Решение № 970 от 22.12.2009 г. по гр. д. № 5287/2008 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Относно допустимостта на съдебна делба на съсобствен при равни права незастроен УПИ, в който могат да се построят две жилищни сгради.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на осми декември две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА АРСОВА, БОНКА ДЕЧЕВА

при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 5287/2008 год.

Производството е по чл. 290 ГПК. Образувано е по касационна жалба подадена от В. С. и М. С. от гр. В. срещу решението № 1* от 24.10.2008 г. по гр. д. № 497/2008 г. на окръжен съд Враца, с което е отхвърлен предявения от касаторите срещу Л. С. и К. С. иск за делба на съсобствен недвижим имот, представляващ незастроен УПИ * с площ от 486 кв. м., в кв. 136 по плана на гр. В..

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

С определение № 80 от 06.02.2009 г. постановено в производство по чл. 288 ГПК е допусната касационна проверка на въззивното решение.

Касаторът е въвел като основания за отмяна на решението нарушение на материалния закон изразяващо се в прилагане на отменен закон – ЗТСУ, който е действал при възникване на съсобствеността между страните, вместо действащата по време висящността на спора нормативна уредба – ЗУТ относно липсата на ограничение за прекратяване съсобствеността върху недвижими имоти, в които е възможно извършване на застрояване, с което ще се удовлетворят потребностите на съсобствениците. Не е съобразен и установения в ЗУТ ред за застрояване на съсобствени урегулирани поземлени имоти.

Върховният касационен съд разгледа жалбата и провери съдебния акт съобразно въведените касационни основания и изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК.

Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 218 б. „в“, ал. 1 ГПК, от надлежни страни и е допустима. Разгледана по същество е основателна.

За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че касаторите-ищци са собственици на Ѕ ид. ч. от УПИ *, в кв. 196 по плана на гр. В., с площ от 486 кв. м., който имот е незастроен. Правото на собственост е придобито от В. С. на основание наследяване и делба по време на брака му с ищцата М.

Ответниците по иска К. Ц. С. и Л. Д. С. са придобили правото на собственост върху останалата Ѕ ид. ч. от имота в режим на семейна имуществена общност на основание договор за покупко-продажба сключен с касаторите на 29.11.1996 г., за което е съставен н. а. № 18, т. VIII, н. д. № 3309/96 г. Наред с договора за продажба страните са сключили и договор, с който взаимно са си отстъпили право на строеж за построяване на жилищни сгради за касаторите в югоизточната част на имота, а за купувачите К. С. и съпругата му в югозападната половина на имота. Отстъпеното право на строеж не е реализирано.

С приета от въззивния съд техническа експертиза е установено, че със застроително-регулациониня план от 1995 г., а сега подробен устройствен план, за имота е предвидено да се построят две жилищни сгради на два етажа, всяка със застроена площ от 75 кв. м. и разгъната застроена площ от 150 кв. м. и разположени на разстояние 6 м. една от друга.

Въз основа на така установените факти съдът е намерил, че след като съществува възможност за изграждане на две самостоятелни жилища в съсобствения имот, които ще задоволяват нуждите на семействата, то не е налице основание за прекратяване на съсобствеността върху него. Позовал се е на разпоредбата на чл. 58, ал. 1 ЗТСУ, предвиждаща че делба на съсобствен не застроен парцел ****е извършва в случай, че в него не могат да се построят жилища за всички съсобственици, както и на разрешението дадено в ТР на ОСГК № 102 от 30.06.1986 г., за което е намерил, че не е загубило сила и е задължително за съда.

Касационният довод за неправилност на решението е мотивиран с това, че съдът е приложил отменена правна норма. При постановяване на решението действа ЗУТ, който не съдържа ограничение за прекратяване на съсобствеността върху незастроен УПИ. В същия е предвиден и ред за застрояването на такъв имот. Съгласно чл. 183, ал. 1 ЗУТ в съсобствен урегулиран поземлен имот може да се извърши нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици въз основа на договор сключен в нотариална форма с останалите собственици.

Доводът е основателен.

Съдът неправилно е изградил правните си изводи позовавайки се на отменена нормативна уредба, създадена при действието на ограничителния режим за притежаване на недвижими имоти установен със ЗСГ. Предвид настъпилите изменения в обществените и правни отношения, това ограничение е отпаднало. Действащият ЗУТ не е предвижва ограничения за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот.

Неправилното определяне на приложимия закон е основание за отмяна на решението. На основание чл. 293, ал. 2 ГПК следва да се постанови друго решение по съществото на спора. По делото е безспорно установено, че имотът е съсобствен между страните при права по Ѕ ид. ч. за ищците и за ответниците, поради което искът за делба е основателен и ще бъде уважен. Делбата следва да се допусне при права по Ѕ ид. ч. за ищците и същата част за ответниците по иска.

По изложените съображения Върховният касационен съд, IV г. о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решението № 1* от 24.10.2008 г. по гр. д. № 497/2008 г. на окръжен съд Враца и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА да се извърши делба на съсобствен УПИ *, в кв. 196 по плана на гр. В., с площ от 486 кв. м. между В. Д. С., М. Е. С. и двамата от гр. В., ул. „Х“ № 1 и К. Ц. С. и Л. Д. С. и двамата от гр. В., бул. „В“ № 4 при права: Ѕ ид. част общо за В. С. и М. С. и Ѕ ид. ч. общо за К. С. и Л. Сараджова.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми