Решение № 21 от 03.02.2017 г. по т. д. № 437/2016 г.

За наличието на причинно-следствена връзка между противоправното поведение на пострадалия и настъпилите вреди като предпоставка, за да е налице съпричиняване на вредоносния резултат по смисъла на чл. 51, ал. 2 ЗЗД.