*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
 • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд

Анотация

Въпроси

За формата и съдържанието на решението и присъдата.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

1. Един от основните принципи на съдебния процес е непрекъснатостта. В съответствие с този принцип решението трябва да бъде постановено и обявено незабавно след приключването на пренията. Само в изключителните случаи, посочени в закона, съдът може да отложи обявяването на решението (чл. 190, ал. 2 ГПК /отм./).

За изпълнение на друг основен принцип на нашия процес - осъществяването на правосъдието от колегиален съд, трябва всички съдии, участвали в състава на съда, да вземат активно участие в обсъждането и решаването на всички въпроси, свързани с постановяването на решението. Тяхното активно участие ще обезпечи възможно най-правилното решение.

Съвещанието следва да се проведе на закрито.

В съвещателната стая могат да присъстват само съдиите, участвали в разглеждането на делото.

Достъпът на други лица е безусловно забранен. Неспазването на това правило - допускането в съвещателната стая, макар и случайно, на страните, техните представители, прокурори, дори на други съдии или заседатели - винаги може да буди съмнение в правилността на решението.

2. След като постанови решението, съдът трябва да го обяви. Обявяването става в открито съдебно заседание.

3. Мотивировъчната част на решението е особено важно. Тя съдържа кратък отговор на важните и съществени въпроси, поставени за решаване на делото. Тя трябва да съдържа необходимите фактически и правни съображения, изложени кратко и пълно. Мотивите трябва да бъдат точни, ясни и убедителни.

Особено важно е съдът да установи правилно фактите и да ги прецени от гледището на закона. Той трябва конкретно, точно и ясно да каже какво приема за установено относно фактическите положения, да посочи върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка. А когато по делото са събрани разноречиви доказателства, мотивирано да каже защо и на кои вярва, на кои не, кои възприема и кои не.

4. Диспозитивът на решението трябва да съдържа точно, конкретно и ясно какво е решил съдът по делото.

5. Препоръчаната в това постановление форма цели да внесе единство в схващането на съдилищата по тази материя и да помогне за повишаване на качеството на съдебния акт.

Тя дава възможност за построяване на мотивите и диспозитива на решението като единен и цялостен акт и повишава неговата убедителност.

Изложението на решението в тази форма най-добре съответства на естествения ход на мисловния процес, в резултат на който се постановява то.

Постановяването на диспозитива в заключителната част на решението не само че не намалява силата и значението му, а ги подчертава.

6. За внасяне на единство във формата Пленумът на Върховния съд препоръчва по всички второинстанционни ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №285/20.05.2022 по дело №1658/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В какъв обем следва да са извършените от въззивната инстанция процесуални действия, за да бъде удовлетворено изискването на чл. 12 ГПК, чл. 236, ал. 2 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК, осигуряващи постановяването на законосъобразно решение?
 • Определение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поражда ли правно действие учредяването на право на строеж по чл. 56, ал. 3 ЗТСУ /отм./ върху дворно място съпружеска имуществена общност, извършено само от единия съпруг, по време на действието на Семейния кодекс от 1968г. и намира ли приложение за това разпореждане пар. 4 ПР СК 1985 /отм./?
 • Определение №873/10.12.2020 по дело №2860/2020 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Противопоставими ли са на купувача на публична продан, извършена по реда на глава 43 ГПК, правата на наемател върху продадените в публичната продан имоти, произтичащи от изменения във вписан договор за наем, когато измененията не са били вписани към момента на налагане на възбраната върху тези имоти, нито към момента…
 • Определение №36/20.01.2021 по дело №1802/2019 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При обявената противоконституционност на чл. 35а ЗЕВИ, събраните на основание същата суми, в периода от приемането на нормата до прогласяване на нейната противоконституционност, съобразно правните последици на решението на Конституционния съд за това прогласяване, подлежат ли на възмездяване за платците и правното основание за това?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд, след като определи предмета на материалноправния спор и обстоятелствата, които подлежат на изясняване относно механизма на пътно-транспортно произшествие, да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и всички правно-релевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации…
 • Определение №60420/01.12.2021 по дело №2211/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  С какви доказателства е допустимо доказването на началото на придобивна давност по чл. 79 ЗС и попада ли в обхвата на доказателствата писмен документ – договор от 1986 год., който не е оспорен по съдържание?
 • Определение №60664/07.12.2021 по дело №496/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задълженията на въззивната инстанция, регламентирани с разпоредбите на чл. 12 ГПК, чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК, да постанови решението си като го основе на установените по делото с надлежни доказателствени средства факти и след като обсъди тези факти в тяхната съвкупност и ги…
 • Определение №60461/08.06.2021 по дело №873/2021 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да формира свои изводи по същество на спора, като обсъди всички събрани доказателства и също така да обсъди в мотивите си доводите на страните и оплакванията на въззивния жалбоподател.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дължи ли съдът произнасяне по всички възражения във въззивната жалба и по всяко твърдение на страната, като обсъди всяко от тях поотделно и заяви защо го приема за основателно? Приложима ли е разпоредбата на чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД за прогласяване на нищожност на споразумение по чл. 51…
 • Определение №35/02.02.2022 по дело №1659/2020 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Необходимо ли е при въведено възражение за придобивна давност да се установява начинът и моментът на завладяване на имота с оглед изискването същото да е явно и спокойно, както и с оглед предвидената в чл. 79 ЗС продължителност на владението и обстоятелството в полза на кое лице е започнала да…
 • Определение №24/10.02.2022 по дело №4339/2021 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивната инстанция да обсъди всички доводи и възражения във въззивната жалба и да изложи мотиви за тях, както и да направи анализ на всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и в рамките на наведените в жалбата доводи?
 • Определение №111/23.02.2022 по дело №66/2021 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, а именно – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след задължителна преценка на всички конкретно установени по делото, релевантни и обективно съществуващи обстоятелства, както и на тяхното значение,…
 • Определение №125/22.03.2022 по дело №395/2022 10
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Чия е доказателствената тежест при направено по делото възражение по чл. 51, ал. 2 ЗУЕС, че лице, което е собственик на обект в етажна собственост, не е пребивавало в имота си за повече от 30 дни в рамките на една календарна година?
 • Определение №193/22.03.2022 по дело №2578/2021 11
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кой има право да получи от крайния битов клиент, начислената електрическа енергия в резултат на извършената корекция – крайният доставчик или операторът на електроразпределителната мрежа?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на решението си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да разгледа и се произнесе по всички оплаквания и доводи във въззивната жалба, както и да обсъди самостоятелно всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
 • Определение №91/15.03.2021 по дело №4064/2020 12
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да обсъди допустимите и релевантни за спора доказателства, възражения и доводи на страните в тяхната взаимна връзка, както и да анализира фактите по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Опорочен ли е съдебен акт, постановен по гражданско дело от съдия, определен за докладчик/член на съдебния състав в нарушение на правилата за случайно разпределение на делата?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Прекъсва ли давността за вземането възражението на ипотекарния кредитор, че не е осъществен фактическия й състав, заявено с отговора на исковата молба в производство по предявен от ипотекарния длъжник отрицателен установителен иск, че поради погасяване по давност на обезпеченото вземане, ипотечното право не съществува? (по чл.280, ал.1, т.3 ГПК) Длъжен…
 • Определение №307/13.05.2020 по дело №2184/2019 13
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чуждестранната валута /щвейцарски франкове/, уговорена в договора за кредит, и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договорът…
 • Определение №358/26.05.2020 по дело №2009/2018 14
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Знанието за решението на УС на БНБ за поставяне на съответната банка под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност по чл.115 ЗКИ достатъчно ли е, за да се приеме наличието на „знание за неплатежоспособност“ по смисъла на чл.59, ал.3 ЗБН, с оглед специалната регламентация на банковата неплатежоспособност и предпоставките за…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е задължението на съда, съгласно чл. 271 ГПК и чл. 272 ГПК да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните и липсата им опорочава ли съдебния акт?
 • Определение №444/25.06.2020 по дело №2477/2019 15
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивната инстанция, на съд по съществото на спора, да обсъди всички допустими и относими доказателства, възраженията и доводите на страните и в очертаните с въззивната жалба рамки, съобразно правомощията си по чл. 269 ГПК, да се произнесе и по всички заявени във въззивната жалба оплаквания на въззивника.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди всяко едно от въведените с въззивната жалба възражения и изрично и ясно да изложи мотиви по приемането или отхвърлянето им в решението?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на съда да обсъди заявените от страните доводи и възражения, както и да обсъди поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани по делото доказателства, имащи значение за решаването на спора, като посочи конкретно направените въз основа на тях свои изводи.
 • Определение №648/31.07.2020 по дело №3648/2019 16
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд при постановяване на решението си да обсъди всички доводи и възражения на страните, вкл. направените с въззивната жалба оплаквания относно релевантни по спора факти и да изложи мотиви по тях?
 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. За правомощието на съда по чл. 272 ГПК; 2. За задължението на съда да се произнесе по всички възражения на страните и да мотивира решението си като посочи фактически и правни изводи; 3. За предпоставките за допускане на доказателствено искане при условията на чл. 266, ал. 3 ГПК и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи на страните и доказателствата по делото и за това допустимо ли е въззивният съд да се произнася по пороци, които не са били въведени във въззивната жалба, да уточнява служебно съдържанието на същата и излизайки извън посоченото в нея да изгражда…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да обсъди и съобрази при решаване на делото всички доводи и възражения на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са задълженията на въззивния съд във връзка с обсъждане на доказателствата по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустими ли са свидетелски показания за установяване на обстоятелства, за които законът изисква писмен документ, ако се окаже, че документът е загубен или унищожен не по вина на страната, която се позовава на него; каква форма на вина има предвид разпоредбата на чл. 165, ал. 1 от ГПК; проявената от…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Следва ли въззивният съд да обсъди всички доводи на ищеца, посочени в исковата молба, които имат значение за решението по делото? 2. Длъжен ли е въззивният съд да изложи в мотивите си кои доказателства конкретно кредитира, на кой свидетел показанията приема, така че да възприеме изцяло защитната теза на…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари