Постановление № 4 от 18.05.1987 г. по гр. д. № 4/1986 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпроси

1. След снабдяване на кооператорите с нотариални актове необходим ли е друг акт и на кой орган за прекратяване на ЖСК, както и от кой ден се счита прекратена.

2. Новоприетият член на жилищностроителна кооперация на мястото на изключен кооператор, чието изключване е потвърдено с влязло в сила решение, който е снабден с нотариален акт, следва ли да бъде страна в надзорното производство на съда при разглеждане на предложение за преглед по реда на надзора на решението, потвърждаващо изключването на кооператора, на чието място е приет, както и има ли правата на добросъвестен приобретател по смисъла на чл. 88, ал. 2 ЗЗД.

Отговори

I. Когато жилищностроителната кооперация е построила сградата, прекратяването и настъпва по право, след като всички членове бъдат снабдени с нотариални актове. Не е необходимо решение на общото събрание на ЖСК или на друг орган за прекратяване. Регистрирането на прекратяването по чл. 8, ал. 3 ЗЖСК няма конститутивно действие, а декларативно.

II. 1. Ако на мястото на изключен с влязло в сила решение член на ЖСК е приет нов член и той е снабден с нотариален акт, в надзорното производство по спора за правилността на решението за изключване следва да участвува като страна и новоприетият член наред с жилищностроителната кооперация, за да е задължително и за него решението на съда. Ако ЖСК е прекратена, тя следва да бъде заместена от своите правоприемници - бившите членове на ЖСК, включително и от новоприетия член на мястото на изключения.

2. При отмяна на решението, с което е потвърдено изключването на член на ЖСК, правата на новоприетия член на мястото на изключения не се запазват. Спрямо него се прилага разпоредбата на чл. 42, ал. 3 ЗЖСК. Той се счита за освободен, а кооперацията в едномесечен срок е длъжна да му изплати направените вноски.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Въпроси

Председателят на Върховния съд предлага на основание чл. 58, т. 1 ЗУС да се издаде от Пленума на Върховния съд тълкувателно постановление относно въпросите:

1. След снабдяване на кооператорите с нотариални актове необходим ли е друг акт и на кой орган за прекратяване на ЖСК, както и от кой ден се счита прекратена.

2. Новоприетият член на жилищностроителна кооперация на мястото на изключен кооператор, чието изключване е потвърдено с влязло в сила решение, който е снабден с нотариален акт, следва ли да бъде страна в надзорното производство на съда при разглеждане на предложение за преглед по реда на надзора на решението, потвърждаващо изключването на кооператора, на чието място е приет, както и има ли правата на добросъвестен приобретател по смисъла на чл. 88, ал. 2 ЗЗД.

Мотиви

Пленумът на Върховния съд, за да произнесе, взе предвид следното:

Точка №1

I. Гражданскоправният режим на жилищностроителната кооперация разкрива съществени особености в сравнение с другите видове кооперации. Нейната цел не е да извършва стопанска дейност и да реализира доходи както другите кооперации. Тя е временна организация и има за цел да организира построяването на сграда за задоволяване на нуждите на своите членове от жилища, ателиета и гаражи. Поради това жилищностроителните кооперации не се обединяват в съюзи, нямат и по-горестоящи органи. Спрямо тях не се прилага Законът за кооперативните организации (ДВ, бр. 102/83 г.). Изрично в § 1 от Допълнителните разпоредби към него са изброени видовете кооперации, спрямо които законът намира приложение. ЖСК не са посочени между тях*.

Законът за жилищностроителните кооперации регламентира цялостно тяхната правна уредба. Отделни разпоредби за ЖСК се съдържат в ЗТСУ, ЗСГ и др. нормативни актове, но те се отнасят главно до вещноправни въпроси.

Според разпоредбите на глава втора от закона жилищностроителната кооперация се образува по нормативно контролната система. Това означава, че е необходимо не само решение за учредяване, но и утвърждаване на това решение и на членовете-учредители от председателя на изпълнителния комитет на общинския народен съвет по седалището на кооперацията. Освен това съгласно чл. 8, ал. 1 ЗЖСК се счита учредена, след като бъде регистрирана в районния съд по седалището й. Съдът проверява законосъобразността на учредяването. На регистрирането е придадено значение на конститутивен елемент. ЖСК възниква като юридическо лице от момента на регистрирането.

Прекратяването на ЖСК като юридическо лице е регламентирано в глава пета от закона. Предвидени са две хипотези: при незапочване и незавършване на дейността, за която е образувана ЖСК, и при постигане на целта, за която е учредена.

Според чл. 37 ЗЖСК жилищностроителната кооперация може да бъде прекратена преди започване или завършване на строежа с решение на Общото събрание на ЖСК, което следва да определи и начина на уреждане на имуществените отношения.

Когато обаче строежът е завършен и цената на имотите в сградата на ЖСК е определена, Управителният съвет е длъжен да свика съгласно чл. 35, ал. 1 ЗЖСК общо събрание на членовете на ЖСК. То следва въз основа на разпределението по чл. 28, ал. 1, т. 5 ЗЖСК да приеме окончателната цена на имотите и да определи припадащите се идеални части от общите части в сградата и мястото, съответно от правото на строеж. Нотариусът снабдява членовете на жилищностроителната кооперация с нотариални актове въз основа на това решение на Общото събрание и след представяне на необходимите документи. Не се изисква никакво решение на органите на кооперацията или на органи извън нея, за да настъпи прекратяването на ЖСК. Съгласно чл. 35, ал. 3 ЗЖСК жилищностроителната кооперация се прекратява, след като всички членове бъдат снабдени с нотариални актове.

Не се предвижда обявяването на ЖСК в ликвидация. Такава впрочем не е необходима. Участието на ЖСК в гражданския оборот е ограничено. Имуществото й се състои от лични спестявания на членовете й и от кредити, които тя получава от ДСК. Правото на собственост върху имотите и идеалните части от общите части на сградата и от мястото, съответно от правото на строеж, се прехвърля със снабдяването на членовете с нотариални актове. След издаването на последния нотариален акт ЖСК остава без имущество. Ако все пак е останало някакво имущество, то е незначително – пари, вземания и строителни материали. ЖСК следва да върне на бившите членове съответните суми, съразмерно с направените от тях вноски и окончателното ценообразуване. Ликвидация не е нужна, защото е налице общо правоприемство. Съгласно чл. 38 ЗЖСК за задълженията на ЖСК отговарят лицата, получили имоти, съразмерно на стойността им.

Разпоредбата на чл. 35, ал. 3 ЗЖСК, макар и лаконична, е ясна и точна и тълкуване не се налага. Недопустимо е такъв съществен въпрос от гражданскоправния режим на ЖСК, какъвто е прекратяването й като юридическо лице, да се извежда като логически извод за необходимост и целесъобразност, а не от точния смисъл на конкретната разпоредба. Още повече, че нито в чл. 28 ЗЖСК, където са императивно определени въпросите, които са от изключителна компетентност на Общото събрание, нито в глава пета от закона, отнасяща се до прекратяването на ЖСК, се предвижда вземане на решение на ОБщото събрание за прекратяване на кооперацията, когато е завършен строежът и са снабдени членовете й с нотариални актове.

За да настъпи прекратяването на ЖСК като юридическо лице, не е необходимо регистрирането на този факт. Въпросът за регистрацията е уреден с разпоредбата на чл. 8 ЗЖСК. В алинея втора са посочени фактите, които подлежат на регистриране, а именно наименованието и седалището на жилищностроителната кооперация, имената и адресите на председателя, секретаря и на другите членове на управителния и контролния съвет и от кого тя се представлява. Алинея трета предвижда при промени на данните по алинея втора и на устава, както и при прекратяване на ЖСК, управителният съвет да поиска регистрирането им в седемдневен срок. Докато при образуването на ЖСК регистрацията има конститутивен характер, при прекратяването тя има само оповестителен, декларативен характер. Моментът на регистрирането не е свързан с правната сила на настъпилия факт. Конститутивно значение на регистрирането е придадено само досежно образуването на кооперацията и промените в устава.

Не би могъл да се направи обратен извод, прилагайки разпоредби от Закона за кооперативните организации или по аналогия от други нормативни актове, например чл. 147 ЗЛС, чл. 21, т. 5 от Указ 535 за икономическо сътрудничество между български юридически лица и чуждестранни юридически и физически лица.

Преди всичко следва да се отбележи, че Законът за кооперативните организации и Законът за жилищностроителните кооперации не се намират в съотношение на общ и специален закон. Както се посочи по-горе, ЗКО не се прилага за жилищностроителните кооперации. Това са два специални закона, всеки от които има точно определено и различно приложно поле. Отделни разпоредби на ЗКО могат да се прилагат, но само по аналогия спрямо неуредени случаи в ЗЖСК в съответствие с чл. 46, ал. 2 ЗНА.

В Закона за жилищностроителните кооперации има специална глава и конкретни разпоредби по въпроса за прекратяването на ЖСК. Чрез тълкуване в рамките на ЗЖСК, без да се прилагат по аналогия разпоредби, предвидени за други корпоративно устроени организации, следва да се приеме, че в случаите, когато ЖСК е построила сградата и снабдила членовете си с нотариални актове за имотите, прекратяването настъпва по право със снабдяването на последния член с нотариален акт.

Точка №2

II. Ако на мястото на изключен член на ЖСК с влязло в сила решение е приет нов член и той се е снабдил с нотариален акт, в надзорното производство по спора за правилността на решението за изключване следва да участва като страна и новоприетият член.

1. Поначало процесуалната легитимация се обуславя от принадлежността на материалното право, засегнато от правния спор. Заявеното от ищеца спорно право обуславя не само процесуалната легитимация на ищеца, но и тази на ответника. Когато исковото производство е образувано по иск на изключения член на ЖСК против решението на същата ЖСК, което решение е било последващо от други решение за приемане на нов член на мястото на изключения, евентуалното уважаване на предявения иск ще рефлектира и върху последващото решение на ЖСК за приемането на друг член. Естеството на спорното правоотношение в случая налага еднакво решение на съда спрямо ЖСК и новоприетия член. Това изисква при разрешаване спора за правилността на изключването да участва и новоприетият член, за да е задължително и за него решението на съда. Това е така, защото той черпи своето право от акта, чиято правилност се преценява. Същевременно, след като се е снабдил с нотариален акт за имота, за който като член е бил изключен ищецът, той е станал правоприемник на ЖСК за активите и пасивите, съответстващи на имота, който е придобил от ЖСК. Поради това, ако ЖСК не е прекратена, новоприетият член на ЖСК на мястото на изключения следва да участва като ответник в надзорното производство наред с жилищностроителната кооперация. Ако ЖСК е прекратена, новоприетият член на мястото на изключения следва да участва в надзорното производство заедно с останалите бивши членове на ЖСК.

2. Ако бъде отменено решението, с което е потвърдено изключването, новоприетият член не запазва правата, придобити с приемането му на мястото на изключения, с оглед разпоредбата на чл. 88, ал. 2 ЗЗД, защото тази разпоредба не може да намери приложение по аналогия. Според чл. 46, ал. 2 ЗНА един нормативен акт може да се приложи по аналогия за неуредени случаи в друг нормативен акт, ако те са подобни. И в двата случая едно трето лице се доверява на влязло в сила решение на съд. И в двата случая с отпадане правата на праводателя, отпадат и правата на правоприемника. Това подобие обаче не е достатъчно, защото преди всичко ЗЖСК урежда правата и задълженията на новоприетия член на мястото на изключения. Ако бъде отменено решението за изключване по реда на надзора по чл. 225 ГПК /отм./, съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 3 ЗЖСК приетият на мястото на изключения се счита за освободен, а кооперацията, респективно правоприемниците са длъжни в едномесечен срок да му изплатят направените вноски.

Диспозитив

По тези съображения Пленумът на Върховния съд

ПОСТАНОВИ

I. Когато жилищностроителната кооперация е построила сградата, прекратяването и настъпва по право, след като всички членове бъдат снабдени с нотариални актове. Не е необходимо решение на общото събрание на ЖСК или на друг орган за прекратяване. Регистрирането на прекратяването по чл. 8, ал. 3 ЗЖСК няма конститутивно действие, а декларативно.

II. 1. Ако на мястото на изключен с влязло в сила решение член на ЖСК е приет нов член и той е снабден с нотариален акт, в надзорното производство по спора за правилността на решението за изключване следва да участвува като страна и новоприетият член наред с жилищностроителната кооперация, за да е задължително и за него решението на съда. Ако ЖСК е прекратена, тя следва да бъде заместена от своите правоприемници – бившите членове на ЖСК, включително и от новоприетия член на мястото на изключения.

2. При отмяна на решението, с което е потвърдено изключването на член на ЖСК, правата на новоприетия член на мястото на изключения не се запазват. Спрямо него се прилага разпоредбата на чл. 42, ал. 3 ЗЖСК. Той се счита за освободен, а кооперацията в едномесечен срок е длъжна да му изплати направените вноски.