Постановление № 5/1969 от 24.11.1969 г.

докладвано от съдия Сава Манчев


Анотация

Въпрос

За допълване на т. 2 от раздел III от Постановление № 4/61 г. на пленума относно кръга на лицата, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт.

Отговор

Допълва т. 2 на раздел III от постановление № 4/61 г. на Пленума на Върховния съд с ал. II в следния смисъл: Имат право на обезщетение за неимуществени вреди и отглежданото, но неосиновено дете, съответно отглеждащият го, ако единият от тях почине вследствие непозволено увреждане, както и лицето, което е съжителствало на съпружески начала с починалия при непозволено увреждане, без да е бил сключен брак, ако това съжителство не съставлява престъпление и не противоречи на правилата на морала.

Текст

Класификация

 • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
 • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд

Анотация

Въпрос

За допълване на т. 2 от раздел III от Постановление № 4/61 г. на пленума относно кръга на лицата, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

В чл. 45 ЗЗД и сл. не е определен кръгът на лицата, които имат право на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди при смърт на пострадалия. Пленумът на Върховния съд с постановление № 4/61 г. определи, че имат право на обезщетение за имуществени вреди близките на пострадалия, които са понесли такива вреди – деца, съпруг, родител, братя и сестри и други близки, които поради нетрудоспособност действително са били издържани или имат право на издръжка по закон от пострадалия. От това се вижда, че кръгът на тези лица е определен съобразно два критерия: 1) това са лица, които по закон имат право на издръжка от пострадалия, и 2) лицата, които като нетрудоспособни са били издържани от пострадалия, макар по закон да нямат право на издръжка от него.

В тази група влиза и взетото за отглеждане, но още неосиновено дете, както това е посочено в мотивите към постановлението.

Постановлението определя кръга на лицата, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди, като се ръководи от изискването за справедливост. Съгласно с това определение право на такова обезщетение имат „…най-близките роднини, като низходящите, възходящите и съпругът“. Очевидно е, че кръгът на тези лица е определен с оглед родството им с пострадалия. Според установената практика на съдилищата се приема, че това изброяване е изчерпателно, поради което на други лица, макар да са преживели страдания във връзка със смъртта на свои близки, последвала от непозволено увреждане, не е присъждано обезщетение за неимуществени вреди.

В практиката обаче има случаи, при които между пострадалия при непозволено увреждане (починал от това) и други лица са съществували отношения, които са сходни с отношенията между роднините, както вече бяха посочени. Така например взетото за отглеждане и за осиновяване от починалия, но неосиновено дете е в отношения с починалия, аналогични на осиновеното. Между отглежданото дете и лицето, което го отглежда, съществуват отношения на привързаност един към друг, те съставляват една семейна общност, отглежданото дете е получавало издръжка от отглеждащия го. Последният се е грижил за възпитанието му и т.н. Такова дете, взето за отглеждане и осиновяване, но още неосиновено, би могло според т. 1 на постановлението да иска да му се присъди обезщетение за имуществени вреди, последвали от смъртта на отглеждащия го, но не може да претендира обезщетение и за неимуществени вреди, за да се репарират причинените му вреди от неимуществен характер, последвали от смъртта на отглеждащия го, макар взаимната привързаност, обич и чувства между детето и отгледалия го да са сходни с тези, създадени между родител и дете. Очевидно е, че при смърт на едно от тези лица другото понася вреди от неимуществен характер. Поради това следва и при тези случаи всяко от тези лица да има основание да иска обезщетение за неимуществени вреди.

Срещат се също така случаи, при които съществува съжителство между две лица от различен пол на съпружески начала и преди оформяването му в брак настъпи смъртта на едното лице вследствие на непозволено увреждане. В този случай, ако би бил налице брак, преживелият би могъл да предяви иск за обезщетение за неимуществени вреди. Не са редки случаите, при които от такова съжителство са родени деца. Те могат да предявят иск за обезщетение за неимуществени вреди, които понасят при смърт на единия родител, последвала от непозволено увреждане, но другият родител не би могъл да предяви такъв иск, макар да е очевидно, че той понася вреди от неимуществен характер при смъртта на родител на детето в еднаква степен, както ако би бил в брак. В практиката се срещат случаи, когато такова нескрепено с редовен брак съжителство е дълготрайно, от което са родени едно, две или повече деца. Преживелият при фактическо съжителство не ще може да предяви иск за обезщетение за неимуществени вреди, макар при посочената хипотеза да понася такива вреди.

В съдебната практика има отклонения от становището на Пленума на Върховния съд. Освен това, понеже кръгът на лицата, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди при непозволено увреждане на близкия, посочени в т. 2 на раздел III на постановление № 4/61 г., се определя по справедливост, Пленумът на Върховния съд намира, че и в тези случаи, когато между пострадалия при непозволено увреждане и други лица извън кръга на тези по т. 2 са се създали отношения, напълно сродни с тези, посочени в постановлението, е справедливо да се присъжда обезщетение за вредите от неимуществен характер, които им са причинени със смъртта, последвала от непозволено увреждане на близкия им. Естествено в тази група трябва да бъдат включени отглежданите и неосиновени деца, когато това отглеждане е било трайно и е създало връзка и чувства между пострадалия и ищеца, каквито са отношенията между родител и дете, както и когато пострадалият и преживелият го са били във фактическа семейна съпружеска връзка, която е била продължителна и трайна, от която може да има и деца. Разбира се, тази връзка не трябва да е установена като резултат на престъпление (двубрачие) и против правилата на морала.

С оглед на тези съображения Върховният съд намира, че трябва да се допълни постановление № 4/61 г., раздел III, т. 2 в посочения смисъл.

Въз основа на изложеното Пленумът на Върховния съд

ПОСТАНОВИ:

Допълва т. 2 на раздел III от постановление № 4/61 г. на Пленума на Върховния съд с ал. II в следния смисъл:

Имат право на обезщетение за неимуществени вреди и отглежданото, но неосиновено дете, съответно отглеждащият го, ако единият от тях почине вследствие непозволено увреждане, както и лицето, което е съжителствало на съпружески начала с починалия при непозволено увреждане, без да е бил сключен брак, ако това съжителство не съставлява престъпление и не противоречи на правилата на морала.


Препраща към

Цитирано в

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък?
 • Постановление № 2/1984 от 30.11.1984 г.
  При смърт на пострадалия поради непозволено увреждане не се дължи обезщетение за неимуществени вреди на други лица извън кръга на тези, посочени в постановления № 4/61 г. и №: 5/69 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, като вземе предвид, при произнасянето си, всички факти от значение за спора; задължението на съда да съобрази постановките на…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои са предпоставките /критериите/ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4/25. 05. 1961 г. и Постановление № 5/24. 11. 1969 г. на Пленума на Върховния съд?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.05.1961г. и Постановление № 5 от 24.11.1969г.? (По иск срещу ЗК „Лев инс“АД за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.05.1961г. и Постановление № 5 от 24.11.1969г.?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица извън кръга на най – близките на починалия по смисъла на ППВС 4/61г., ППВС №5/69?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на ВС?
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
  За предпоставките/критериите за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт на други лица, извън очертания в ППВС 4/1961 г. и ППВС №5/1969 г. кръг на лицата с право на обезщетение.
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
  Относно материалноправната легитимация на лицата извън кръга на посочените в Постановление №4/61г. и Постановление №5/69г. на Пленума на Върховния съд и предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
 • Постановление № 4/1961 от 25.05.1961 г.
  За обобщаване на практиката по някои въпроси във връзка с отговорността за непозволено увреждане.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно обстоятелствата /критериите/, които съдът следва да вземе предвид при определяне на обезщетение за неимуществени вреди по справедливост, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно началната дата на начисляване на законната лихва върху застрахователно обезщетение за настъпилите неимуществени вреди.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно наличието на трайна и дълбока емоционална връзка с починалия като основание за възникване на право на обезщетение за неимуществени вреди в полза на лице извън кръга на лицата, посочени в ППВС № 4/61 и ППВС № 5/69.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно предпоставките /критериите/ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт на други лица, извън очертания в ППВС № 4/61 г. и ППВС № 5/69 г. кръг на лицата с право на обезщетение.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  В кои случаи на лицата от разширения кръг се признава правото на обезщетение за неимуществени вреди при смърт на близък, причинена от деликт?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите за определяне на обезщетение за неимуществени вреди по справедливост на пострадали лица от смъртта на техен близък, с когото са създали трайни отношения и дълбока емоционална връзка.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, да прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки лица извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.05.1961г. и Постановление № 5 от 24.11.1969г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За проверка на допустимостта на въззивното съдебно решение в частта, с която въззивният съд се е произнесъл, присъждайки обезщетение за разликата над сумата от 30 000 лв. до сумата от 32 000 лв., по което искане няма произнасяне в първоинстанционното решение, респективно при липса на допълване на това решение, липсва…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4/25.11.1961 г. и Постановление № 5/24.11,1969г. на Пленума на ВС.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4/25.11.1961 г. и Постановление № 5/24.11,1969г. на Пленума на ВС.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  При довод във въззивната жалба за допуснато нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост на фактическите констатации на съда и неизяснени от съда противоречия в приобщените по делото свидетелски показания, длъжен ли е въззивният съд да обсъди, въз основа на въведените във въззивната жалба оплаквания, всички събрани, относими и релевирани доказателства…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г.?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Дали по иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, предявен от лице извън кръга, очертан чрез ППВС № 4/1961 г. и ППВС № 5/1969 г., съдът е длъжен да изследва и обоснове изключителност на взаимоотношенията между ищеца и починалия, надхвърляща по съдържание общоприетото разбиране за съответната /родствена/ връзка?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Дали по иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, предявен от лице извън кръга, очертан чрез ППВС № 4/1961 г. и ППВС № 5/1969 г., съдът е длъжен да изследва и обоснове изключителност на взаимоотношенията между ищеца и починалия, надхвърляща по съдържание общоприетото разбиране за съответната /родствена/ връзка?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление №4 от 25.V.1961 г. и Постановление №5 от 24.ХІ.1969г.?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно материалноправната легитимация на лицата извън кръга на посочените в Постановление №4/61г. и Постановление №5/69г. на Пленума на Върховния съд и предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Какви са предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди на лице, извън кръга на лицата, определени с ППВС № 4/1961 год. и ППВС № 5/1969 год., причинени от смърт на близък?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  За предпоставките, които следва да бъдат изпълнени, за да се присъди обезщетение за неимуществени вреди от смърт на пострадал в полза на други лица, извън очертания с ППВС № 4/61 г. и ППВС № 5/69 г. кръг на лицата с право на обезщетение (в случая – на бабите и дядовците…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За предпоставките, които следва да бъдат изпълнени, за да се присъди обезщетение за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт в полза на други лица, извън очертания с ППВС № 4/61 г. и ППВС № 5/69 г. кръг на лицата с право на обезщетение (в случая - на бабите и…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя.
Деловодни данни

Отделение/Колегия: Пленум на Върховния съд

Допълнителен селективен критерий: ГПК /отм./

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]