Постановление №****/**.**.1979 по дело №****/1979

Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ

Класификация

 • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
 • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд

Анотация

Въпрос

По някои въпроси на неоснователното обогатяване.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Въпроси

Предвид на голямото значение на института на неоснователното обогатяване в системата на българското гражданско право и с оглед на някои неправилни тълкувания в отделни съдебни актове на нормите, които го уреждат, Пленумът намира за необходимо да издаде постановление по някои въпроси, свързани с приложението на чл. 55 ЗЗД и чл. 59 ЗЗД.

Точка №1

1. При приложението на чл. 55 ЗЗД и чл. 59 ЗЗД не винаги се прави разграничение на отделните фактически състави. Счита се, че се касае до един единствен иск за неоснователно обогатяване и за едно единствено основание. От текста на закона следва, че в чл. 55 ЗЗД са уредени три различни фактически състава, а чл. 59 ЗЗД има предвид отделен фактически състав. Необходимо е точно разграничение на различните уредени от закона случаи с оглед правилното им подвеждане под нормата на закона, с оглед на процесуалните изисквания за разпределение на тежестта за доказване и с оглед на различните правни последици (приложение на чл. 55, ал. 2 ЗЗД, чл. 59, ал. 2 ЗЗД, чл. 114 ЗЗД и т. н.).

Първият фактически състав на чл. 55, ал. 1 ЗЗД изисква предаване, съответно получаване, на нещо при начална липса на основание, т. е. когато още при самото получаване липсва основание за преминаване на блага от имуществото на едно лице в имуществото на друго. Начална липса на основание е на лице в случаите, когато е получено нещо въз основа на нищожен акт, а в случаите на унищожаемост - когато предаването е станало след прогласяването на унищожаемостта. Възможно е също предаването да е станало и без наличието на някакво правоотношение.

Начална липса на основани е налице също така, когато след изпълнението на едно солидарно задължение в неговия пълен размер от едно от солидарно съзадължените лица същото задължение бъде изпълнено и от друг солидарен съдлъжник; при плащане на по-големи от нормираните цени за стоки, услуги или лихви; при плащане на задължение след неговото погасяване, освен в случаите на чл. 118 ЗЗД, и т. н.

Не се дължи връщане на даденото при начална липса на основание, само когато законът не допуска да се иска обратно даденото - чл. 82, ал. 1, изр. 1 КТ 1951/отм./, чл. 67 ЗИР, чл. 85, ал. 2 НПЗФК, чл. 23 ППЗП и др.

При втория фактически състав на чл. 55, ал. 1 ЗЗД престацията се извършва с оглед на очаквано в бъдеще основание, което обаче не е могло да бъде осъществено. Текстът намира приложение при двустранните договори, ако ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжен ли е съдът по иска по чл. 59 ЗЗД да обсъди възражението за липса на неоснователно разместени блага от ползването на сграда, собственост на ищеца, и какво е значението на събраните доказателства за твърденията по възражението, че в релевантния период ответникът не е ползвал сградата, а в нея е…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2017
  За преценка за съответствието между обстоятелствената част на исковата молба и заявения петитум.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №17/18.05.2022 по дело №6/2021
  Приложимо ли е законовото правило на чл. 266, ал. 1 ЗЗД по отношение на сключен под режима на Закона за лечебните заведения договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 ЗЛЗ – за взаимодействие между лечебни заведения?
 • Определение за недопускане
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Трябва ли да се разграничат ясно уредените три фактическите състави в разпоредбата на чл. 55 ЗЗД и да се посочи кой от тях е осъществен, с оглед правилното подвеждане на различните случаи под нормата на закона и различните правни последици, но и с оглед на процесуалните изисквания за разпределение на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60170/23.06.2021 по дело №4918/2019
  В обстоятелствената част на исковата молба, с която се предявява иск за връщане на полученото без основание, ищецът е длъжен да посочи единствено какво е дал на ответника и да заяви, че даденото е без основание. Изявлението, че даденото е без основание, може да бъде както твърдение на отрицателен факт,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60078/30.08.2021 по дело №802/2020
  При сключен договор по реда на ЗОП от 2004 г. (отм.) за възлагане на определен вид дейности, когато изпълнителят по договора извърши същите дейности, но извън договорения обем, има ли право на обезщетение и съгласно кои правила?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №347/06.03.2018 по дело №34/2017
  Подлежи ли на доказване настъпването на имуществена вреда в хипотезата на чл. 45 ЗЗД, съставляваща пропусната полза, както и нейният размер, или тя се предполага? За правната квалификация на иск за заплащане на обезщетение на собственика за това, че е лишен без основание от възможността да ползва собствената си вещ.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №67/12.09.2019 по дело №1392/2018
  Неравноправна ли е по смисъла на чл.143 от ЗЗП клауза от договор за кредит, съгласно която всички вреди от валутните промени и валутният риск са в тежест само на потребителя и намират ли приложение за валутните разлики изключенията по чл.144, ал.3 от ЗЗП?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №12/11.02.2022 по дело №2032/2021
  За задължението на въззивния съд да изгради собствени изводи по съществото на спора, като даде отговор в мотивите на акта си на всички доводи и възражения на страните, а не да извършва оценка на изводите на първоинстанционния съд. За задължението на въззивния съд при извършване на тълкуване на договор, предмет…
 • Определение №217/22.03.2022 по дело №4307/2021 1
  Определение №217/22.03.2022 по дело №4307/2021
  Допустимо ли е съдът само формално да изложи мотиви, без да направи адекватна преценка, в съвкупност, на установените по делото обстоятелства, при съобразяване на правилата на формалната логика и следва ли съдът да съобрази задължението си по чл. 236, ал. 2 ГПК за основаване на решението си върху закона и…
 • Определение №133/28.03.2022 по дело №4605/2021 2
  Определение №133/28.03.2022 по дело №4605/2021
  Кой дължи заплащане на подобренията, извършени от владелец в чужд имот – лицето, което е било собственик на имота към момента на извършване на подобренията, или последващият купувач, придобил собствеността на публична продан с постановление за възлагане по чл. 496 ГПК, ако подобренията не са оценени в изпълнителното производство и…
 • Определение №286/10.05.2022 по дело №530/2022 3
  Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Каква е исковата защита в хипотезите на чл. 55, ал. 1 ЗЗД?
 • Определение №114/25.02.2021 по дело №3657/2020 4
  Определение №114/25.02.2021 по дело №3657/2020
  Налице ли е връзка между обедняването и обогатяването като елемент от фактическия състав на неоснователното обогатяване по чл. 59 ЗЗД в случаите, когато собственикът на поземлен имот е учредил на ответника право да изгради съоръжение в неговия имот?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №112/17.05.2021 по дело №3657/2020
  Налице ли е връзка между обедняването и обогатяването като елемент от фактическия състав на неоснователното обогатяване по чл. 59 ЗЗД в случаите, когато собственикът на поземлен имот е учредил на ответника право да изгради съоръжение в неговия имот?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №152/05.04.2021 по дело №2336/2019
  Собственикът на терена не може да учреди ипотека върху свое право на строеж, тъй като не притежава такова. То по своята характеристика е ограничено вещно право, което тежи върху чужд имот – чл. 63 ЗС. Собственикът на терена не може да учреди ипотека и върху правомощието да застрои имота си,…
 • Определение №365/15.05.2020 по дело №489/2020 5
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Допустими ли са свидетелски показания за установяване нищожност на договор за продажба, като сключен с цел обезпечаване на задължение по договор за заем между същите страни?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №114/24.07.2020 по дело №1980/2017
  С т.1 от ТР № 1/ 09.07.2019 г. по т.д. № 1/ 2017 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, е недопустимо. В този смисъл е и разяснението в т.8 на ТР…
 • Определение №124/26.02.2020 по дело №3937/2019 6
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За задължението на въззивния съд да определи вярната правна квалификация на предявения иск. За съотношението между субсидиарността на иска по чл. 59, ал. 1 ЗЗД и възможността с друг иск да бъдат защитени различни материални субективни права.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №90/15.09.2020 по дело №3937/2019
  За задължението на въззивния съд да определи вярната правна квалификация на предявения иск. За съотношението между субсидиарността на иска по чл. 59, ал. 1 ЗЗД и възможността с друг иск да бъдат защитени различни материални субективни права.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №571/14.10.2008 по дело №313/2008
  За иска /вземането/, който може да предяви подобрител на недвижим имот, който няма качеството на владелец по смисъла на чл. 68 ЗС.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №88/09.10.2020 по дело №1487/2019
  За съотнасянето на сумите, представляващи обезщетение за пропусната полза за собственика на имот, съизмерима с добив, за различни периоди от време, към претендирана за последващ период парична сума представляваща самите добиви, ако е налице съвпадение на начина на определяне размера на същите.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №148/22.10.2020 по дело №489/2020
  Допустими ли са свидетелски показания за установяване нищожност на договор за продажба, като сключен с цел обезпечаване на задължение по договор за заем между същите страни?
 • Определение №836/04.12.2020 по дело №2890/2020 7
  Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  При предявен иск по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, следва ли ответникът, чиято е доказателствената тежест в процеса да докаже изпълнението от своя страна на типичната и непосредствена цел, която се преследва със сключването на договора и извършването на плащането?
 • Определение №162/12.05.2022 по дело №1548/2022 8
  Определение №162/12.05.2022 по дело №1548/2022
  Внасянето на парична или имотна гаранция в определения от съда размер съгласно чл. 180 ЗЗД и чл. 181 ЗЗД достатъчно условие ли е да се допусне обезпечение на иска?

Цитирани норми и термини

By съдия Соломон Розанис

Соломон Розанис е роден е на 9 ноември 1919 г. в Русе, потомък е на евреи-сефаради, с родословие от испанското селище Кастелви де Розанес, в близост до Барселона. Той е най-малкият от 4 деца, единствен остава в България след изселването на семейството му в Израел в началото на 1950-те години. През 1938 г. се записва като студент по право в Софийския университет, а се дипломира едва в 1945 г., тъй като следването му съвпада с репресиите срещу евреите. Съдийската си практика започва в Русенския окръжен съд, на който става председател през 1960 г. От 1966 до 1992 г. е върховен съдия по граждански дела във Върховния съд на Република България. Почива на 5 август 2004 г.

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!