Решение № 205 от 15.09.2014 г. по търг. д. № 516/2012 г.

Анотация

Въпрос
Възможно ли е учредяване право на строеж, поето като задължение по предварителен договор от собственик на имот, който в резултат на изменение на ПУП е обединен със съседни имоти в нов имот?
Необходимо ли е да се предоговори предварителен договор при условие, че след сключването му в резултат на изпълнението на предвиденото в него изменение на ПУП, имотът е променил своята площ, като имотът, върху който е поето задължение за учредяване на право на строеж е изцяло включен в новообразувания поземлен имот и има предварително дадено съгласие за учредяване на право на строеж от всички съсобственици на новообразувания поземлен имот?
Отговор

Съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят при наличие на съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, както и носителите на ограничени вещни права върху тях. С влизането в сила на ЗУТ вътрешните регулационни линии между съседни имоти могат да бъдат променяни само и единствено със съгласието на всички заинтересовани лица, а това, както се посочи, са собствениците и носителите на ограничени вещни права върху тях, съгласно предварителни договори между тях, сключени на основание чл. 15, ал. 3 ЗУТ за обособяване на притежаваните от тях имоти в един нов УПИ. Систематичното тълкуване на разпоредбите по чл. 57, т. 4 и чл. 59, ал. 1, т. 5 Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, несъмнено сочи въведено задължение за издаване на заповед за одобряване на настъпилото изменение. Това е така, защото първия от цитираните текстове от специалния подзаконов нормативен акт съдържа определение за поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри и то включва хипотезата на настъпили изменения при прилагане на подробни устройствени планове и техни изменения, а във втората норма са разписани правилата за извършване на измененията, при което са записани два последователни етапа в действията на компетентните органи - отразяване на измененията и издаване на заповед по чл. 54, ал. 1 ЗКИР. Само при осъществяване на сложния фактически състав по чл. 15 ЗУТ и чл. 17 ЗУТ между собствениците на отделните парцели възниква съсобственост, а когато той не е изпълнен, последните остават собственици на реални части от новообразувания общ УПИ в границите, притежавани от тях до изменението на плана от компетентния за това орган.

Изложеното позволява да се приеме, че при наличие на съгласие за образуване на общ УПИ независимо дали собствениците на обединените имоти са запазили реално собствеността си върху тях или между тях е възникнала съсобственост, няма законова пречка да учредят правото на строеж, поето като задължение по сключени от тях предварителен договор преди обединяването на имотите им. Когато е дадено съгласие за учредяване на строеж от собствениците на всички имоти срещу обезщетение с различни обекти в бъдеща сграда, предвидена за застрояване в обединен от имотите им нов УПИ, липсва законово основание за предоговаряне от тях на условията ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини