Решение № 263 от 24.06.2015 г. по т. д. № 3734/2013 г.

Анотация

Въпрос
Какви са правомощията на въззивния съд, като съд по същество и при условията на ограничен въззив по чл. 269 ГПК?
Отговор

Служебните задължения на въззивния съд в хипотезата на недопустимост и нищожност на първоинстанционното решение са уредени изрично от процесуалния закон /чл. 269, изр. първо ГПК/. Предвид изричната разпоредба на чл. 269, изр. второ ГПК извън проверката за валидност и допустимост, въззивният съд е ограничен от посоченото в жалбата. Единственото изключение от забраната за служебна проверка се отнася до нарушението на императивни материалноправни разпоредби и в хипотезата, при която осъществяването на въззивните функции при защитата на правата на някои частноправни субекти е дължимо и в защита на друг, публичен интерес.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на единадесети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИАНА КОСТОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като изслуша докладваното от съдията Костова т.д. № 3734 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма], представлявано от К. П. и К. П., чрез Н. Г. – юрисконсулт на дружеството, срещу решение №1084/30.05.2013г., постановено по т.дело № 3575/2012г. на Софийски апелативен съд, търговско отделение, шести състав, с което е отменено решение № 103 от 20.01.2012г., по т.дело № 785/2010г. на СГС, т.о. и е отхвърлен като неоснователен искът на касатора срещу [фирма] за неразплатени СМР по три броя фактури на обща стойност 191 025.15 лв. и за сумата от 19 102.51 лв., представляваща договорна неустойка; иск за сумата от 100 000 лв., предявен като частичен иск от сумата от 460 076.88 лв. представляваща сбора от сумите, удържани по всеки един от 11-те броя протоколи образец 19 като гаранция за добро и качествено изпълнение и за сумата от 10 000 лв., частичен иск за пропусната печалбата, която ищецът би получил от изпълнението на договора. На [фирма] – [населено място] са присъдени разноски в размер на 24 202.55 лв.

Искането е за отмяна на решението на касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Поддържа, че без да е сезиран от страните по делото с подадените от тях въззивни жалби, САС е дал нова правна квалификация на иска по чл. 268 ЗЗД, вместо тази по чл. 266 ЗЗД на първоинстанционното решение, с което е допуснато нарушение на чл. 269 ГПК. В нарушение на чл. 269, ал. 2 ГПК въззивният съд не се е произнесъл по правилността на решението на СГС по въпросите по които е бил сезиран с въззивните жалби. Въззивният съд е формирал собствени изводи по съществото на спора и правилността на решението по въпроси, с които не е сезиран с въззивните жалби, и не е формирал правни изводи по въпросите, с които ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение
  Определение №165/25.03.2020 по дело №1287/2019
  Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
 • Определение №502/30.07.2020 по дело №2499/2019 5
  Определение №502/30.07.2020 по дело №2499/2019
  Задължен ли е въззивният съд при постановяване на решението си да обсъди всички наведени от ответника доводи и възражения, както и да се произнесе и прецени всички относими и приети по делото писмени доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №108/21.10.2020 по дело №1287/2019
  Длъжна ли е въззивната инстанция да изложи собствени мотиви на вьззивното решение, предвид факта, че е инстанция по същество, и длъжна ли е да се произнесе но спорния предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №202/25.01.2018 по дело №1826/2016
  За задължението на въззивната инстанция да обсъди, както всички доказателства по делото и то в тяхната взаимна връзка, така и всички доводи на страните от значение за правния спор.
 • Определение №242/11.05.2021 по дело №1321/2020 6
  Определение №242/11.05.2021 по дело №1321/2020
  За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №141/21.09.2021 по дело №2586/2019
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №183/21.11.2018 по дело №542/2018
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като изложи изрични и ясни мотиви защо приема конкретни доводи и възражения за неоснователни.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60117/01.02.2022 по дело №667/2020
  Длъжен ли е съдът в решението си да обсъди всички събрани доказателства по делото, както и да се произнесе по всички наведени доводи и възражения от страните?

Цитирани норми и термини