Закон за защитените територии

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 6, ал. 2 ЗЗТ
    Чл. 6. [...] (2) Населените места и селищните образувания в границите, определени със застроителните и регулационни планове или околовръстни полигони, попадащи в защитени територии, не са част от тях.
  • чл. 8, ал. 1 ЗЗТ
    Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1, и природните резервати, посочени в приложение № 2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са изключителна държавна собственост.