Решение № 98 от 12.07.2017 г. по гр. д. № 3871/2016 г.

Анотация

Въпрос
Относно задължението на въззивния съд да обсъди доказателствата и доводите на страните и да мотивира решението си по съществото на правния спор.
Отговор

Правните изводи на съда /включително тези относно преюдициалните за спора въпроси/, съдържащи се в мотивите към съдебното решение, не могат да са декларативни, а следва да са мотивирани и обосновани. За да приеме за установени дадени обстоятелства по делото, съдът следва да обсъди и анализира относимите към тях доказателства, събрани по делото, както и твърденията, доводите, възраженията и оспорванията на страните. При осъществяването на тази своя решаваща дейност съдът следва да спазва правилата на формалната и правната логика като фактическите му констатации и правните му изводи следва да са обосновани. Ето защо, дори и препращането към мотивите на първата инстанция, съгласно чл. 272 ГПК, не освобождава въззивната инстанция от задължението й да отговори на всички доводи във въззивната жалба, в рамките на предмета на проверката по чл. 269 ГПК, в качеството си на съд по съществото на спора - чрез извеждане на свои самостоятелни фактически констатации и/или правни изводи във връзка с направените оплаквания и доводи.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на тридесет и първи май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КАПКА ЮСТИНИЯНОВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретаря Райна Стоименова, като изслуша докладвано от съдията Даниела Стоянова гр.дело № 3871/2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх. № 2489/27.06.2016г., подадена от С. М. Х. и С. Ф. Х., чрез адв. Филиз Р., срещу въззивно решение № 102 от 31.05.2016г. на Пловдивския апелативен съд, постановено по в.гр.д. № 138/2016г.

Касаторите – ищци обжалват въззивното решение в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение в частта, с която е отхвърлен предявеният иск за разликата над 22 626,46 лв. до пълния предявен размер от 34 771 лв., представляващ платената продажна цена за третия етаж от имота и обезщетение за вреди от неизпълнението на договора за покупко-продажба, сключен между страните, в частта за третия етаж на сградата, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.

Въззивното решение в останалата му част е влязло в сила.

В касационната жалба излагат оплаквания за неправилност на решението, поради нарушение на материалния закон и процесуалните правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, ал. 1, т. 3 ГПК. Искането е за отмяна на решението и уважаване на предявения иск изцяло със законните последици.

Ответната страна И. П. К., чрез адв. Е. П., в подадените писмен отговор и писмена защита, депозирана преди откритото съдебно заседание, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №11/01.02.2021 по дело №1745/2020
    Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?

Цитирани норми и термини