Постановление № 6/1974 от 27.12.1974 г.


Класификация

 • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
 • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд

Анотация

Въпроси

По някои въпроси относно подобренията върху недвижим чужд имот.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Мотиви

Споровете за подобрения върху чужд недвижим имот поради фактическата и правната сложност създават значителни затруднения за съдилищата при разрешаването им. Съдилищата, като държат сметка за действителните права на страните, в общи линии правилно прилагат закона при решаването на тези спорове.

Върховният съд с редица решения е насочвал съдебната практика по тези дела. С решение № 85/68 г. Общото събрание на гражданската колегия на Върховния съд даде тълкуване на закона с оглед правата на извършилия подобренията (държател, владелец, съсобственик). С него се внесе уточняване по някои въпроси на съдебната практика и се обърна внимание върху разширителното прилагане в отделни случаи чл. 72 ЗС - чл. 74 ЗС. Решението обаче създаде и някои затруднения в съдебната практика.

За точното и еднакво прилагане на закона се налага Пленумът на Върховния съд въз основа на извършената проверка да обобщи съдебната практика по някои въпроси относно споровете за подобрения в чужд недвижим имот и въз основа на чл. 18 ЗУС да даде необходимите указания на съдилищата.

Точка №I

I. Съдилищата правилно приемат, че разпоредбите на чл. 72 ЗС и чл. 74 ЗС регулират правоотношенията, породени от неоснователното обогатяване на собственика с подобренията, извършени само от владелеца на вещта. Тези разпоредби не се отнасят до лица, които не упражняват владение. С решение № 85/86 г. на Върховния съд, ОСГК, правилно са дадени ръководни указания на съдилищата в тази насока, но недостатъчно пълно и ясно са ограничени случаите, когато чрез упражняването на фактическата власт се осъществява владение върху вещта, от случаите, когато се касае само за държане на същата вещ. Не винаги достатъчно се изяснява кога вещта се владее и кога е налице държане. В известни случаи това води до неправилно приложение на закона.

При разрешаването на този въпрос съдилищата следва да изхождат от законната презумпция, изразена в чл. 69 ЗС, че до доказването на противното този, който държи вещта, я държи като своя и следователно я владее. Съдилищата са длъжни да проявяват необходимата активност за изясняване дали предположението не е оборено.

Неправилно в същото решение се взема категорично становище, че при наличността на породени правоотношения от договор (като договор за наем, за заем, за прослужване и др.) или от друг правен акт, с който не се отстъпват правомощия, произтичащи от право на собственост или от ограничено вещно право върху вещта, упражняващият фактическата власт е държател, а не владелец на същата вещ. Наличието на такива договори или други юридически актове не освобождава съда от задълженията ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Определение №120/22.03.2022 по дело №3171/2021 1
  Определение №120/22.03.2022 по дело №3171/2021
  Какво представлява смесената съсобственост по смисъла на т.8 на ТР № 1/19.05.2004 г. по гр. д. № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 5/2014 от 12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014
  Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът? Какъв е видът недействителност на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №2/12.03.2020 по дело №619/2019
  Дали извършването на подобрение в съсобствен недвижим имот, изразяващи се в построяването на баня - тоалетна и на кухня - трапезария чрез разрушаване на част от имота и изграждане на нови стени, основи и покрив представляват действия на владелец, който държи и преустройва вещта като своя?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №79/28.01.2021 по дело №4416/2019
  Започва ли да тече срока на погасителната давност по чл. 67 от ЗС за собствениците на право на строеж, след като това е обусловено от фактическото състояние на друг обект в сградата, задължението за изпълнението на който е поето от собственика на земята или от друг суперфициар, получил правото на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №26/15.03.2021 по дело №2213/2020
  Допустимо ли е въззивният съд да приема за установени или за неустановени факти, които изобщо не са били въведени от страните пред първата съдебна инстанция и без във въззивната жалба да се съдържа оплакване за погрешно установяване на релевантни за делото факти или за пропуск на първоинстанционния съд да се…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №38/09.04.2021 по дело №2425/2020
  Когато един от наследниците упражнява фактическа власт върху сънаследствения имот, той винаги ли е владелец на своите части и държател на частите на останалите сънаследници, и в какви хипотези един от сънаследниците може да установи фактическа власт с намерение да свои и частите на останалите наследници?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60087/28.06.2021 по дело №3984/2020
  За значението на уредения в преходните разпоредби на ЗУТ режим на търпимост на незаконни строежи и на удостоверението за търпимост при спорове за собственост на незаконен строеж.
 • Определение №60359/15.10.2021 по дело №2207/2021 2
  Определение №60359/15.10.2021 по дело №2207/2021
  Ползва ли се от правата по чл. 71 ЗС приобретателят по договор, който е унищожен на основание чл. 31 ЗЗД, за времето преди влизане в сила на съдебното решение за унищожаване на договора?
 • Определение №60380/25.10.2021 по дело №1841/2021 3
  Определение №60380/25.10.2021 по дело №1841/2021
  Относно естеството на понятието „подобрение“ по чл. 72 ЗС и дали увеличената стойност на имота по смисъла на закона представлява себестойността на извършените разходи, или следва да бъде определена като действителната положителна разлика в цената на вещта след извършена съпоставка съответно с и без извършените подобрения?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60094/02.11.2021 по дело №3822/2020
  При претенция по чл. 76 ЗН по отношение на извършено възмездно разпоредително действие с целия получен дял по делба, която е нищожна на основание чл. 75, ал. 2 ЗН и липса на друго наследствено имущество, освен поделения на отделни дялове имот по нищожната делба, приложимо ли е правилото на т.3…
 • Определение №60388/12.11.2021 по дело №2222/2021 4
  Определение №60388/12.11.2021 по дело №2222/2021
  Може ли приносът в увеличение на наследството по смисъла на чл.12 ал.2 ЗН да бъде каузален и да е извършен при действието на облигационен договор между наследника и наследодателя?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60316/22.12.2021 по дело №508/2021
  Кой е началният момент на срока на погасителната давност за вземането за стойност за подобрения в чужд имот, извършени от гестора и в собствен интерес?
 • Определение №40/02.02.2022 по дело №2750/2020 5
  Определение №40/02.02.2022 по дело №2750/2020
  Всяка нищожност ли води до липса на правно основание по смисъла на чл. 70 ЗС; следва ли във всеки конкретен случай да се изследва и изключението, допуснато от законодателя, за случаите когато правното основание е опорочена форма за валидност; налице ли е посоченото изключение при порок във формата, изразяващо се…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №67/03.12.2020 по дело №3693/2019
  Не е ли обвързан на основание чл. 226, ал. 3 ГПК, приобретателят на правото на собственост, от формираната сила на пресъдено нещо на съдебното решение, с което е уважен иск по чл. 76 ЗС срещу неговия праводател, като същият е осъден да предаде отнетото насилствено владение на процесния имот?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №86/30.10.2020 по дело №3076/2019
  Владелец ли е и то добросъвестен лицето, закупило недвижим имот от несобственик и противопоставящо възражение по чл. 79, ал. 2 ЗС /погрешно в определението по чл. 288 ГПК е посочено чл. 70, ал. 2 ЗС/ на лице, закупило същия имот от същия праводател и вписало акта си преди този на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №97/19.10.2020 по дело №325/2020
  Когато близки роднини и сънаследници / съсобственици/ живеят в жилищна сграда, в която има няколко жилищни обекта и всеки от тях е установил самостоятелна фактическа власт върху отделен обект със знанието и без противопоставянето на другите съсобственици, която упражнява в продължение на повече от десет години, трябва ли да извършват…
 • Определение №185/27.04.2020 по дело №2737/2019 6
  Определение №185/27.04.2020 по дело №2737/2019
  Кои са правнорелевантните действия, които прекъсват придобивната давност?
 • Определение №238/19.05.2020 по дело №3693/2019 7
  Определение №238/19.05.2020 по дело №3693/2019
  Не е ли обвързан на основание чл.226, ал.3 ГПК, приобретателят на правото на собственост, от формираната сила на пресъдено нещо на съдебното решение, с което е уважен иск по чл.76 ЗС срещу неговия праводател, като същият е осъден да предаде отнетото насилствено владение на процесния имот?
 • Определение №482/28.05.2020 по дело №4753/2019 8
  Определение №482/28.05.2020 по дело №4753/2019
  Следва ли при разваляне на алеаторен договор на основание чл.87 ал.3 ЗЗД и при предявен в тази връзка насрещен иск по чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД на неизпълнилата договора страна да й бъде възстановено всичко, което тя е дала в изпълнение на същия алеаторен договор за периода на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №56/03.07.2020 по дело №2786/2019
  Как се определя размерът на обезщетението за извършени от съсобственик подобрения в съсобствен имот, когато извършилият подобренията съсобственик е действал и в свой интерес, като владелец на своята идеална част от вещта и държател на частите на останалите съсобственици, без знанието и съгласието на тези съсобственици- според пазарната оценка на…
 • Определение №365/05.08.2020 по дело №1238/2020 9
  Определение №365/05.08.2020 по дело №1238/2020
  По кой ред следва да се уредят отношенията между съсобствениците във връзка с подобренията, ако съсобственикът-подобрител е манифестирал спрямо останалите съсобственици намерение да владее имота само за себе си и се е снабдил с нотариален акт по обстоятелствена проверка? От кой момент започва да тече погасителната давност за претенцията за…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №571/14.10.2008 по дело №313/2008
  За иска /вземането/, който може да предяви подобрител на недвижим имот, който няма качеството на владелец по смисъла на чл. 68 ЗС.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №65/19.07.2017 по дело №3114/2016
  1. Прилага ли се презумпцията на чл. 69 ЗС в отношенията между съделителите, когато съсобствеността произтича от наследствено правоприемство? 2. Има ли правата по чл. 74, ал. 2 ЗС, вр. чл. 72 ЗС наследникът, който не е доказал, че е извършил действия, обективиращи намерението му да завладее чуждите идеални части?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №90/02.10.2020 по дело №4184/2019
  Може ли вече погинала вещ или погинала такава по време на течението на съдебния спор да бъде обект на съдебна делба между страните и да подлежи на разпределение между съделителите?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №72/01.10.2020 по дело №3485/2019
  От кой момент започва да тече погасителната давност за присъждане на обезщетение по чл.61, ал.2 ЗЗД за подобрения, извършени от съсобственик по отношение на частта от имота, която държи за другия съсобственик?
 • Определение №384/13.10.2020 по дело №1298/2020 10
  Определение №384/13.10.2020 по дело №1298/2020
  След като броят на допуснатите до делба имоти съответства на броя на съделители, следва ли делбата по начало да се извършва чрез теглене на жребий? Дали искането за присъждане на законната лихва представлява самостоятелен иск или последица от уважаването на главния иск?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1/2012 от 06.08.2012 г. по тълк. д. № 1/2012
  Приложима ли е презумпцията на чл. 69 ЗС в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от наследяването?Съсобственикът, който се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част трябва ли да доказва при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо съсобствениците…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари