Решение № 98 от 17.07.2017 г. по гр. д. № 3685/2016 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

За метода на определяне сумата за уравнение на дяловете между съделителите.

Отговор

За да се определят сумите за уравнение на дяловете следва да се определи общата стойност на допуснатото до делба имущество. Въз основа на това да се определи стойността на делът на всеки съделител. След като се съпостави стойността на делът на съделителя, със стойността на разпределените му на основание чл. 353 ГПК имоти (вещи) и ако тази на разпределените надвишава стойността на притежавания дял, това е сумата, която следва да се заплати за уравнение на дяловете.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 13 юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА, СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 3685/2016 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба подадена от К. Х. М. срещу решение № 53 от 27.04.2016 г. по гр. д. № 47/2016 г. на окръжен съд Т., постановено на основание чл. 271, ал. 1 ГПК във фаза по извършване на делбата, с което допуснатите до делба съсобствени между страните недвижими имоти и движими вещи съдът е разпределил по реда на чл. 353 ГПК.

Касационен въпрос

С определение № 66 от 09.02.2017 г., постановено на основание чл. 288 ГПК, е допусната касационна проверка на обжалваното решение по разрешения в него въпрос за метода на определяне сумата за уравнение на дяловете между съделителите.

Касационните доводи са за необоснованост и неправилно прилагане на материалния закон.

Мотиви

Върховният касационен съд разгледа жалбата и провери съдебния акт с оглед посочените касационни основания и съобразно изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК.

По въпроса, по който е допусната касационна проверка, съдът приема, че за да се определят сумите за уравнение на дяловете следва да се определи общата стойност на допуснатото до делба имущество. Въз основа на това да се определи стойността на делът на всеки съделител. След като се съпостави стойността на делът на съделителя, със стойността на разпределените му на основание чл. 353 ГПК имоти (вещи) и ако тази на разпределените надвишава стойността на притежавания дял, това е сумата, която следва да се заплати за уравнение на дяловете.

По същество

По същество на касационната жалба:

За да постанови решението си съдът е приел за установено, че страните са бивши съпрузи. По време на брака са придобили множество недвижими и движими вещи в режим на семейна имуществена общност. С решение от 27.06.2012 г. по гр. д. № 684/2009 г. Търговищки районен съд е допуснал да се извърши делба на апартамент в [населено място] с площ от 123.00 кв. м.; на гараж № 20 с площ от 14.47 кв. м.; на шест земеделски имота – ниви в [населено място]; на десет стопански постройки в стопанския двор на същото село; на дванадесет стопански постройки и съоръжения в стопанския двор на [населено място] и на единадесет движими вещи включващи два товарни автомобила, два леки автомобила, трактор, валяци, банциг, абрихт, фреза, точило за заточване на ленти и точило каменно. Делбата е допусната при равни квоти на страните с изключение на поземления имот – нива с площ от 9.501 дка в [населено място], по отношение на която делбата е допусната при квоти 9/20 за ищцата М. и 11/20 за ответника Ш..

Като е взел предвид разнородния характер на съсобствените имоти и вещи, което съставя неудобството за съставяне на дялове, съдът е намерил, че делбата следва да се извърши по способа на чл. 353 ГПК – чрез разпределянето им между съсобствениците. След съобразяване изразените от страните становища относно ползването на имотите, както и това, че ответникът се занимава с развиване на селскостопанска дейност е извършил разпределяне на общото имущество като в дял на К. М. е поставил:

– апартамента в [населено място], нива с площ от 5.101 дка, съставляваща имот № 031040 по плана на [населено място] с цена 3570.70 лв.;

– нива с площ от 3.529 дка, съставляваща имот № 025029 по плана на същото село с цена 2470.30 лв.; нива с площ от 4.990 дка, съставляваща имот № 026061 по плана на същото село, с цена 3 493.00 лв.; нива с площ от 5.101 дка, имот № 031041 в същото село; с цена 3570.70; нива с площ от 3.529.00 дка, имот № 025030 в същото село с цена 2470.30 лв.; нива с площ от 4.272 дка, имот № 011008 в същото село с цена 2947.68 лв.; нива с площ от 4.272 дка, имот № 011007 в същото село с цена 2947.68 лв.;

– от движимите вещи: товарен автомобил ГАЗ – 66 с рег. [рег.номер на МПС] , товарен автомобил ГАЗ – 53с рег. [рег.номер на МПС] ; лек автомобил „ГАЗ – 69А” с рег. [рег.номер на МПС] ; Абрихт марка „Д., модел СФ-4, № 343, цвят сив; Фреза дърводелска марка ДЗЗ № 122, модел ДФ-3, цвят сив; Точило каменно, всички движими вещи на обща стойност 10260.00 лв.

Всички на обща стойност 113730.36 лв.

В дял на съделителя Ш. Р. Ш. е поставил:

-Нива с площ от 4.990 дка, имот № 026062 по плана на [населено място] на стойност 3493.00 лв.; нива с площ от 4.272 дка, имот № 011007 в същото село с цена 2947.68 лв.;

-Недвижими имоти в [населено място] (стопански сгради и съоръжения построени в стопанския двор): два големи и един малък навес изградени в парцел ХХV, в стопанския дворна кооперацията; автомобилен кантар с навес и помещение към него както и трафопост в същия парцел; две битови сгради и ремонтна работилница изградени в парцел ХХІІІ; бензиностанция изградени в парцел ХХVІІІ; склад за зърно – масивна тухлена постройка 32/12 м. с бетонна площадка построена в парцел VІІ; ветеринарна служба – две помещения построени в парцел ІІІ на стопанския двор; канал за ремонт на автомобили и битова сграда към него изградени в парцел ХХІІІ; парцел ХХVІІ – път , всички на обща стойност 93700 лв.

-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (сгради и съоръжения) в стопанския двор на [населено място], придобити на основание постановление за възлагане) :

Работилница – сарашка, построена в парцел ІІІ, с размери 5/5 и височина 3 м.; навес-склад за зърно с размери 33/5 и височина 2.5 м. в парцел 6; барака- дъсчена паянтова постройка с размери 12/5 м. и височина 3 м.; административна сграда с размери 10/6 м. и височина3 м., състояща се от четири канцеларии, построена в парцел 5; кантар автомобилен – 10 тона в парцел 5, всички на обща стойност 4800.00 лв.

– от движимите вещи: лек автомобил марка „Мерцедес 190 Д” с рег. [рег.номер на МПС] ; трактор колесен ЮМЗ – 6 л. с ДК [рег.номер на МПС] ; валяци – 3 бр.; банциг марка БУ 801, цвят сив; точило за заточване на ленти за банциг № 3518, всички на стойност 10 200.00 лв.

Общата стойност на този дял възлиза на 112 193.68 лв.

В нарушение на закона и установената практика съдът не е определил стойността на правата на съсобствениците в допуснатото до делба имущество и съпоставяйки тази стойност, със стойността на имуществото, разпределено на съделителя, да определи сумата, дължаща се за уравнение на дяловете. Тази сума се определя като разлика в стойностите на притежавания дял от допуснатото до делба имущество и стойността на разпределеното в дял имущество, когато последната е по-голяма.

Това е основание по чл. 281, т. 3 ГПК решението в тази част да бъде отменено.

При проверка на решението съдът констатира, че в дял и на двамата съделители е поставен един и същи имот: нива с площ от 4.272 дка, съставляваща имот № 011007, в м. „Горна К.”, в землището на [населено място]. Правна последица от това е неизвършване на делба на този имот. Направеното в този смисъл възражение в касационната жалба съставлява искане за допълване на решението на възизвния съд с извършване делба и на този имот, което е основание за връщане на делото на въззивния съд за произнасяне по това искане. Съсобствеността върху този имот може да бъде прекратена също чрез разпределянето му в дял на единият съсобственик. Тъй като това ще се отрази върху стойността на делът, в който ще се постави имота, това е от значение и при определяне дали се дължат суми за уравнение на дяловете и в какъв размер.

Поради това след отмяна на въззивното решение в частта, с която касаторката е осъдена да заплати сумата 1536.68 лв. на Ш. Ш. за уравнение на дяловете, делото следва да се върне на въззивния съд за постановяване на ново решение в тези две части.

Диспозитив

По изложените съображения Върховният касационен съд, І г. о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решение № 53 от 27.04.2016 г. по гр. д. № 47/2016 г. на окръжен съд Т., В ЧАСТТА, с която К. Х. М. е осъдена да заплати на Ш. Р. Ш. за уравнение на дяловете сумата 1536.68 лв.

ВРЪЩА делото на въззивния съд за постановяване на допълнително решение за извършване делба и на имот № 011007, в м. „Горна К.”, в землището на [населено място] и за определяне на следващите се суми за уравнение на дяловете.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми