Решение № 117 от 04.10.2010 г. по търг. д. № 1006/2009 г.

Относно недопустимост на постановения съдебен акт, с оглед това, че по отношение на описаните имоти е налице влязло в сила решение, с което първоинстанционното производство за тях е било прекратено и съответно съдът се е произнесъл по непредявен иск.