Решение № 189 от 11.04.2011 г. по т. д. № 39/2010 г.

Анотация

Въпрос
Налице ли са предпоставки за едностранно коригиране от доставчика на електроенергия на дължими суми за минал период и приложима ли е нормата на чл. 25 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия от [фирма], приети на основание чл. 98 ЗЕ?
Отговор

По своята същност разпоредбата на чл. 25 от Общите условия предвижда санкциониране на потребителя, без да се изисква виновно поведение на последния. Обективната отговорност е изключение, тъй като ангажира отговорността на едно лице, независимо от неговото поведение, поради което нейното предвиждане е правомощие единствено на законодателя. Посочената клауза противоречи и на разпоредбата на чл. 82 ЗЗД, която урежда пределите на имуществената отговорност при неизпълнение на договорно задължение, която отговорност е винаги виновна и е в границите, посочени в чл. 82 ЗЗД.

Поради това, че клаузата на чл. 25 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия от [фирма], приети на основание чл. 98 ЗЕ, е неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 ЗЗП и чл. 143, т. 18 ЗЗП, противоречи на принципа на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение, на принципа за защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия и на разпоредбата на чл. 82 ЗЗД, настоящият съдебен състав приема, че същата е нищожна на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП и чл. 26, ал. 1 ЗЗД.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЛИДИЯ ИВАНОВА, ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 39 по описа за 2010г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ищеца [фирма],[населено място] чрез процесуалния му представител адв. Р. Д. срещу решение от 31.03.2009г. по гр. дело № 2769/2008г. на Софийски градски съд, ІІ-Г отделение, с което е оставено в сила решение от 08.05.2007г. по гр. дело № 21571/2006г. на Софийски районен съд, 41 състав и въззивникът [фирма],[населено място] е осъден да заплати на въззиваемия [фирма],[населено място] сумата 100 лв. – направени разноски и 150 лв. – юрисконсултско възнаграждение. С първоинстанционния съдебен акт е отхвърлен като неоснователен предявеният от [фирма],[населено място] срещу [фирма],[населено място] иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД за сумата 2 945,82 лв. – цена на доставена електроенергия за периода от м. март до м. юли вкл. 2006г. /погрешно посочено 2007г./ и начислена по корекция на сметка 0002184 за абонатен номер [ЕГН].

Касаторът прави оплаквания за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдпроизводствените правила и необоснованост. Релевира доводи, че проведената процедура по едностранна корекция на сметката на потребителя на ел. енергия не намира основание в действащите за процесния период нормативни актове - Закона за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №487/29.11.2012 по дело №1750/2011
  За правото на електроразпределителното дружество на едностранна корекция в сметките на потребителите за изминал период от време.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №115/20.09.2017 по дело №1156/2016
  Следва ли крайният снабдител с електрическа енергия да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисление на сметката му след влизане в сила на измененията и допълненията на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, направени със Закона за изменение и допълнение…
 • Определение за недопускане
  Определение №394/27.03.2012 по дело №1259/2011
  За правната уредба, правната същност и последици на породеното в полза на [фирма] потестативно право да извърши корекции на сметките на потребителя, пораждащ задължение на потребителя на електроенергия за заплащане на коригираните сметки, изготвени по реда на общите условия при констатирано нарушение, водещо до неотчитане на преминаващата през средството за…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №115/20.05.2015 по дело №4907/2014
  След измененията на разпоредбите на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ и чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ (нова) – ДВ, бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г., съществува ли законово основание за доставчика на електрическа енергия да коригира сметките на потребителите за доставена електроенергия за минал…

Цитирани норми и термини