Определение № 371 от 01.08.2018 г. по т. д. № 1703/2018 г.

Обезпечителната нужда приема ли се за даденост при паричните вземания?
Как се извършва преценката за наличие на обезпечителна нужда - само въз основа на твърденията на ищеца или се съобразяват и обстоятелствата около ответника, като неговия правен статус, правно-организационна форма, сфера на дейност, вкл. такава под стриктен регулаторен режим, финансово състояние и пр.?
Има ли правни субекти, извън посочените в чл. 393 ГПК, за които може да се приеме, че когато са ответници, законът презумира тяхната финансова стабилност и следователно липса на обезпечителна нужда в случая на парични вземания?
Как се отнасят към явлението „обезпечителна нужда“ специални нормативно уредени регулаторни режими – в случаите на застрахователни, пенсионноосигурителни и банкови дружества? Тоест наличието на такива режими релевантно ли е към обезпечителна нужда на потребители – ищци в едно общо исково производство?