*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
 • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд

Анотация

Въпроси

За обобщаване съдебната практика относно някои въпроси на имуществените спорове по чл. 13 СК 1968 /отм./ и чл. 14 СК 1968 /отм./

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Мотиви

Точка №1

I.

Семейният кодекс внесе съществени изменения в правното регулиране на имуществените отношения между съпрузите. Той изостави имуществената разделеност на съпрузите, която съществуваше при действието на чл. 33 от отменения Закон за лицата и семейството, и възприе имуществената общност между съпрузите.

Съпружеската имуществена общност съществено се отличава от обикновената съсобственост. Тя е нова правна категория на обща съвместна собственост, при която съпрузите нямат определени дялове.

Имуществената общност на съпрузите изразява идеята за равните права и задължения на съпрузите в брака, общите им усилия, полагани от тях за осигуряване благополучието на семейството. Съгласно чл. 13, ал. 2 СК 1968 /отм./ в имуществената общност не влизат вещите и правата върху вещи, придобити по наследство или дарение. Това изключение от принципа на имуществената общност не означава, че редом с него действа равнозначно и принципът на имуществената разделеност.

Материята относно имуществената общност, нейната неделимост, разпореждането с нея, наследяването й и др. е уредена твърде кратко от закона. Това налага съдилищата при разглеждане на споровете по чл. 13 СК 1968 /отм./ и чл. 14 СК 1968 /отм./ , като имат предвид прогласените от чл. 1 СК 1968 /отм./ и чл. 12 СК 1968 /отм./ социални функции на брака и семейството и произтичащия от тях основен принцип на общността по чл. 13, ал. 1 СК 1968 /отм./ в системата на имуществените отношения между съпрузите, да тълкуват закона по начин, който съответства най-пълно на основната идея за съпружеската имуществена общност.

Пленумът на Върховния съд констатира, че в общи линии съдилищата правилно решават имуществените спорове по чл. 13 СК 1968 /отм./ и чл. 14 СК 1968 /отм./ . Те държат сметка за новото, което внесе Семейният кодекс в тези отношения.

Срещат се обаче случаи на неправилно прилагане на закона, главно повлияни от отменените чл. 33 ЗЛС и чл. 52 ЗЛС . В отделни случаи някои съдилища са прилагали разширително предвидените в закона изключения от основния принцип на имуществената общност.

Нееднаквото прилагане на закона налага да се обобщи практиката на съдилищата по тези дела относно някои въпроси на чл. 13 СК 1968 /отм./ и 14 СК 1968 /отм./, като се дадат указания за изясняване точния смисъл на закона.

Точка №2

II.

Съгласно чл. 13, ал. 1 СК 1968 /отм./ недвижимите и движимите вещи и правата върху вещи, придобити от съпрузите през време на брака, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Възниква ли съпружеска имуществена общност по силата на чл.21 СК в хипотезата на отчужден личен имот на единия съпруг по реда на ЗТСУ /отм./ и получен в обезщетение друг имот /жилище/ на по-голяма стойност върху съответната на стойността на отчуждения имот част от стойността на отстъпения имот?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Дали не е очевидно неправилен извода на съда, че употребеното в договора за доброволна делба от 16.05.1957 г. глаголно време в израза „приемат да получат като дял от същия имот сумата 2000 лв.“ установява, че сумата е платена при сключването на договора, която преценка следва да се извърши с…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е правното значение на значителната разлика в доходите на двамата съпрузи при разглеждане на иск по чл. 29, ал. 3 СК, ако те в рамките на своите възможности допринасят за благополучието на семейството? За задължението на съда да назначи и служебно експертиза, когато са събрани доказателства, но поради липса…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Неправилно ли е решението на съда, с което той се е произнесъл по ненаведени от страна по делото факти, твърдения и възражения, или е приел за установени обстоятелства, различни от тези, за които между страните не съществува спор? Към кой момент следва да е извършено дарението на парични средства за…
 • Определение №172/20.04.2021 по дело №1214/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Неправилно ли е решението на съда, с което той се е произнесъл по ненаведени от страна по делото факти, твърдения и възражения, или е приел за установени обстоятелства, различни от тези, за които между страните не съществува спор? Към кой момент следва да е извършено дарението на парични средства за…
 • Определение №60301/06.07.2021 по дело №974/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е от чл. 24, ал. 1 СК и при даденото тълкуване в т.6 на ППВС № 5/1972г., разпореждане по време на брака с имущество, придобито в СИО, извършено от двамата съпрузи в полза на единия от тях, регистриран като едноличен търговец; какво е значението в тази връзка на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е от чл. 24, ал. 1 СК и при даденото тълкуване в т.6 на ППВС № 5/1972г., разпореждане по време на брака с имущество, придобито в СИО, извършено от двамата съпрузи в полза на единия от тях, регистриран като едноличен търговец; какво е значението в тази връзка на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Плащането на цената на закупен на името на единия от съпрузите имот по време на брака в брой изключва ли наличие на трансформация на лично имущество на този съпруг?
 • Определение №60/22.02.2022 по дело №2602/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  С оглед разясненията, дадени в т.4 от ППВС № 5/1972 г., решаващият извод, че правата на всеки от съпрузите върху построеното с общи средства през време на брака в резултат на реализирано право на строеж са съответни на притежаваните от този съпруг права върху дворното място, поражда съмнение за очевидна…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена?
 • Определение №187/23.04.2021 по дело №484/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как се определя придобитото в режим на съпружеска имуществена общност, ако по време на брака е сключен договор за доброволна делба на наследствен на единия съпруг имот и определения с договора паричен еквивалент на дела на другите съделители не съответства на правата им в съсобствеността?
 • Определение №194/10.05.2021 по дело №1414/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно трансформация на лично имущество по отношение на имот, придобит по време на брака.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно трансформация на лично имущество по отношение на имот, придобит по време на брака.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е съдът, в нарушение на принципа на диспозитивното начало, да се произнесе по обстоятелства, на които страните не са се позовали, и да даде защита извън предметната рамка на спора?
 • Определение №523/25.11.2020 по дело №4551/2019 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли да бъде установена трансформация на лично имущество по отношение на имот, придобит по време на брака чрез наследяване и съдебна делба на името на другия съпруг?
 • Определение №307/15.06.2020 по дело №780/2020 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В действителност ли разясненията в т.8 на ППВС № 5 от 1972 г. относно предпоставките за изключителност не са актуални при действащия Семеен кодекс с цел преценка дали въззивното решение не противоречи на практиката на ВКС по решение № 73 от 13.07.2015 г. по гр.д. № 4874/2014 г., I г.о.?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В действителност ли разясненията в т.8 на ППВС № 5 от 1972 г. относно предпоставките за изключителност не са актуални при действащия Семеен кодекс с цел преценка дали въззивното решение не противоречи на практиката на ВКС по решение № 73 от 13.07.2015 г. по гр.д. № 4874/2014 г., I г.о.?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По приложението на чл. 269 ГПК и задължението на въззивния съд да изложи мотиви по всички доводи във въззивната жалба и да обсъди доказателствата, относими към конкретно въведените основания за неправилност на първоинстанционното решение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Многократно по-високите доходи на единия съпруг, могат ли да бъдат основание за определяне на по-голям дял на основание чл.29, ал.3 СК, когато без тези по-високи доходи имуществото не би могло да бъде придобито?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Изчерпателно ли е изброяването на важните причини за прекратяване на СИО по време на брака в ППВС № 5 от 1972 г. застрашаването на интересите на другия съпруг представлява ли такава важна причина, когато от брака няма ненавършили пълнолетие деца; застрашават ли интересите на единия съпруг действията на другия съпруг…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За очевидната неправилност, изразяваща се в това, че при уреждане на имуществените и наследствени правоотношение между съпрузите съдът е приложил разпоредбите на чл. 13 СК 1968 /отм./, чл. 14, ал. 7 СК 1968 /отм./ и чл. 103 СК 1968 /отм./, с който за пръв път се въвежда режимът на съпружеската…
 • Определение №60297/05.07.2021 по дело №1146/2021 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За очевидната неправилност, изразяваща се в това, че при уреждане на имуществените и наследствени правоотношение между съпрузите съдът е приложил разпоредбите на чл. 13 СК 1968 /отм./, чл. 14, ал. 7 СК 1968 /отм./ и чл. 103 СК 1968 /отм./, с който за пръв път се въвежда режимът на съпружеската…
 • Определение № 105 от 03.07.2019 г. по гр. д. № 1507/2018 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари