Решение № 7 от 05.06.2019 г. по т. д. № 2378/2017 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е да се въвеждат за първи път нови нарушения като основания за отмяна на решения на Общото събрание на дружеството след изтичането на преклузивния срок по чл. 74, ал. 2 ТЗ за предявяване на конститутивния иск?

Отговор

В рамките на висящо производство по чл. 74 ТЗ не могат да бъдат разглеждани основания за отмяна, въведени допълнително от ищеца извън срока по чл. 74, ал. 2 ТЗ. Законодателят е въвел изискване за допустимост на конститутивния иск за отмяна на решения, взети от Общото събрание на търговско дружество, обусловено от спазването на преклузивен срок по чл. 74, ал. 2 ТЗ.


Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при секретар ЛИЛИЯ ЗЛАТКОВА изслуша докладваното от съдия СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА търговско дело № 2378/2017 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Димана“ АД [населено място] против Решение № 56/8 март 2017 г. на Пловдивския апелативен съд, постановено по в.т.д.№ 716/2016 г., в частта, с която след отмяна на Решение № 110/26.07.2016 г. по т.д.№ 131/2014 г. на Пазарджишкия ОС са уважени предявените от Т. Г. Т. искове с правно основание чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията, приети от Общото събрание на акционерите в „Димана“ АД от 24 юли 2014 г., т.1,т.2,т.3,т.6,т.7,т.8,т.9 и т.10 от дневния ред. В жалбата се поддържа, че въззивното решение е недопустимо в описаната част поради въведени допълнителни основания за незаконосъобразност на решенията след изтичането на срока по чл. 74, ал. 2 ТЗ с допълнителната искова молба.

Претендира се обезсилването му в обжалваната част и прекратяване на производството. В изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК приложното поле на касационното обжалване е обосновано с предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по отношение на определените за значими за изхода на делото правни въпроси.

В срока за отговор на жалбата ответникът по касация Т. Т. изразява становище, че същата е неоснователна.

Касационен въпрос

С определение № 360 от 11 юни 2018 г., постановено в настоящото касационно производство по реда на чл. 288 ГПК е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по процесуалноправния въпрос ДОПУСТИМО ЛИ Е да се въвеждат за първи път нови нарушения като основания за отмяна на решения на Общото събрание на дружеството след изтичането на преклузивния срок по чл. 74, ал. 2 ТЗ за предявяване на конститутивния иск.

В проведеното на 22.01.2019 г. открито съдебно заседание процесуалният представител на дружеството-касатор поддържа жалбата по изложените в нея съображения за недопустимост на въззивния акт в обжалваната му част.
Пълномощникът на ответника по касация Т. – адвокат М. В. – изразява становище, че въззивното решение следва да бъде оставено в сила.

Мотиви

По същество

Върховният касационен съд, 1 състав на Второ т.о., след преценка на данните по делото и доводите на страните, приема следното:

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че при проверка на легитимацията на участниците в процесното общо събрание пълномощниците на ищеца неправомерно са били допуснати до регистрация и съответно до участие в процесното общо събрание на акционерите. Неоснователният отказ представлява нарушение на правата на ищеца като акционер по чл. 220, ал. 1 ТЗ, което обуславя незаконосъобразността на взетите решения от извънредното ОС на акционерите на „Димана“ АД, проведено на 24.07.2014 г.

Последица от това нарушение е опорочаване на взетите решения по т.1,2,3,6,7,8,9 и 10, което налага тяхна отмяна. Постановеното в обратен смисъл решение на Пазарджишкия ОС е неправилно и следва да се отмени, а предявените искове – да се уважат. По двата пункта – т.4 и т. 5 – решението на първоинстанционния съд е недопустимо като постановено по непредявен иск и следва да се обезсили в отхвърлителната му част. Поради необжалването му от заинтересована страна в обезсилената и прекратена част въззивното решение е влязло в сила.

Отрицателният отговор на въпроса, по който е допусната проверка на процесуалната допустимост на въззивното решение в обжалваната му част се съдържа в т.6 на ТР № 1/6.12.2002 г. по ТД № 1/2002 г. на ОСГК на ВКС, според която в рамките на висящо производство по чл. 74 ТЗ не могат да бъдат разглеждани основания за отмяна, въведени допълнително от ищеца извън срока по чл. 74, ал. 2 ТЗ. Законодателят е въвел изискване за допустимост на конститутивния иск за отмяна на решения, взети от Общото събрание на търговско дружество, обусловено от спазването на преклузивен срок по чл. 74, ал. 2 ТЗ.

Недопускането на ищеца до участие в процесното общо събрание чрез упълномощени представители е релевирано още с исковата молба на Т. /лист 4 на същата/, в която се твърди, че двучленна комисия, назначена от изпълнителни директор на АД е отказала да допусне до участие в общото събрание ищеца с аргумент, че представеното пълномощно от адв. М. В. не отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.

Решаващият състав не се е произнасял по несвоевременно въведено оплакване с допълнителната искова молба. В т.3.2 на същата са обсъдени възраженията на ответника в отговора на исковата молба досежно формата на пълномощното, с което ищецът е упълномощил лице да го представлява съгласно предвидената в чл. 226 ТЗ възможност в общото събрание.

Неоснователно е и оплакването на жалбоподателя за нарушение на закона. Формата на упълномощаване за участие в общото събрание, уредена в чл. 226 ТЗ, е писмена, разпоредбата е възпроизведена и в Устава на ответното дружество „ДИМАНА“ АД.

Представителите на ищеца са се явили за участие с пълномощни с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Обстоятелството, че не са допуснати до участие в процесното ОС е безспорно, поради което е налице нарушение на процедурата, обосноваващо опорочаване на взетите решения.

По изложените съображения обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

Диспозитив

Мотивиран от горното Върховният касационен съд,1 състав на Второ т.о. на основание чл. 293, ал. 1 ГПК

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/8 март 2017 г. на Пловдивския апелативен съд по т.д.№ 716/2016 г. В ЧАСТТА в която след отмяна на Решение № 110/26.07.2016 г. по т.д.№ 131/2014 г. на Пазарджишкия окръжен съд са отменени решения на Общото събрание на акционерите в „Димана“ АД, проведено на 24.07.2014 г., както и в частта за разноските.

ОСЪЖДА „ДИМАНА“ АД [населено място], да заплати на Т. Г. Т., гражданин на Република Гърция, сумата 1500 лв., представляваща разноски за касационната инстанция.

Решението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Тълкувателно решение № 1 от 06.12.2002 г. по тълк. д. № 1/2002 г. Докладчик: съдия Дария Проданова Относно порочните решения на общото събрание на търговското дружеството.

Цитирани норми