Постановление № 4/1968 от 23.12.1968 г.


Класификация

 • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
 • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд
 • Допълнителен селективен критерий: ГПК /отм./

Анотация

Въпроси

За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Въпроси

Определянето на размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане създава значителни затруднения в практиката на съдилищата. Това се отнася особено до обезщетението за вреди от увреждане на здравето и причиняване смъртта на пострадалия. С оглед установяване на правилна и единна практика по споровете за такива вреди Пленумът на Върховния съд с постановленията си № 7/59 г., № 4/61 г. и № 17/63 г. даде редица указания на съдилищата за определяне на размера на обезщетенията. Тези указания в общи линии се спазват.

От проверките, които Върховният съд извършва при разглеждането на делата, се констатират някои слабости в работата на съдилищата при определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от увреждането на здравето и причиняване смъртта на пострадалия. Освен това на практика някои от дадените указания с цитираните постановления не във всички случаи дават възможност за пълно възмездяване на причинените имуществени вреди. Обстоятелството, че указанията на Пленума относно определяне на размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от увреждане на здравето и причиняване на смърт са дадени в три отделни постановления, създава затруднения в практиката. Всичко това налага обобщаването на практиката по определяне на размера на тези обезщетения, преразглеждането на някои от дадените указания с цитираните постановления, както и събирането на указанията за прегледност и лесна справка в едно постановление.

Мотиви

Точка №1

I. По силата на чл. 45 ЗЗД и сл. подлежат на обезщетяване всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Вредите могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени. В случаите на увреждане пострадалият понася болки и страдания, които пораждат за него право да търси неимуществени вреди. Той понася и имуществени вреди, изразяващи се най-напред в лишаването му от възможността да полага труд и да получава трудово възнаграждение, а след това и в извършването на необходими разходи за възстановяване на здравето. При причиняване смърт на пострадалия неговите близки, които са били издържани и са имали правото на издръжка, търпят имуществени вреди поради лишаването им от такава издръжка. Близките на пострадалия понасят и неимуществени вреди, които също така подлежат на обезщетяване.

В случаите на увреждане на здравето и причиняване смърт на пострадалия, който не е включен в системата на общественото осигуряване, размерът на обезщетението за имуществените вреди поради лишаването му от възможност по-нататък да добива ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60155/02.03.2022 по дело №1693/2020
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №30/08.03.2022 по дело №2300/2021
  Относно критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 1
  Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021
  1. По време на действие на ЗМВР /отм./ компетентен ли е общия наказателен съд да приеме и да разглежда жалба, подадена от задържано по реда на чл. 63 ЗМВР /отм./ лице срещу незаконосъобразността на задържането на основание чл. 5 КЗПЧОС при положение, че към този момент, съобразно чл.63, ал.4 от…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №22/11.03.2022 по дело №117/2021
  За критериите при определяне по справедливост на размера на обезщетението за неимуществени вреди/болки и страдания/.
 • Определение №159/23.03.2022 по дело №2164/2020 2
  Определение №159/23.03.2022 по дело №2164/2020
  Относно началната дата на начисляване на законната лихва върху застрахователно обезщетение за настъпилите неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60163/31.03.2022 по дело №1078/2020
  Относно приложението на установения с чл.52 ЗЗД принцип за справедливост и критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск от увредените лица срещу застрахователя на делинквента.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №15/29.03.2022 по дело №1834/2021
  За приложението на обществения критерий за справедливост, визиран в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД, при определяне размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от незаконно водено наказателно производство.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №25/31.03.2022 по дело №422/2021
  Кои са предпоставките за приложение на разпоредбите на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, които съдът следва да съобрази при определяне размера на приноса на пострадалия?
 • Определение №195/07.04.2022 по дело №2304/2020 3
  Определение №195/07.04.2022 по дело №2304/2020
  Относно наличието на трайна и дълбока емоционална връзка с починалия като основание за възникване на право на обезщетение за неимуществени вреди в полза на лице извън кръга на лицата, посочени в ППВС № 4/61 и ППВС № 5/69.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №37/11.04.2022 по дело №328/2021
  По приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №18/11.04.2022 по дело №164/2021
  За критериите за приложение на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №39/14.04.2022 по дело №647/2021
  За критериите при определяне по справедливост на размера на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №149/12.04.2022 по дело №4101/2021 4
  Определение №149/12.04.2022 по дело №4101/2021
  За приложението на принципа на справедливост при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №35/19.04.2022 по дело №269/2021
  За приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №36/20.04.2022 по дело №311/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, да прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Определение №254/27.04.2022 по дело №1454/2021 5
  Определение №254/27.04.2022 по дело №1454/2021
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД и кои са критериите, които трябва да се съобразят при определяне на дължимо обезщетение за неимуществени вреди от причинени в резултат на деликт телесни повреди, в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Определение №261/28.04.2022 по дело №1524/2021 6
  Определение №261/28.04.2022 по дело №1524/2021
  1. Koи обстоятелства следва да бъдат ценени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер /чл. 52 ЗЗД/ обезщетение за неимуществени вреди? 2. Следва ли при определяне на обезщетението съдът да се съобрази с лимита на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, който отразява промените в икономическите условия?…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №92/03.05.2022 по дело №3119/2021
  Относно определяне по размер на обезщетението за неимуществени вреди, с оглед принципа за справедливост и съобразяване с посочените в ППВС № 4/23.12.1968 г. критерии.
 • Определение №373/05.05.2022 по дело №4756/2021 7
  Определение №373/05.05.2022 по дело №4756/2021
  За критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед установените конкретни обстоятелства по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №48/11.05.2022 по дело №1611/2021
  При преценката има ли причинени неимуществени вреди по чл. 2 ЗОДОВ и какъв да бъде размерът на обезщетението, съдът какво трябва да вземе предвид и кои обстоятелства да обсъди?
 • Определение №187/11.05.2022 по дело №290/2022 8
  Определение №187/11.05.2022 по дело №290/2022
  Обвързан ли е съдът, сезиран с иск по чл. 2б ЗОДОВ, от решението на министъра на правосъдието или оправомощено от него лице по чл. 60е, ал. 2 ЗСВ, при преценката си относно определяне на размера на дължимото обезщетение и следва ли той да определи обезщетение в размер не по-нисък от…
 • Определение №243/09.05.2022 по дело №1319/2021 9
  Определение №243/09.05.2022 по дело №1319/2021
  За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №61/17.05.2022 по дело №723/2021
  За критериите за определяне на размера на претърпени неимуществени вреди по справедливост - чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №421/18.05.2022 по дело №1032/2022 10
  Определение №421/18.05.2022 по дело №1032/2022
  Относно критериите за груба небрежност по чл. 201 КТ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60137/17.05.2022 по дело №889/2020
  Относно критериите за справедливост на размера на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №276/19.05.2022 по дело №1677/2021 11
  Определение №276/19.05.2022 по дело №1677/2021
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател?
 • Определение №60820/24.11.2021 по дело №2373/2021 12
  Определение №60820/24.11.2021 по дело №2373/2021
  За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и дължимата от съда тяхна съвкупна преценка.
 • Определение №442/26.05.2022 по дело №1439/2022 13
  Определение №442/26.05.2022 по дело №1439/2022
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №112/26.05.2022 по дело №66/2021
  За приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, а именно – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след задължителна преценка на всички конкретно установени по делото, релевантни и обективно съществуващи обстоятелства, както и на тяхното значение,…
 • Определение №508/03.06.2022 по дело №256/2022 14
  Определение №508/03.06.2022 по дело №256/2022
  Относно критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед установените конкретни обстоятелства по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Критериите за определяне на обезщетението за неимуществени вреди съобразно визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите, по които следва да се определи размера на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №369/13.06.2022 по дело №1760/2021 15
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които съдът следва да съобрази.
 • Определение №379/20.06.2022 по дело №2372/2021 16
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно прилагане на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и относно приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и преценката за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалото лице и евентуално при наличие на съпричиняване неговата съразмерност и начина…
 • Определение №391/24.06.2022 по дело №549/2022 17
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  За приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимото обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите за определяне на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно правното значение на шестмесечния срок по пар. 8, ал. 2, предл. второ ПЗР ЗИДЗОДОВ (обн. в ДВ, бр. 98//2012 г.) за допустимостта на иска по чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ и кои са допустимите доказателствени средства за установяване на началния момент на този срок?
 • Определение №108/10.03.2022 по дело №1191/2021 18
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Задължен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на събрания пред него и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал, за да направи своите фактически и правни изводи по съществото на спора, за което да изложи своите мотиви? Коя е началната дата на лихвите за забава върху обезщетението в…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли съдът, при постановяване на решение за обезвреда и присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, да съобрази предвидимите болки и страдания, които увреденият би претърпял, при необходимите медицински интервенции за отстраняване на последиците от увреждането?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли да бъде съобразено, че вредите се претендират като последица от неправомерно поведение, изразяващо се в бездействие – неизпълнение на възложен в личен и в обществен интерес задължение да бъдат предприети действия за грижи на постановено под пълно запрещение лице?
 • Определение №221/14.04.2022 по дело №1291/2021 19
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които следва да бъдат съобразени.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложението на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, при определяне на размера на дължимо обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди, в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, и критериите, които следва да бъдат съобразени. (По искова претенция за сумата от…
 • Определение №141/16.03.2022 по дело №569/2021 20
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно обстоятелствата /критериите/, които съдът следва да вземе предвид при определяне на обезщетение за неимуществени вреди по справедливост, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №459/26.07.2022 по дело №2206/2021 21
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложимите критерии при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД. (По иск срещу ЗК „Лев Инс“ АД с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за сумата 300 000 лева - обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ПТП)
 • Определение №483/26.07.2022 по дело №925/2021 22
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя? (По иск против ЗД „Бул Инс” АД с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  При прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съда за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в рамките на претендираната от пострадалия с исковата молба сума, или размерът на справедливото обезщетение, което се намалява според установеното съпричиняване, не е обусловен от…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите, които следва да съблюдава съдът при приложението на принципа за справедливото обезщетяване на увредените лица при деликт, съгласно чл. 52 ЗЗД. (По искове срещу ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД за обезщетение на неимуществени вреди, причинени от смъртта на сина на ищците, починал в резултат на ПТП - по…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД и критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ (По предявени против ЗД „Бул Инс“ АД частични искове с правно основание чл. 226, ал.…
 • Определение за недопускане
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Следва ли съдът при приложението на чл. 52 ЗЗД да обсъди и анализира всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства и въз основа на комплексната им оценка да определи конкретния размер на обезщетението по справедливост? (По искове на пациент срещу „Аджибадем С. К. УМБАЛ Т.“ ЕАД за обезщетяване на неимуществени и имуществени…
 • Определение №531/18.08.2022 по дело №1958/2021 23
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложението на принципа за справедливост, предвиден в чл. 52 от ЗЗД и критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди, в хипотезата на предявен иск с правно основание чл. 432, ал. 1 от КЗ. (По иск срещу „Лев инс“ АД с правно основание чл. 432, ал.…
 • Определение №262/08.04.2022 по дело №3365/2021 24
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Трябва ли съдът да изложи мотиви за значението на всички конкретно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта относно размера на дължимото парично обезщетение и как се прилага общественият критерий за справедливост за причинно-следствената връзка между незаконосъобразното обвинение и причинените вреди?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт? (По иск срещу община с правно основание чл. 49 ЗЗД вр. чл. 45 ЗЗД за обезщетение на вреди, които ищцата е претърпяла от спъване в компрометирана от корени на…
 • Определение №193/04.05.2022 по дело №609/2022 25
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт?
 • Определение №50696/30.09.2022 по дело №412/2022 26
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  По тълкуването и приложението на чл. 52 ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3, предл. първо ЗОДОВ – относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства, установени по делото, релевантни…
 • Определение №204/11.04.2022 по дело №1197/2021 27
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно приложимите критерии за справедливо овъзмездяване на причинени в резултат на деликт неимуществени вреди.
 • Определение №390/17.05.2022 по дело №2477/2021 28
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Как трябва да се отнесе към размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди обстоятелството, че в хода на същото досъдебно производство, което е прекратено, е установено извършването на престъпление, доказано с влязъл в сила съдебен акт?
 • Определение №243/21.04.2022 по дело №1235/2021 29
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите за определяне на размера на претърпени неимуществени вреди по справедливост – чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  За извършаване на проверка за съответствие на възприетото от въззивния съд разрешение досежно размера на обезщетението със задължителната практика на Върховния касационен съд, обективирана в ППВС № 4/1968г. (По иск срещу ЗАД “Армеец“ АД на основание по чл. 432, ал. 1 КЗ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Ако е установено, че до настъпването на трудова злополука не би се стигнало при използване на лични предпазни средства и спазване на правилата за безопасност от пострадалия, следва ли при определяне на процента на съпричиняване да се даде превес на отговорността на работника/служителя пред тази на работодателя за настъпване на…
 • Определение №50754/21.10.2022 по дело №912/2022 30
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно определянето по размер на обезщетението за неимуществени вреди, претърпени от пострадалото лице и прилагането на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД. (По иск срещу Прокуратурата на Република България за обезщетяване на причинени неимуществени вреди от незаконосъобразно повдигнати и поддържани обвинения за извършване на тежки умишлени…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне по справедливост на обезщетение за неимуществени вреди /болки и страдания/. (По иск срещу ЗК „Бул Инс“ АД за присъждане на застрахователно обезщетение в хипотезата на чл. 432, ал. 1 КЗ за разликата между 40 000 лева до 70 000 лева, за претърпени болки и страдания от…
 • Определение №250/10.05.2022 по дело №1387/2021 31
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне на размера на съпричиняването по чл. 51, ал. 2 ЗЗД на настъпилите вреди за самия пострадал в хипотезата на знание на същия за употреба от страна на водача на МПС на алкохолни напитки и съгласието да участва като пътник в автомобил управляван от такъв водач.
 • Определение №255/12.05.2022 по дело №1582/2021 32
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при определяне по справедливост на обезщетение за неимуществени вреди /болки и страдания/.
 • Определение №159/18.04.2022 по дело №4636/2021 33
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Дали особеностите в личността и физиката на лицето, което претендира обезщетение за неимуществени вреди, са сред обстоятелствата, които следва да се вземат предвид при определяне размера на обезщетението по чл. 52 ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Следва ли при постановяване на своето решение въззивният съд да прецени и обсъди всички установени по делото обстоятелства, касаещи и определящи степента на претърпените болки и страдания (неимуществени вреди) от пострадалото лице при определяне размера на обезщетението по справедливост по чл. 52 ЗЗД съобразно задължителната практика в т. 11 от…
 • Определение №329/07.06.2022 по дело №391/2022 34
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.05.1961г. и Постановление № 5 от 24.11.1969г.?
 • Определение №260/16.05.2022 по дело №256/2021 35
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За приложимостта на чл. 52 ЗЗД към регресните искове на застраховател за вреди, реализирани на територията на чужда държава. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
 • Определение №197/06.04.2022 по дело №1283/2021 36
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно предпоставките /критериите/ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт на други лица, извън очертания в ППВС № 4/61 г. и ППВС № 5/69 г. кръг на лицата с право на обезщетение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За необходимостта от доказване на причинно-следствената връзка между твърдените вреди и воденото наказателното производство и критериите за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД. (По иск за обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от незаконно повдигнато и поддържано обвинение за извършени престъпления по чл. 212 НК, ал. 4, вр.…
 • Определение №348/03.05.2022 по дело №4473/2021 37
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За необходимостта от доказване на причинно-следствената връзка между твърдените вреди и воденото наказателно производство, съгласно предвиденото в чл. 4 ЗОДОВ.
 • Определение №50855/21.11.2022 по дело №1941/2022 38
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  За определяне на паричното обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука с отчитане на здравословното състояние на ищеца понастоящем, продължителността на болките и страданията и последиците от увреждането.
 • Определение №50856/21.11.2022 по дело №1490/2022 39
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно приложението на принципа на справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди, претърпени вследствие смъртта на починал при трудова злополука близък роднина.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №107/06.08.2021 по дело №2019/2020
  Чия е тежестта за доказване на възражение за съпричиняване на вредоносен резултат при деликт и може ли то да бъде прието за основателно въз основа на предположения и вероятности, които не са установени по несъмнен начин с доказателствата в процеса? Следва ли да бъдат посочени в съдебното решение конкретни критерии…
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 7/1959 от 30.12.1959 г.
  По някои въпроси за отговорността при непозволено увреждане.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60140/11.11.2021 по дело №1905/2020
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 4/1961 от 25.05.1961 г.
  За обобщаване на практиката по някои въпроси във връзка с отговорността за непозволено увреждане.
 • Определение №301/28.05.2021 по дело №1905/2020 40
  Определение №301/28.05.2021 по дело №1905/2020
  За критериите при определяне по справедливост на обезщетение за неимуществени вреди/болки и страдания.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60137/11.11.2021 по дело №1920/2020
  Относно критериите за прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД при предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ.
 • Определение №60328/03.06.2021 по дело №1920/2020 41
  Определение №60328/03.06.2021 по дело №1920/2020
  Относно критериите за прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД при предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60144/12.11.2021 по дело №2202/2020
  За приложението на принципа за справедливост при определяне на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №60429/13.07.2021 по дело №2202/2020 42
  Определение №60429/13.07.2021 по дело №2202/2020
  За приложението на принципа за справедливост при определяне на обезщетението за неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60139/09.11.2021 по дело №1703/2020
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №60619/15.11.2021 по дело №239/2021 43
  Определение №60619/15.11.2021 по дело №239/2021
  Допустимо ли е приложението на чл. 51 ал. 2 ЗЗД да се основава на предположения относно причинността между поведението на пострадалия / действие или бездействие / и вредоносния резултат? Наличието на видим физически недъг у неправоспособен водач на автомобила, причинил ПТП, достатъчно ли е да обоснове извод, че пострадалият сам…
 • Определение №60780/16.11.2021 по дело №2300/2021 44
  Определение №60780/16.11.2021 по дело №2300/2021
  Относно критериите при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство и за съблюдаването на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №60576/18.11.2021 по дело №269/2021 45
  Определение №60576/18.11.2021 по дело №269/2021
  За приложение на визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №60575/18.11.2021 по дело №164/2021 46
  Определение №60575/18.11.2021 по дело №164/2021
  Относно релевантните критерии при прилагане на предвидения в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60251/19.11.2021 по дело №281/2021
  Как се прилага общественият критерий за справедливост по чл. 52 от ЗЗД при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди в производството по иска по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предл. 1, и задължен ли е въззивният съд да обсъди всички релевантни обстоятелства, които обуславят размера на…
 • Определение №345/27.04.2021 по дело №281/2021 47
  Определение №345/27.04.2021 по дело №281/2021
  Как се прилага общественият критерий за справедливост по чл. 52 от ЗЗД при определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди в производството по иска по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предл. 1, и задължен ли е въззивният съд да обсъди всички релевантни обстоятелства, които обуславят размера на…
 • Определение №60638/19.11.2021 по дело №422/2021 48
  Определение №60638/19.11.2021 по дело №422/2021
  Кои са предпоставките за приложение на разпоредбите на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, които съдът следва да съобрази при определяне размера на приноса на пострадалия?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60231/24.11.2021 по дело №3888/2020
  Относно съответствието по размер на присъденото от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди, с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии и задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта.
 • Определение №234/30.03.2021 по дело №3888/2020 49
  Определение №234/30.03.2021 по дело №3888/2020
  Относно съответствието по размер на присъденото от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди, с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии и задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта.
 • Определение №366/10.05.2021 по дело №262/2021 50
  Определение №366/10.05.2021 по дело №262/2021
  Кой е началния момент, от който започва да тече абсолютната погасителна давност за вземане на ищеца по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60119/08.11.2021 по дело №1449/2020
  1. Как следва да се преценяват от съда събраните по делото доказателства, които носят информация за релевантните по делото факти и в частност показанията на причинителя на увреждането, при предявен пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”, и приетите по делото експертизи? 2. Следва ли въззивният…
 • Определение №60523/01.11.2021 по дело №185/2021 51
  Определение №60523/01.11.2021 по дело №185/2021
  Относно критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №4/06.01.2021 по дело №2019/2020 52
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Чия е тежестта за доказване на възражение за съпричиняване на вредоносен резултат при деликт и може ли то да бъде прието за основателно въз основа на предположения и вероятности, които не са установени по несъмнен начин с доказателствата в процеса? Следва ли да бъдат посочени в съдебното решение конкретни критерии…
 • Определение за недопускане
  Определение №60654/02.08.2021 по дело №179/2021
  Допустимо ли е съдът да се произнесе по непредявен иск? Дали е основателно съдът да определи обезщетение в размер на 300 000 лв. за причинени неимуществени вреди от претърпян инцидент, по време на който ищцата си е счупила горния край на лявата бедрена кост и дали е обосновано съдът да…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60180/06.10.2021 по дело №3905/2020
  За критериите при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД и за определянето на обезвредата в тези случаи при преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства.
 • Определение №307/16.04.2021 по дело №3905/2020 53
  Определение №307/16.04.2021 по дело №3905/2020
  За критериите при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД и за определянето на обезвредата в тези случаи при преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60179/06.10.2021 по дело №3273/2020
  За критериите при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на принципа за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
 • Определение №60535/08.10.2021 по дело №194/2021 54
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя.
 • Определение №60472/12.10.2021 по дело №2247/2020 55
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Критериите за определяне на обезщетението за неимуществени вреди съобразно визирания в чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №60479/13.10.2021 по дело №2147/2020 56
  Определение №60479/13.10.2021 по дело №2147/2020
  За предпоставките за приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и определянето на степента на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалото лице. Относно критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №60697/14.10.2021 по дело №1834/2021 57
  Определение №60697/14.10.2021 по дело №1834/2021
  За приложението на обществения критерий за справедливост, визиран в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД, при определяне размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от незаконно водено наказателно производство.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60093/19.10.2021 по дело №1603/2020
  Относно обстоятелствата, които следва да бъдат съобразени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди.
 • Определение №268/26.04.2021 по дело №1603/2020 58
  Определение №268/26.04.2021 по дело №1603/2020
  Относно обстоятелствата, които следва да бъдат съобразени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60200/28.10.2021 по дело №3764/2020
  За критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60243/01.11.2021 по дело №1099/2021
  Следва ли да се изложат мотиви относно наличието на конкретна причинно – следствена връзка между незаконосъобразното обвинение и претърпените вреди и следва ли ищецът да докаже тази връзка?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60120/01.11.2021 по дело №1523/2020
  За критериите за приложение на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №196/13.04.2021 по дело №1523/2020 59
  Определение №196/13.04.2021 по дело №1523/2020
  Относно критериите за прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60239/02.11.2021 по дело №520/2021
  За критериите, по които се определя справедливият размер на обезщетението за неимуществени вреди, по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към която норма препраща разпоредбата на чл. 4 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60201/24.11.2021 по дело №3897/2020
  Какви са критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди при деликт?
 • Определение №171/16.03.2021 по дело №2917/2019 60
  Определение №171/16.03.2021 по дело №2917/2019
  Относно критериите за справедливост на обезщетението за неимуществени вреди по смисъла на чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60226/07.12.2021 по дело №1536/2021
  За задължението на въззивния съд да изложи мотиви за наличието на причинна връзка между незаконосъобразното обвинение и вредите, относно необходимостта неимуществените вреди да са пряка и непосредствена последица от увреждането и критерия по чл. 52 ЗЗД за определяне обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №60546/13.10.2021 по дело №121/2021 61
  Определение №60546/13.10.2021 по дело №121/2021
  Как следва да се прилага критерия за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД?
 • Определение №18/01.02.2022 по дело №329/2021 62
  Определение №18/01.02.2022 по дело №329/2021
  1. Как следва да се прилагат критериите за справедливост при определяне обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя съобразно принципа, въведен в чл. 52 ЗЗД? 2. Какви са предпоставките за прилагане на редукция за съпричиняване по смисъла на чл. 51 ЗЗД и как следва да…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №9/04.02.2022 по дело №185/2021
  Относно критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател с оглед приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №55/07.02.2022 по дело №723/2021 63
  Определение №55/07.02.2022 по дело №723/2021
  За критериите за определяне на размера на претърпени неимуществени вреди по справедливост - чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60313/08.02.2022 по дело №937/2021
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №60528/25.06.2021 по дело №937/2021 64
  Определение №60528/25.06.2021 по дело №937/2021
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл.52 ЗЗД.
 • Определение №37/08.02.2022 по дело №3185/2021 65
  Определение №37/08.02.2022 по дело №3185/2021
  За проверка на извода на въззивния съд, че обективните предели на СПН на положителното съдебно решение по първия частичен иск не обхващат общия размер на справедливото обезщетение, а съдът по втория частичен иск може да определи и друг общ размер, преценявайки данните по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №306/22.10.2019 по дело №4482/2017
  За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС и има ли значение качеството на страната по забавеното дело при преценка на критерия предмет на производството?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Определение №60779/02.12.2021 по дело №2750/2021
  До кой момент страната може да представя релевантни доказателства за здравословното си състояние в производство по иск с правно основание чл. 200 КТ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №38/09.02.2022 по дело №2750/2021
  До кой момент страната може да представя релевантни доказателства за здравословното си състояние в производство по иск с правно основание чл. 200 КТ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №9/10.02.2022 по дело №1692/2021
  Във връзка с критериите, които следва да бъдат съобразени от съда при определяне на обезщетението за неимуществени вреди с оглед принципа на справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №60675/04.10.2021 по дело №1692/2021 66
  Определение №60675/04.10.2021 по дело №1692/2021
  Относно критериите, които следва да бъдат съобразени от съда при определяне на обезщетението за неимуществени вреди с оглед принципа на справедливост по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60323/11.02.2022 по дело №517/2021
  Относно определяне по размер на обезщетението за неимуществени вреди, с оглед принципа за справедливост и съобразяване с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии.
 • Определение №60576/19.07.2021 по дело №517/2021 67
  Определение №60576/19.07.2021 по дело №517/2021
  Относно определяне по размер на обезщетението за неимуществени вреди, с оглед принципа за справедливост и съобразяване с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии.
 • Определение №62/14.02.2022 по дело №710/2021 68
  Определение №62/14.02.2022 по дело №710/2021
  Относно критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №123/25.02.2022 по дело №3119/2021 69
  Определение №123/25.02.2022 по дело №3119/2021
  Относно съответствието по размер на присъденото от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди с посочените в т.11 от ППВС № 4/23.12.1968 г критерии и задължението на съда да обсъди всички обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа за справедливостта.
 • Определение №60533/08.10.2021 по дело №2393/2020 70
  Определение №60533/08.10.2021 по дело №2393/2020
  Относно определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от ПТП.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60180/24.01.2022 по дело №2393/2020
  Относно определяне на справедлив размер съгласно чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от ПТП.
 • Определение №37/21.01.2022 по дело №616/2021 71
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За критериите при приложението на принципа за справедливото обезщетяване на увредените лица при деликт, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №60650/26.07.2021 по дело №1536/2021 72
  Определение №60650/26.07.2021 по дело №1536/2021
  За задължението на въззивния съд да изложи мотиви за наличието на причинна връзка между незаконосъобразното обвинение и вредите, относно необходимостта неимуществените вреди да са пряка и непосредствена последица от увреждането и критерия по чл. 52 ЗЗД за определяне обезщетението за неимуществени вреди.
 • Определение №60628/07.12.2021 по дело №328/2021 73
  Определение №60628/07.12.2021 по дело №328/2021
  За приложение на принципа за справедливост, въведен с чл.52 ЗЗД, при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60173/15.12.2021 по дело №2147/2020
  1. За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди. 2. За предпоставките за приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60289/15.12.2021 по дело №837/2021
  Относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства по делото, релевантни за точното приложение на принципа за справедливост.
 • Определение №60493/16.06.2021 по дело №837/2021 74
  Определение №60493/16.06.2021 по дело №837/2021
  Относно определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни, обективно съществуващи обстоятелства по делото, релевантни за точното приложение на принципа за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60221/16.12.2021 по дело №909/2021
  За съдържанието на понятието „справедливост“ в нормата на чл. 52 ЗЗД във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60303/22.12.2021 по дело №2352/2021
  За задължението на въззивния съд, при определяне на размера на обезщетение за неимуществени вреди от незаконно обвинение, да обсъди всички конкретно установени обстоятелства по делото и доводите на страните, включително изложените в отговора срещу исковата молба и да изгради правните си изводи по същество на спора след преценка на всички…
 • Определение №60721/29.12.2021 по дело №758/2021 75
  Определение №60721/29.12.2021 по дело №758/2021
  Относно задължението на въззивния съд да мотивира решението си като изложи съображения по наведените от страните доводи и релевантните за спора доказателства.
 • Определение №60656/22.12.2021 по дело №531/2021 76
  Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №60896/15.12.2021 по дело №2601/2021 77
  Определение №60896/15.12.2021 по дело №2601/2021
  За определяне на неимуществените вреди след задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60277/06.01.2022 по дело №9/2021
  Относно задължителната преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД и съдържанието на този принцип.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60242/13.01.2022 по дело №339/2021
  Кои са релевантните обстоятелства, които следва да бъдат обсъдени от съда при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди в производството по чл. 2б ЗОДОВ?
 • Определение №17/11.01.2022 по дело №257/2021 78
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 51 ал. 2 ЗЗД, независимо, че едно лице не може за действа виновно; кое е от значение за прилагането на нормата – наличието на причинна връзка между поведението на пострадалия и настъпилия вредоносен резултат или наличието на вина?
 • Определение №11/11.01.2022 по дело №237/2021 79
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За крайния момент, до който може да бъде направено възражение за съпричиняване по чл. 51, ал. 2 ЗЗД, и трябва ли ответникът да изложи конкретни фактически обстоятелства относно действията, с които пострадалият е допринесъл за увреждането; за прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60246/12.01.2022 по дело №1265/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да мотивира решението си по обезщетението за неимуществени вреди, определено съгласно чл. 52 ЗЗД и да изложи съображения при значително му увеличаване в сравнение с пресъденото от първоинстанционния съд, при съобразени от двете инстанции едни и същи обективни обстоятелства от значение за размера, съгласно Постановление…
 • Определение №60499/16.06.2021 по дело №1265/2021 80
  Определение №60499/16.06.2021 по дело №1265/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да мотивира решението си по обезщетението за неимуществени вреди, определено съгласно чл. 52 ЗЗД и да изложи съображения при значително му увеличаване в сравнение с пресъденото от първоинстанционния съд, при съобразени от двете инстанции едни и същи обективни обстоятелства от значение за размера, съгласно Постановление…
 • Определение №95/02.03.2022 по дело №967/2021 81
  Определение №95/02.03.2022 по дело №967/2021
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60151/04.08.2021 по дело №3101/2020
  Относно критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди и за задължението на въззивния съд да обсъди конкретните обстоятелства от значение за определянето на обезщетението по размер и да изложи собствени мотиви при прилагане на обществения критерий за справедливост по чл.52 ЗЗД, включително в случаите, при които…
 • Решение №26/25.02.2020 по дело №533/2019 82
  Решение №26/25.02.2020 по дело №533/2019
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД.
 • Определение №540/17.07.2020 по дело №925/2020 83
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Следва ли въззивният съд при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди да извърши задължителна и подробна преценка на всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното тълкуване на критериите при прилагане на принципа на справедливостта, и да обоснове какво е тяхното значение за определяне на обезщетението…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №77/22.07.2020 по дело №4010/2019
  Относно съдържанието на понятието “справедливост”, изведено в принцип при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл.52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №53/24.07.2020 по дело №881/2019
  Относно критериите, които съдът следва да съблюдава при определянето на обезщетение за неимуществени вреди, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 157 от 28.11.2014 г. по търг. д. № 3040/2013 г.
  Относно приложението на установения с чл. 52 ЗЗД принцип на справедливост, критериите за определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, лимитите на застраховане съобразно пар. 27 ПЗР КЗ /отм./ и обществено-икономическите условия в страната и тяхната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №63/28.07.2020 по дело №2086/2019
  За приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, във вр. с чл. 108, ал. 1 ЗДвП и на чл. 52 ЗЗД, относно критериите за определяне на обезщетение за неимуществени вреди, съобразно установеният принцип за справедливост.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №69/31.07.2020 по дело №2461/2019
  Следва ли въззивният съд да се съобразява с ограничението, визирано в разпоредбата на чл. 269, изр. 2 ГПК, а именно да бъде ограничен само до изложените във въззивната жалба оплаквания?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №56/17.08.2020 по дело №1548/2019
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди? Може ли кредиторът да бъде задължен да получи частично плащане с оглед разпоредбата…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №55/24.08.2020 по дело №1842/2019
  1. При несъответствие между отразената в Информационния център на Гаранционния фонд информация относно началната дата и час на валидност на конкретен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, спрямо вписаните в застрахователната полица данни, в която застрахователният договор е материализиран, кои от тях намират приложение по отношение на трети,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №146/07.10.2020 по дело №4129/2019
  За задължението на съда да обсъди и вземе предвид всички обстоятелства, релевантни за определяне по справедливост размера на обезщетението за причинени неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 163 от 01.07.2016 г. по гр. д. № 411/2016 г.
  Как се прилага общественият критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №139/09.10.2020 по дело №873/2020
  За критериите, въз основа на които се определя справедлив размер на обезщетение по чл.200 ал.1 КТ за неимуществени вреди от смърт при трудова злополука и явява ли се такъв критерий размерът на обезщетението, присъден с влезли в сила решения на трети лица, при сходни обстоятелства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №100/12.10.2020 по дело №2871/2018
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №109/13.10.2020 по дело №1898/2019
  Относно правомощията на въззивния съд при постановяване на решението му в контекста на чл. 269 ГПК. Относно прилагане на критериите за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на обезщетението за претърпени неимуществени вреди.
 • Определение №545/19.10.2020 по дело №888/2020 84
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Относно приложението на чл. 52 ЗЗД и критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №108/21.10.2020 по дело №1287/2019
  Длъжна ли е въззивната инстанция да изложи собствени мотиви на вьззивното решение, предвид факта, че е инстанция по същество, и длъжна ли е да се произнесе но спорния предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №83/21.10.2020 по дело №1664/2019
  Освен изброяване на релевантните обстоятелства при мотивиране на решението, с което се присъжда обезщетение за неимуществени вреди, следва ли да се посочи и тяхното значение при конкретно установените по делото факти?
 • Определение №533/15.07.2020 по дело №1030/2020 85
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Следва ли да е налице съответствие между действителния принос на пострадалия за настъпването на трудовата злополука, при допусната груба небрежност по смисъла на чл. 201, ал. 2 от КТ, и определения от съда процент на съпричиняване на вредоносния резултат?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №53/03.07.2020 по дело №1311/2019
  Относно обстоятелствата, които следва да бъдат ценени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер /чл. 52 ЗЗД/ обезщетение за неимуществени вреди.
 • Определение №583/26.06.2020 по дело №1350/2020 86
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За съдържанието на понятието справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди от деликт.
 • Решение
  Решение №29/16.03.2020 по дело №1892/2019
  Относно приложението на чл.52 ЗЗД и критерия за справедливост.
 • Определение №169/16.03.2020 по дело №1879/2019 87
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За определяне на наличието или липсата на съпричиняване за настъпване на увреждането.
 • Определение №165/25.03.2020 по дело №1287/2019 88
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
 • Определение №172/27.03.2020 по дело №2448/2019 89
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно критериите за определяне на размера на обезщетението за неимуществените вреди по справедливост и съответствието му със задължителната практика на ВКС, изразена в ППВС 4/68 г.
 • Решение
  Решение №192/02.11.2017 по дело №416/2017
  При съпричиняване на увреждането от няколко делинквенти, застрахователят по сключена с един от тях застраховка „Гражданска отговорност„ как отговаря спрямо пострадалото лице – съобразно приноса за увреждането на застрахования при него делинквент или за пълния размер на вредите, до размера на застрахователната сума?
 • Определение №174/30.03.2020 по дело №1881/2019 90
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите по чл.52 ЗЗД, които следва да бъдат съобразени при определяне на справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт, и за задължението на съда да посочи в мотивите към решението си всички обстоятелства от значение за размера на присъденото обезщетение.
 • Решение
  Решение №69/29.04.2020 по дело №3169/2019
  За приложението на чл.52 ЗЗД при определяне размер на обезщетение за неимуществените вреди в хипотезата на чл. 2б ЗОДОВ, във вр. с чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС.
 • Определение №335/11.05.2020 по дело №30/2020 91
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За задължението на съда да обсъди обективно и пълно всички обстоятелства от значение за размера на неимуществените вреди, произтекли от деликт.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №40/13.05.2020 по дело №2683/2019
  Съдът по иска по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ как прилага обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД и за задължението на съда по иска да извърши преценка на всички конкретно проявени обстоятелства, които са в причинно-следствена връзка с незаконното обвинение и имат значение за…
 • Определение №350/22.05.2020 по дело №2562/2019 92
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно фактите и обстоятелствата, които са установени по делото съобразно критериите за определяне на справедливо обезщетение.
 • Определение №463/26.05.2020 по дело №516/2020 93
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Допустимо и справедливо ли е при иск по чл. 200 КТ да се определи и присъди по-голям размер на обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука на пострадалото лице, в сравнение с присъжданите размери на обезщетения на наследниците на починал/ при тр. злополука/ наследодател?
 • Определение №475/27.05.2020 по дело №96/2020 94
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Относно съдържанието на понятието “справедливост”, изведено в принцип при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №386/03.06.2020 по дело №2645/2019 95
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За приложението на визирания в чл.52 ЗЗД принцип за справедливост.
 • Определение №420/12.06.2020 по дело №2569/2019 96
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя, на основание чл. 226 КЗ /отм./ и определяне на това обезщетение съгласно критериите по чл. 52 от ЗЗД в хипотезата на спогодба между пострадалото лице и деликвента?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №71/18.06.2020 по дело №900/2019
  За приложението на принципа за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД, при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск от пострадалото лице срещу застрахователя.
 • Определение №432/19.06.2020 по дело №1931/2019 97
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД и за задължителното излагане от страна на съда на съображения за определяне на същия.
 • Определение №608/21.10.2020 по дело №1936/2020 98
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За критериите при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №173/23.10.2020 по дело №515/2020
  За задължението на съда да обсъди всички доказателства от значение за определяне обезщетение за неимуществени вреди от деликт по справедливост, като съобрази степента и броя на причинените травматични увреждания, вида на проведеното лечение и интензитета на търпените болки и страдания от пострадалата.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №204/26.10.2020 по дело №4605/2019
  За критериите, при които се определя справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди по смисъла на чл.52 ЗЗД, към която норма препраща разпоредбата на чл.4 ЗОДОВ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №12/02.02.2021 по дело №1936/2020
  За критериите при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди и приложението на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, към който препраща чл. 4 ЗОДОВ.
 • Определение №582/06.11.2020 по дело №2962/2019 99
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №31/02.03.2021 по дело №2962/2019
  За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 от ЗЗД.
 • Определение №97/01.03.2021 по дело №819/2020 100
  Определение №97/01.03.2021 по дело №819/2020
  Как следва да бъде прилаган критерият за справедливост по чл. 52 ЗЗД при предявен пряк иск на правоимащи лица с правно основание чл. 226 КЗ /отм./? Относно приложението на чл. 269 ГПК и обхвата на проверката за правилност на първоинстанционния съдебен акт, вкл. за разграничението между