*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
 • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд
 • Допълнителен селективен критерий: ГПК /отм./

Анотация

Въпроси

За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Въпроси

Определянето на размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане създава значителни затруднения в практиката на съдилищата. Това се отнася особено до обезщетението за вреди от увреждане на здравето и причиняване смъртта на пострадалия. С оглед установяване на правилна и единна практика по споровете за такива вреди Пленумът на Върховния съд с постановленията си № 7/59 г., № 4/61 г. и № 17/63 г. даде редица указания на съдилищата за определяне на размера на обезщетенията. Тези указания в общи линии се спазват.

От проверките, които Върховният съд извършва при разглеждането на делата, се констатират някои слабости в работата на съдилищата при определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от увреждането на здравето и причиняване смъртта на пострадалия. Освен това на практика някои от дадените указания с цитираните постановления не във всички случаи дават възможност за пълно възмездяване на причинените имуществени вреди. Обстоятелството, че указанията на Пленума относно определяне на размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от увреждане на здравето и причиняване на смърт са дадени в три отделни постановления, създава затруднения в практиката. Всичко това налага обобщаването на практиката по определяне на размера на тези обезщетения, преразглеждането на някои от дадените указания с цитираните постановления, както и събирането на указанията за прегледност и лесна справка в едно постановление.

Мотиви

Точка №1

I. По силата на чл. 45 ЗЗД и сл. подлежат на обезщетяване всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Вредите могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени. В случаите на увреждане пострадалият понася болки и страдания, които пораждат за него право да търси неимуществени вреди. Той понася и имуществени вреди, изразяващи се най-напред в лишаването му от възможността да полага труд и да получава трудово възнаграждение, а след това и в извършването на необходими разходи за възстановяване на здравето. При причиняване смърт на пострадалия неговите близки, които са били издържани и са имали правото на издръжка, търпят имуществени вреди поради лишаването им от такава издръжка. Близките на пострадалия понасят и неимуществени вреди, които също така подлежат на обезщетяване.

В случаите на увреждане на здравето и причиняване смърт на пострадалия, който не е включен в системата на общественото осигуряване, размерът на обезщетението за имуществените вреди поради лишаването му от възможност по-нататък да добива ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. По време на действие на ЗМВР /отм./ компетентен ли е общия наказателен съд да приеме и да разглежда жалба, подадена от задържано по реда на чл. 63 ЗМВР /отм./ лице срещу незаконосъобразността на задържането на основание чл. 5 КЗПЧОС при положение, че към този момент, съобразно чл.63, ал.4 от…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне по справедливост на размера на обезщетението за неимуществени вреди/болки и страдания/.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Задължен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на събрания пред него и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал, за да направи своите фактически и правни изводи по съществото на спора, за което да изложи своите мотиви? Коя е началната дата на лихвите за забава върху обезщетението в…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно обстоятелствата /критериите/, които съдът следва да вземе предвид при определяне на обезщетение за неимуществени вреди по справедливост, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно началната дата на начисляване на законната лихва върху застрахователно обезщетение за настъпилите неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на установения с чл.52 ЗЗД принцип за справедливост и критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск от увредените лица срещу застрахователя на делинквента.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на обществения критерий за справедливост, визиран в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД, при определяне размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от незаконно водено наказателно производство.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са предпоставките за приложение на разпоредбите на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, които съдът следва да съобрази при определяне размера на приноса на пострадалия?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно наличието на трайна и дълбока емоционална връзка с починалия като основание за възникване на право на обезщетение за неимуществени вреди в полза на лице извън кръга на лицата, посочени в ППВС № 4/61 и ППВС № 5/69.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Трябва ли съдът да изложи мотиви за значението на всички конкретно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта относно размера на дължимото парично обезщетение и как се прилага общественият критерий за справедливост за причинно-следствената връзка между незаконосъобразното обвинение и причинените вреди?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно предпоставките /критериите/ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт на други лица, извън очертания в ППВС № 4/61 г. и ППВС № 5/69 г. кръг на лицата с право на обезщетение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите за приложение на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложимите критерии за справедливо овъзмездяване на причинени в резултат на деликт неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне по справедливост на размера на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които следва да бъдат съобразени.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 10
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали особеностите в личността и физиката на лицето, което претендира обезщетение за неимуществени вреди, са сред обстоятелствата, които следва да се вземат предвид при определяне размера на обезщетението по чл. 52 ЗЗД?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 11
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на принципа на справедливост при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, да прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 12
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД и кои са критериите, които трябва да се съобразят при определяне на дължимо обезщетение за неимуществени вреди от причинени в резултат на деликт телесни повреди, в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 13
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите за определяне на размера на претърпени неимуществени вреди по справедливост – чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 14
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Koи обстоятелства следва да бъдат ценени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер /чл. 52 ЗЗД/ обезщетение за неимуществени вреди? 2. Следва ли при определяне на обезщетението съдът да се съобрази с лимита на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, който отразява промените в икономическите условия?…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно определяне по размер на обезщетението за неимуществени вреди, с оглед принципа за справедливост и съобразяване с посочените в ППВС № 4/23.12.1968 г. критерии.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 15
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед установените конкретни обстоятелства по делото.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 16
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 17
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За необходимостта от доказване на причинно-следствената връзка между твърдените вреди и воденото наказателно производство, съгласно предвиденото в чл. 4 ЗОДОВ.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 18
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на размера на съпричиняването по чл. 51, ал. 2 ЗЗД на настъпилите вреди за самия пострадал в хипотезата на знание на същия за употреба от страна на водача на МПС на алкохолни напитки и съгласието да участва като пътник в автомобил управляван от такъв водач.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При преценката има ли причинени неимуществени вреди по чл. 2 ЗОДОВ и какъв да бъде размерът на обезщетението, съдът какво трябва да вземе предвид и кои обстоятелства да обсъди?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 19
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Обвързан ли е съдът, сезиран с иск по чл. 2б ЗОДОВ, от решението на министъра на правосъдието или оправомощено от него лице по чл. 60е, ал. 2 ЗСВ, при преценката си относно определяне на размера на дължимото обезщетение и следва ли той да определи обезщетение в размер не по-нисък от…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 20
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 21
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне по справедливост на обезщетение за неимуществени вреди /болки и страдания/.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 22
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложимостта на чл. 52 ЗЗД към регресните искове на застраховател за вреди, реализирани на територията на чужда държава.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 23
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как трябва да се отнесе към размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди обстоятелството, че в хода на същото досъдебно производство, което е прекратено, е установено извършването на престъпление, доказано с влязъл в сила съдебен акт?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите за определяне на размера на претърпени неимуществени вреди по справедливост - чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 24
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за груба небрежност по чл. 201 КТ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за справедливост на размера на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 25
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 26
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и дължимата от съда тяхна съвкупна преценка.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 27
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, а именно – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след задължителна преценка на всички конкретно установени по делото, релевантни и обективно съществуващи обстоятелства, както и на тяхното значение,…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 28
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед установените конкретни обстоятелства по делото.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 29
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.05.1961г. и Постановление № 5 от 24.11.1969г.?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Критериите за определяне на обезщетението за неимуществени вреди съобразно визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите, по които следва да се определи размера на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 30
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които съдът следва да съобрази.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 31
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно прилагане на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и относно приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и преценката за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалото лице и евентуално при наличие на съпричиняване неговата съразмерност и начина…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 32
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимото обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Чия е тежестта за доказване на възражение за съпричиняване на вредоносен резултат при деликт и може ли то да бъде прието за основателно въз основа на предположения и вероятности, които не са установени по несъмнен начин с доказателствата в процеса? Следва ли да бъдат посочени в съдебното решение конкретни критерии…
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По някои въпроси за отговорността при непозволено увреждане.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За обобщаване на практиката по някои въпроси във връзка с отговорността за непозволено увреждане.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 33
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне по справедливост на обезщетение за неимуществени вреди/болки и страдания.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД при предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 34
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД при предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на принципа за справедливост при определяне на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 35
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на принципа за справедливост при определяне на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 36
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е приложението на чл. 51 ал. 2 ЗЗД да се основава на предположения относно причинността между поведението на пострадалия / действие или бездействие / и вредоносния резултат? Наличието на видим физически недъг у неправоспособен водач на автомобила, причинил ПТП, достатъчно ли е да обоснове извод, че пострадалият сам…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 37
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 38
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 39
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно релевантните критерии при прилагане на предвидения в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как се прилага общественият критерий за справедливост по чл. 52 от ЗЗД при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди в производството по иска по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предл. 1, и задължен ли е въззивният съд да обсъди всички релевантни обстоятелства, които обуславят размера на…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 40
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как се прилага общественият критерий за справедливост по чл. 52 от ЗЗД при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди в производството по иска по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предл. 1, и задължен ли е въззивният съд да обсъди всички релевантни обстоятелства, които обуславят размера на…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 41
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са предпоставките за приложение на разпоредбите на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, които съдът следва да съобрази при определяне размера на приноса на пострадалия?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съответствието по размер на присъденото от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди, с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии и задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 42
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съответствието по размер на присъденото от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди, с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии и задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 43
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кой е началния момент, от който започва да тече абсолютната погасителна давност за вземане на ищеца по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Как следва да се преценяват от съда събраните по делото доказателства, които носят информация за релевантните по делото факти и в частност показанията на причинителя на увреждането, при предявен пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”, и приетите по делото експертизи? 2. Следва ли въззивният…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 44
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 45
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Чия е тежестта за доказване на възражение за съпричиняване на вредоносен резултат при деликт и може ли то да бъде прието за основателно въз основа на предположения и вероятности, които не са установени по несъмнен начин с доказателствата в процеса? Следва ли да бъдат посочени в съдебното решение конкретни критерии…
 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е съдът да се произнесе по непредявен иск? Дали е основателно съдът да определи обезщетение в размер на 300 000 лв. за причинени неимуществени вреди от претърпян инцидент, по време на който ищцата си е счупила горния край на лявата бедрена кост и дали е обосновано съдът да…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД и за определянето на обезвредата в тези случаи при преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 46
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД и за определянето на обезвредата в тези случаи при преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на принципа за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 47
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 48
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Критериите за определяне на обезщетението за неимуществени вреди съобразно визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 49
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За предпоставките за приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и определянето на степента на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалото лице. Относно критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 50
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на обществения критерий за справедливост, визиран в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД, при определяне размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от незаконно водено наказателно производство.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно обстоятелствата, които следва да бъдат съобразени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 51
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно обстоятелствата, които следва да бъдат съобразени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да се изложат мотиви относно наличието на конкретна причинно – следствена връзка между незаконосъобразното обвинение и претърпените вреди и следва ли ищецът да докаже тази връзка?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите за приложение на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 52
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите, по които се определя справедливият размер на обезщетението за неимуществени вреди, по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към която норма препраща разпоредбата на чл. 4 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 53
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за справедливост на обезщетението за неимуществени вреди по смисъла на чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да изложи мотиви за наличието на причинна връзка между незаконосъобразното обвинение и вредите, относно необходимостта неимуществените вреди да са пряка и непосредствена последица от увреждането и критерия по чл. 52 ЗЗД за определяне обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 54
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да се прилага критерия за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 55
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Как следва да се прилагат критериите за справедливост при определяне обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя съобразно принципа, въведен в чл. 52 ЗЗД? 2. Какви са предпоставките за прилагане на редукция за съпричиняване по смисъла на чл. 51 ЗЗД и как следва да…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 56
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите за определяне на размера на претърпени неимуществени вреди по справедливост - чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 57
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл.52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 58
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За проверка на извода на въззивния съд, че обективните предели на СПН на положителното съдебно решение по първия частичен иск не обхващат общия размер на справедливото обезщетение, а съдът по втория частичен иск може да определи и друг общ размер, преценявайки данните по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС и има ли значение качеството на страната по забавеното дело при преценка на критерия предмет на производството?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  До кой момент страната може да представя релевантни доказателства за здравословното си състояние в производство по иск с правно основание чл. 200 КТ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  До кой момент страната може да представя релевантни доказателства за здравословното си състояние в производство по иск с правно основание чл. 200 КТ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Във връзка с критериите, които следва да бъдат съобразени от съда при определяне на обезщетението за неимуществени вреди с оглед принципа на справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 59
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите, които следва да бъдат съобразени от съда при определяне на обезщетението за неимуществени вреди с оглед принципа на справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно определяне по размер на обезщетението за неимуществени вреди, с оглед принципа за справедливост и съобразяване с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 60
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно определяне по размер на обезщетението за неимуществени вреди, с оглед принципа за справедливост и съобразяване с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 61
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 62
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съответствието по размер на присъденото от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии и задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 63
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от ПТП.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от ПТП.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 64
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при приложението на принципа за справедливото обезщетяване на увредените лица при деликт, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 65
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да изложи мотиви за наличието на причинна връзка между незаконосъобразното обвинение и вредите, относно необходимостта неимуществените вреди да са пряка и непосредствена последица от увреждането и критерия по чл. 52 ЗЗД за определяне обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 66
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложение на принципа за справедливост, въведен с чл.52 ЗЗД, при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди. 2. За предпоставките за приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства по делото, релевантни за точното приложение на принципа за справедливост.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 67
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства по делото, релевантни за точното приложение на принципа за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За съдържанието на понятието „справедливост“ в нормата на чл. 52 ЗЗД във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд, при определяне на размера на обезщетение за неимуществени вреди от незаконно обвинение, да обсъди всички конкретно установени обстоятелства по делото и доводите на страните, включително изложените в отговора срещу исковата молба и да изгради правните си изводи по същество на спора след преценка на всички…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 68
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд да мотивира решението си като изложи съображения по наведените от страните доводи и релевантните за спора доказателства.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 69
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 70
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За определяне на неимуществените вреди след задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължителната преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД и съдържанието на този принцип.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са релевантните обстоятелства, които следва да бъдат обсъдени от съда при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди в производството по чл. 2б ЗОДОВ?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 71
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 51 ал. 2 ЗЗД, независимо, че едно лице не може за действа виновно; кое е от значение за прилагането на нормата – наличието на причинна връзка между поведението на пострадалия и настъпилия вредоносен резултат или наличието на вина?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 72
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За крайния момент, до който може да бъде направено възражение за съпричиняване по чл. 51, ал. 2 ЗЗД, и трябва ли ответникът да изложи конкретни фактически обстоятелства относно действията, с които пострадалият е допринесъл за увреждането; за прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да мотивира решението си по обезщетението за неимуществени вреди, определено съгласно чл. 52 ЗЗД и да изложи съображения при значително му увеличаване в сравнение с пресъденото от първоинстанционния съд, при съобразени от двете инстанции едни и същи обективни обстоятелства от значение за размера, съгласно Постановление…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 73
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да мотивира решението си по обезщетението за неимуществени вреди, определено съгласно чл. 52 ЗЗД и да изложи съображения при значително му увеличаване в сравнение с пресъденото от първоинстанционния съд, при съобразени от двете инстанции едни и същи обективни обстоятелства от значение за размера, съгласно Постановление…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 74
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди и за задължението на въззивния съд да обсъди конкретните обстоятелства от значение за определянето на обезщетението по размер и да изложи собствени мотиви при прилагане на обществения критерий за справедливост по чл.52 ЗЗД, включително в случаите, при които…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 75
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 76
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивният съд при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди да извърши задължителна и подробна преценка на всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното тълкуване на критериите при прилагане на принципа на справедливостта, и да обоснове какво е тяхното значение за определяне на обезщетението…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съдържанието на понятието “справедливост”, изведено в принцип при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл.52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите, които съдът следва да съблюдава при определянето на обезщетение за неимуществени вреди, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на установения с чл. 52 ЗЗД принцип на справедливост, критериите за определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, лимитите на застраховане съобразно пар. 27 ПЗР КЗ /отм./ и обществено-икономическите условия в страната и тяхната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, във вр. с чл. 108, ал. 1 ЗДвП и на чл. 52 ЗЗД, относно критериите за определяне на обезщетение за неимуществени вреди, съобразно установеният принцип за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивният съд да се съобразява с ограничението, визирано в разпоредбата на чл. 269, изр. 2 ГПК, а именно да бъде ограничен само до изложените във въззивната жалба оплаквания?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди? Може ли кредиторът да бъде задължен да получи частично плащане с оглед разпоредбата…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. При несъответствие между отразената в Информационния център на Гаранционния фонд информация относно началната дата и час на валидност на конкретен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, спрямо вписаните в застрахователната полица данни, в която застрахователният договор е материализиран, кои от тях намират приложение по отношение на трети,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда да обсъди и вземе предвид всички обстоятелства, релевантни за определяне по справедливост размера на обезщетението за причинени неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как се прилага общественият критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите, въз основа на които се определя справедлив размер на обезщетение по чл.200 ал.1 КТ за неимуществени вреди от смърт при трудова злополука и явява ли се такъв критерий размерът на обезщетението, присъден с влезли в сила решения на трети лица, при сходни обстоятелства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правомощията на въззивния съд при постановяване на решението му в контекста на чл. 269 ГПК. Относно прилагане на критериите за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на обезщетението за претърпени неимуществени вреди.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 77
