Решение № 235 от 15.12.2016 г. по т. д. № 1510/2016


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по колективни искове
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 386 ал. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Производството е по колективен иск, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в открито заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:
Дария Проданова

Членове:
Емил Марков, 
Ирина Петрова

при секретаря Елеонора Стоянова като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 1510 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК във вр. с чл. 386, ал. 3 ГПК, предл. второ.

Образувано е по касационната жалба на Комисията за защита на потребителите срещу Решение № 86 от 12.01.2016г. по в.т.д.№ 3825/2015г. на САС, ТО, 9 състав, с което е обезсилено решението по гр.д.№ 2859/2013г. на СГС, ГО, 4 състав и е прекратено производството по делото по предявените от К. колективни искове за прогласяване на нищожността поради неравнопоставеност на клаузите на чл. 7, ал. 1 и ал.2 и чл.9 от договор за микрокредит /версия 2012г./, предлаган от [фирма] на заематели, за постановяване преустановяване прилагането на тези неравноправни клаузи, за задължаване на „Фактор И.Н.“ да отстрани тези клаузи от предлагания договор и да огласи по подходящ начин, и за своя сметка съдебното решение.

Касаторът поддържа, че изводът на въззивния съд, че предявените искове са недопустими е неправилен. Оспорва като изграден в противоречие с материалния закон решаващия правен аргумент, че комисията не разполага с правомощията по чл. 148, ал. 1, т. 4 ЗЗП (от действаща редакция на ЗЗП), /съотв. с правомощието по чл. 148, т. 4 ЗЗП преди изменението ДВ бр.61/2014г./ да сезира съда с искове за прогласяване нищожността на клаузи от договора за микрокредит като неравноправни, защото не се съдържат договори с общи условия, сключени с потребители. Искането е за отмяна на решението и уважаването на предявените искове.

Писмен отговор от [фирма], [населено място] не е постъпил. Пред предходните инстанции дружеството е поддържало, че уговорките се съдържат в индивидуален договор за микрокредит, по който на заемателя се предоставя сума до 399 лева за срок от 7 до 63 дни и макар той да е типов, при сключването му страните чрез индивидуално уговаряне определят точния размер на заетата сума, крайния срок за връщане, размера на погасителната вноска, отразявани в индивидуален погасителен план; че кредитодателят не налага императивно неустойките, които също се уговарят с всеки заемател. Оспорвало е твърдението, че неустойките могат да бъдат определени като прекомерни и е поддържало, че с оглед естеството на неустойката, тя няма само обезщетителен характер, както лихвата по чл. 86 ЗЗД и не може да се съпоставя с нейния размер.

В откритото съдебно заседание касаторът не изпраща представител. Становището на ответника е, че решението на САС е правилно и следва да бъде потвърдено със законните последици.

Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение, като прецени данните по делото с оглед заявените касационни основания и съобразно правомощията си по чл. 290, ал. 2 ГПК, приема следното:

Въззивната инстанция е била сезирана с жалба на К.. Посочила е, че квалификацията на исковете е по чл. 146, ал. 1 ЗЗП вр. чл. 143, т. 5 ЗЗП и по чл. 186 ЗЗП, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 вр. чл. 143, т. 5 ЗЗП и те са предявени при условията на чл. 148, т. 4 ЗЗП /в редакцията преди изменението с ДВ, бр. 61/2014г./ и по реда на глава тридесет и трета ГПК. Констатирала е, че оспорените клаузи в договора за микрокредит, предлаган от кредитора [фирма] през 2012г. предвиждат: при забава на плащането на някоя анюитетна вноска, заемателят дължи неустойка в размер на 10 лв. за всяка просрочена анюитетна вноска /чл. 7, ал. 1/, а в случай, че забавата по предходната алинея продължи повече от 7 календарни

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари