Определение № 84 от 18.02.2019 г. по гр. д. № 2562/2018 г.

Спорът е разрешен с Решение № 109 от 20.06.2019 г. по гр. д. № 2562/2018 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
90 Shares

Анотация

Въпрос

Налице ли е правен интерес за ипотекарния кредитор и взискател по изпълнително дело от предявяването на положителен установителен иск за установяване на ипотечното му право спрямо трето на принудителното изпълнение лице, което извънсъдебно и в рамките на изпълнителното производство, но не по реда на чл. 440 ГПК, оспорва съществуването на това ипотечно право на взискателя?


Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

след като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 2562 по описа за 2018 г. приема следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по реда на чл. 288 ГПК във връзка с чл. 280 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационни жалби на „ХипоКредит“ АД и П. С. М. срещу решение № 42 от 08.03.2018 г. по в.гр.д.№ 17 от 2018 г. на Пловдивския апелативен съд, 2-ри граждански състав, с което е обезсилено решение № 1279 от 27.10.2017 г. по гр.д.№ 448 от 2017 г. на Пловдивския окръжен съд и е прекратено производството по делото.

В касационната жалба на „ХипоКредит“ АД се твърди, че решението на Пловдивския апелативен съд е неправилно- основание за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване се сочат чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 280, ал. 2 ГПК. Касаторът твърди, че обжалваното решение противоречи на посочената от него практика на ВКС /решение № 135 от 10.07.2013 г. по гр.д.№ 61 от 2013 г. на ВКС, ГК, II г.о./ по следния правен въпрос: Налице ли е правен интерес за взискателя по изпълнителното дело от предявяването на положителен установителен иск срещу лице, което извънсъдебно и в рамките на изпълнителното производство, но не по реда на чл. 440 ГПК, оспорва съществуването на ипотечното право на взискателя? Освен това, твърди, че решението е очевидно неправилно по смисъла на чл. 280, ал. 2 ГПК.

В касационната жалба на П. С. М. също се твърди, че решението на Пловдивския апелативен съд е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необосновано- основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване се сочат чл. 280, ал. 1 ГПК, т.1 и т.3. Касаторката твърди, че обжалваното решение противоречи на практиката на ВКС /Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк.д.№ 1 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС/ по следния правен въпрос:
1. Следва ли въззивният съд да се произнесе по всички направени от ответника възражения /в случая за нищожност на договора за ипотека/ и особено по тези, които визират нарушение на императивни норми ?
Освен това, касаторката П. М. твърди, че от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК би било произнасянето на ВКС по следните въпроси:
2. Има ли право ответникът по иска да обжалва позитивно за него въззивно решение /с което се отменя негативно първоинстанционно решение и се прекратява делото/ при положение, че в мотивите на това решение са направени правни изводи, които са неблагоприятни за ответника ?
3. Налице ли е правен интерес за ищеца от предявяването на иск за установяване на ипотечно право по отношение на лице, придобило имота на оригинерно основание преди учредяването на ипотеката, респективно преди вписването на ипотечния акт и преди налагането на възбрана по изпълнителното дело за принудителна продан на имота ?

Мотиви

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, състав на първо отделение по наличието на основания за допускане на касационното обжалване приема следното: За да постанови обжалваното решение за обезсилване на първоинстанционното решение по предявения от „ХипоКредит“ АД срещу П. С. М. иск с правно основание чл. 124 ГПК за установяване съществуването на ипотечно право на ищеца върху имот, за който ответницата претендира, че е придобила по давност преди сключване на договора за ипотека с нейните родители, въззивният съд е приел, че ищецът „ХипоКредит“ АД няма правен интерес от предявяването на такъв иск. Съдът е изложил мотиви, че субективните предели на силата на пресъдено нещо на решението по гр.д.№ 3129 от 2015 г. на Пловдивския окръжен съд /по което между ответницата П. М. и нейните родители С. К. Л. и С. Б.Л. е прието за установено, че П. М. е собственик на апартамента, спрямо който е насочено принудителното изпълнение по изп.д.№ 1064 от 2014 г./ не се разпростират върху взискателя по това изпълнително дело и ищец по настоящото дело „ХипоКредит“ АД, в полза на който е учредена и надлежно вписана ипотека. Поради това, според съда, горепосоченото съдебно решение по никакъв начин не влияело на ипотечното право на ищеца и не му пречело да предприеме принудително изпълнение по отношение на имота- предмет на договора за ипотека. От друга страна, молбата на ответницата с отправено до ЧСИ искане за отмяна на всички изпълнителни действия била несъстоятелна и ЧСИ не разполагал с такива права, поради което тази молба също не засягала ипотечното право на взискателя.

Касационен въпрос

С оглед тези мотиви на въззивния съд в обжалваното решение налице е основанието на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване на това решение по следния посочен от касаторите и доуточнен от ВКС правен въпрос: Налице ли е правен интерес за ипотекарния кредитор и взискател по изпълнително дело от предявяването на положителен установителен иск за установяване на ипотечното му право спрямо трето на принудителното изпълнение лице, което извънсъдебно и в рамките на изпълнителното производство, но не по реда на чл. 440 ГПК, оспорва съществуването на това ипотечно право на взискателя?

Този въпрос е правен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като е обусловил изводите на съда в обжалваното решение относно допустимостта на предявения иск и съответно допустимостта на постановеното от първоинстанционния съд решение по този иск. Въпросът касае тълкуването на нормата на чл. 124, ал. 1 ГПК за наличието на правен интерес от предявяване на установителен иск в строго специфична хипотеза /за установяване на ипотечно право на взискател по изпълнително дело по отношение на трето на принудителното изпълнение лице, което извънсъдебно и съдебно оспорва това право на взискателя/. Налице е неяснота по този въпрос и по него все още няма практика на ВКС, поради което се налага допускане на касационното обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Диспозитив

По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 42 от 08.03.2018 г. по в.гр.д.№ 17 от 2018 г. на Пловдивския апелативен съд, 2-ри граждански състав.

ДАВА едноседмичен срок на касаторите „ХипоКредит“ АД и П. С. М. да внесат по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на касационните им жалби в размер на 527,41 лв. /петстотин двадесет и седем лева и четиридесет и една стотинки/ всеки един.

УКАЗВА на същите, че в случай на невнасяне на таксите в срок, касационните им жалби ще бъдат върнати, а образуваното по тях дело на ВКС- прекратено.

След изтичане на горепосочения срок делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочването му за разглеждане в открито съдебно заседание или евентуално на докладчика- за прекратяване.


Свързани съдебни актове

Решение № 135 от 10.07.2013 г. по гр. д. № 61/2013 г. Докладчик: съдия Красимир Влахов Налице ли е правен интерес за ищеца от водене на положителен установителен иск за установяване правото на собственост по отношение на недвижим имот за който е оспорено правото му от ответника преди началото на делото и допустим ли е искът, ако в хода на производството ответникът признае иска?
Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г. Докладчик: съдия Красимир Влахов Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
Решение № 109 от 20.06.2019 г. по гр. д. № 2562/2018 г. Докладчик: съдия Теодора Гроздева Налице ли е правен интерес за ипотекарния кредитор и взискател по изпълнително дело от предявяването на положителен установителен иск за установяване на ипотечното му право спрямо трето на принудителното изпълнение лице, което извънсъдебно и в рамките на изпълнителното производство, но не по реда на чл. 440 ГПК, оспорва съществуването на това ипотечно право на взискателя?

Цитирани норми

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите