Решение № 196 от 06.12.2010 г. по търг. д. № 335/2009 г.

За приложение на чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД при договорена неустойка за забава като процент върху неиздължената главница, без краен срок за начисляването й.