Определение №417/01.10.2019 по дело №1810/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
0 Shares

Анотация

Отговор

Съгласно чл. 101, ал. 1, изр. 1 ГПК съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Произнасянето на СГС по реда на чл.577 ГПК във вр. с чл.32а ПВ е по нередовна частна жалба без съдът да е изпълнил задълженията си за даване указания и определяне на срок за отстраняване на нередовността на процесуалното действие по подаването й. Постановеният краен съдебен акт е недопустим.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и шести септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:
Дария Проданова

Членове:
Емил Марков, Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдия Петрова ч.т.д. №1810 по описа за 2019 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на „Еко Инвест-1”ООД, подадена от управителя Т. Ц., действащ по силата на пълномощно от 08.07.2019г. и от името на втория управител П. И. П., приподписана от редовно упълномощения от двамата управители адвокат Е.К. срещу Определение № 13109 от 30.05.2019г. по ч.гр.д.№ 6790/2019г. на СГС, ТО, VІ-3 състав. С него е оставена без уважение частната жалба на „Еко Инвест 1”ООД срещу отказа на съдията по вписванията при СВ – София /Определение № 517 от 22.04.2019г./ за заличаване на възбрана по отношение на недвижими имоти с идентификатор 68134.1935.1988.1.5, наложена за обезпечаване на вземане на взискателя по изпълнително дело № 666/2013г. на ЧСИ рег.№ 844.

С частната касационна жалба се иска отмяна на атакуваното определение по подробно изложени съображения. Акцентира се на придобиването на имота, върху който е вписана възбраната, от „Еко Инвест-1”ООД с влязло в сила постановление за възлагане след проведена публична продан и на правата на придобилия собствеността купувач /съответно на всеки последващ приобретател/ за заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, ако възбраната не му е противопоставима и не брани права.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се иска допускане на обжалването на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие с практиката на ВКС /ТР № 1 от 10.07.2018г. по т.д.№ 1/2015г. на ОСГТК на ВКС и определение по ч.гр.д.№ 3974/2015г. на ІІ г.о. на ВКС/ по въпросите: противопоставима ли е вписаната възбрана на купувача, на който имота е възложен при публична продан, поради „встъпването” му в правата на кредитора; и може ли купувачът от публична продан да поиска заличаване на възбраната, вписана по изпълнителното дело. Поддържа се, че обжалваното определение е постановено по нередовна жалба и е процесуално недопустимо, тъй като отказът на съдията по вписванията да заличи възбраната е обжалван с жалба, подписана само от единият от двамата управители на „Еко Инвест 1”ООД, при съвместен режим на представителство на дружеството от двамата вписани управители. Наведено е и основанието за допускане на касационното обжалване поради очевидна неправилност на акта на СГС. Посочва се, че възбраната не брани права на други лица и по делото няма данни за такива права, поради което при наличието на посочените предпоставки и изразена воля на купувача при проведената публична продан за заличаване на възбраната, заявлението за заличаването й подлежи на уважаване.

Подадената частна касационна жалба е допустима и редовна – подадена е от името на двамата съвместно представляващи дружеството управители, съответно са изпълнени изискванията на чл. 284, ал. 2 ГПК и е спазен срокът по чл.275 ГПК.

Мотиви

Преди да се произнесе по искането за допускане на обжалването по поставените в частната касационна жалба въпроси, съставът на ВКС дължи служебна преценка за допустимостта на обжалвания акт.

Основателен е доводът на частния касационен жалбоподател, че депозираната пред СГС частна жалба на дружеството срещу отказа на съдията по вписванията изхожда единствено от управителя Т. Ц. Ц.. Упълномощаване от другия управител П. И. П. е налице единствено за подаване на частната касационна жалба пред настоящата инстанция.

Съгласно вписването в ТР към момента на депозирането на жалбата пред СГС /и понастоящем/ начинът на представляване на дружеството е съвместно от двамата управители. Нередовността по подаването на жалбата срещу отказа на съдията по вписванията само от единия от съвместно представляващите дружеството управители не е констатирана от СГС, не е отстранена и в хода на производството пред този съд.

Отсъства потвърждаване/поправяне на ненадлежно извършеното процесуално действие по депозирането на тази жалба. На нередовното и непоправено процесуално действие по подаване на жалбата пред СГС дружеството изрично се позовава пред настоящата инстанция.

Съгласно чл. 101, ал. 1, изр. 1 ГПК съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Произнасянето на СГС по реда на чл.577 ГПК във вр. с чл.32а ПВ е по нередовна частна жалба без съдът да е изпълнил задълженията си за даване указания и определяне на срок за отстраняване на нередовността на процесуалното действие по подаването й. Постановеният краен съдебен акт е недопустим.

Обжалваното определение следва да бъде обезсилено и делото бъде върнато на СГС за даване на изрични указания по чл. 101, ал. 1, изр. 2 ГПК за подписване на частната жалба от другия управител на „Еко Инвест 1”ООД, респ.потвърждаване на процесуалните действия по подаването й и произнасяне по нея съобразно предприетите от страната действия във връзка с указанията за отстраняване на нередовността – чл. 101, ал. 2 ГПК или чл. 101, ал. 3 ГПК.

Диспозитив

Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Обезсилва Определение № 13109 от 30.05.2019г. по ч.гр.д.№ 6790/2019г. на СГС, ТО, VІ-3 състав.

Връща делото на СГС.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Тълкувателно решение № 1/2015 от 10.07.2018 г. по тълк. д. № 1/2015 г. Докладчик: съдия Емануела Балевска 1. Допустимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ, предмет на особен залог, срещу трето лице, придобило вещта след вписването на договора за особен залог, и има ли то положението на залогодател по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗОЗ (редакция до ЗИД ЗОЗ, ДВ. бр. 105/2016 год. , в сила от 30.12.2016 год.), ако разпореждането с вещта не е вписано по неговата партида?
2. Оригинерен или деривативен способ на придобиване на собственост върху имота е продажбата на недвижим имот като част от заложено по реда на ЗОЗ (редакция до ЗИД ЗОЗ, ДВ. бр. 105/2016 год., в сила от 30.12.2016 год.), търговско предприятие и съответно дали с извършване на проданта по реда на ЗОЗ се погасяват наложени възбрани и / или вписани ипотеки върху имота?
3. След извършване на публична продан на недвижим имот, подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?


Цитирани норми

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР

Моля въведете вашия коментар!
Please enter your name here