Решение № 54 от 10.09.2010 г. по търг. д. № 267/2009 г.

Включва ли се в задължението на посредника изискването да съблюдава интересите на страните, като ги информира относно обстоятелства, които биха могли да повлияят върху техните волеизявления при сключване на сделката и/или на нейното съдържание или задължението му се изчерпва със свързването на двете страни и създаването на условия за сключване на договор между тях?