Решение № 160 от 22.10.2009 г. по търг. д. № 39/2009 г.

  Анотация

  Въпрос
  За приложимостта на института на погасителната давност при извършена замяна на ответника и свързаният с него процесуалноправен въпрос от кой момент се счита предявен искът в хипотезата на чл. 117, ал. 1 ГПК /отм./, т. е. при извършено изменение на иска в хода на процеса чрез замяна на първоначалния ответник с нов ответник, който нов ответник именно е направил възражението за изтекла давност.


  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и девета година в състав:

  ПРЕТСЕДАТЕЛ:
  ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  ТОДОР ДОМУЗЧИЕВ, КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  при секретаря Ирена Велчева изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т.д. № 39/2009г.

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на З. к. "У" АД, гр. С. срещу решение № 565 от 07.10.2008 г. по в. гр. д. № 587/2008 г. на Пазарджишки окръжен съд, с което е оставено в сила постановеното от Пазарджишки районен съд решение № 396 от 01.04.2008 г. по гр. д. № 1027/2007 г. С първоинстанционното решение е уважен предявеният от Ф. "Р. п. инфраструктура" /понастоящем Национална агенция "П"/ - Областно пътно управление, гр. П. срещу Застрахователно дружество "В" АД /понастоящем З. к. "У" АД/, гр. С. иск по чл. 407, ал. 1 ТЗ /отм./ за присъждане на сумата 1 472.16 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили в резултат от пътно-транспортно произшествие от 10.04.2002 г.

  С определение № 213 от 24.04.2009 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, като е прието, че въпросът, който е от значение за делото, е въпросът за приложимостта на института на погасителната давност при извършена замяна на ответника и свързаният с него процесуалноправен въпрос от кой момент се счита предявен искът в хипотезата на чл. 117, ал. 1 ГПК /отм./, т. е. при извършено изменение на иска в хода на процеса чрез замяна на първоначалния ответник с нов ответник, който нов ответник именно е направил възражението за изтекла давност.

  Касаторът поддържа становище, че въззивното решение е неправилно поради допуснато нарушение на материалния закон във връзка с приложение института на погасителната давност. Твърди, че при произнасяне по направеното възражение за давност съдът не е отчел факта, че конституирането на З. к. "У" АД е станало не с подаването на исковата молба - 10.04.2007 г., а в хода на производството, когато с молба от 19.10.2007 г. ищецът Ф. "Р. п. инфраструктура" е поискал замяна на първоначалния ответник З. к. "В" АД с друг ответник - З. к. "У" АД, който е различен правен субект.

  Ответникът по касация - Национална агенция "П" - Областно пътно управление, гр. П. оспорва касационната жалба като неоснователна, без да излага конкретни съображения.

  Върховен касационен съд - състав на Търговска колегия, Второ отделение, след като прецени данните по делото, с оглед заявените касационни основания и съобразно правомощията си по чл. 290, ал. 2 ГПК, приема следното:

  Касационната жалба е основателна.

  За да счете за основателен предявеният иск по чл. 407, ал. 1 ТЗ /отм./, въззивният съд е приел, че са доказани всички предпоставки за ангажиране отговорността на З. к. "У" АД /с предишно наименование Застрахователно дружество "В" АД/, в качеството й на застраховател на гражданската отговорност на причинилия процесното пътно-транспортно произшествие водач, за заплащане на обезщетение за претърпените от ищеца Ф. "Р. п. инфраструктура" /понастоящем Национална агенция "П"/ имуществени вреди. Съдебният състав е оставил без уважение релевираното от посочения ответник възражение за давност, като е направил извод, че към датата на завеждане на исковата молба - 10.04.2007 г. - предвиденият в закона 5-годишен давностен срок не е бил изтекъл.

  Решението е неправилно.

  При постановяването му е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което е обусловило и неправилното приложение на материалния закон. Не е съобразен фактът /установен категорично от представените удостоверения за актуално състояние от 22.05.2007 г. по ф. д. № 6732/93 г. и от 11.10.2007 г. по ф. д. № 17584/92 г., издадени от СГС, Фирмено отделение/, че посоченият в исковата молба ответник З. к. "В" АД /сега З. к. "У" АД/ и настоящият ответник З. к. "У" АД /с предишно наименование З. к. "В" АД/ са различни правни субекти. Поради това, неправилно в съдебно заседание на 02.10.2007 г. е постановено само "вписване" наименование на ответника ЗПД "В" АД, респ. ЗК "У" АД, без да е изпълнена процедурата по чл. 117 ГПК /отм./ за изменение на иска чрез замяна на първоначалния ответник.

  Макар да липсва изрично оттегляне или отказ от иска срещу първоначалния ответник и съответно прекратяване на производството по него, с оглед

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове