Решение № 134 от 08.12.2009 г. по търг. д. № 141/2009 г.

  Анотация

  Въпрос
  Относно оспорването на вземането на кредитор от длъжника в отделно исково производство, дали се отразява на неговата активна легитимация за подаване на молба по чл. 625 ТЗ и на качеството му на кредитор на парично вземане по търговска сделка. Относно развитие на правото, с оглед на особения характер на производството по несъстоятелност и при субсидиарно приложение на нормите на ГПК.


  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и девета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :
  ЛЮБКА ИЛИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ :
  РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА, МАРИАНА КОСТОВА

  при участието на секретаря Сийка Тодорова, като изслуша докладваното от съдията КОСТОВА т.д. № 141 по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

  Образувано е по касационна жалба на "И" АД срещу решение №148/6.11.2008г., постановено по в.гр.дело №1304/2008г. на Софийския апелативен съд, с което е отменено решение на СГС от 9.04.2008г., постановено по т.дело № 1164/2007г. и е постановено решение, с което е отхвърлена молбата на касатора по чл. 625 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност на "К" ООД, гр. С.. В касационната жалба се поддържат оплаквания за неправилност на решението в трите хипотези на чл. 281, т. 3 ГПК с молба да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се обяви в неплатежоспособност ответника, открие се производство по несъстоятелност и се определи началната дата на неплатежоспособност, считано от 12.07.2002г. с произтичащите от това последици - обща възбрана и запор на имуществото на "Климат И. & Ко" ООД, да се назначи временен синдик. Касаторът прави искане да се уважи частната му жалба срещу определението от 2.06.2008г., постановена по реда на чл. 194, ал. 4 ГПК отм. и отхвърли изцяло частната жалбата на ответника срещу определението от 2.06.2008г.

  Ответникът "Климат И. & Ко" ООД по съществото на касационната жалба взема становище за оставянето й без уважение.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо отделение като разгледа жалбата и провери обжалваното решение, с оглед на заявените касационни основания, прие за установено следното:

  Касационният контрол е допуснат в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК с определение №472/15.07.2009г., като е прието, че въпросът за оспорването на вземането на кредитор от длъжника в отделно исково производство, дали се отразява на неговата активна легитимация за подаване на молба по чл. 625 ТЗ и на качеството му на кредитор на парично вземане по търговска сделка, е въпрос от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото, с оглед на особения характер на производството по несъстоятелност и при субсидиарно приложение на нормите на ГПК.

  Съгласно чл. 621 ТЗ, доколкото в част IV Н. няма особени разпоредби, каквито се тези по чл. 621 б. "а" ГПК, се прилагат разпоредбите на ГПК. Според разпоредбата на чл. 607 б. "а" ТЗ, производството по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен. А неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане/ чл. 608, ал. 1 ТЗ/ Съдът постановява решение по чл. 630, ал. 1 ТЗ когато се установи неплатежоспособността на длъжника не по принцип, а когато молителят докаже съществуването на задължение по сделка, която да е сключена между него и ответника, т.е. задължението по търговската сделка трябва да е възникнало между молителя и ответника. Тогава когато не е установена облигационна връзка по търговска сделка, включително когато сделката страда от пороци, които я правят нищожна, съдът е длъжен да отхвърли молбата по чл. 625 ТЗ поради липсата на задължителна материална предпоставка на закона. Страна по нищожна търговска сделка не е активно легитимирана да инициира производство по несъстоятелност, защото няма качеството на кредитор на изискуемо парично вземане по търговска сделка. Доказателствената тежест за установяване на материалните и процесуални предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност е на лицата по чл. 625 ТЗ. Ответникът може да се брани в производството с възражения, които изключват правото на кредитора по търговска сделка, каквито са възраженията за нищожност на сделката, погасяване на вземането по давност към датата на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, направено прихващане при спазване на условията по чл. 103-105 ЗЗД и др /. С. , активната легитимация на кредитора може да бъде установена, респ. оспорена в производството по несъстоятелност, като всяка една от страните следва да установи твърдяните от нея факти

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове