Определение № 142 от 26.03.2019 г. по гр. д. № 3243/2018 г.

140 Shares

Анотация

Въпрос

Дали отказът на ползващия съсобствен недвижим имот сънаследник, да приеме предложение на съсобствениците за доброволна делба на този имот, представлява действие, с което се отблъсква владението им?


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20.02.2019 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ:
Теодора Гроздева, Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов гр.дело № 3243 /2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. И. С., Е. И. А., С. И. М., Д. И. М., И. А. Р., А. В. Р., И. П. Р., Х. Г. Р., В. Г. Р., К. Н. П. срещу въззивно решение № 64 от 08.06.2018 г. по възз. гр. д. № 89 /2018 г. на Силистренския окръжен съд, г.о., с което е отменено решение на Силистренския районен съд и вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен предявеният от С. И. С., Е. И. А., С. И. М., Д. И. М., И. А. Р., А. В. Р., И. П. Р., Х. Г. Р., В. Г. Р. срещу И. Д. С., Н. Д. К. и К. Н. П. иск за делба на наследство на останалите в съсобственост след смъртта на общия наследодател А. С. И. земеделски имоти,находящи се в землището на [населено място], [община]: нива от 27,500 дка, находяща се в местността „К. к.“, съставляваща имот № ……, пета категория и лозе от 2 дка, находящо се в местността „С. л.“,съставляваща имот № …… , четвърта категория.

Насрещната страна И. Д. С. (въззивен жалбоподател и ответник по иска за делба) в писмен отговор твърди, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване и че жалбата е неоснователна.

Насрещната страна Н. Д. К. в писмен отговор иска въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване и касационната жалба да бъде уважена, като бъде допусната делба на наследствените имоти.

Мотиви

Касационната жалба е допустима, тъй като е обжалвано въззивно решение по иск за съдебна делба, за който не е налице изключението по чл. 280, ал. 3 ГПК (предишна чл. 280, ал. 2 ГПК преди изменението с ДВ бр. 86 от 2017 г.).

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за установено по делото, че правото на собственост на страните по делото е доказано с представено решение на ПК – С. с № 171 от 14.10.1998 г., но е приел за основателно възражението за придобивна давност на ответника по иска И. С..

Въззивният съд е приел, че в периода 2004 – 2007 г. ответникът И. С. е отблъсквал владението на останалите съсобственици, като е отказвал да си поделят доброволно земеделските земи; този акт, който е доказан в хода на делото, представлява наличие на субективния момент на владението, а именно намерението за своене на идеалните части на останалите наследници на общия наследодател, поради което и поради факта, че оттогава и досега са изминали 10 и повече години, е довел до придобиване на процесните имоти по давност от въззивника (И. С.).

Касационен въпрос

Касационно обжалване следва да се допусне по изведения от жалбоподателите и уточнен от съда по реда на т.1 от ТР № 1 /2010 г. по т.д. № 1 /2009 г. на ОСГТК на ВКС материалноправен въпрос: дали отказът на ползващия съсобствен недвижим имот сънаследник, да приеме предложение на съсобствениците за доброволна делба на този имот, представлява действие, с което се отблъсква владението им.

Така формулираният въпрос е от значение за точното прилагане на закона по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК във връзка с разясненията, дадени в ТР № 1 от 06.08.2012 г. по т.д. № 1 /2012 г. на ОСГК на ВКС.

Жалбоподателите следва да заплатят на ВКС държавна такса в размер на 30 лева за разглеждане на касационнотата им жалба.

Диспозитив

Воден от изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

По касационна жалба на по касационна жалба на С. И. С., Е. И. А., С. И. М., Д. И. М., И. А. Р., А. В. Р., И. П. Р., Х. Г. Р., В. Г. Р., К. Н. П. допуска до касационно обжалване въззивно решение № 64 от 08.06.2018 г. по възз. гр. д. № 89 /2018 г. на Силистренския окръжен съд, г.о.

Указва и дава възможност на касационните жалбоподатели в едноседмичен срок от съобщение да представят по делото доказателства, че са платили по сметка на Върховния касационен съд сумата 30 (тридесет) лева за разглеждане на касационната им жалба, като им указва, че при неизпълнение на това указание в определения срок касационната им жалба ще бъде върната, а производството по делото – прекратено.

След изтичане на определения срок делото да се докладва за насрочване или за прекратяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г. Докладчик: съдия Симеон Чаначев Относно характера и формулирането на правните въпроси за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ГПК.
Тълкувателно решение № 1 от 06.08.2012 г. по тълк. д. № 1/2012 г. Докладчик: съдия Здравка Първанова Приложима ли е презумпцията на чл. 69 ЗС в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от наследяването?
Съсобственикът, който се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част трябва ли да доказва при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо съсобствениците намерението да владее техните идеални части за себе си или намерението му за своене се предполага на основание чл. 69 ЗС и е достатъчно да докаже, че е упражнявал фактическа власт върху целия имот в срока по чл. 79, ал. 1 ЗС?


Цитирани норми

140 Shares