Решение № 212 от 01.02.2012 г. по търг. д. № 1106/2010 г.

Анотация

Въпрос
Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди доводите на страните и да мотивира решението си по съществото на правния спор е послужил като основание за допускане на решението до касационен контрол.
Отговор

Правораздавателната дейност на въззивната инстанция е аналогична на тази на първоинстанционния съд и не се изчерпва само с контрол върху валидността, допустимостта и правилността на първоинстанционното решение, а има за предмет разрешаване по същество на материалноправния спор, очертан от ищеца с основанието и петитума на исковата молба. Разрешаването на спора по същество предполага самостоятелна преценка на събраните пред двете инстанции доказателства и на заявените от страните доводи и възражения, тъй като без извършване на такава преценка въззивният съд не би могъл да формира свои собствени фактически и правни изводи по основателността на предявените искове.

С приетия през 2007 г. Граждански процесуален кодекс правомощията на въззивната инстанция са ограничени в пределите на чл. 269 ГПК, който предвижда, че при произнасяне по значимите за изхода на спора въпроси въззивният съд е ограничен от съдържанието на въззивната жалба. Фактическите и правни изводи на въззивния съд трябва да намерят отражение в мотивите към решението - изискване, заложено в разпоредбата на чл. 236, ал. 2 ГПК, аналогична на чл. 189, ал. 2 ГПК /отм./, и съблюдавано последователно в практиката на ВС и ВКС. Изпълнението на посочените задължения - за обсъждане на доказателствата и защитните позиции на страните и за излагане на мотиви, е гаранция за правилността на въззивния съдебен акт и за правото на защита на страните в процеса.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното съдебно заседание на тридесети ноември през две хиляди и единадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА, БОНКА ЙОНКОВА

при секретаря Ирена Велчева изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1106/2010 година.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма] - [населено място], срещу решение № 342 от 05.07.2010 г., постановено по в. т. д. № 197/2010 г. на Русенски окръжен съд. Решението е обжалвано в частта, с която е потвърдено решение № 284 от 26.02.2010 г. по гр. д. № 4938/2009 г. на Русенски районен съд в частта за отхвърляне на предявения от дружеството - касатор против [фирма] иск с правно основание чл. 92 ЗЗД за разликата над сумата 5 750 лв. до сумата 8 550 лв., претендирана като неустойка за забава по договор за изработка и двустранно съставени във връзка с него фактури, и в частта за разноските.

Касационен въпрос

С определение № 475 от 07.07.2011 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в атакуваните с касационната жалба части на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

К. се позовава на неправилност на решението и моли за неговата ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №372/15.05.2020 по дело №4488/2019 35
  Определение №372/15.05.2020 по дело №4488/2019
  За задължението на въззивния съд да мотивира решението си като обсъди всички доказателства и защитни позиции, включително всички възражения на страните, както и да изложи мотиви.
 • Определение №349/22.05.2020 по дело №1623/2019 36
  Определение №349/22.05.2020 по дело №1623/2019
  Какво се означава с понятието „Публичен склад за зърно“ по смисъла на ЗСТЗ /отм./ - юридическо лице с предмет на дейност съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи или определена складова вместимост, вписана в лицензията на публичния склад? Попада ли ипотека, учредена върху недвижим имот за обезпечаване на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №80/02.06.2020 по дело №4031/2019
  Допустимо ли е съдът да постанови решението си без да изложи мотиви по част от направените възражения и доводи на страната и без да извърши анализ на събраните по делото доказателства, относно тези релевантни обстоятелства. Кой е момента на настъпване на преклузията за посочване, представяне и събиране на доказателства в…
 • Определение №416/18.06.2020 по дело №1747/2019 37
  Определение №416/18.06.2020 по дело №1747/2019
  Относно задължението на въззивния съд да се произнесе мотивирано по доводите, касаещи именно спорния предмет, а не по принцип.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №63/24.06.2020 по дело №2763/2019
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани доказателства и всички изложени от страните доводи и възражения, да посочи защо приема едни доводи и възражения, а други не приема и да обоснове крайните си изводи като посочи доказателствата за тях?
 • Определение №493/29.06.2020 по дело №1095/2020 38
  Определение №493/29.06.2020 по дело №1095/2020
  Поради наличието на вероятност последното да е недопустимо поради неконституирането на страна в производството.
 • Определение №502/30.07.2020 по дело №2499/2019 39
  Определение №502/30.07.2020 по дело №2499/2019
  Задължен ли е въззивният съд при постановяване на решението си да обсъди всички наведени от ответника доводи и възражения, както и да се произнесе и прецени всички относими и приети по делото писмени доказателства?
 • Определение №649/31.07.2020 по дело №1248/2020 40
  Определение №649/31.07.2020 по дело №1248/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните?
 • Определение №387/15.10.2020 по дело №1673/2020 41
  Определение №387/15.10.2020 по дело №1673/2020
  По съмнение за неговата допустимост, предвид възможността въззивният съд да се е произнесъл по нередовна искова молба: по петитум, който не отговаря на твърденията в обстоятелствената част на исковата молба.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №104/26.11.2020 по дело №2441/2019
  За задължението на решаващия съд да се произнесе по всички своевременно направени възражения на страните и в частност – дължи ли произнасяне по своевременно направено с отговора на исковата молба възражение за изтекла погасителна давност. По съществото на акцесорния иск с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД досежно началния момент на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №202/25.01.2018 по дело №1826/2016
  За задължението на въззивната инстанция да обсъди, както всички доказателства по делото и то в тяхната взаимна връзка, така и всички доводи на страните от значение за правния спор.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №81/11.12.2020 по дело №1747/2019
  Относно задължението на въззивния съд да се произнесе мотивирано по доводите, касаещи именно спорния предмет, а не по принцип.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №160-A/16.12.2020 по дело №2156/2019
  За задължението на въззивния съд да мотивира решението си като извърши самостоятелна преценка на събраните доказателства и при въведени във въззивната жалба оплаквания, да се произнесе по всички релевирани от страните доводи и възражения.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №194/11.01.2021 по дело №4488/2019
  За задължението на въззивния съд да мотивира решението си като обсъди всички доказателства и защитни позиции, включително всички възражения на страните, както и да изложи мотиви.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №136/11.01.2021 по дело №1865/2019
  Длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства във връзка с доводите на страните и да направи собствени правни изводи по възраженията и доводите на страните, имащи значение за решението по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №211/21.01.2021 по дело №64/2020
  Следва ли въззивният съд да обсъди в съвкупност всички приети по делото доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №17/18.02.2021 по дело №2253/2020
  За задължението на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди доводите на страните и да мотивира решението си по съществото на правния спор,когато отменя решението на първоинстанционния съд.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 69 от 09.07.2015 г. по гр. д. № 1582/2014
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото, доводи и възражения на страните, както и да прецени доказателствата заедно и поотделно, по вътрешно убеждение.
 • Определение №517/08.10.2020 по дело №2852/2019 42
  Определение №517/08.10.2020 по дело №2852/2019
  В какъв обем следва да са извършените от въззивната инстанция процесуални действия, за да бъде удовлетворено изискването на чл. 12 ГПК, чл. 236, ал. 2 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК, осигуряващи постановяването на законосъобразно решение?
 • Определение №44/08.02.2021 по дело №3460/2020 43
  Определение №44/08.02.2021 по дело №3460/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в съвкупност всички доказателства по делото, относими към правния спор във връзка с доводите на страните и да ги изследва пълно и според действителния им смисъл; да посочи кои доказателства и защо игнорира и кои кредитира, за да направи своите фактически и правни…
 • Определение №388/04.06.2020 по дело №2586/2019 44
  Определение №388/04.06.2020 по дело №2586/2019
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60250/02.11.2021 по дело №195/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства по делото?
 • Определение №318/21.04.2021 по дело №650/2021 45
  Определение №318/21.04.2021 по дело №650/2021
  За задължението на съда да обсъди всички събрани по делото доказателства, както и наведените в тази насока доводи и възражения на страните.
 • Определение №60728/08.11.2021 по дело №1926/2021 46
  Определение №60728/08.11.2021 по дело №1926/2021
  Относно критериите при определяне тежестта на извършеното нарушение при дисциплинарно уволнение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60201/30.11.2021 по дело №3556/2020
  1. За задължението на съда да обсъди всички доказателства по делото относно правно релевантните факти и по-специално да обоснове изводите си само на едно доказателство, без да обсъжда останалите в съвкупност, когато следи служебно при произнасяне по мерките относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на родените от…
 • Определение №60903/16.12.2021 по дело №1435/2021 47
  Определение №60903/16.12.2021 по дело №1435/2021
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото в тяхната съвкупност и взаимна връзка, като изложи съображения защо възприема едни, а други не възприема, и въз основа на мотивирана преценка на целия доказателствен материал да изгради своите фактически и правни изводи, като отговори на оплакванията във въззивната…
 • Определение №3/04.01.2022 по дело №2364/2021 48
  Определение №3/04.01.2022 по дело №2364/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите на решението си всички доводи и възражения на страните? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК) Представляват ли заповедите по реда на чл. 135, ал. 5 ЗУТ, с които се допуска изработването на проект за изменение на ПУП, акт,…
 • Определение №111/23.02.2022 по дело №66/2021 49
  Определение №111/23.02.2022 по дело №66/2021
  За приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, а именно – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след задължителна преценка на всички конкретно установени по делото, релевантни и обективно съществуващи обстоятелства, както и на тяхното значение,…
 • Определение №125/22.03.2022 по дело №395/2022 50
  Определение №125/22.03.2022 по дело №395/2022
  Чия е доказателствената тежест при направено по делото възражение по чл. 51, ал. 2 ЗУЕС, че лице, което е собственик на обект в етажна собственост, не е пребивавало в имота си за повече от 30 дни в рамките на една календарна година?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60268/25.03.2022 по дело №391/2021
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на решението си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №36/20.04.2022 по дело №311/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, да прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Определение №60433/06.12.2021 по дело №2583/2021 51
  Определение №60433/06.12.2021 по дело №2583/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани доказателства и всички изложени от страните доводи и възражения, да посочи защо приема едни доводи и възражения, а други не приема и да обоснове крайните си изводи като посочи доказателства за тях? Длъжен ли е въззивният…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №69/10.05.2022 по дело №2530/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си?

Цитирани норми и термини