Решение № 14 от 22.03.2019 г. по гр. д. № 1815/2018 г.

Решенията, които са приети от Общото събрание,въз основа на Устава на кооперацията и в частност Вътрешните правила за организацията на работната заплата, следва ли да се считат за част от цялостната уредба на кооперацията и когато те съдържат разпоредби,които са различни от тези,предвидени в Кодекса на труда,следва ли да се приеме,че е налице основанието по пар. 2 ДР КТ за изключване прилагането на разпоредбите на КТ по отношение на член-кооператори, които полагат труд по трудово правоотношение в същата кооперация?