Постановление № 4/1961 от 25.05.1961 г.

докладвано от Върховен съд на РБ


Анотация

Въпрос

За обобщаване на практиката по някои въпроси във връзка с отговорността за непозволено увреждане.

Отговор

I. Раздел I е отменен с т. 12 от Постановление № 4 от 23.XII.1968 г. на Пленума на ВС. II. 1. Пострадал при непозволено увреждане, който е получил от ДЗИ застраховка по силата на Указа за задължителна застраховка на пътници и персонал по железопътния, водния и автомобилен транспорт, няма право на иск срещу транспортното предприятие. Такъв иск той има право да предяви срещу прекия причинител на вредата. В този случай получената застраховка не се приспада от обезщетението. 2. Собственик на застраховано имущество, увредено или унищожено от непозволено увреждане, който по силата на застрахователния договор е получил застраховка от ДЗИ, може въз основа на чл. 45 ЗЗД да търси от причинителя обезщетение за разликата между получената сума по застраховката и действителния размер на вредата. III. 1. Право да получат обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане имат онези лица, които са понесли такива вреди, като самият пострадал, а в случай на смърт неговите деца, съпруг, родители, братя и сестри и други близки, които поради нетрудоспособност действително са били издържани или имат право на издръжка по закона от пострадалия. 2. Кръгът на лицата, които имат право на не имуществени вреди, се определя от съда по справедливост и обхваща най-близките роднини, като низходящите, възходящите и съпруга. (Нова ал. 2, доп. с постановление N: 5 от 24.XI.1969 г. на Пленума на ВС.) Имат право на обезщетение за не имуществени вреди и отглежданото, но не осиновено дете, съответно отглеждащият го, ако единият от тях почине вследствие непозволено увреждане, както и лицето, което е съжителствало на съпружески начала с починалия при непозволено увреждане, без да е бил сключен брак, ако това съжителство не съставлява престъпление и не противоречи на правилата на морала.

Текст

Класификация

  • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
  • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд

Анотация

Въпроси

За обобщаване на практиката по някои въпроси във връзка с отговорността за непозволено увреждане.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

История на спора

С постановление № 7/59 г. на Пленума на Върховния съд бяха изяснени някои въпроси във връзка с отговорността за непозволено увреждане.

С него не бяха засегнати въпросите: кои имуществени вреди, причинени при непозволено увреждане на здравето или причинява не смърт на пострадалия, и в какъв размер следва да бъдат обезщетявани; в кои случаи получената от увредения застрахователна сума трябва да се намали от следващото се обезщетение и кои лица имат право да получават обезщетение за имуществени и не имуществени вреди.

Понеже тези въпроси се решават нееднакво от съдилищата, налага се тяхното изясняване.

I. (Раздел I е отменен с т. 12 от Постановление № 4 от 23.XII.1968 г. на Пленума на ВС.)

II. Пострадалият при непозволено увреждане, който е получил застрахователна сума по задължителна застраховка на пътници и персонал по железопътния, водния и автомобилния транспорт, няма право да търси от транспортното предприятие обезщетение, защото според УЗЗПП транспортното предприятие не отговаря за вредите в този случай. Указът не ограничава правото на увредения да търси обезщетение от причинителя на вредите на основание чл. 45 ЗЗД. Получената застрахователна сума не се приспада в този случай, защото тази застраховка е лична.

При имуществените застраховки увреденият от непозволено увреждане, който е получил от ДЗИ обезщетение за причинените вреди, може да търси от причинителя на вредата обезщетение на основание чл. 45 ЗЗД до размера на разликата между полученото обезщетение и действителната стойност на унищожението имущество. Такъв иск може да се води и когато застрахователната сума с по-ниска от застрахователната стойност и поради това изплатеното обезщетение, което съгласно чл. 340 ЗЗД се определя в зависимост от отношението между застрахователната сума и застрахователната стойност, не покрива изцяло размера на вредите, претърпени при непозволено увреждане. Имуществената застраховка има обезщетителен характер и поради това ДЗИ, след като плати застраховката на основание чл. 344 ЗЗД, има право на регресен иск срещу причинителя на вредата.

Получената от увредения застрахователна сума по лична застраховка за живот или злополука не се приспада от обезщетението по чл. 45 ЗЗД, тъй като в случая се касае до личен договор за застраховка.

III. Обезщетение за имуществени вреди могат да търсят всички, които са ги понесли. Обикновено това са самите пострадали, а в случай на смърт непълнолетните им низходящи или пълнолетни, но неработоспособни низходящи, неработоспособни възходящи, които действително са били издържани от пострадалия и с неговата смърт са загубили възможността да получават тази издръжка. За такова обезщетение може да претендира и взетото за отглеждане, но неосиновено още дете, болни и неработоспособни братя и сестри или други близки, които са били издържани от починалия.

Неимуществените вреди са неизмерими с пари и затова следващото се за тях обезщетение, както и кръгът на лицата, които имат право на него, се определят на принципа на справедливостта. Обезщетението за имуществени вреди, предвидено в чл. 52 ЗЗД, възмездява главно страданията или загубата на морална опора и подкрепа, понесени от увредения вследствие на увреждането.

Правилното прилагане на закона изисква за имуществени вреди да бъдат обезщетявани само най-близките на пострадалия в случай на неговата смърт, а това са неговите низходящи, съпруг и възходящи, и то след като се установи, че действително са претърпели такава вреда. Затова нямат право на обезщетение за неимуществени вреди близките на починалия при непозволено увреждане, които са били с него в лоши лични отношения – родители, изоставили децата си, и обратно, съпрузи, живеещи в дълга фактическа раздяла, и др., защото е явно, че те не понасят никакви неимуществени вреди.

Диспозитив

С оглед на изложените по-горе съображения Пленумът на Върховния съд

П О С Т А Н О В И:

I.
Раздел I е отменен с т. 12 от Постановление № 4 от 23.XII.1968 г. на Пленума на ВС.

II.

1. Пострадал при непозволено увреждане, който е получил от ДЗИ застраховка по силата на Указа за задължителна застраховка на пътници и персонал по железопътния, водния и автомобилен транспорт, няма право на иск срещу транспортното предприятие. Такъв иск той има право да предяви срещу прекия причинител на вредата. В този случай получената застраховка не се приспада от обезщетението.

2. Собственик на застраховано имущество, увредено или унищожено от непозволено увреждане, който по силата на застрахователния договор е получил застраховка от ДЗИ, може въз основа на чл. 45 ЗЗД да търси от причинителя обезщетение за разликата между получената сума по застраховката и действителния размер на вредата.

III.

1. Право да получат обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане имат онези лица, които са понесли такива вреди, като самият пострадал, а в случай на смърт неговите деца, съпруг, родители, братя и сестри и други близки, които поради нетрудоспособност действително са били издържани или имат право на издръжка по закона от пострадалия.

2. Кръгът на лицата, които имат право на не имуществени вреди, се определя от съда по справедливост и обхваща най-близките роднини, като низходящите, възходящите и съпруга.

(Нова ал. 2, доп. с постановление N: 5 от 24.XI.1969 г. на Пленума на ВС.) Имат право на обезщетение за не имуществени вреди и отглежданото, но не осиновено дете, съответно отглеждащият го, ако единият от тях почине вследствие непозволено увреждане, както и лицето, което е съжителствало на съпружески начала с починалия при непозволено увреждане, без да е бил сключен брак, ако това съжителство не съставлява престъпление и не противоречи на правилата на морала.


Препраща към

Цитирано в

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък?
 • Постановление № 2/1984 от 30.11.1984 г.
  При смърт на пострадалия поради непозволено увреждане не се дължи обезщетение за неимуществени вреди на други лица извън кръга на тези, посочени в постановления № 4/61 г. и №: 5/69 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, като вземе предвид, при произнасянето си, всички факти от значение за спора; задължението на съда да съобрази постановките на…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кои са предпоставките /критериите/ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4/25. 05. 1961 г. и Постановление № 5/24. 11. 1969 г. на Пленума на Върховния съд?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.05.1961г. и Постановление № 5 от 24.11.1969г.? (По иск срещу ЗК „Лев инс“АД за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.05.1961г. и Постановление № 5 от 24.11.1969г.?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица извън кръга на най – близките на починалия по смисъла на ППВС 4/61г., ППВС №5/69?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на ВС?
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
  За предпоставките/критериите за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт на други лица, извън очертания в ППВС 4/1961 г. и ППВС №5/1969 г. кръг на лицата с право на обезщетение.
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
  Относно материалноправната легитимация на лицата извън кръга на посочените в Постановление №4/61г. и Постановление №5/69г. на Пленума на Върховния съд и предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
 • Постановление № 4/1968 от 23.12.1968 г.
  За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно обстоятелствата /критериите/, които съдът следва да вземе предвид при определяне на обезщетение за неимуществени вреди по справедливост, съгласно чл. 52 ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно началната дата на начисляване на законната лихва върху застрахователно обезщетение за настъпилите неимуществени вреди.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  При въззивна проверка на частично обжалвано първоинстанционно решение дължи ли съдът съобразяване със силата на пресъдено нещо, която е формирало това решение в необжалваната му и съответно влязла в сила част?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно наличието на трайна и дълбока емоционална връзка с починалия като основание за възникване на право на обезщетение за неимуществени вреди в полза на лице извън кръга на лицата, посочени в ППВС № 4/61 и ППВС № 5/69.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на всички доказателства събрани в хода на процеса, заедно и поотделно, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, като вземе предвид, при произнасянето си, всички факти от значение за спора. За задължението на съда да съобрази постановките…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно предпоставките /критериите/ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт на други лица, извън очертания в ППВС № 4/61 г. и ППВС № 5/69 г. кръг на лицата с право на обезщетение.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  В кои случаи на лицата от разширения кръг се признава правото на обезщетение за неимуществени вреди при смърт на близък, причинена от деликт?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите за определяне на обезщетение за неимуществени вреди по справедливост на пострадали лица от смъртта на техен близък, с когото са създали трайни отношения и дълбока емоционална връзка.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, да прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки лица извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.05.1961г. и Постановление № 5 от 24.11.1969г. на Пленума на Върховния съд.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За проверка на допустимостта на въззивното съдебно решение в частта, с която въззивният съд се е произнесъл, присъждайки обезщетение за разликата над сумата от 30 000 лв. до сумата от 32 000 лв., по което искане няма произнасяне в първоинстанционното решение, респективно при липса на допълване на това решение, липсва…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4/25.11.1961 г. и Постановление № 5/24.11,1969г. на Пленума на ВС.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4/25.11.1961 г. и Постановление № 5/24.11,1969г. на Пленума на ВС.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  1. Кое лице отговаря по чл. 49 ЗЗД, ако на трети лица са причинени вреди при или по повод възложена работа по договор за изработка – възложителя, изпълнителя, прекия извършител, или и тримата заедно? 2. Възлагането на работата по охрана на стопански обект освобождава ли възложителя от отговорност по чл.…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За приложението на принципа за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД, при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск от пострадалото лице срещу застрахователя.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Възможно ли е да бъде изготвено експертно заключение по техническа експертиза без вещите лица да имат достъп нито до обекта на изследването, нито до техническата документация за него? Възможно ли е експертно заключение по едно гражданско дело да се основава/ базира на експертно заключение, допуснато и изготвено в друго производство?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно правомощията на въззивния съд при постановяване на решението му в контекста на чл. 269 ГПК. Относно прилагане на критериите за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД при определяне на обезщетението за претърпени неимуществени вреди.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Длъжна ли е въззивната инстанция да изложи собствени мотиви на вьззивното решение, предвид факта, че е инстанция по същество, и длъжна ли е да се произнесе но спорния предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  При довод във въззивната жалба за допуснато нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост на фактическите констатации на съда и неизяснени от съда противоречия в приобщените по делото свидетелски показания, длъжен ли е въззивният съд да обсъди, въз основа на въведените във въззивната жалба оплаквания, всички събрани, относими и релевирани доказателства…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г.?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Дали по иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, предявен от лице извън кръга, очертан чрез ППВС № 4/1961 г. и ППВС № 5/1969 г., съдът е длъжен да изследва и обоснове изключителност на взаимоотношенията между ищеца и починалия, надхвърляща по съдържание общоприетото разбиране за съответната /родствена/ връзка?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Дали по иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, предявен от лице извън кръга, очертан чрез ППВС № 4/1961 г. и ППВС № 5/1969 г., съдът е длъжен да изследва и обоснове изключителност на взаимоотношенията между ищеца и починалия, надхвърляща по съдържание общоприетото разбиране за съответната /родствена/ връзка?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление №4 от 25.V.1961 г. и Постановление №5 от 24.ХІ.1969г.?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно материалноправната легитимация на лицата извън кръга на посочените в Постановление №4/61г. и Постановление №5/69г. на Пленума на Върховния съд и предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Какви са предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди на лице, извън кръга на лицата, определени с ППВС № 4/1961 год. и ППВС № 5/1969 год., причинени от смърт на близък?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  За предпоставките, които следва да бъдат изпълнени, за да се присъди обезщетение за неимуществени вреди от смърт на пострадал в полза на други лица, извън очертания с ППВС № 4/61 г. и ППВС № 5/69 г. кръг на лицата с право на обезщетение (в случая – на бабите и дядовците…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За предпоставките, които следва да бъдат изпълнени, за да се присъди обезщетение за неимуществени вреди от причинена при деликт смърт в полза на други лица, извън очертания с ППВС № 4/61 г. и ППВС № 5/69 г. кръг на лицата с право на обезщетение (в случая - на бабите и…
 • Постановление № 5/1969 от 24.11.1969 г.
  За допълване на т. 2 от раздел III от Постановление № 4/61 г. на пленума относно кръга на лицата, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт.
Деловодни данни

Отделение/Колегия: Пленум на Върховния съд

Допълнителен селективен критерий: ГПК /отм./

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]