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на чл. 52 ЗЗД и критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжна ли е въззивната инстанция да изложи собствени мотиви на вьззивното решение, предвид факта, че е инстанция по същество, и длъжна ли е да се произнесе но спорния предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Освен изброяване на релевантните обстоятелства при мотивиране на решението, с което се присъжда обезщетение за неимуществени вреди, следва ли да се посочи и тяхното значение при конкретно установените по делото факти?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 78
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да е налице съответствие между действителния принос на пострадалия за настъпването на трудовата злополука, при допусната груба небрежност по смисъла на чл. 201, ал. 2 от КТ, и определения от съда процент на съпричиняване на вредоносния резултат?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно обстоятелствата, които следва да бъдат ценени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер /чл. 52 ЗЗД/ обезщетение за неимуществени вреди.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 79
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За съдържанието на понятието справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди от деликт.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на чл.52 ЗЗД и критерия за справедливост.
 • Определение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За определяне на наличието или липсата на съпричиняване за настъпване на увреждането.
 • Определение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
 • Определение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за определяне на размера на обезщетението за неимуществените вреди по справедливост и съответствието му със задължителната практика на ВКС, изразена в ППВС 4/68 г.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При съпричиняване на увреждането от няколко делинквенти, застрахователят по сключена с един от тях застраховка „Гражданска отговорност„ как отговаря спрямо пострадалото лице – съобразно приноса за увреждането на застрахования при него делинквент или за пълния размер на вредите, до размера на застрахователната сума?
 • Определение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите по чл.52 ЗЗД, които следва да бъдат съобразени при определяне на справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт, и за задължението на съда да посочи в мотивите към решението си всички обстоятелства от значение за размера на присъденото обезщетение.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на чл.52 ЗЗД при определяне размер на обезщетение за неимуществените вреди в хипотезата на чл. 2б ЗОДОВ, във вр. с чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 80
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда да обсъди обективно и пълно всички обстоятелства от значение за размера на неимуществените вреди, произтекли от деликт.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съдът по иска по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ как прилага обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД и за задължението на съда по иска да извърши преценка на всички конкретно проявени обстоятелства, които са в причинно-следствена връзка с незаконното обвинение и имат значение за…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 81
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно фактите и обстоятелствата, които са установени по делото съобразно критериите за определяне на справедливо обезщетение.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 82
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо и справедливо ли е при иск по чл. 200 КТ да се определи и присъди по-голям размер на обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука на пострадалото лице, в сравнение с присъжданите размери на обезщетения на наследниците на починал/ при тр. злополука/ наследодател?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 83
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съдържанието на понятието “справедливост”, изведено в принцип при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 84
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на визирания в чл.52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 85
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя, на основание чл. 226 КЗ /отм./ и определяне на това обезщетение съгласно критериите по чл. 52 от ЗЗД в хипотезата на спогодба между пострадалото лице и деликвента?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на принципа за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД, при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск от пострадалото лице срещу застрахователя.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 86
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД и за задължителното излагане от страна на съда на съображения за определяне на същия.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 87
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда да обсъди всички доказателства от значение за определяне обезщетение за неимуществени вреди от деликт по справедливост, като съобрази степента и броя на причинените травматични увреждания, вида на проведеното лечение и интензитета на търпените болки и страдания от пострадалата.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите, при които се определя справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди по смисъла на чл.52 ЗЗД, към която норма препраща разпоредбата на чл.4 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 88
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 89
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да бъде прилаган критерият за справедливост по чл. 52 ЗЗД при предявен пряк иск на правоимащи лица с правно основание чл. 226 КЗ /отм./? Относно приложението на чл. 269 ГПК и обхвата на проверката за правилност на първоинстанционния съдебен акт, вкл. за разграничението между диспозитивното и служебното начало…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след извършване на задължителна преценка на всички установени по делото, релевантни, обективно съществуващи конкретни обстоятелства, както и на тяхното значение, като…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетяване за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя и за начина на определяне % на съпричиняване на вредата в хипотезата на чл. 51, ал. 2…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 90
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за приложение на принципа за справедливост, регламентиран в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При определяне на обезщетение за неимуществени вреди при трудова злополука длъжен ли е съдът да посочи в мотивите на решението си всички обстоятелства, от значение при определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД и да обсъди всички критерии, посочени в ППВС № 4/1968г.?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на обществения критерий за справедливост.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 91
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 92
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 93
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за определяне на обезщетение на основание чл. 52 от ЗЗД и конкретно, за обстоятелствата, свързани с родствената връзка и отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 94
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивният съд при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди да извърши задължителна и подробна преценка на всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното тълкуване на критериите при прилагане на принципа на справедливостта, и да обоснове какво е тяхното значение за определяне на обезщетението…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя, на основание чл. 226 КЗ /отм./ и определяне на това обезщетение съгласно критериите по