Решение № 141 от 27.04.2015 г. по т. д. № 3601/2013 г.

Какво представлява „намалението„ в договорени площи в построени отделни обекти и намалението на договорена РЗП на цялата сграда: недостатък – явно или скрито некачествено изпълнение, за която се прилага преклузията по чл. 264, ал. 3 ЗЗД, или отклонение от поръчаното- неточно изпълнение в количествено отношение, за което правото на възложителя да иска намаление на възнаграждението не се обхваща от преклузията по чл. 264, ал. 3 ЗЗД и се погасява с общата погасителна давност?Ако намалението в договорената площ на отделните обекти и намалението в договорената РЗП на цялата построена сграда представлява недостатък – „некачествено изпълнение на поръчаното”, то какъв е вида на този недостатък – явен или скрит и презюмира ли се при последния знанието на строителя?