Решение № 120 от 30.07.2010 г. по търг. д. № 988/2009 г.

За приложимостта на правилото на чл. 147, ал. 1 ЗЗД към менителничното поръчителство.