Решение № 154 от 23.12.2010 г. по т.д. № 77/2010 г.

Анотация

Въпрос

От кога тече срокът за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност – от вписване на решението за спиране в търговския регистър или от обнародване на решението в „Държавен вестник”?


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЛИДИЯ ИВАНОВА, ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Агенция за държавни вземания, гр. София, чийто правоприемник е Н. агенция по приходите, гр. София, срещу решение № 924/08.07.2009г. по т. дело № 1124/2009г. на Софийски апелативен съд, Т. отделение, 6 състав, с което е оставено в сила решение № 283/20.02.2009г. по гр. д. н. № 85/2006г. на Окръжен съд Б..

С първоинстанционния съдебен акт е прекратено производството по несъстоятелност на длъжника ЕТ „П. - П. В.", с. К., община С., вписан в търговския регистър с решение по ф. дело № 890/1997г. на Окръжен съд Б., постановено е заличаване на ЕТ „П. - П. В.", с. К. от търговския регистър по партидата на едноличния търговец и са прекратени правомощията на синдика С. Т..

Касаторът прави оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния и процесуалния закон - съдът е приложил незаконосъобразно разпоредбата на чл. 632, ал. 2 ТЗ, считайки, че срокът за възобновяване на производството тече от вписване на решението за спиране на производството по несъстоятелност на дружеството в търговския регистър на Окръжен съд Б., като не е съобразил, че до влизане в сила на Закона за търговския регистър сроковете започват да текат от обнародване на съобщението в „Държавен вестник". Поддържа становище, че едногодишният срок за възобновяване на производството по несъстоятелност на ЕТ „П. - П. В.", с. К. не е започнал да тече, тъй като решението за спиране на производството по несъстоятелност не е влязло в сила и не е обнародвано в „Държавен вестник". Инвокира доводи за неправилност на мотивите, че регистърното производство по смисъла на ЗТР е неколкократно отлагано, като съгласно пар. 30 ПЗР на ЗИДЗТР влиза в сила, считано от 30.05.2008г. Според касатора към момента на постановяване на решение № 66/29.01.2008г. по описа на Окръжен съд Б. е бил в сила ЗТР в редакцията на ДВ, бр. 34 от 25.04.2006г., в сила от 01.01.2008г., а последващите изменения на ЗТР са обнародвани в ДВ, бр. 50 от 30.05.2008г. и влезли в сила от датата на обнародването, поради което са неотносими към вече постановеното решение за спиране на производството по несъстоятелност на основание чл. 632, ал. 2 ТЗ.

Ответникът ЕТ „П. - П. В.", с. К., община С. оспорва касационната жалба и поддържа становище, че същата е недопустима, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди релевираните доводи и прецени данните по делото, приема следното:

Касационната жалба е подадена от легитимирана страна в предвидения в чл. 283 ГПК преклузивен едномесечен срок и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

С определение № 255/10.05.2010г. по т. дело № 77/2010г. ВКС на РБ, ТК, състав на Второ отделение е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по процесуалноправния въпрос относно приложението на чл. 632 ТЗ: от кога тече срокът за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност - от вписване на решението за спиране в търговския регистър или от обнародване на решението в „Държавен вестник".

Въззивният съд е приел, че правилно Окръжен съд Б. на основание чл. 735, ал. 1, т. 2 ТЗ е прекратил производството по несъстоятелност на длъжника ЕТ „П. - П. В.", постановил е заличаването му от търговския регистър и прекратяване правомощията на синдика със задължение по чл. 736, ал. 2 ТЗ. Решаващият съдебен състав е изложил съображения, че законоустановеният едногодишен срок за възобновяване на производството по несъстоятелност е започнал да тече на 30.01.2008г., когато е вписано в регистъра на ОС Б. по партидата на едноличния търговец решение № 66/29.01.2008г. по т. д. № 85/2006г. на ОС Б., с което на основание чл. 632, ал. 5 ТЗ е спряно производството по несъстоятелност, не е направено искане за възобновяване на производството и синдикът не е открил имущество, достатъчно да покрие разноските по несъстоятелност. Въззивният съд е приел, че към датата

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове