Решение № 85 от 01.09.2017 г. по т. д. № 2286/2015 г.

Анотация

Въпрос
Договор с, който старите задължения се прекратяват и се уговоря сумите по старите дългове да се считат дадени в заем, представлява ли новация? В тази хипотеза налага ли се да е налице предаване на сумата на заемателя, за да възникне заемно правоотношение?
Отговор

Договор с, който старите валидно възникнали задължения се погасяват и страните уговорят дължимите от длъжника на кредитора суми или заместими вещи по старите дългове да се считат дадени в заем, представлява новация по смисъла на чл. 107 ЗЗД. В тази хипотеза на новация, новосъзданият дълг по заемното правоотношение възниква без предаване на суми от заемодателя на заемателя.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесети април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИАНА КОСТОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като изслуша докладваното от съдията Костова т.д. 2286 № по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :
Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

С определение №716 от 2.08.2016г., постановено по делото е допуснато до касационно обжалване решение №127/20.01.2015г., постановено по т.д. № 3004/2014г. на Софийски апелативен съд, т.о., с което е признато за установено по отношение на [фирма] – [населено място], че в полза на [фирма] [населено място] не съществуват по отношение на [фирма] в н. обезпечено с договор за особен залог на търговско предприятие вземане по договор за заем от 1.02.2011г. в размер на 294 607 лв., вземане от 22 852 .28 лв. представляващо договорна лихва върху главницата от 294 607 лв. за периода от 1.02.2011г. до 1.11.2011г. и 30 049.68 лв. представляващо мораторна лихва върху същата главница за периода от 1.11.2011г. до 26.10.2012г. В останалата обжалва част решението на Софийския апелативен съд не е допуснато до касационно обжалване.

Позиции на страните

Касаторът [фирма] поддържа оплаквания за недопустимост и неправилност на решението. Според жалбоподателя, в разрез с приетото от САС, е доказано от назначената счетоводна експертиза, че са извършени в полза на [фирма] плащания по банков път. Експертизата е обяснила, че причините да не намерят счетоводно отразяване тези суми е откриването на производство по несъстоятелност на [фирма]. Обстоятелството, че двете дружества са оформили задължението на [фирма] към [фирма] като договор за заем, вместо с цесия, не го лишава от качеството кредитор с активно вземане. В молбата за предявяване на вземанията си кредиторът [фирма] детайлно е посочил основанията, първоначалният носител на правата и фактически платец на вземанията. Счита, че съдът е следвало при произнасянето по отрицателния установителен иск, да оцени събраните по делото доказателства едновременно с твърденията на страните, верността на които се преценява с оглед на доказателствата по делото. Искането е за отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда, с конкретни указания.
В откритото съдебно ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини