Решение № 132 от 05.11.2010 г. по търг. д. № 896/2009 г.

За несъответствие между заявеното с исковата молба право и на правото на което е дадена защита с решението, обуславящо евентуалната недопустимост на съдебния акт.