Решение № 216 от 20.01.2014 г. по т. д. № 45/2013 г.

0 Shares

Анотация

Въпрос

Нарушеното право на информираност по чл. 224, ал. 1 ТЗ приложимо ли е спрямо всички решения на ОС, включени в дневния ред, независимо от съдържанието им, вкл. извън тези посочени изрично с предмета в чл. 224, ал. 2 ТЗ?

Отговор

Правото на информираност на акционера не е нарушено и не предпоставя отмяна на решенията на ОСА, на основание чл. 224, ал. 1 ТЗ, когато по кореспондиращите им конкретни предложения за решения не е било задължително или необходимо, за формиране на волята на акционера и за мотивирано упражняване правото му на глас, наличието на писмени материали. Може, обаче, неизпълнението на задължението по конкретно предложение за решение да обоснове отмяна и на друго решение на ОСА, за приемането на което не са били задължителни и необходими писмени материали, когато формирането на последното е било обусловено от формирането на предходното, преценимо във всеки конкретен случай.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо търговско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети ноември, през две хиляди и тринадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛА ХИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА, РОСИЦА БОЖИЛОВА

при секретаря Наталия Такева и като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 45 / 2013 год. , за да се произнесе съобрази следното :

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] против решение № 268 / 26.10.2012 год. по т.д.№ 232 / 2012 год. на Великотърновски апелативен съд , гражданско отделение , с което е потвърдено решение № 62 / 11.06.2012 год. , постановено по т.д.№ 943 / 2011 год. на Великотърновски окръжен съд .

С първоинстанционното решение са отменени , като незаконосъобразни , всички решения на Общото събрание на дружеството – касатор, проведено на 27.07.2011 год. в [населено място], с дневен ред : приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през 2012 год.; предложение за разпределение на печалбата от дейността през 2010 год. ; промени в състава на Съвета на директорите , поради изтичане мандата на досегашните членове и освобождаването им от отговорност ; избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 год..

Касаторът оспорва правилността на решението ,поради противоречие с материалния закон , с довода , че съдът неправилно интерпретира съдържанието на чл. 224 ТЗ, абсолютизирайки задължението на дружеството да изготви писмени материали по всички точки от дневния ред на свиканото Общо събрание / вкл. избора на одитор /, както и съдържанието на задължението писмените материали да са на разположение на акционерите / ал.1 / и да се предоставят безплатно при поискване / ал.3 /. Касаторът счита, че съдът неправилно е възприел фактическата обстановка , като установяваща нарушение на чл. 224, ал. 1 ТЗ, без да съобрази , че по същество дружеството не е отказало, а единствено отложило за акционера възможността да получи документите, без последваща негова инициатива за възползване от възможността . В този смисъл намира, че задължението по чл. 224 ТЗ следва да се преценява с оглед конкретните обстоятелства .

Ответната страна – О. К. – оспорва касационната жалба , като счита, че тълкуването на чл. 224, ал. 1 ТЗ / съюзът „и“ / обуславя извод за необходимост от предварително изготвяне на писмени материали по всяка точка от дневния ред . В евентуалност , ако би бил споделен противен извод , предвид изричното изброяване в ал.2 на същата разпоредба , разрешението може да обоснове неправилност на отмяната единствено на решението по т.6 на ОС на [фирма] / избор на одитор / , но в никакъв случай отмяната му и за решението по т.5 от дневния ред / избор на членове на Съвета на директорите / .

С определение № 690 / 01.08.2013 год. касационното обжалване е допуснато, в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК / противоречие с казуална съдебна практика – решение № 959 / 07.11.2006 год. по т.д.№ 526 / 2006 год. на II т.о. на ВКС / по следния материалноправен въпрос: Нарушеното право на информираност по чл. 224, ал. 1 ТЗ приложимо ли е спрямо всички решения на ОС , включени в дневния ред , независимо от съдържанието им , вкл. извън тези посочени изрично с предмета в ал.2 на същата разпоредба ?

Върховен касационен съд, първо търговско отделение , въз основа наведените касационни основания и доводите на страните , в съответствие с правомощията си по чл. 290, ал. 2 ГПК , намира следното :

За да потвърди първоинстанционното решение за уважаване иска по чл. 74 ТЗ, въззивният съд е приел, че в противоречие с чл. 224, ал. 1 ТЗ вр. с чл. 223, ал. 5 ТЗ , към момента на обявяване в търговския регистър на писмената покана за свикване на ОС на [фирма] за 27.07.2011 год. – на 15.06.2011 год. , респективно към датата на поискване от ищеца писмените материали , изготвени за събранието – 17.06. 2011 год. , такива не са били на разположение по местонахождението, посочено в поканата .

Приел е ,че последващо обявената в регистъра покана – от 24.06.2011 год. , в качеството й на единствено отстраняваща техническа грешка в първата , не предпоставя нов момент , към който следва да се преценява изпълнението на чл. 224, ал. 1 ТЗ , доколкото и след 17.06.2011 год. не се твърди нов опит на акционера да се снабди с материалите , напротив – отрича се необходимостта от такъв при вече констатираното неизпълнение на ответника .

По отношение изпратените от дружеството писмени материали, установено връчени на пълномощник на касатора – адв. К. – на 4 юли 2011 год. , съдът е приел, че това обстоятелство е ирелевантно, след като към датата на обявяване поканата за събранието в търговския регистър – на 15.06.2011 год. и последващо този , единствено релевантен според ищеца , момент / на 17.06.2011 год./ е установен факта на липсващи по седалището и адреса на управление на дружеството писмени материали .

Съдът е игнорирал значението на липсваща последваща активност от страна на ищеца, за получаването на материалите преди да започне изтичането на 30 – дневния срок до датата на ОС, предвиден като минимално изискуем между датата на обявяване на поканата и датата на ОСА / чл. 223, ал. 5 ТЗ /, т.е. в периода 27 юни 2011 год. – 27 юли 2011 год. , който следва вписаната втора покана за същото ОС – на 24.06.2011 год. .

Визираното от ищеца нарушение е липсата на писмени материали на разположение на акционерите , по седалището и адреса на управление на дружеството, към момент към който и с оглед обявяването на поканата за свикване на ОС в търговския регистър, чл. 224, ал. 1 ТЗ го задължава да разполага с такива .

Въззивният съд е приел, че чл. 224, ал. 1 ТЗ е императивна правна норма и възможността на акционера да получи , а дори и получаването на писмените материали във всеки последващ спрямо датата на обявяване поканата за свикване на ОС момент , не променя извода за „ незаконосъобразност на решенията „ / с оглед редакцията на чл. 74, ал. 1 ТЗ , а по същество – до незаконосъобразност в провеждането на ОС , поради препятстване упражняване правото на глас от акционера , предвид нарушено право на информираност , в противоречие с чл. 224, ал. 1 ТЗ / .

По поставения материалноправен въпрос :

В цитираното решение – № 959 / 07.11.2006 год. по т.д.№ 526 / 2006 год. на II т.о. на ВКС – е обоснован извод за основателен отказ за отмяна на решение на ОСА за избор на одитор, на основание нормата на чл. 224, ал. 1 ТЗ вр. с чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ , поради непредоставени писмени материали относно конкретно избираемо лице – одитор , предвид предоставянето избора на свободно упражнимо от акционерите право на предложения на самото събрание . В този смисъл е формиран и изводът за неабсолютизиране изискването на чл. 224, ал. 1 ТЗ по отношение на всички възможни точки от дневния ред на ОС , т.е. че не е задължително изготвянето на писмени материали по всяка точка от дневния ред .

Споделен е извода, че нарушение на правото на акционера по чл. 224, ал. 1 ТЗ би било налице относно решения на ОС , освен тези с предмета по чл. 224, ал. 2 ТЗ , когато самият дневен ред съдържа конкретни предложения за решения / очевидно визирайки необходимостта от писмени материали в обосноваване на същите / .Очевидно е ,че така даденото разрешение изхожда от невъзприемане императивен характер на разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ – за включване в поканата за свикване на ОСА на конкретно предложение по всяка точка от дневния ред / освен ако предложението за „ свобода на предложения за избор на одитор от акционерите на самото ОС „ съдът не счита за удовлетворяващо изискването за „ конкретно „ предложение, което настоящият състав не споделя / .

За да се отговори на правния въпрос, следва да се даде предварително отговор на въпроса дали чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ въвежда императивно задължение за конкретно предложение по всяка точка от дневния ред . Няма спор в съдебната практика , формирана след изменението на същата разпоредба / ДВ бр. 61 от 2002 год./ ,че това е така. Правилото не изключва възможността за упражняване правото на акционер и на друго предложение , т.е. свобода на предложенията , при условията на чл. 223а ТЗ . С оглед спецификата на акционерното търговско дружество , в което акционерите , освен числеността си / възможно изключително многобройна / не се предполага задължително да се познават / напр. за физически лица / или да имат информация един за друг / за юридически лица /, очевидна е волята на законодателя да осигури предварителна рамка на очакваните решения , ограничавайки възможността за случайни , необмислени такива и смекчавайки последиците от проявлението на противоречиви интереси на самото ОСА.

В подкрепа на този извод е и историческото тълкуване на чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ, с оглед съдържанието на разпоредбата преди изменението й , включило именно изискването за „ конкретност „. Друг е въпросът ,че необходимата , според предмета на бъдещото решение , степен на конкретизация , се извършва във всеки отделен случай и че не всяко конкретно предложение предпоставя необходимост от предварителни писмени материали, какъвто, впрочем , е настоящия : предложено преизбиране на досегашния одитор на дружеството . Следователно преждецитираното решение настоящият състав възприема корективно , предвид императивния характер на задължението за включване на конкретно предложение по всяка точка от дневния ред , споделяйки го изцяло в останалата му част .

Изричното изброяване в чл. 224, ал. 2 ТЗ / избор на членове на Съвета на директорите и на Надзорния съвет / не изчерпва решенията на ОС , които с оглед съдържанието си и оттук – необходимостта от предварителна преценка и мотивиране , предпоставят изготвяне на писмени материали , в помощ на обосноваване предложенията за решения . Изричното посочване в ал.2 въвежда императивност в изискването за минимално необходимата , предварително изготвена информация относно предлагания състав на органите за управление на АД .

Освен конкретните хипотези на чл. 224, ал. 2 ТЗ / избор на членове на СД и НС /, дружеството следва да изготви и предостави на разположение на акционерите , в срока по чл. 224, ал. 1 ТЗ, писмени материали в случаите , когато самият закон установява задължение за изготвянето им в писмен вид / напр. годишният доклад за дейността на дружеството – арг. от чл. 187д ТЗ и чл. 250 ТЗ , годишният финансов отчет – арг. от чл. 248 ТЗ и чл. 250 ТЗ , годишният одиторски доклад – арг. чл. 250 ТЗ , оценката от вещи лица на непарична вноска за увеличение на капитала – изрично в чл. 193, ал. 2 ТЗ / , както и когато по включените в дневния ред на Общото събрание точки изготвените конкретни предложения за решения предпоставят предварително запознаване с данни и анализ на информация в писмен вид , освен ако , с оглед обема и съдържанието на тази информация , предоставянето й на самото ОС не би затруднило упражняване правото на глас на акционера.

В съответствие с изложеното, отговорът на конкретния правен въпрос е : Правото на информираност на акционера не е нарушено и не предпоставя отмяна на решенията на ОСА , на основание чл. 224, ал. 1 ТЗ , когато по кореспондиращите им конкретни предложения за решения не е било задължително или необходимо ,за формиране на волята на акционера и за мотивирано упражняване правото му на глас, наличието на писмени материали . Може, обаче, неизпълнението на задължението по конкретно предложение за решение да обоснове отмяна и на друго решение на ОСА, за приемането на което не са били задължителни и необходими писмени материали , когато формирането на последното е било обусловено от формирането на предходното, преценимо във всеки конкретен случай.

В съответствие с така дадения отговор, доколкото няма спор , че в случая писмени материали са изготвени по т.1 и т.5 от дневния ред , а по т.2,3,4 и 6 са формулирани конкретни предложения за решения, съдържащи се в обявената покана за събранието , без обоснована по делото необходимост от предварителен анализ на информация , непредоставена от ответника , то за отмяна на решенията на ОС на ответното дружество , на основание чл. 224, ал. 1 ТЗ може да се говори само по отношение решенията в тези две точки – т.1 / отчет за дейността и годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год. / и т.5 / избор на членове на Съвета на директорите / .

В случая, обаче, отмяната на решенията на ОС на [фирма] от 27.07.2011 год. и по тези две точки е неправилна, поради несъобразяване от въззивния съд на всички релевантни по делото факти – съществено нарушение на съдопроизводствените правила / чл. 235, ал. 2 ГПК /. Ищецът не твърди нарушение на чл. 223, ал. 4, т. 5, предл. второ ТЗ, а действително конкретизирани предложения по предложения дневен ред е получил с нотариална покана, връчена на пълномощника му , т.е. би могъл да релевира, но не е , единствено забава в конкретизацията , съгласно срока по чл. 224, ал. 1 ТЗ. След като не се оспорва изобщо изготвянето на писмени материали по т.1 и т.5 от дневния ред , до провеждане на ОС , относимото в случая нарушение, по смисъла на чл. 224, ал. 1 ТЗ е непредоставянето им в срока, предвиден в закона.

Невярно е твърдението, че втората покана за свикване на същото ОСА , проведено на 27.07.2011 год. е само редакционна : със същата по същество е променен, макар в една от предвидените точки, дневния ред на ОСА. Ищецът не твърди ,че втората обявена в Търговския регистър покана , не му е известна, а и такова твърдение би било неоснователно , с оглед публичността на обявяваните в регистъра документи . След като не е потърсил писмените материали , считано от обявяване на втората , действително кореспондираща на разгледания от ОСА дневен ред , покана в търговския регистър, ищецът сам се е поставил в невъзможност да получи необходимата му информация , като бездействието му навежда на извод за самоцелност, за нуждите на исканата отмяна .

Неправилно , в аспект на добросъвестността на страната , въззивният съд не е отчел и факта на предприети от самия ответник действия по връчване материалите за ОС , чрез пълномощника на ищеца, предходно натоварен за тяхното получаване. Създадените от закона права следва да се упражняват добросъвестно и в условия на взаимно разбирателство и съдействие , каквото ответникът не демонстрира да е отказал, но не и ищецът .

В тази връзка подлежат на преценка и събраните гласни доказателства , за мотивите за невръчване на писмените материали на 17.06.2011 год. от служителите на ответника – обективно незнание на същите за съществуването и местонахождението им , но с поемане изрично задължение към ищеца, да му бъдат предоставени в първия последващ делничен ден, когато , обаче, както и изобщо до провеждането на ОС , не са били потърсени от него .

Водим от горното, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 268 / 26.10.2012 год. по т.д.№ 232 / 2012 год. на Великотърновски апелативен съд , гражданско отделение и вместо това ПОСТАНОВЯВА :

ОТХВЪРЛЯ предявеният от О. Й. К. иск с правно основание чл. 74 ТЗ , за отмяна решенията на Общото събрание на [фирма] от 27.07.2011 година , като неоснователен .

ОСЪЖДА О. Й. К. да заплати на основание чл. 81 ГПК вр. с чл. 78, ал. 3 ГПК на [фирма] направените в производството разноски ,както следва: 500 лв. адвокатско възнаграждение – за първа , 20 лв. държавна такса – за въззивна инстанция, 70 лв. държавни такси и 500 лв. адвокатско възнаграждение – за касационна инстанция или разноски в общ размер от 1090 лева .

Решението не подлежи на обжалване .


Свързани съдебни актове


Цитирани норми