Решение № 96 от 07.07.2017 г. по т. д. № 722/2016 г.

Анотация

Въпрос
Относно уговорките за други престационни задължения – довършване строителството на сграда и снабдяването с удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 ЗУТ в предварителния договор за покупко–продажба на недвижими имот, прекратяват ли се със сключването на окончателен договор за покупко–продажба на имота.
Отговор

Смесените договори /инкорпориращи в себе си предварителен договор за продажба на недвижим имот и договор за изработка – за извършване строителството на имота от продавача, който в този случай се явява и изпълнител/, наред с основното организационно задължение по предварителния договор – за сключване на окончателен такъв, възникват и различните по своя характер други – престационни задължения, които могат да бъдат изменени или прекратени само по взаимно съгласие на страните или пък да бъдат погасени чрез изпълнение или чрез друг погасителен способ.

Със сключването на обещания окончателен договор се погасява поради неговото изпълнение, именно и единствено посоченото по-горе основно организационно задължение на страните по предварителния договор. Останалите поети с клаузите на този договор престационни задължения /за построяването и/или за предаването на имота, за плащането на продажната цена/възнаграждението за изработката в уговорения срок и пр./, ако не са изпълнени или погасени по друг начин, или ако не са изменени, или прекратени по взаимно съгласие на страните, обективирано в окончателния договор, или в друго споразумение между тях, продължават да съществуват, дори и да не са преповторени в окончателния договор, като за запазване на действието им не е необходимо и той да препраща към предварителния договор.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на двадесет и пети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№722 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. И. М. срещу решение №215 от 05.11.2015 г. по в.т.д.№41/2015 г. на ОС Габрово. С решението в обжалваната му част, след частична отмяна на решение №508 от 05.06.2015 г. по гр.д.№3038/2013 г. на РС Габрово, е отхвърлен предявеният от Р. И. М. срещу П. П. Н. в качеството му на [фирма] иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД за осъждане на ответника да завърши находящата се в [населено място], [улица] сграда №2, с идентификатор 14218.519.201, в която се намира апартамент №1, с идентификатор 14218.519.201.2.1 и да снабди Р. И. М. с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /обр.15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г./ и Удостоверение за въвеждане в експлоатация /съгласно чл. 177, ал. 3 ЗУТ/.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и поради необоснованост.

Ответникът по касация П. П. Н. в качеството му на [фирма] заявява ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини