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

4.8. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми ПИС в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с ПИС. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с Потребителя. ПИС по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

V. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

5.1. ПИС полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни, защитени от грешки или сигурни.

5.2. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги от сайта ПИС ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

5.3. ПИС не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка (линк) от сайта www.290caselaw.com. ПИС не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ПИС, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

5.4. ПИС не носи отговорност за каквито и да е вреди произтичащи от използване или невъзможността за използване на уебсайта www.290caselaw.com, дори ако ПИС е знаело за възможността от такива вреди.

5.5. ПИС не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта, предоставена Потребителите, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии права или материални интереси. Освен това, ПИС не отговаря за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено Потребителя или станало достъпно чрез Уебсайта 290caselaw.com.

5.6. ПИС не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством използването ресурсите на сайта 290caselaw.com.

5.7. ПИС не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси или други зловредни програми, нарушаващи нормалната работа на потребителя. ПИС не гарантира, че предоставяните услуги и ресурси ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.

5.8. ПИС не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ПИС, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ПИС.

5.9. ПИС не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

5.10. ПИС не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта 290caselaw.com.

5.11. Страните приемат, че ПИС не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ПИС с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи, приложения и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

5.12. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта 290caselaw.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ПИС грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ПИС за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

5.13. ПИС не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от ПИС, независимо дали е дало или не съгласие за това.

VІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

6.1. Потребителят е длъжен да обезщети ПИС и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от ПИС Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

6.2. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети ПИС за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия. Задълженията на лицата по настоящата точка продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.

VІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. ПИС има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта 290caselaw.com. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя, съгласно настоящите Общи условия.

7.2. Всеки регистриран Потребител чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от ПИС.

7.3. ПИС полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

7.4. ПИС полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

7.5. В регистрационната форма, попълвана Потребителя при сключване на договора, ПИС ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

7.6. ПИС събира и използва информацията по настоящата глава за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от ПИС. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ПИС.

7.7. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ПИС на посочените адрес или e-mail за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

7.8. ПИС се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на ПИС;

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на ПИС за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

д) други посочени в закона случаи.

7.9. При използване на Уебсайта 290caselaw.com, ПИС има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървър на ПИС във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на ПИС и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта 290caselaw.com, времето прекарано на нея и др. В допълнение, ПИС съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

7.10. ПИС има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

ХІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а) преустановяване на дейността на ПИС или прекратяване на поддържането на Уебсайта 290caselaw.com;

б) взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в) други предвидени в закона случаи.

8.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, ПИС има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора ПИС не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното Потребителя Потребителско съдържание от сървърите на ПИС, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта 290caselaw.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

9.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ПИС е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ПИС. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ПИС, дори ако не е било получено.

9.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9.4. Уебсайтът 290caselaw.com се поддържа ПИС посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. ПИС не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта 290caselaw.com извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

9.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.12.2016 г.