Решение № 129 от 09.07.2010 г. по търг. д. № 977/2009 г.

За критериите/принципите/, които следва да се преценяват при възражение за нищожност на неустоечна клауза по двустранна търговска сделка поради нарушаване на добрите нрави, както и с приложимостта на чл. 309 ТЗ и на чл.92, ал.2, предл. трето ЗЗД.