Решение № 190 от 23.01.2015 г. по търг. д. № 639/2012 г.

Процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск са налице до момента на оттегляне на възражението /срещу издадената заповед за изпълнение/. При предявен установителен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК оттеглянето на възражението следва да се депозира или да се изпрати на съда, разглеждащ иска, който прилага последиците по чл. 416 ГПК.