Решение № 111 от 03.11.2015 г. по т. д. № 1544/2014 г.

Анотация

Въпрос
Относно правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато докладът на първоинстанционния съд по чл. 146 ГПК е непълен или неточен, разпределението на доказателствената тежест и връзката между доклада и един от основните принципи на гражданския процес на установяване на истината /чл. 10 ГПК/.
Относно доказателствената тежест и начина на доказване на прекратяване на трудовото правоотношение.
Отговор

Доказателствената тежест за установяване на прекратяване на трудовия договор е на страната, която се позовава на това обстоятелство и от което извлича изгодни за себе си правни последици, а начинът на прекратяване на трудовото правоотношение е в зависимост от основанието за прекратяване на трудовия договор.

В зависимост от основанието за прекратяване на трудовия договор доказването на прекратяването на трудовите правоотношения може да се извърши с различни доказателства, например при прекратяване от работодателя на някое от основанията по чл. 328 КТ или дисциплинарно уволнение – със заповед, при прекратяване по взаимно съгласие – писменото съгласие между страните, при прекратяване поради изтичане на срока – с изтичане на срока, при прекратяване от служителя с предизвестие – с връчването на предизвестието или молбата до работодателя и други.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1544 по описа за 2014г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника Ц. Т. Д. от [населено място] чрез процесуален представител адв. А. Б. У. срещу решение № 1805 от 14.05.2013г. по т. дело № 2541/2012г. на Софийски апелативен съд, търговско отделение, 5 състав, с което е потвърдено решение № 56 от 26.03.2012г. по т. дело № 223/2011г. на Софийски окръжен съд, търговско отделение, III състав. С потвърдения първоинстанционен съдебен акт е признато за установено на основание чл. 694, ал. 1 ТЗ по отношение на длъжника, синдика и кредиторите в производството по несъстоятелност на [фирма] /в несъстоятелност/ несъществуването на приетите от синдика в списъка по чл. 686, ал. 1, т. 1 ТЗ в производството по т. дело № 52/2010г. на СОС вземания на Ц. Т. Д. към [фирма] /в несъстоятелност/ в общ размер на 132 963,74 лв., от които 120 856,55 лв. – незаплатено трудово възнаграждение по трудов договор № 286/29.12.2000г. и 12 107,19 лв. – законна лихва за забава на плащането на главницата, и Ц. Т. Д. е осъден на основание чл. 78, ал. 6 ГПК във връзка с чл. 694, ал. 2 ТЗ да заплати по сметка на СОС държавна такса за производството по делото в размер на 5 318,55 лв.

Касаторът прави оплакване за недопустимост на въззивното решение поради произнасяне по недопустим ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение
  Определение №165/25.03.2020 по дело №1287/2019
  Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
 • Определение №502/30.07.2020 по дело №2499/2019 15
  Определение №502/30.07.2020 по дело №2499/2019
  Задължен ли е въззивният съд при постановяване на решението си да обсъди всички наведени от ответника доводи и възражения, както и да се произнесе и прецени всички относими и приети по делото писмени доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №108/21.10.2020 по дело №1287/2019
  Длъжна ли е въззивната инстанция да изложи собствени мотиви на вьззивното решение, предвид факта, че е инстанция по същество, и длъжна ли е да се произнесе но спорния предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №202/25.01.2018 по дело №1826/2016
  За задължението на въззивната инстанция да обсъди, както всички доказателства по делото и то в тяхната взаимна връзка, така и всички доводи на страните от значение за правния спор.
 • Определение №242/11.05.2021 по дело №1321/2020 16
  Определение №242/11.05.2021 по дело №1321/2020
  За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
 • Определение №296/13.05.2021 по дело №1221/2020 17
  Определение №296/13.05.2021 по дело №1221/2020
  За задължението на въззивния съд да обсъди в решението си всички доказателства, възражения и доводи на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №141/21.09.2021 по дело №2586/2019
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №183/21.11.2018 по дело №542/2018
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като изложи изрични и ясни мотиви защо приема конкретни доводи и възражения за неоснователни.
 • Определение №6/10.01.2022 по дело №278/2021 18
  Определение №6/10.01.2022 по дело №278/2021
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в решението си всички доказателства, възражения и доводи на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60117/01.02.2022 по дело №667/2020
  Длъжен ли е съдът в решението си да обсъди всички събрани доказателства по делото, както и да се произнесе по всички наведени доводи и възражения от страните?
 • Определение №86/25.02.2022 по дело №490/2021 19
  Определение №86/25.02.2022 по дело №490/2021
  Дължи ли се възнаграждение на изпълнителя за допълнителни СМР, възложени и приети от възложителя, извън предмета на договор, сключен по реда на ЗОП /отм./, когато се касае за СМР, без изпълнението на които сградата не би могла да бъде въведена в експлоатация?
 • Определение №125/22.03.2022 по дело №395/2022 20
  Определение №125/22.03.2022 по дело №395/2022
  Чия е доказателствената тежест при направено по делото възражение по чл. 51, ал. 2 ЗУЕС, че лице, което е собственик на обект в етажна собственост, не е пребивавало в имота си за повече от 30 дни в рамките на една календарна година?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60268/25.03.2022 по дело №391/2021
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на решението си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
 • Определение №376/09.05.2022 по дело №3731/2021 21
  Определение №376/09.05.2022 по дело №3731/2021
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на своето решение всички твърдения и доводи на страните, както и всички доказателства за релевантните по делото факти.

Цитирани норми и термини