Решение №114/07.10.2019 по дело №1226/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Кои са фактите и обстоятелствата по заповедта за прекратяването на трудовото правоотношение, които подлежат на доказване в процеса по оспорване законността на заповедта – тези , посочени в заповедта и послужили като основание за прекратяване на трудовото правоотношение, или други, водещи до наличието на същото основание, но непосочени в заповедта и не сведени до знанието на работника?

Отговор

Заповедта за уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ е достатъчно мотивирана, ако в нея работодателят е посочил качествата, които липсват на работника/служителя за ефективно изпълнение на възложената му работа, и/или е посочил начинът, по който работникът/служителят се справя с работата. Няма изискване работодателят да посочи в заповедта за уволнение кога и при какви обстоятелства е установена липсата на отделните качества, а обстоятелствата, които са го мотивирали да приеме, че на работника липсват съответните качества. Същият резултат може да бъде постигнат и като работодателят посочи, с кои възложени задачи (в кръга на трудовата функция) работникът/служителят не се справя ефективно.


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на тридесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бойка Стоилова

ЧЛЕНОВЕ:
Мими Фурнаджиева, Велислав Павков

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

при секретаря Даниела Цветкова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 1226 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. Й. В. против решение № 7448/28.11.2018 г., постановено по гр.д.№ 7833/2018 г. от ІV”д” състав на СГС.

Ответникът оспорва касационната жалба с писмен отговор, като в открито съдебно заседание поддържа оспорването.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 379/24.04.2019 г..

Касационен въпрос

Правен въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване е, кои са фактите и обстоятелствата по заповедта за прекратяването на трудовото правоотношение, които подлежат на доказване в процеса по оспорване законността на заповедта – тези , посочени в заповедта и послужили като основание за прекратяване на трудовото правоотношение, или други, водещи до наличието на същото основание, но непосочени в заповедта и не сведени до знанието на работника. Касационното обжалване е допуснато в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – поради противоречие с практиката на ВКС.

Мотиви

По отговора на правния въпрос, съставът на ВКС приема следното:

По поставения правен въпрос са постановени поредица решения, съгласно които заповедта за уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ е достатъчно мотивирана, ако в нея работодателят е посочил качествата, които липсват на работника/служителя за ефективно изпълнение на възложената му работа, и/или е посочил начинът, по който работникът/служителят се справя с работата. В тях не е поставено изискване работодателят да посочи в заповедта за уволнение кога и при какви обстоятелства е установена липсата на отделните качества, а обстоятелствата, които са го мотивирали да приеме, че на работника липсват съответните качества. Същият резултат може да бъде постигнат и като работодателят посочи, с кои възложени задачи (в кръга на трудовата функция) работникът/служителят не се справя ефективно. В този смисъл са Решение № 320/07.03.2016 на ВКС, ІV ГО по гр.д. № 6501/2014 и посочените в него решения по гр.д. № 1611/2009 на ІV ГО, по гр.д. № 1382/2011 на ІІІ ГО, по гр.д. № 804/2011 на ІV ГО, по гр.д. № 531/2010 на ІV ГО, по гр.д. № 728/2009 на ІV ГО, по гр.д. № 1363/2010 на ІV ГО, по гр.д. № 1774/2011 на ІV ГО, по гр.д. № 49/2012 на ІV ГО, по гр.д. № 1201/2014 на ІV ГО, по гр.д. № 295/2015 на ІІІ ГО, както и цитираното в касационната жалба решение №163/2017 г. по гр.д.№ 4494/2016 г. на ВКС, ІV гр.отд., като даденото разрешение се споделя и от настоящия състав на ВКС.

По основателността

По касационната жалба, ВКС приема следното:

Съдът е приел, че не е доказано намаляването на оборота на магазина по време на смените на служителката, но въпреки вписването на това обстоятелство в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е прието, че този факт няма отношение и е ирелевантен за предмета на делото и в частност при уволнение на посочената в заповедта хипотеза, тъй като основанието не е резултатно, а е обективно и работодателят следва да докаже единствено липсата на качества за изпълнение на работата, които да водят до неефективно или лошо изпълнение на трудовите задължения. Този извод на съда е неправилен, доколкото обстоятелствата, които са мотивирали работодателят да приеме, че на работника липсват съответните качества, подлежат на доказване от работодателят, а тези обстоятелства са посочените в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, които в настоящият случай са посочени в заповедта. Обстоятелствата, мотивирали работодателят да приеме, че на работника липсват съответните качества за ефективно изпълнение на работата, са намаляването на оборота на магазина по време на смените на служителката. Видно от събраните по делото доказателства, не е налице намаляването на оборота на магазина по време на смените на служителката, поради което следва да се приеме, че не са доказани фактите и обстоятелствата, на които работодателят основава твърдението си за наличие на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение с работника – липса на качества за ефективно изпълнение на работата. Останалите доказателства, касаещи изпълнението на работата, но относими към други основания, извън посочените факти и обстоятелства в заповедта за прекратяване на правоотношението, са неотносими към спора, доколкото не са във връзка с подлежащите на доказване факти и обстоятелства.

Предвид изложеното, заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е незаконосъобразна и следва да се отмени, като ищцата се възстанови на заеманата преди уволнението длъжност и й се присъди следващото се обезщетение за оставане без работа до размера, който е претендиран от ищцата, въпреки основателността му за по-голям размер, видно от заключението на вещото лице. В останалата част решението на въззивния съд не е обжалвано / в частта, с която е отхвърлен иска за обезщетение за забава върху обезщетението/.

С оглед изхода на спора, в полза на ищцата следва да се присъдят и направените за всички инстанции в размер на 496,58 по компенсация.

Диспозитив

Водим от горното, съставът на ВКС

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 7448/28.11.2018 г., постановено по гр.д.№ 7833/2018 г. от ІV”д” състав на СГС в частта, с която са отхвърлени исковете с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т.1, т.2 и т.3 и в частта за присъдените разноски, като вместо него постановява:

ПРИЗНАВА за незаконосъобразна и отменя уволнението на С. Й. В. ЕГН [ЕГН], извършено със заповед № 5/07.04.2016 г. на управителя на „Милкинс” ООД ЕИК[ЕИК], с която е прекратено трудовото правоотношение с ищцата, считано от 07.04.2016 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА С. Й. В. ЕГН [ЕГН] на заеманата преди уволнението длъжност „продавач-консултант” при „Милкинс” ООД.

ОСЪЖДА „Милкинс” ООД ЕИК[ЕИК] да заплати на С. Й. В. ЕГН [ЕГН] на основание чл. 344, т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ сумата 4380 /четири хиляди триста и осемдесет/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 06.06.2016 г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА „Милкинс” ООД ЕИК[ЕИК] да заплати на С. Й. В. ЕГН [ЕГН] на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата 496,58 /четиристотин деветдесет и шест лева и петдесет и осем стотинки/ лева.

ОСЪЖДА „Милкинс” ООД ЕИК[ЕИК] да заплати държавна такса по сметката на ВКС в размер на 662,80 лева.

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Решение № 165 от 06.07.2011 г. по гр. д. № 1611/2009 г. Докладчик: съдия Борислав Белазелков Какви са качествата, необходими на работника за ефективно изпълнение на работата и за необходимостта в заповедта да уволнение да бъдат посочени качествата, които липсват и по процесуалноправния въпрос за тежестта на работодателя да докаже липсата им?
Решение № 195 от 18.07.2012 г. по гр. д. № 1382/2011 г. Докладчик: съдия Любка Богданова Относно субективното право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ и по точно за характеристиката на липсата на качества у работника и служителя по смисъла на посочената правна норма, необходими за ефективно изпълнение на възложената работа, съставляваща трайно състояние и по процесуалноправният въпрос за тежестта на работодателя да докаже липсата им.
Решение № 202 от 19.06.2012 г. по гр. д. № 804/2011 г. Докладчик: съдия Марио Първанов Какви са качествата, необходими за ефективно изпълнение на възложената на работника или служителя работа ? Дали заповедта за уволнение на това основание може да се мотивира с конкретни действия и бездействия, които са извършени поради незнание или неумение ? За степента на конкретност при посочване на липсващите качества и дали работодателят може да посочи в отделен документ липсващите качества, щом той е доведен до знанието на работника или служителя ?
Решение № 301 от 23.06.2011 г. по гр. д. № 531/2010 г. Докладчик: съдия Борислав Белазелков Mогат ли нарушенията на трудовата дисциплина да обусловят извод за липса на качества у работника за ефективно изпълнение на възложената работа (чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ), както и по какъв начин трябва да бъдат мотивирани липсващите качества в уволнителната заповед?
Решение № 169 от 31.05.2010 г. по гр. д. № 728/2009 г. Докладчик: съдия Жанета Найденова Възможно ли е работникът или служителят да притежават знания и умения за изпълнение на работата, на която са били назначени, но да не притежават съответните морални и волеви качества за упражняването й?
Може ли служител, който е отсъствал около 3 години в резултат на задържане от органите на реда - „неявяване на работа от 19.04.2002г до 15.04.2005г, когато с влязла в сила присъда е бил признат за виновен по чл. 301, ал. 1 НК във вр. с чл. 54 НК - приемане на имотна облага в качеството си на длъжностно лице, която не му се следва” и който е имал наложено наказание „лишаване от свобода” - условно за срок от 3 години, да притежава изискуемите се за заемане длъжността „началник компресорна станция в газоразпределителна система", морални и волеви качества?

Решение № 81 от 08.05.2012 г. по гр. д. № 1363/2010 г. Докладчик: съдия Борислав Белазелков За задължението на работодателя да посочи в заповедта за уволнение не само липсващите качества на работника, но и фактите, установяващи липсата на качества, както и фактите, установяващи неефективността на работата.
Решение № 564 от 22.01.2013 г. по гр. д. № 1774/2011 г. Докладчик: съдия Борислав Белазелков За съотношението между предизвикването на конфликт при работата като дисциплинарно нарушение по чл. 186 КТ и липсата на качество умение за работа в колектив като основание за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ.
Решение № 421 от 02.04.2013 г. по гр. д. № 49/2012 г. Докладчик: съдия Албена Бонева Относно определение № 725/18.06.2012 г. в частта по исковете с правно осн. чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, както и лихвата за забава върху главниците по чл. 225, ал. 1 и ал. 2 КТ, разноските по делото и дължимата държавна такса.
Решение № 318 от 11.11.2014 г. по гр. д. № 1201/2014 г. Докладчик: съдия Борислав Белазелков За задължението на работодателя да посочи в заповедта за уволнение или друг документ кои качества липсват на работника или служителя, за да изпълнява ефективно трудовите си задължения, както и кога и при какви обстоятелства е установена липсата на тези качества.
Решение № 186 от 11.12.2015 г. по гр. д. № 295 / 2015 г. Докладчик: съдия Емил Томов За обсъждането на всички доказателства по делото във взаимна връзка при доказването на отрицателни факти , както е в случая с прекратителното основание по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата.
Решение № 163 от 12.07.2017 г. по гр. д. № 4494 / 2016 г. Докладчик: съдия Борислав Белазелков Относно съдържанието на заповедта за уволнение, съответно за задължението на работодателя да посочи в заповедта за уволнение или друг документ кои качества липсват на работника или служителя, за да изпълнява ефективно трудовите си задължения, както и кога и при какви обстоятелства е установена липсата на тези качества.

Цитирани норми