Решение № 1511 от 01.07.1975 г. по гр. д. № 1056/1975 г.

Анотация

Отговор

Приелият наследството по опис отговаря за задълженията на наследодателя до размера на стойността на описаното наследство както с полученото, така и със своето имущество. Той не може да се освободи от заплащане на наследеното задължение, като предостави на кредиторите описаното имущество на наследодателя.


По делото е било безспорно, че наследодателя на жалбоподателите, техен син, е причинил автомобилна злополука, при която сам той е загинал. За повредите на лекия автомобил Държавният застрахователен институт е заплатил следващата се застрахователна сума на застрахования собственик. Заплатената сума се търси от родителите на причинителя на вредата по реда на чл. 344 ЗЗД. Ответниците са възразили, че те не дължат възстановяването на цялата сума, защото са приели наследството на своя син по опис. Градският съд е уважил това възражение, поради което искът е частично уважен. Жалбоподателите поддържат, че те не дължат заплащането на сума, съответна на стойността на наследството, както е по описа, а предаването на ищеца по описаната вещ. Последната е следвало да му бъде присъдена.

Жалбата не е основателна.

Приемането на наследството по опис по силата на чл. 60, ал. 2 ЗН има като последица ограничаване отговорността на наследника до размера на полученото наследство. Това значи, че наследникът отговоря пред кредитора на наследодателя до размера на стойността на полученото наследство. Кредиторът може в такъв случай да насочи изпълнението към описаното имущество, останало от наследодателя, но няма пречка той да се удовлетвори и от лично имущество на наследника, а също така и от всякакви негови вземания. Такова ограничение законът не познава.

За разлика от чл. 222, т. 1 ЗН /отм./ , който във второто изречение предвиждаше възможността на приелия наследството по опис наследник да изостави имотите на наследодателя на кредиторите, като по този начин се освободи от задължението да заплати дълговете на наследодателя към тях, такава възможност не съществува по сега действуващия Закон за наследството, т. е. наследникът не може да откаже заплащането на задължението на наследодателя до размера на стойността на полученото наследство, като предаде описаните вещи на кредитора и по този начин да се освободи от всякакво плащане на наследственото задължение, а кредиторът не е длъжен да приеме тези вещи. Съдът също няма възможност да присъди последните, вместо да постанови изплащане на наследствения дълг, защото подобно предаване не е предвидено в закона. Единствената последица от приемането по опис е ограничаване размера на отговорността на приелия наследството по опис наследник до размера на стойността на полученото наследство.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми и термини


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в